19.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/3


REGULAMENTUL (UE) 2018/1246 AL COMISIEI

din 18 septembrie 2018

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea distilatului pirolignos pe lista de arome a Uniunii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (1), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 conține o listă a Uniunii de arome și materiale-sursă aprobate destinate utilizării în și pe produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei (3), a fost adoptată lista cu substanțe aromatizante care a fost introdusă în partea A din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008. De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 872/2012 a introdus în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 partea B („Preparate aromatizante”), partea C („Arome obținute prin tratament termic”), partea D („Precursori de arome”), partea E („Alte arome”) și partea F („Materiale-sursă”). Părțile B-F din anexa I corespund categoriilor de arome și materii prime menționate la articolul 9 literele (b)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008. Părțile B-F nu conțin nicio intrare.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei (4) stabilește măsuri tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

(4)

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 873/2012 prevede o perioadă de tranziție pentru alimentele la care au fost adăugate arome reglementate la părțile B-F din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 și care au făcut obiectul unei cereri de autorizare înainte de 22 octombrie 2015, în conformitate cu articolul 3 din regulamentul menționat. Articolul 4 stabilește că sfârșitul perioadei de tranziție pentru introducerea pe piață a acestor alimente este 22 aprilie 2018.

(5)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 poate fi actualizată în conformitate cu procedura comună la care se face referire la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri depuse de un stat membru sau de o parte interesată.

(6)

La 16 octombrie 2012, Comisiei i-a fost prezentată o cerere de autorizare a produsului distilat pirolignos [FL nr. 21.001] cu denumirea „eter de rom”, încadrat la categoria „alte arome”. Solicitantul a cerut ca această aromă să fie utilizată în înghețată, produse de cofetărie, guma de mestecat, cereale și produse pe bază de cereale derivate din boabe de cereale, rădăcini și tuberculi, boabe și păstăi, produse de panificație, carne și produse din carne, săruri, condimente, supe, sosuri, salate, băuturi nealcoolice și băuturi alcoolice până la anumite niveluri.

(7)

Cererea a fost transmisă Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), în vederea emiterii unui aviz. De asemenea, cererea a fost pusă la dispoziția statelor membre în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(8)

La 24 august 2017, autoritatea a adoptat avizul științific privind evaluarea grupei de arome 500 (FGE.500): eter de rom [„Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether”], în care a evaluat siguranța distilatului pirolignos [FL nr. 21.001] atunci când este folosit ca aromă încadrată în categoria „alte arome” (5). Acest produs este un amestec complex alcătuit din peste 80 de constituenți. Autoritatea a concluzionat că, în conformitate cu strategia globală pentru evaluarea riscurilor substanțelor aromatizante, prezența unor substanțe genotoxice în compoziția eterului de rom reprezintă un motiv de îngrijorare legat de siguranță. Ea a relevat motive serioase de îngrijorare legate de siguranța anumitor constituenți, de tipul furanilor și al derivaților acestora, și a altor constituenți, asociate cu genotoxicitatea și carcinogenicitatea, și a menționat riscurile de carcinogenicitate legate de prezența etanolului.

(9)

Republica Cehă și Republica Slovacă au informat Comisia cu privire la utilizarea distilatului pirolignos [FL no. 21.001] în băuturile spirtoase tradiționale tuzemák și tuzemský și au solicitat menținerea utilizării acestuia în aceste băuturi spirtoase specifice.

(10)

În conformitate cu considerentul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, la aprobarea aromelor ar trebui să se țină seama și de alți factori relevanți pentru aspectele avute în vedere, inclusiv de factori societali și tradiționali. Întrucât utilizarea acestei arome este necesară, actualmente, pentru menținerea caracteristicilor organoleptice tradiționale specifice ale băuturilor spirtoase tuzemák și tuzemský din Republica Cehă și din Republica Slovacă, este adecvat să se autorizeze substanța respectivă în condițiile de utilizare stabilite în anexa la prezentul regulament.

(11)

Băuturile spirtoase menționate, aidoma tuturor băuturilor spirtoase și alcoolice în general, nu sunt destinate a fi consumate de către copii sau alte categorii vulnerabile ale populației. Pe lângă cerințele de etichetare existente, statele membre ar trebui să solicite prezentarea unor informații suplimentare cu privire la riscurile specifice legate de prezența distilatului pirolignos [FL nr. 21.001] în băuturile alcoolice tradiționale respective.

