13.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 230/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1229 AL COMISIEI

din 25 mai 2018

de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (1), în special articolul 6 alineatul (5) și articolul 7 alineatul (15),

întrucât:

(1)

Dispozițiile din prezentul regulament sunt strâns legate, deoarece se referă la măsuri menite să prevină și să soluționeze cazurile de neexecutare a decontării și să încurajeze disciplina în materie de decontare, prin monitorizarea cazurilor de neexecutare a decontării, prin colectarea și distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării și prin precizarea detaliilor operaționale ale procedurii de cumpărare impusă. Pentru a asigura coerența dintre aceste dispoziții și pentru a facilita o imagine cuprinzătoare și un acces grupat la acestea pentru persoanele care fac obiectul obligațiilor, este oportun ca dispozițiile în cauză să fie incluse într-un singur regulament.

(2)

Având în vedere natura globală a piețelor financiare, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de Principiile pentru infrastructurile piețelor financiare, emise în aprilie 2012 de Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare („Principiile CPSS-IOSCO”), care servesc drept cadru de referință la nivel mondial pentru cerințele de reglementare aplicabile depozitarilor centrali de titluri de valoare („CSD”). Ar trebui să fie luate în considerare, de asemenea, Recomandările pentru sistemele de decontare a titlurilor de valoare emise de Comitetul pentru sisteme de plăți și decontări și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare, care se referă la confirmarea tranzacțiilor, ciclurile de decontare și darea cu împrumut de titluri de valoare.

(3)

Pentru a asigura aplicarea consecventă a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și pentru a specifica termenii tehnici necesari pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui definiți o serie de termeni.

(4)

Firmele de investiții ar trebui să se asigure că dispun în timp util de toate informațiile necesare cu privire la decontare, pentru a permite decontarea eficientă și eficace a tranzacțiilor. În mod concret, firmele de investiții care nu dispun de informațiile necesare cu privire la decontare ar trebui să comunice cu clienții lor pentru a obține informațiile relevante pentru o decontare eficientă, inclusiv datele standardizate necesare pentru procesul de decontare.

(5)

Procesarea complet automatizată (straight-through processing - STP) ar trebui să fie încurajată, deoarece utilizarea acesteia la nivelul întregii pieți este esențială atât pentru menținerea unor rate de decontare ridicate pe măsură ce volumele cresc, cât și pentru asigurarea decontării la timp a tranzacțiilor transfrontaliere. În plus, atât participanții la piață direcți, cât și cei indirecți ar trebui să dispună de gradul de automatizare internă necesar pentru a profita pe deplin de soluțiile de procesare complet automatizată disponibile. În acest scop, firmele de investiții ar trebui să le ofere clienților lor profesionali posibilitatea de a trimite confirmările și detaliile privind alocarea în format electronic, în special prin utilizarea unor proceduri și standarde internaționale de comunicare deschisă pentru transmiterea de mesaje și pentru datele de referință. Mai mult, CSD-urile ar trebui să faciliteze procesarea complet automatizată și ar trebui să utilizeze procese proiectate să funcționeze implicit în mod automatizat la procesarea instrucțiunilor de decontare.

(6)

CSD-urile ar trebui să ofere posibilități de punere în corespondență pe toată durata zilei, pentru a încuraja decontarea rapidă la data preconizată a decontării.

(7)

CSD-urile ar trebui să le impună participanților la sistemele lor de decontare a titlurilor de valoare să folosească o listă de câmpuri obligatorii pentru punerea în corespondență a instrucțiunilor de decontare, în scopul facilitării decontării, și să asigure consecvența între sistemele de decontare a titlurilor de valoare.

(8)

CSD-urile ar trebui să dispună de funcționalități ale sistemului, de politici și de proceduri solide și eficiente care să le permită să faciliteze și să stimuleze decontarea la data preconizată a decontării.

(9)

CSD-urile ar trebui să le ofere participanților acces în timp real la informațiile referitoare la stadiul în care se află instrucțiunile de decontare ale acestora în cadrul sistemelor de decontare a titlurilor de valoare pe care le gestionează și să stimuleze realizarea decontării în timp util de către participanți.

(10)

CSD-urile ar trebui să le ofere participanților la sistemele lor de decontare a titlurilor de valoare fie decontarea pe bază brută în timp real, fie mai multe posibilități de decontare zilnice în fiecare zi lucrătoare, în vederea finalizării decontării finale înainte de sfârșitul zilei (intraday).

