18.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1239 AL COMISIEI

din 9 iulie 2018

de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 prevede că, pentru colectarea declarațiilor de susținere de la semnatari, organizatorii inițiativelor cetățenești trebuie să utilizeze doar formularele care sunt conforme cu modelele prezentate în anexa III la regulamentul menționat.

(2)

Formularele de declarație de susținere conțin o declarație de confidențialitate care oferă informații cu privire la modul în care pot fi prelucrate datele cu caracter personal ale semnatarilor și cu privire la drepturile acestora în calitate de persoane vizate. Declarația de confidențialitate face trimitere la Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), care a fost abrogată.

(3)

Directiva 95/46/CE a fost abrogată prin Regulamentul (UE) 2016/679 (3). Regulamentul (UE) 2016/679 a început să se aplice de la 25 mai 2018.

(4)

Articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește informațiile care trebuie să fie furnizate de către operatorul de date persoanei vizate, în momentul în care se obțin datele cu caracter personal, în cazul colectării de date cu caracter personal de la persoana vizată. Aceste informații ar trebui să fie furnizate în declarația de confidențialitate din modelul de formular de declarație de susținere.

(5)

În conformitate cu articolul 94 din Regulamentul (UE) 2016/679, trimiterile la Directiva 95/46/CE abrogată se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679. Din motive de claritate, de certitudine juridică și de transparență, trimiterea la declarația de confidențialitate ar trebui să fie actualizată.

(6)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 ar trebui să fie modificată în consecință.

(7)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 se modifică după cum urmează:

1.

textul declarației de confidențialitate care figurează în modelul de formular de declarație de susținere de la sfârșitul părții A se înlocuiește cu următorul text:

„Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau juridice, pentru o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular.

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection”;

2.

textul declarației de confidențialitate care figurează în modelul de formular de declarație de susținere de la sfârșitul părții B se înlocuiește cu următorul text:

„Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau juridice, pentru o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză.

Fără a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal.

Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular.

Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).