(12)

Băuturile spirtoase la care a fost adăugat distilat pirolignos [FL nr. 21.001] nu ar trebui să fie utilizate în fabricarea altor produse alimentare.

(13)

Atunci când se face referire la aromă în etichetarea băuturilor spirtoase tuzemák și tuzemský, ar trebui utilizată denumirea substanței sau numărul FL.

(14)

Pe lângă cerințele de la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, atunci când distilatul pirolignos [FL nr. 21.001] este comercializat ca atare și nu este destinat vânzării către consumatorul final, etichetarea ar trebui să menționeze în mod clar că această aromă poate fi utilizată exclusiv pentru fabricarea băuturilor spirtoase tuzemák și tuzemský.

(15)

Pentru a se asigura securitatea juridică, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând din 23 aprilie 2018.

(16)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice timp de cinci ani, pentru a permite găsirea unor alternative pentru utilizarea distilatului pirolignos [FL nr. 21.001] în fabricarea băuturilor spirtoase tradiționale tuzemák și tuzemský.

(17)

Prin urmare, partea E a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 ar trebui modificată în consecință.

(18)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea E a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Produsul distilat pirolignos [FL nr. 21.001] este autorizat în băuturile spirtoase tradiționale tuzemák și tuzemský, sub rezerva restricțiilor de utilizare stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 23 aprilie 2018 până la 19 septembrie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei (JO L 267, 2.10.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 267, 2.10.2012, p. 162).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


ANEXĂ

În Partea E din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 se adaugă următoarea rubrică referitoare la distilatul pirolignos [FL nr. 21.001]:

Nr. FL

Denumirea

Nr. CAS

Nr. JECFA

Nr. CoE

Puritatea aromei menționate

Restricții de utilizare

Notă de subsol

Referință

„21.001

Distilat pirolignos

Amestec complex de substanțe, obținut prin distilarea produșilor de reacție ai acidului pirolignos cu etanolul. Lichid cu aromă și gust asemănătoare romului.

Constituenți:

Etanol (determinat prin gaz-cromatografie sau cu ajutorul detectorului cu ionizare în flacără): peste 40 % (G/G)

Acetat de etil: mai puțin de 25 % (G/G)

Formiat de etil: mai puțin de 2 % (G/G)

Propionat de etil: mai puțin de 4 % (G/G)

Butirat de etil: mai puțin de 1,5 % (G/G)

Acetat de metil: mai puțin de 3,5 % G/G)

Echivalenți ai furanului (furan și 2-metilfuran) exprimați în furan: mai puțin de 8 mg/l

Metanol și derivați ai metanolului exprimați în echivalenți ai metanolului: mai puțin de 2 % (G/G)

Benzopiren: mai puțin de 1 μg/l

Benz(a)antracen: mai puțin de 2 μg/l

Acizi (exprimați în acid acetic): mai puțin de 1 g/l

Exclusiv în următoarele băuturi spirtoase:

tuzemák și tuzemský, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 110/2008 atunci când sunt comercializate în ambalajul lor final și destinate exclusiv consumatorului final, 3 800 mg/l.

1.

Atunci când se face referire la aroma distilat pirolignos [FL nr. 21.001] în etichetarea băuturilor spirtoase tuzemák și tuzemský, se utilizează denumirea acesteia sau numărul FL.

2.

Băuturile spirtoase tuzemák și tuzemský în care a fost adăugat distilat pirolignos [FL nr. 21.001] nu se utilizează la fabricarea altor produse alimentare.

3.

Pe lângă cerințele de la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, atunci când aroma este comercializată ca atare, etichetarea trebuie să menționeze că această aromă poate fi utilizată exclusiv pentru fabricarea băuturilor spirtoase tuzemák și tuzemský.

Statele membre solicită o etichetare suplimentară, prin care consumatorii să fie informați cu privire la riscurile specifice legate de prezența distilatului pirolignos [FL nr.: 21.001] în băuturile spirtoase tuzemák și tuzemský.

 

EFSA”