(11)

Obligația impusă CSD-urilor de a dispune de anumite funcționalități ale sistemului ar trebui să depindă de eficiența cu care CSD-urile realizează decontarea. Prin urmare, ar trebui ca anumite funcționalități ale sistemului să nu fie obligatorii dacă valoarea și rata cazurilor de neexecutare a decontării în sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de un CSD nu depășesc anumite praguri predefinite.

(12)

În scopul de a facilita monitorizarea cazurilor de neexecutare a decontării, CSD-urile ar trebui să utilizeze o metodologie armonizată pentru raportarea acestora către autoritățile competente și autoritățile relevante. Metodologia respectivă ar trebui să includă și o listă comună a elementelor care trebuie raportate, precum și frecvența rapoartelor care trebuie transmise. Instrucțiunile de decontare introduse în sistemele de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri ar trebui să fie monitorizate în fiecare zi, până în momentul în care sunt executate sau anulate.

(13)

CSD-urile ar trebui să stabilească modalități de colaborare cu participanții care au cele mai mari rate de neexecutare a decontării, precum și, dacă este posibil, cu contrapărțile centrale (CPC-urile) și locurile de tranzacționare relevante, pentru a identifica principalele motive ale cazurilor de neexecutare a decontării.

(14)

CSD-urile ar trebui să transmită rapoarte lunare privind cazurile de neexecutare a decontării autorităților lor competente și autorităților relevante. De asemenea, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a solicita informații suplimentare despre cazurile de neexecutare a decontării sau de a impune o frecvență mai mare a raportării, după caz, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile. Autoritățile competente solicitante ar trebui să transmită, fără întârzieri nejustificate, aceste informații sau rapoarte suplimentare și autorităților relevante.

(15)

Pentru a promova transparența și pentru a facilita comparațiile între cazurile de neexecutare a decontării din întreaga Uniune, CSD-urile ar trebui să utilizeze un model unic pentru publicarea informațiilor privind cazurile de neexecutare a decontării.

(16)

Pentru a se asigura aplicarea consecventă a cerințelor privind disciplina în materie de decontare pentru CSD-uri, ar trebui stabilite dispoziții detaliate în ceea ce privește identificarea tuturor tranzacțiilor rămase nedecontate după data preconizată a decontării, punerea în aplicare, atunci când este cazul, a procedurii de cumpărare impusă și punerea în aplicare a mecanismelor de sancționare instituite de CSD-uri, precizându-se inclusiv momentul efectuării calculelor, precum și colectarea și distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești.

(17)

Normele privind procedurile pentru colectarea și distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării ar trebui să fie aplicate astfel încât să se asigure coerența cu Regulamentul delegat (UE) 2017/389 al Comisiei (2).

(18)

Pentru a se asigura că sancțiunile în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării sunt aplicate în mod consecvent, CSD-urile ar trebui să impute, să colecteze și să distribuie sancțiunile în fonduri bănești în mod regulat și cel puțin o dată pe lună. În plus, pentru a se asigura că profilul lor de risc nu este afectat de funcționarea mecanismului de sancționare, inclusiv în cazul în care sancțiunile nu sunt plătite conform cerințelor de participanții care cauzează neexecutarea decontării, CSD-urile ar trebui să fie responsabile numai pentru aplicarea, colectarea și distribuirea acestor sancțiuni în fonduri bănești. Întrucât participanții pot acționa și în calitate de agenți pentru clienții lor, CSD-urile ar trebui să le ofere participanților suficiente detalii privind calcularea unei sancțiuni în fonduri bănești încât să le permită acestora să recupereze valoarea sancțiunii respective de la clienții lor.

(19)

Este important de menționat că sancțiunile în fonduri bănești aplicate în caz de neexecutare a decontării nu trebuie să constituie o sursă de venit pentru CSD-uri. Prin urmare, o sancțiune în fonduri bănești ar trebui să fie vărsată într-un cont separat al CSD-ului respectiv, care ar trebui să fie utilizat exclusiv pentru colectarea și distribuirea sancțiunilor în cauză. Sancțiunile colectate nu ar trebui să fie utilizate pentru a finanța instituirea, întreținerea sau operarea mecanismului de sancționare.

(20)

Uneori, este posibil ca o tranzacție să facă parte dintr-un lanț de tranzacții, caz în care o instrucțiune de decontare poate depinde de o alta, iar executarea unei instrucțiuni poate permite executarea mai multor instrucțiuni incluse în lanțul respectiv. Astfel, neexecutarea unei instrucțiuni de decontare poate avea efecte de domino, ducând la neexecutarea instrucțiunilor de decontare ulterioare.

