16.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/12


REGULAMENTUL (UE) 2018/1542 AL CONSILIULUI

din 15 octombrie 2018

privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 22 martie 2018, Consiliul European a concluzionat că utilizarea armelor chimice, inclusiv utilizarea oricăror substanțe chimice toxice ca arme în orice circumstanțe, este complet inacceptabilă, trebuie să fie condamnată sistematic și riguros și constituie o amenințare la adresa securității pentru noi toți. La 28 iunie 2018, Consiliul European a solicitat adoptarea cât mai curând posibil a unui nou regim al Uniunii de măsuri restrictive pentru a combate utilizarea și proliferarea armelor chimice.

(2)

La 15 octombrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice. Decizia (PESC) 2018/1544 prevede restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, entități sau organisme care sunt responsabile de fabricarea sau utilizarea armelor chimice sau participarea la pregătiri în vederea utilizării armelor chimice, care oferă sprijin financiar, tehnic sau material pentru astfel de activități sau care sunt implicate în alt mod în astfel de activități, precum și a celor care sprijină sau încurajează astfel de activități. Aceste persoane, entități și organisme figurează pe lista din anexa la Decizia (PESC) 2018/1544.

(3)

Pentru a pune în aplicare anumite dispoziții ale Deciziei (PESC) 2018/1544 sunt necesare măsuri suplimentare ale Uniunii.

(4)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană ar trebui să prezinte o propunere de regulament privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice.

(5)

Prezentul regulament sprijină Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, precum și cadrul internațional privind proliferarea armelor chimice: Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armele chimice și distrugerea acestora (denumită în continuare „CWC”), Decizia Conferinței statelor părți la CWC privind amenințarea cu utilizarea armelor chimice, adoptată la 27 iunie 2018, Grupul Australia, „Inițiativa de securitate împotriva proliferării” și Parteneriatul internațional împotriva impunității pentru utilizarea armelor chimice. Prezentul regulament sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a rezoluțiilor relevante ale CSONU, în special a rezoluțiilor 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) și 2325 (2016).

(6)

Prezentul regulament contribuie la eforturile Uniunii de a combate proliferarea și utilizarea armelor chimice și la eforturile Uniunii de a sprijini Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și secretariatul tehnic al acesteia. Sfera armelor chimice menționată în prezentul regulament se bazează pe sfera și definiția prevăzute în CWC.

(7)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi.

(8)

Competența de stabilire și modificare a listei conținută în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu în scopul de a asigura coerența cu procesul de stabilire, modificare și revizuire a anexei la Decizia (PESC) 2018/1544.

(9)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru asigurarea unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante ale persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 (2) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (3) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(10)

Statele membre și Comisia ar trebui să își comunice reciproc măsurile luate în temeiul prezentului regulament și alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(11)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile în cauză ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(12)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„arme chimice” înseamnă arme chimice astfel cum sunt definite în articolul II din Convenția privind armele chimice (CWC);

(b)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă înainte sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, și, în special:

(i)

o cerere de executare a unei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de acordare de despăgubiri în temeiul unui contract sau al unei tranzacții;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(c)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de formă și de dreptul aplicabil, care include unul sau mai multe contracte ori obligații similare stabilite între aceleași părți sau între părți diferite; în acest sens, „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special orice garanție financiară sau indemnizație financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză conexă care decurge din tranzacție sau are legătură cu aceasta;

(d)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile web incluse în lista din anexa II;

(e)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(f)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(g)

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea circulației, transferului, modificării, utilizării, accesării sau tranzacționării fondurilor, în orice mod care ar avea ca rezultat o modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

(h)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare și instrumente de datorie publice sau private, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(i)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse în lista din anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse în lista din anexa I.

(3)   Anexa I include persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2018/1544, au fost identificate de Consiliu ca fiind:

(a)

persoane fizice sau juridice, entitățile și organismele care sunt responsabile de următoarele activități sau care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material pentru următoarele activități sau care sunt implicate în alt mod în următoarele activități:

(i)

fabricarea, achiziționarea, posesia, dezvoltarea, transportul, stocarea sau transferul de arme chimice;

(ii)

utilizarea de arme chimice; sau

(iii)

participarea la orice acțiuni pregătitoare în vederea utilizării de arme chimice;

(b)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sprijină, încurajează sau determină orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism să se implice în orice activitate menționată la litera (a) din prezentul alineat și astfel cauzează sau contribuie la pericolul ca astfel de acțiuni să poată fi desfășurate; și

(c)

persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b) din prezentul alineat.

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor incluse în lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv pentru plata alimentelor, chiriei sau ratelor ipotecare, medicamentelor și tratamentelor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și utilităților publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor legate de prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății taxelor sau comisioanelor pentru păstrarea sau administrarea curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi comunicat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică; sau

(e)

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

(2)   Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

(2)   Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care figurează pe lista din anexa I; și

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)   Statul membru vizat informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză.

Articolul 7

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt situate toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru în cauză; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie se comunică statelor membre.

(3)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu prezentul regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri legate de un contract sau de o tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, nici cererilor de despăgubire sau altor cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, dacă sunt formulate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate, care figurează pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Comisia și statele membre își comunică reciproc măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special de informații:

(a)

privind fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și autorizațiile acordate în temeiul articolelor 3, 4 și 5;

(b)

privind problemele legate de încălcări și de executare și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre își comunică reciproc și comunică imediat Comisiei orice alte informații relevante de care dispun și care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

(1)   În cazul în care decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 2, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică deciziia sa, inclusiv motivele includerii pe listă a persoanei,, entității sau organismului menițonat la alineatul (1), fie direct, dacă se cunoaște adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în consecință.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

(5)   Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(2)   Anexa I cuprinde, dacă sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 14

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 15

(1)   Comisia prelucrează datele cu caracter personal în scopul de a-și exercita atribuțiile conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

(a)

adăugarea conținutului anexei I în lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE, disponibilă în format electronic, și în harta interactivă a sancțiunilor UE, ambele fiind disponibile public;

(b)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)   În sensul alineatului (1), serviciul Comisiei prevăzut în anexa II este desemnat ca „operator” al Comisiei în înțelesul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile ce le revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 16

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile web incluse în lista din anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor web incluse în lista din anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea efectuării acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 15 octombrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2


ANEXA II

SITE-URILE WEB CARE CONȚIN INFORMAȚII PRIVIND AUTORITĂȚILE COMPETENTE, PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICĂRILE CĂTRE COMISIE

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu