2.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/16


DECIZIA (UE) 2019/685 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 aprilie 2019

privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019 (BCE/2019/10)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 30,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (2), în special articolul 3 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care trebuie percepute în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) ar trebui să acopere, dar să nu depășească, cheltuielile suportate de Banca Centrală Europeană (BCE) în legătură cu atribuțiile de supraveghere ale acesteia în cursul perioadei de taxare relevante. Aceste cheltuieli constau în costurile legate în mod direct de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum supravegherea directă a entităților semnificative, monitorizarea supravegherii entităților mai puțin semnificative, îndeplinirea atribuțiilor orizontale și desfășurarea serviciilor specializate. Ele includ și costurile legate în mod indirect de atribuțiile de supraveghere ale BCE, precum serviciile furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv serviciile privind sediul, administrarea resurselor umane, servicii administrative, buget și control, servicii contabile, juridice, de comunicare și traducere, audit intern, precum și servicii statistice și de tehnologia informației.

(2)

Pentru a calcula taxele anuale de supraveghere de plătit corespunzătoare entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative, precum și entităților supravegheate mai puțin semnificative și grupurilor supravegheate mai puțin semnificative, costurile totale ar trebui împărțite pe baza cheltuielilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și a grupurilor supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative și a grupurilor supravegheate mai puțin semnificative.

(3)

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019 ar trebui calculată ca suma următoarelor: (a) costurile anuale estimate pentru atribuțiile de supraveghere pentru 2019, pe baza bugetului BCE aprobat pentru 2019 și avându-se în vedere orice evoluții ale costurilor anuale estimate preconizate a fi suportate de BCE și cunoscute la data adoptării prezentei decizii; și (b) excedentul sau deficitul din 2018.

(4)

Excedentul sau deficitul ar trebui determinat prin deducerea costurilor anuale efective ale atribuțiilor de supraveghere care au fost suportate în 2018, astfel cum sunt prezentate în conturile anuale ale BCE pentru 2018 (3), din costurile anuale estimate colectate pentru 2018 prevăzute în anexa la Decizia (UE) 2018/667 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/12) (4).

(5)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valorile taxelor legate de perioade de taxare anterioare care nu erau colectabile, plățile dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 și sumele primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acest regulament, dacă este cazul, ar trebui de asemenea luate în calcul pentru stabilirea costurilor anuale estimate ale atribuțiilor de supraveghere pentru 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (5) și în Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolul 2

Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019

(1)   Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019 este de 576 020 336 EUR, calculată astfel cum este prezentat în anexa I.

(2)   Fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate plătește următoarele taxe anuale totale de supraveghere:

(a)

entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative: 524 196 987 EUR;

(b)

entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative: 51 823 349 EUR.

Împărțirea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019 de plătit pentru fiecare categorie este indicată în anexa II.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 aprilie 2019.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 311, 31.10.2014, p. 23.

(3)  Publicate pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu, în februarie 2019.

(4)  Decizia (UE) 2018/667 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2018 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2018 (BCE/2018/12) (JO L 111, 2.5.2018, p. 3).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).


ANEXA I

Calculul valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019

(EUR)

Costuri anuale estimate pentru 2019

559 007 136

Salarii și prestații

264 525 116

Chirie și întreținerea sediilor

58 866 157

Alte cheltuieli de funcționare

235 615 863

Excedent/deficit din 2018

15 332 187

Sume de luat în calcul în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 681 013

Taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile

0

Plăți ale dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 din regulamentul sus-menționat

– 9 626

Sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul sus-menționat

1 690 639

TOTAL

576 020 336


ANEXA II

Împărțirea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere pentru 2019

(EUR)

 

Entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative

Entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative

Total

Costuri anuale estimate pentru 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Excedent/deficit din 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Sume de luat în calcul în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile

0

0

0

Plăți ale dobânzii primite în conformitate cu articolul 14 din regulamentul sus-menționat

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul sus-menționat

1 556 121

134 518

1 690 639

TOTAL

524 196 987

51 823 349

576 020 336