(21)

Prin urmare, pentru a limita numărul de transferuri de fonduri bănești, CSD-urile ar trebui să scadă din cuantumul pe care îl datorează participanților cuantumul pe care trebuie să îl plătească aceștia și ar trebui să se asigure că întregul cuantum al sancțiunilor în fonduri bănești este distribuit în mod corespunzător, în cadrul lanțului de decontare, către participanții care au avut de suferit de pe urma neexecutării decontării. CSD-urile ar trebui să le ofere participanților suficiente informații cu privire la calcularea cuantumurilor care trebuie să fie primite pentru a le permite participanților respectivi, după caz, să transfere cuantumurile datorate clienților lor.

(22)

Mecanismul de sancționare ar trebui să se aplice tuturor tranzacțiilor neexecutate, inclusiv celor care au fost compensate. Cu toate acestea, în cazul în care participantul care cauzează neexecutarea este un CPC, sancțiunea nu ar trebui să fie datorată de respectivul CPC, ci de membrul compensator relevant care a provocat neexecutarea decontării. În acest scop, CSD-urile ar trebui să pună la dispoziția CPC-urilor toate informațiile necesare privind cazul de neexecutare a decontării și calcularea sancțiunii, astfel încât să le permită CPC-urilor să impute o sancțiune membrului compensator relevant și să distribuie cuantumurile colectate membrului compensator care a avut de suferit de pe urma următorului caz de neexecutare a decontării cu privire la aceleași instrumente financiare.

(23)

CSD-urile care utilizează o infrastructură de decontare comună ar trebui să colaboreze strâns pentru a asigura punerea în aplicare adecvată a mecanismului de sancționare.

(24)

Pentru a susține o piață integrată a decontării titlurilor de valoare, procedura de cumpărare impusă ar trebui să fie armonizată. Deoarece este foarte important să se stimuleze luarea de măsuri în timp util pentru a soluționa cazurile de neexecutare a decontării, ar trebui ca toate părțile implicate relevante să fie informate în mod corespunzător în cursul procedurii de cumpărare impusă.

(25)

Este posibil ca o instrucțiune de decontare să nu fie executată pentru toate instrumentele financiare incluse în instrucțiunea respectivă, chiar dacă unele dintre acestea sunt disponibile pentru livrare în contul participantului care cauzează neexecutarea decontării. Scopul procedurii de cumpărare impusă este de a îmbunătăți eficiența decontării. Pentru a reduce la minimum numărul de cumpărări impuse, ar trebui ca orice proces de cumpărare impusă să fie supus în mod obligatoriu decontării parțiale a instrucțiunii de decontare relevante.

(26)

Decontarea parțială obligatorie în ultima zi lucrătoare din perioada de prelungire menționată la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 asigură echilibrul just între drepturile cumpărătorului de a primi instrumentele financiare cumpărate și nevoia de a minimiza numărul de instrumente financiare care fac obiectul cumpărării impuse. Prin urmare, ar trebui ca fiecare instrument financiar supus cumpărării impuse să fie livrat cumpărătorului, chiar dacă numărul de instrumente financiare supuse cumpărării impuse nu permite executarea integrală a instrucțiunii de decontare relevante.

(27)

Decontarea parțială obligatorie nu ar trebui să se aplice instrucțiunilor de decontare care au fost suspendate de către un participant, deoarece este posibil ca instrumentele financiare relevante din contul respectiv să nu îi aparțină clientului pentru care a fost introdusă instrucțiunea de decontare în sistemul de decontare a titlurilor de valoare.

(28)

Pentru a se asigura respectarea obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ar trebui ca toate părțile incluse în lanțul de decontare să încheie cu contrapărțile lor relevante acorduri contractuale care să conțină obligațiile privind procedura de cumpărare impusă și care să fie executorii în toate jurisdicțiile relevante.

(29)

Pentru a îmbunătăți eficiența decontării, ar trebui ca, întotdeauna, să se verifice în primul rând dacă un proces de cumpărare impusă este posibil în ceea ce privește tranzacțiile relevante și părțile la acestea.

(30)

Toate entitățile implicate în procedura de cumpărare impusă trebuie să fie informate, în anumite momente-cheie, cu privire la stadiul procedurii de cumpărare impusă. Informațiile respective ar trebui să fie transmise prin intermediul unei notificări, astfel încât părțile implicate să aibă cunoștință de stadiul măsurilor luate pentru a deconta tranzacția și să poată lua măsuri noi, după caz.

