17.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/99


DECIZIA (UE) 2019/2158 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2019

privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2019/38)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 30,

întrucât:

(1)

Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/7) (2) face obiectul mai multor modificări. Pentru claritate această decizie ar trebui reformată.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/41) (3), factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință relevantă, a: (i) activelor totale și (ii) expunerii totale la risc.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevedea ca BCE să efectueze până în 2017 o reexaminare a acelui regulament, în special cu privire la metodologia și criteriile de calculare a taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat. BCE a lansat o consultare publică și, ținând seama de răspunsurile primite, a decis să modifice Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) pentru a introduce un cadru revizuit privind taxele de supraveghere. Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) prevede reguli mai detaliate privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere.

(4)

În conformitate cu cadrul revizuit prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), data de referință pentru factorii taxei ar trebui, ca regulă generală, să rămână 31 decembrie a anului precedent perioadei de taxare pentru care se calculează taxele de supraveghere. Aceasta permite utilizarea informațiilor de supraveghere de care BCE dispune deja în temeiul Deciziei BCE/2014/29 (4), al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (5) [raportare comună (COREP) și raportare financiară (FINREP)] și al Regulamentului (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene (BCE/2015/13) (6) (FINREP), pentru calcularea taxei anuale de supraveghere pentru majoritatea debitorilor taxei.

(5)

Entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale sau grupurile supravegheate care exclud activele și/sau valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe ar trebui să continue să raporteze factorii taxei separat în scopul calculării taxelor de supraveghere. Articolul 10 alineatul (3) litera (bd) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede că acei factori ai taxei sunt transmiși ANC în cauză, cu data de referință relevantă, în conformitate cu o decizie a BCE.

(6)

Debitorii taxei care trebuie să continue raportarea separat ar trebui să transmită factorii taxei autorității naționale competente relevante (ANC) utilizând modelele stabilite în anexele I și II. În cazul grupurilor supravegheate cu filiale cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, debitorii taxei ar trebui să furnizeze o explicație cu privire la metoda utilizată pentru determinarea factorilor taxei.

(7)

Ar trebui să se asigure consecvența între stabilirea factorilor taxei pentru debitorii taxei pentru care BCE primește deja informații de supraveghere prin COREP și FINREP, și factorii de taxei pentru debitorii taxei care trebuie să raporteze informații separat în scopul calculării taxelor de supraveghere.

(8)

În scopul calculării factorilor taxei, articolul 10 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede posibilitatea de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe. Debitorii taxei respectivi ar trebui să notifice BCE cu privire la intenția lor de a exclude contribuția filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe la unul dintre factorii taxei sau la ambii. Termenul pentru transmiterea notificării ar trebui să fie în concordanță cu cadrul revizuit pentru calcularea taxelor de supraveghere.

(9)

Pentru majoritatea sucursalelor plătitoare de taxă, obligația de a furniza verificarea făcută de un auditor ca mijloc de certificare a activelor totale ale sucursalei în scopul calculării taxei de supraveghere a fost evaluată ca fiind disproporționată cu ocazia revizuirii Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41). Este suficient ca sucursalele plătitoare de taxe să transmită ANC relevante o scrisoare de gestiune care să ateste activele totale ale sucursalei.

(10)

Articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede că, în cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu o decizie a BCE.

(11)

Respectiva decizie ar trebui să stabilească metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei, precum și procedurile de transmitere a factorilor taxei de către debitorii taxei care trebuie să continue raportarea separat în scopul calculării taxelor de supraveghere și de către ANC către BCE. În special, ar trebui precizate formatul, frecvența și programul unei astfel de transmiteri, precum și tipurile de verificări privind calitatea pe care ANC ar trebui să le efectueze înainte de transmiterea factorilor taxei către BCE.

(12)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă de modificări tehnice ale anexelor la prezenta decizie, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice Comitetului de statistică al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), a cărui opinie este luată în considerare cu ocazia punerii în aplicare a acestei proceduri,

(13)

Pentru a asigura coerența cu cadrul revizuit pentru calcularea taxelor de supraveghere în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), care prevede dispoziții tranzitorii cu privire la perioada de taxare 2020, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la începutul anului 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere care urmează a fi percepute entităților supravegheate și grupurilor supravegheate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) și pentru transmiterea factorilor taxei de către debitorii taxei prevăzuți la articolul 10 alineatul (3) litera (bd) din acel regulament, precum și procedurile pentru transmiterea unor astfel de date de ANC către BCE.

