28.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 302/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/1850 AL COMISIEI

din 21 noiembrie 2018

de înregistrare a unei indicații geografice de băutură spirtoasă în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 [„Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte” (IG)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (8),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a examinat cererea depusă de Bulgaria pentru înregistrarea indicației geografice „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte”.

(2)

După ce a concluzionat că cererea este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2) specificațiile de bază din dosarul tehnic, în temeiul articolului 17 alineatul (6) din regulamentul menționat.

(3)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, indicația „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte” ar trebui să fie înregistrată ca indicație geografică în anexa III la respectivul regulament.

(4)

Denumirea publicată în Jurnalul Oficial în scopul comunicării declarațiilor de opoziție conține o eroare de transcriere. În urma corectării erorii respective, versiunea corectată a specificațiilor de bază din dosarul tehnic ar trebui publicată spre informare.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, la categoria „Rachiu de vin”, se adaugă următoarea intrare:

„Rachiu de vin

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

Bulgaria”

Articolul 2

Versiunea corectată a specificațiilor de bază din dosarul tehnic figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 noiembrie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.

(2)  JO C 294, 5.9.2017, p. 15.


ANEXĂ

SPECIFICAȚIILE DE BAZĂ DIN DOSARUL TEHNIC AL

„ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ”/„GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE”

Nr. UE: PGI-BG-01864 – 7.1.2014

1.   Indicația geografică de înregistrat:„Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte”

2.   Categoria băuturii spirtoase: Rachiu de vin

3.   Descrierea băuturii spirtoase:

3.1.   Caracteristicile fizice, chimice și/sau organoleptice

Rachiul de vin cu indicația geografică „Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” are o culoare galben deschis, o aromă plăcută de vanilie și un gust dulce și armonios. Caracteristicile fizico-chimice și organoleptice specifice produsului se datorează următorilor factori: materiile prime, zona geografică, metoda de producție și factorul uman prin aplicarea bunelor practici de fabricație și combinarea tradiției cu tehnologiile moderne.

3.2.   Caracteristici specifice (comparativ cu alte băuturi spirtoase din aceeași categorie)

Rachiul de vin cu indicația geografică „Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” este produs folosind o metodă tradițională din Bulgaria și are următoarele proprietăți fizico-chimice:

tăria alcoolică minimă a băuturii: 40 % vol.;

conținutul de substanțe volatile (inclusiv alcooli superiori, aciditate totală, esteri și aldehide): între 267 și 365 de grame la hectolitrul de alcool de 100 % vol.;

conținutul maxim de metanol: 120 de grame la hectolitrul de alcool de 100 % vol.

Lemnul din care sunt fabricate butoaiele pentru învechirea distilatului și apa minerală care, după demineralizare, este utilizată la diluarea distilatului contribuie, de asemenea, la notorietatea acestei băuturi.

4.   Aria geografică în cauză:

Rachiul de vin cu indicația geografică „Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” este produs în regiunea Tărgoviște, care este situată în partea de est a câmpiei Dunării. Viile se află pe teritoriul comunei Tărgoviște, și anume în următoarele șase sate: Kralevo, Dălgaci, Ovcearovo, Peveț, Straja și Rueț.

5.   Metoda de obținere a băuturii spirtoase:

Rachiul de vin cu indicația geografică „Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” este produs din următoarele soiuri de struguri:

albi: Chardonnay, Rkatsiteli, Muscat Ottonel, Dimyat, Tamyanka, Traminer, Sauvignon Blanc, Aligoté și Riesling Italian;

negri: Cabernet Sauvignon și Pamid.

Producția începe cu recoltarea strugurilor, care sunt triați în funcție de soi, de aspectul general și de conținutul de zahăr, apoi sunt storși. Amestecul obținut în urma stoarcerii este macerat apoi în cuve rotative timp de 4-12 ore. Mustul de struguri este limpezit, iar fracțiunea limpede este prelevată pentru fermentație. Fermentația alcoolică are loc pe parcursul a aproximativ 20 de zile la temperaturi între 14 și 18 °С. Produsul rezultat este supus unei distilări simple sau duble într-o coloană de distilare K-5 până la maximum 65 % vol. Sistemul de distilare K-5 a fost conceput de bulgari. Rachiul de vin obținut este depozitat în compartimente pentru învechirea distilatului în butoaie de stejar și la cupaj.

6.   Legătura cu mediul geografic sau originea:

6.1.   Detalii privind aria geografică sau originea, relevante pentru legătură

Aria geografică este în mare parte deluroasă și semideluroasă. Altitudinea medie este de 200-520 m. Clima, cu influențe maritime, este blândă, temperat-continentală. Toamnele sunt calde, uscate și lungi, ceea ce favorizează acumularea de zaharuri în struguri. Temperatura medie anuală în regiune este de aproximativ 10,7 °C. Precipitațiile anuale medii ating nivelul maxim mai ales către sfârșitul primăverii și la începutul verii. Solurile din regiune sunt cernoziomuri și soluri forestiere gri de tip nisipos-argilos.

6.2.   Caracteristicile specifice ale băuturii spirtoase care se pot datora ariei geografice

Rachiul de vin cu indicația geografică „Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” este produs în regiunea Tărgoviște, unde o combinație de factori precum relieful, solul și clima favorizează atingerea de către struguri a maturității tehnice optime și producerea unor struguri de calitate. Calitățile distinctive ale băuturii se datorează în mare parte utilizării unei anumite specii de stejar, Quercus Frainetto (gârniță), din care sunt fabricate butoaiele utilizate pentru învechirea distilatului. Pentru diluarea distilatului se utilizează apa minerală dedurizată din izvorul Boaza, situat la 8 km sud-vest de localitatea Tărgoviște. Amestecarea are ca rezultat un produs de calitate cu caracteristici organoleptice stabile (o culoare galben pal, o aromă plăcută de vanilie și un gust dulce și armonios). Substanțele aromatice conținute de struguri, care dau buchetul și aroma băuturii, sunt conservate datorită respectării unor procese tehnologice și a unor metode tradiționale.

7.   Dispozițiile Uniunii Europene sau dispozițiile naționale/regionale:

În Republica Bulgaria, procedura de aprobare a băuturilor spirtoase cu indicație geografică este prezentată în secțiunea VII („Producția de băuturi spirtoase cu indicație geografică”) a capitolului 9 („Băuturi spirtoase”) din Legea privind vinurile și băuturile spirtoase (Zakon za vinoto i spirtnite napitki), publicată în DV (Monitorul Oficial din Bulgaria) nr. 45 din 15 iunie 2012.

„Гроздова ракия от Търговище”/„Grozdova rakya ot Targovishte” a fost aprobat ca rachiu de vin cu indicație geografică prin Ordinul T-RD-27-13 din 27 noiembrie 2013 al Ministerului Economiei. Ordinul respectiv a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Economiei, la următoarea adresă: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html

8.   Solicitant:

Stat membru, țară terță sau persoană fizică/juridică – Republika Bulgaria, Ministerstvo na ikonomikata/Republica Bulgaria, Ministerul Economiei.

Adresa completă (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, țara)

Gr. Sofia 1052, ul. „Slavyanska” no 8, Republika Bulgaria/strada „Slavyanska” nr. 8, Sofia 1052, Republica Bulgaria.

9.   Norme specifice privind etichetarea:

Normele privind etichetarea băuturilor spirtoase cu indicație geografică produse în Bulgaria și destinate pieței bulgare sunt prevăzute la articolul 170 alineatul (1) și la articolul 172 alineatul (1) din Legea privind vinurile și băuturile spirtoase.