(31)

În cazul tranzacțiilor care nu sunt compensate de un CPC, pentru a institui un proces de cumpărare impusă eficient, pentru a evita ca alte părți din cadrul lanțului de decontare sau alți participanți să devină responsabili pentru obligațiile contractate de membrii locului de tranzacționare sau de părțile la tranzacție și pentru a nu agrava profilul de risc al CSD-urilor sau al locurilor de tranzacționare, ar trebui ca părțile care au încheiat inițial tranzacția relevantă să fie responsabile pentru executarea cumpărării impuse.

(32)

În ceea ce privește decontarea unei tranzacții cu titluri de valoare, participanții acționează pe cont propriu sau introduc, la cererea clienților lor, instrucțiuni de decontare în sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de un CSD. Clienții respectivi pot fi un CPC și membrii compensatori ai acestuia, membrii locului de tranzacționare sau, în cazul în care tranzacția nu este executată în cadrul unui loc de tranzacționare, părțile la tranzacție. Prin urmare, cumpărarea impusă ar trebui să aibă loc la nivelul la care au fost create obligațiile contractuale de a cumpăra și de a vinde titluri de valoare.

(33)

Având în vedere faptul că agentul de cumpărare impusă ar trebui să acționeze la cererea unei părți care nu suportă costurile legate de intervenția acestuia, ar trebui ca agentul de cumpărare impusă să acționeze în conformitate cu cerințele de executare optimă și să protejeze interesele membrului compensator, ale membrului locului de tranzacționare sau ale părții la tranzacție care cauzează neexecutarea.

(34)

Pentru a limita numărul de cumpărări impuse și pentru a menține lichiditatea pieței pentru instrumentele financiare relevante, ar trebui ca membrului compensator, membrului locului de tranzacționare sau părții la tranzacție care cauzează neexecutarea, după caz, să i se permită să livreze instrumente financiare CPC-ului, membrilor locului de tranzacționare destinatari sau părților la tranzacție destinatare, prin intermediul participanților lor, până în momentul în care i se aduce la cunoștință că a fost numit un agent de cumpărare impusă sau că a fost lansată o licitație. Din acel moment, părțile în cauză nu ar trebui să mai aibă decât posibilitatea de a participa la licitația având ca obiect instrumentele financiare respective sau de a livra aceste instrumente agentului de cumpărare impusă, sub rezerva obținerii aprobării prealabile din partea acestuia, astfel încât să se evite ca membrul compensator destinatar, locul de tranzacționare destinatar sau partea la tranzacție destinatară să primească instrumentele financiare de două ori. Părțile implicate în procedura de cumpărare impusă ar putea, de asemenea, să limiteze numărul de cumpărări impuse prin coordonarea măsurilor pe care le iau și prin informarea CSD-ului cu privire la acestea, în cazul în care o tranzacție face parte dintr-un lanț de tranzacții și poate avea ca rezultat instrucțiuni de decontare diferite.

(35)

Tranzacțiile care nu sunt compensate de un CPC sunt, în general, negarantate și, prin urmare, fiecare membru al locului de tranzacționare sau parte la tranzacție suportă riscul de contraparte. Transferarea acestui risc către alte entități, cum ar fi participanții lor, i-ar obliga pe aceștia din urmă să își acopere expunerea la riscul de contraparte cu garanții reale. Acest lucru ar putea duce la creșterea disproporționată a costurilor de decontare a titlurilor de valoare. Prin urmare, ar trebui ca membrul compensator, membrul locului de tranzacționare sau partea la tranzacție care cauzează neexecutarea, după caz, să fie, în primul rând, responsabil(ă) pentru plata costurilor de cumpărare impusă, a diferenței de preț și a compensației în fonduri bănești. În cazul în care membrul locului de tranzacționare sau partea la tranzacție care cauzează neexecutarea nu își respectă obligația de a plăti sumele respective, ar trebui, totuși, ca participantul său, în calitate de participant care cauzează neexecutarea, să suporte costurile de cumpărare impusă și diferența de preț, dar nu și compensația în fonduri bănești.

(36)

Ar trebui ca, în ultimă instanță, obligațiile de a livra instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse sau de a plăti eventualele diferențe de preț corespunzătoare instrumentelor financiare supuse cumpărării impuse să fie îndeplinite prin primirea instrumentelor financiare relevante sau a fondurilor bănești de către CPC, de către membrii locului de tranzacționare destinatari sau de către părțile la tranzacție destinatare, prin participanții lor.

(37)

În cazul în care cumpărarea impusă eșuează și în absența unei comunicări exprese din care să reiasă dacă perioada de cumpărare impusă se prelungește în termenul prevăzut, ar trebui să se efectueze plata compensației în fonduri bănești, astfel încât să se protejeze interesele părților și să se evite orice incertitudine care ar putea rezulta din cumpărarea impusă neexecutată.