Prezenta decizie se aplică debitorilor taxei și ANC.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), în absența unor dispoziții contrare, împreună cu următoarele definiții:

1.

„zi lucrătoare” înseamnă o zi care nu este sâmbătă, duminică sau o sărbătoare legală într-un stat membru în care are sediul ANC relevantă;

2.

„organ de conducere” înseamnă un organ de conducere, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 7 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7).

Articolul 3

Metodologia pentru calcularea factorilor taxei

(1)   Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale și grupurile supravegheate care nu au notificat BCE în conformitate cu articolul 4 decizia lor de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, BCE stabilește factorii respectivi ai taxei în conformitate cu următoarele:

(a)

Valoarea totală a expunerii la risc pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularul COREP „cerințe de fonduri proprii” prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumit în continuare „formularul privind cerințele de fonduri proprii”), astfel cum a fost transmis BCE de ANC în temeiul Deciziei BCE/2014/29. Pentru o sucursală plătitoare de taxă și două sau mai multe sucursale plătitoare de taxe care sunt considerate a fi o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valoarea totală a expunerii la risc este zero.

(b)

Activele totale pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularele FINREP „Bilanț: active” prevăzute în anexele III și IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și „Bilanț: active” prevăzute în anexele I, II, IV și V și punctele de date pentru raportarea financiară în scopuri de supraveghere prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) astfel cum au fost transmise BCE de ANC în temeiul Deciziei BCE/2014/29 și al Regulamentului (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, administratorul sucursalei respective sau, în cazul în care administratorul nu este disponibil, organul de conducere al instituției de credit care înființează sucursala plătitoare de taxă certifică activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin intermediul unei scrisori de gestiune transmise ANC relevante.

(2)   Pentru grupurile supravegheate care fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale și care notifică BCE în conformitate cu articolul 4 decizia lor de a exclude activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, BCE stabilește factorii respectivi ai taxei pe baza datelor calculate de respectivele grupuri supravegheate în conformitate cu următoarele litere (a) și (b) și transmise de ele ANC relevante în conformitate cu articolul 5.

(a)

Expunerea totală la risc pentru data de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) se determină prin trimitere la formularul privind cerințele de fonduri proprii, din care se deduc următoarele:

(i)

contribuția la valoarea expunerii totale la risc a grupului a filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe astfel cum a fost raportată în formularul COREP „Solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate” prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 (denumit în continuare „ formularul privind solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate”); și

(ii)

contribuția filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe la valoarea expunerii totale la risc a grupului care nu a fost inclusă în formularul „Solvabilitatea la nivel de grup: informații privind entitățile asociate” și astfel cum a fost raportată în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

(b)

Activele totale pentru datat de referință relevantă prevăzută la articolul 10 alineatul (3) litera (ba), (bb) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) sunt determinate prin agregarea activelor totale divulgate în situațiile financiare statutare ale tuturor entităților supravegheate cu sediul în state membre participante din grupul supravegheat, dacă sunt disponibile, sau altfel prin agregarea activelor totale declarate în pachetul (pachetele) de raportare relevant(e) utilizate de entitățile supravegheate sau grupul de instituții de credit plătitoare de taxă pentru elaborarea conturilor consolidate la nivel de grup. Pentru a evita dubla numărare, debitorul taxei are opțiunea de a elimina pozițiile intragrup dintre toate entitățile supravegheate cu sediul în state membre participante. Orice fond comercial inclus în situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă a unui grup supravegheat este inclus în agregare; excluderea fondului de comerț alocat filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe este opțională. Atunci când un debitor al taxei utilizează situații financiare statutare, un auditor certifică faptul că activele totale corespund activelor totale divulgate în situațiile financiare statutare auditate ale entităților supravegheate individuale. Atunci când un debitor al taxei utilizează pachete de raportare, un auditor certifică activele totale utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere prin efectuarea unei verificări adecvate a pachetelor de raportare utilizate. În toate cazurile, auditorul confirmă că procesul de agregare nu se abate de la procedura prevăzută în prezenta decizie și că respectivul calcul efectuat de debitorul taxei este consecvent cu metoda contabilă utilizată pentru consolidarea conturilor grupului de entități plătitoare de taxă.