(38)

Pentru a evita complexitatea și a proteja CPC-ul, membrul locului de tranzacționare destinatar sau partea la tranzacție destinatară, ar trebui ca instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse să fie livrate CPC-ului, membrului locului de tranzacționare destinatar sau părții la tranzacție destinatare prin intermediul participantului destinatar relevant, și nu prin intermediul participantului care cauzează neexecutarea. Din aceleași motive, ar trebui ca instrucțiunile de decontare inițiale care au declanșat procedura de cumpărare impusă să fie suspendate și, în cele din urmă, anulate.

(39)

Pentru a calcula și aplica în mod corespunzător sancțiunile în cazurile de neexecutare a decontării după sfârșitul perioadei de prelungire, ar trebui ca instrucțiunile de decontare relevante să fie anulate și înlocuite cu noi instrucțiuni de decontare pentru fiecare zi lucrătoare în care CPC-urile, membrii locului de tranzacționare sau părțile la tranzacție primesc, prin intermediul participanților lor, instrumente financiare ca urmare a executării unei cumpărări impuse. Ar trebui să se aplice sancțiuni în fonduri bănești pentru fiecare nouă instrucțiune de decontare, începând din ziua în care aceasta este introdusă în sistemul de decontare a titlurilor de valoare.

(40)

Pentru a se asigura o bună funcționare a sistemelor de decontare a titlurilor de valoare gestionate de CSD-uri și a se garanta calendarul procedurii de cumpărare impusă și al plății sancțiunilor în fonduri bănești pentru cazurile de neexecutare a decontării, ar trebui ca instrucțiunile de decontare neexecutate să fie anulate în momentul livrării instrumentelor financiare sau, în cazul în care acestea nu sunt livrate, în momentul plății compensației în fonduri bănești sau cel târziu în a doua zi lucrătoare care urmează după data notificării cuantumului compensației în fonduri bănești datorate.

(41)

În cazul în care prețul instrumentelor financiare care a fost convenit în momentul încheierii tranzacției este mai mic decât prețul plătit la executarea cumpărării impuse, ar trebui ca diferența de preț să fie plătită de membrul compensator, de membrul locului de tranzacționare sau de partea la tranzacție care cauzează neexecutarea, după caz, astfel încât să se asigure protecția intereselor părților destinatare. În cazul în care prețul instrumentelor financiare care a fost convenit la încheierea tranzacției este mai mare decât prețul plătit la executarea cumpărării impuse, ar trebui să se considere că participantul care cauzează neexecutarea și-a îndeplinit obligația menționată la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, având în vedere faptul că membrii compensatori destinatari, membrii locului de tranzacționare destinatari sau părțile la tranzacție destinatare plătesc efectiv pentru instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(42)

O procedură de decontare eficientă presupune ca perioada de prelungire, care este anterioară lansării procedurii de cumpărare impusă, să fie adaptată în funcție de tipurile de active și de lichiditatea instrumentelor financiare. În cazul în care piața acțiunilor este suficient de lichidă încât să fie ușor de accesat, ar trebui ca perioada de prelungire anterioară lansării procedurii de cumpărare impusă să nu fie extinsă, astfel încât părțile relevante să fie stimulate să deconteze în timp util tranzacțiile neexecutate. Pe de altă parte, acțiunile pentru care nu există o piață lichidă ar trebui să beneficieze de o perioadă de prelungire mai mare. De o perioadă de prelungire mai mare ar trebui să beneficieze și titlurile de creanță, având în vedere dimensiunea lor transfrontalieră mai amplă și importanța lor pentru funcționarea armonioasă și ordonată a piețelor financiare.

(43)

Este posibil ca măsurile luate pentru soluționarea cazurilor de neexecutare a decontării legate de cumpărarea impusă și de sancțiuni să necesite schimbări semnificative ale sistemelor informatice, testări de piață și ajustări ale acordurilor juridice dintre părțile vizate, inclusiv CSD-urile și alți participanți la piață. Prin urmare, ar trebui să se prevadă o perioadă de timp suficientă pentru aplicarea măsurilor în cauză, astfel încât să se asigure faptul că părțile implicate pot îndeplini cerințele care le sunt impuse.

(44)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat de către ESMA Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(45)

ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la acest proiect de standarde tehnice de reglementare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. În procesul de elaborare a proiectului de standarde tehnice de reglementare, ESMA a lucrat în strânsă cooperare cu membrii Sistemului European al Băncilor Centrale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Considerații generale

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„membru compensator” înseamnă o întreprindere, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și a Consiliului (4);

(b)

„fond tranzacționat la bursă (ETF)” înseamnă un fond, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5);

(c)

„executarea ordinelor” înseamnă „executarea ordinelor în contul clienților”, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 5 din Directiva 2014/65/UE;

(d)

„client de retail” înseamnă un client de retail, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE;

(e)

„instrucțiune de decontare” înseamnă un ordin de transfer, astfel cum este definit la articolul 2 litera (i) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6);

(f)

„parte la tranzacție” înseamnă o parte care acționează în calitate de principal obligat într-o tranzacție cu valori mobiliare menționată la articolul 7 alineatul (10) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

(g)

„membru al unui loc de tranzacționare” înseamnă un membru al unui loc de tranzacționare sau un participant la un loc de tranzacționare.

CAPITOLUL II

Măsuri de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării

Articolul 2

Măsuri referitoare la clienții profesionali

(1)   Firmele de investiții le impun clienților lor profesionali să le comunice în scris titlurile de valoare sau fondurile bănești alocate tranzacțiilor menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, identificând conturile care urmează să fie creditate sau debitate. Comunicările scrise privind alocarea trebuie să precizeze următoarele:

(a)

tipul de tranzacție, care poate fi unul dintre următoarele:

(i)

cumpărare sau vânzare de titluri de valoare;

(ii)

operațiuni de gestionare a garanțiilor reale;

(iii)

operațiuni de dare cu împrumut/luare cu împrumut de titluri de valoare;

(iv)

tranzacții de răscumpărare;

(v)

alte tranzacții, care pot fi identificate prin coduri ISO mai detaliate;

(b)

numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) al instrumentului financiar sau, în cazul în care codul ISIN nu este disponibil, un alt identificator al instrumentului financiar;

(c)

livrarea sau primirea de instrumente financiare sau de fonduri bănești;

(d)

valoarea nominală pentru titlurile de creanță, respectiv cantitatea pentru alte instrumente financiare;

(e)

data tranzacției;

(f)

prețul de tranzacționare al instrumentului financiar;

(g)

moneda în care este exprimată tranzacția;

(h)

data preconizată a decontării tranzacției;

(i)

cuantumul total al fondurilor bănești care urmează să fie livrate sau primite;

(j)

identificatorul entității în cadrul căreia sunt deținute titlurile de valoare;

(k)

identificatorul entității în cadrul căreia sunt deținute fondurile bănești;

(l)

denumirile și numerele conturilor de titluri de valoare sau de fonduri bănești care urmează să fie creditate sau debitate.

Comunicările scrise privind alocarea trebuie să includă și orice altă informație cerută de firma de investiții pentru facilitarea decontării tranzacției.

Firmele de investiții care au primit confirmarea executării unui ordin de tranzacționare transmis de un client profesional se asigură, prin înțelegeri contractuale, că respectivul client profesional confirmă în scris acceptarea clauzelor tranzacției în termenele stabilite la alineatul (2). Această confirmare scrisă poate fi inclusă și în comunicarea scrisă privind alocarea.

Firmele de investiții le oferă clienților lor profesionali opțiunea de a transmite comunicarea scrisă privind alocarea și confirmarea scrisă în format electronic, prin procedurile și standardele internaționale de comunicare deschise pentru transmiterea de mesaje și pentru datele de referință menționate la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2)   Clienții profesionali se asigură că toate comunicările scrise privind alocarea și confirmările scrise menționate la alineatul (1) sunt primite de firma de investiții înainte de unul dintre următoarele termene-limită:

(a)

încheierea activității în ziua lucrătoare în care a avut loc tranzacția, în cazul în care firma de investiții și clientul profesional relevant se află în zone cu același fus orar;

(b)

ora 12.00 CET din ziua lucrătoare următoare datei la care a avut loc tranzacția, în cazul în care:

(i)

există o diferență de peste două ore între ora locală din zona firmei de investiții și cea din zona clientului profesional relevant; sau

(ii)

ordinele au fost executate după ora locală 16.00 CET a unei zile lucrătoare din zona firmei de investiții.

Firmele de investiții confirmă primirea comunicării scrise privind alocarea și a confirmării scrise în termen de două ore de la primirea acestora. În cazul în care comunicarea scrisă privind alocarea și confirmarea scrisă sunt primite de o firmă de investiții cu mai puțin de o oră înainte de încheierea zilei lucrătoare, firma de investiții confirmă primirea comunicării scrise privind alocarea și a confirmării scrise în termen de o oră de la începutul următoarei zile lucrătoare.