(3)   Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale, activele totale și expunerea totală la risc, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), pentru data de referință relevantă menționată la articolul 10 alineatul (3) literele (ba), (bb) sau (bc) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), sunt determinate de către acestea și transmise ANC relevante în conformitate cu articolul 5. În cazul unei sucursale plătitoare de taxă, administratorul sucursalei respective sau, în cazul în care administratorul nu este disponibil, organul de conducere al instituției de credit care înființează sucursala plătitoare de taxă certifică activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin intermediul unei scrisori de gestiune transmise ANC relevante.

Articolul 4

Notificarea privind deducerea activelor și/sau a valorii expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe

Debitorii taxei care intenționează să excludă activele și/sau valoarea expunerii la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) notifică BCE decizia lor cel târziu până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa. Notificarea indică dacă deducerea contribuției filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe se aplică factorului taxei pentru expunerea totală la risc, factorului taxei pentru active totale sau ambilor factori. În cazul în care BCE nu primește o astfel de notificare până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa, expunerea totală la risc și activele totale se determină în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). În cazul în care mai multe notificări ajung la BCE în timp util, are prioritate notificarea cea mai recentă primită de BCE până la data de 30 septembrie a perioadei de taxare pentru care se calculează taxa.

Articolul 5

Formulare pentru raportarea factorilor taxei către ANC de către debitorii taxei

(1)   Debitorii taxei pentru care factorii taxei sunt determinați în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau (3) transmit factorii taxei către ANC relevantă în fiecare an până la datele de transmitere prevăzute la articolul 6. Factorii taxei sunt transmiși prin folosirea formularelor din anexele I și II. În cazul unui grup supravegheat cu filiale cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, debitorul taxei furnizează o explicație cu privire la metoda utilizată pentru respectarea articolului 3 alineatul (2) sau (3) în coloana de observații prevăzută în acest scop în anexa relevantă.

(2)   Debitorii taxei transmit declarația auditorului sau scrisoarea de gestiune în conformitate cu articolul 3 alineatele (2) și (3) către ANC relevantă până la datele de transmitere prevăzute la articolul 6.

Articolul 6

Datele de transmitere

(1)   Debitorii taxei ai căror factori ai taxei sunt determinați în conformitate cu articolul 3 alineatele (2) și (3) trebuie să furnizeze ANC relevante factorii taxei până la încheierea activității în data de transmitere pentru raportarea trimestrială pentru al treilea trimestru prevăzută la articolul 3 litera (b) din regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al perioadei de taxare pentru care se calculează taxa sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care data de transmitere nu este o zi lucrătoare.

(2)   ANC transmit BCE factorii taxei menționați la alineatul (1) cel târziu până la încheierea activității în cea de a 10-a zi lucrătoare care urmează datei de transmitere prevăzute la alineatul (1). După aceea, BCE verifică datele primite în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora. La solicitarea BCE, ANC explică sau clarifică datele.

(3)   BCE acordă fiecărui debitor al taxei accesul la factorii taxei care îi corespund până la data de 15 ianuarie a anului care urmează perioadei de taxare cel târziu. Debitorii taxei au la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a transmite comentarii cu privire la factorii taxei și pentru a transmite date revizuite spre analiză, atunci când apreciază că factorii taxei nu sunt corecți. Această perioadă începe la data la care debitorii taxei au avut posibilitatea de a accesa factorii taxei. După aceea, se aplică factorii taxei pentru a se calcula taxele anuale de supraveghere. Orice modificare a datelor primite după această perioadă nu va fi luată în considerare și, prin urmare, nu va duce la o modificare a factorilor taxei.

Articolul 7

Verificări privind calitatea datelor

ANC monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea factorilor taxei colectați de la debitorii taxei în temeiul articolului 3 alineatele (2) și (3) înainte de a îi transmite BCE. ANC efectuează controale de calitate pentru a evalua dacă a fost respectată metodologia prevăzută la articolul 3. BCE nu corectează sau modifică datele referitoare la factorii taxei furnizate de debitorii taxei. Orice corecturi sau modificări ale datelor sunt efectuate de debitorii taxe și transmise ANC de aceștia. ANC transmit BCE orice date corectate sau modificate pe care le primesc. Atunci când transmit date referitoare la factorii taxei, ANC: (a) furnizează informații privind orice evoluții semnificative sugerate de aceste date; și (b) comunică BCE motivele oricăror corecturi sau modificări semnificative ale acestora. ANC se asigură că BCE obține corecturile sau modificările necesare ale datelor.