(3)   În cazul în care firmele de investiții primesc informațiile necesare cu privire la decontare menționate la alineatul (1) înainte de termenele menționate la alineatul (2), acestea pot conveni, în scris, cu clienții lor profesionali să nu se mai transmită comunicările scrise privind alocarea și confirmările scrise relevante.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu li se aplică clienților profesionali care dețin, la aceeași firmă de investiții, titlurile de valoare și fondurile bănești relevante pentru decontare.

Articolul 3

Măsuri referitoare la clienții de retail

Firmele de investiții le impun clienților lor de retail să le trimită toate informațiile relevante cu privire la decontare pentru tranzacțiile menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 până la ora 12.00 CET din ziua lucrătoare care urmează după data la care a avut loc tranzacția în fusul orar al firmei de investiții, cu excepția cazului în care clientul respectiv deține instrumentele financiare și fondurile bănești relevante la aceeași firmă de investiții.

Articolul 4

Facilitarea și procesarea decontării

(1)   CSD-urile procesează toate instrucțiunile de decontare în mod automatizat.

(2)   CSD-urile care au intervenit manual în procesul automatizat de decontare în modul menționat la alineatul (3) litera (a) sau (b) informează autoritatea competentă cu privire la motivul intervenției respective în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, cu excepția cazului în care același motiv a fost deja notificat pentru intervenții anterioare.

(3)   O intervenție manuală în procesul automatizat de decontare are loc în următoarele circumstanțe:

(a)

în cazul în care fluxul unei instrucțiuni de decontare introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare a fost amânat sau modificat sau în cazul în care instrucțiunea de decontare însăși a fost modificată în afara procedurilor automatizate;

(b)

în cazul în care, la procesarea instrucțiunilor de decontare primite în motorul de decontare, are loc o intervenție în afara procedurilor automatizate, inclusiv pentru gestionarea incidentelor informatice.

(4)   Autoritățile competente pot informa CSD-urile în orice moment cu privire la faptul că un anumit motiv nu justifică intervențiile manuale în procesul automatizat de decontare. Ulterior, CSD-urile nu mai pot invoca motivul respectiv pentru a interveni manual în procesul automatizat de decontare.

Articolul 5

Punerea în corespondență și completarea instrucțiunilor de decontare

(1)   CSD-urile pun la dispoziția participanților o funcționalitate care permite punerea în corespondență complet automatizată, continuă și în timp real a instrucțiunilor de decontare pe parcursul fiecărei zile lucrătoare.

(2)   CSD-urile le impun participanților să își pună în corespondență instrucțiunile de decontare prin intermediul funcționalității menționate la alineatul (1) înainte de executarea acestora, cu excepția următoarelor situații:

(a)

în cazul în care CSD-ul s-a asigurat că instrucțiunile de decontare au fost deja puse în corespondență de locurile de tranzacționare, CPC-uri sau alte entități;

(b)

în cazul în care CSD-ul însuși a pus în corespondență instrucțiunile de decontare;

(c)

în cazul instrucțiunilor de decontare fără plată („FoP”), menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (g) punctul (i), care constau în ordine privind transferuri de instrumente financiare între diferite conturi deschise pe numele aceluiași participant sau gestionate de același operator de cont.

Operatorii de cont menționați la litera (c) includ și entitățile care au o relație contractuală cu un CSD și care gestionează conturi de titluri de valoare administrate de CSD prin înregistrarea de intrări în conturile respective.

(3)   CSD-urile le impun participanților să utilizeze următoarele câmpuri de punere în corespondență din instrucțiunile lor de decontare pentru punerea în corespondență a instrucțiunilor de decontare:

(a)

tipul instrucțiunii de decontare, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1) litera (g);

(b)

data preconizată a executării instrucțiunii de decontare;

(c)

data tranzacției;

(d)

moneda, mai puțin în cazul instrucțiunilor de decontare FoP;

(e)

cuantumul decontării, mai puțin în cazul instrucțiunilor de decontare FoP;

(f)

valoarea nominală pentru titlurile de creanță, respectiv cantitatea pentru alte instrumente financiare;

(g)

livrarea sau primirea instrumentelor financiare sau a fondurilor bănești;

(h)

codul ISIN al instrumentului financiar;

(i)

identificatorul participantului care livrează instrumentele financiare sau fondurile bănești;

(j)

identificatorul participantului care primește instrumentele financiare sau fondurile bănești;

(k)

identificatorul CSD-ului contrapărții participantului, în cazul CSD-urilor care utilizează o infrastructură de decontare comună, inclusiv în circumstanțele menționate la articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

(l)

alte câmpuri de punere în corespondență cerute de CSD pentru a facilita decontarea tranzacțiilor.