Articolul 8

Determinarea factorilor taxei de către BCE în cazul în care nu sunt disponibili factorii taxei sau nu au fost transmise corecturi sau modificări

În cazul în care un factor al taxei nu a fost transmis BCE sau debitorul taxei nu a transmis în timp util date revizuite sau modificări sau corecții ale datelor referitoare la factorii taxei în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) sau articolul 7, BCE utilizează informațiile de care dispune pentru a determina factorul taxei care lipsește.

Articolul 9

Procedura simplificată de modificare

Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta decizie, după ce a avut în vedere opiniile Comitetului de statistică, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcina de raportare a debitorilor taxei. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.

Articolul 10

Abrogare

(1)   Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2019.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia (UE) 2015/530 a Băncii Centrale Europene din 11 februarie 2015 privind metodologia și procedurile pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizate pentru calcularea taxelor anuale de supraveghere (BCE/2015/7) (JO L 84, 28.3.2015, p. 67).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (JO L 311, 31.10.2014, p. 23).

(4)  Decizia BCE/2014/29 din 2 iulie 2014 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și (UE) 2016/2070 ale Comisiei (JO L 214, 19.7.2014, p. 34).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) (JO L 86, 31.3.2015, p. 13).

(7)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


Anexa I

 

CALCULUL TAXELOR

Data de referință

 

DENUMIRE

 

 

EXPUNEREA TOTALĂ LA RISC

Data transmiterii

 

Cod IFM

 

 

 

 

 

Cod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Tipul de instituție

Sursa valorii expunerii la risc

Valoarea expunerii la risc

Observații

 

 

010

020

030

040

010

EXPUNEREA TOTALĂ LA RISC astfel cum a fost calculată în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(1), (2) sau (3)

COREP C 02.00, rândul 010

 

 

020

CONTRIBUȚIA FILIALELOR din state membre neparticipante sau țări terțe

 

COREP C 06.02, coloana 250 (SUMĂ)

 

 

1021

Entitatea 1

 

 

 

 

1022

Entitatea 2

 

 

 

 

1023

Entitatea 3

 

 

 

 

1024

Entitatea 4

 

 

 

 

…..

Entitatea...

 

 

 

 

N

Entitatea N

 

 

 

 

030

VALOAREA EXPUNERII TOTALE LA RISC a grupului supravegheat care deduce CONTRIBUȚIA FILIALELOR din state membre neparticipante sau țări terțe: Postul 030 este egal cu 010 minus 020 minus suma posturilor de la 1021 la N

 

 

 

 

Acest formular trebuie completat în conformitate cu instrucțiunile disponibile separat.


Anexa II

 

CALCULUL TAXELOR

Data de referință

 

DENUMIRE

 

 

TOTAL ACTIVE

Data transmiterii

 

Cod IFM

 

 

 

 

 

Cod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Post

 

Tipul de instituție

Confirmarea verificării auditorului sau a scrisorii de gestiune pentru sucursalele plătitoare de taxă (da/nu)

Total active

Observații

 

 

010

020

030

040

010

ACTIVE TOTALE conform articolului 51 alineatul (2) sau (4) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ACTIVE TOTALE conform articolului 2 punctul (12) litera (b) sau (c) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

DA/NU

 

 

030

ACTIVE TOTALE conform articolului 3 alineatul (2) litera (b) din prezenta decizie: Postul 030 este egal cu 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) sau (5)

DA/NU

 

 

031

Activele totale ale tuturor entităților din grup cu sediul în state membre participante – obligatoriu

 

 

 

 

032

Pozițiile intragrup dintre entitățile supravegheate cu sediul în statele membre participante (din pachetele de raportare utilizate pentru eliminarea soldurilor în scopul raportării pe grup) —opțional

 

 

 

 

033

Fondul comercial inclus în situațiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă a unui grup supravegheat – obligatoriu

 

 

 

 

034

Fondul comercial alocat filialelor cu sediul în state membre neparticipante sau țări terțe —opțional

 

 

 

 

Acest formular trebuie completat în conformitate cu instrucțiunile disponibile separat.


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 3 prima teză

Articolul 3 a doua teză

Articolul 3 a treia teză

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (1) a doua teză

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) a treia teză

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 5 alineatul (1) prima teză

Articolul 7

Articolul 3

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Anexele I-II

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Anexele I-II

Anexa III