(4)   În plus față de câmpurile menționate la alineatul (3), CSD-urile le impun participanților lor să utilizeze un câmp care indică tipul de tranzacție în instrucțiunile lor de decontare pe baza următoarei taxonomii:

(a)

cumpărare sau vânzare de titluri de valoare;

(b)

operațiuni de gestionare a garanțiilor;

(c)

operațiuni de dare cu împrumut/luare cu împrumut de titluri de valoare;

(d)

tranzacții de răscumpărare;

(e)

alte tranzacții (care pot fi identificate prin coduri ISO mai detaliate, conform cerințelor CSD-ului).

Articolul 6

Niveluri de toleranță

În scopul punerii în corespondență, CSD-urile stabilesc niveluri de toleranță pentru cuantumurile de decontare.

Nivelul de toleranță reprezintă diferența maximă dintre cuantumurile de decontare pentru două instrucțiuni de decontare corespondente care ar permite totuși punerea în corespondență.

În cazul instrucțiunilor de decontare în EUR, nivelul de toleranță pentru o instrucțiune de decontare este de 2 EUR pentru cuantumurile de decontare de până la 100 000 EUR și de 25 EUR pentru cuantumurile de decontare de peste 100 000 EUR. În cazul instrucțiunilor de decontare în alte monede, nivelul de toleranță pentru o instrucțiune de decontare este egal cu cuantumurile echivalente calculate pe baza cursului de schimb oficial al BCE, dacă este disponibil.

Articolul 7

Facilitatea de anulare

CSD-urile instituie o facilitate bilaterală de anulare care le permite participanților să se anuleze în mod bilateral instrucțiunile de decontare puse în corespondență care fac parte din aceeași tranzacție.

Articolul 8

Mecanismul de blocare și deblocare

CSD-urile înființează un mecanism de blocare și deblocare care constă în următoarele:

(a)

un mecanism de blocare ce permite blocarea instrucțiunilor de decontare în curs de către participantul ordonator în scopul decontării; și

(b)

un mecanism de deblocare ce permite deblocarea, în scopul decontării, a instrucțiunilor de decontare în curs care fuseseră blocate de către participantul ordonator.

Articolul 9

Reciclarea

CSD-urile reciclează instrucțiunile de decontare care au dus la neexecutarea decontării până în momentul în care acestea au fost decontate sau anulate bilateral.

Articolul 10

Decontarea parțială

CSD-urile permit decontarea parțială a instrucțiunilor de decontare.

Articolul 11

Facilități și informații suplimentare

(1)   CSD-urile le oferă participanților posibilitatea de a fi informați în legătură cu o instrucțiune de decontare în curs a contrapărților lor, fie în termen de o oră după prima încercare nereușită de punere în corespondență a instrucțiunii respective, fie imediat după o astfel de încercare nereușită, în cazul în care încercarea a fost efectuată în perioada de cinci ore de dinainte de termenul-limită preconizat al decontării sau după data preconizată a decontării.

(2)   CSD-urile le oferă participanților acces la informații în timp real privind stadiul în care se află instrucțiunile lor de decontare în sistemul de decontare a titlurilor de valoare, inclusiv informații privind:

(a)

instrucțiunile de decontare în curs care încă mai pot fi executate la data preconizată a decontării;

(b)

instrucțiunile de decontare neexecutate care nu mai pot fi executate la data preconizată a decontării;

(c)

instrucțiunile de decontare executate integral;

(d)

instrucțiunile de decontare executate parțial, cuprinzând atât partea decontată, și cât și partea nedecontată din instrumentele financiare sau din fondurile bănești;

(e)

instrucțiunile de decontare anulate, inclusiv informații din care să reiasă dacă acestea au fost anulate de către sistem sau de către participant.

(3)   Informațiile în timp real menționate la alineatul (2) includ următoarele aspecte:

(a)

dacă instrucțiunea de decontare a fost pusă în corespondență;

(b)

dacă instrucțiunea de decontare încă mai poate fi parțial executată;

(c)

dacă instrucțiunea de decontare este suspendată;

(d)

motivele pentru care instrucțiunile sunt în curs de executare sau de neexecutare.

(4)   CSD-urile le oferă participanților fie decontarea brută în timp real, pe parcursul fiecărei zile lucrătoare, fie cel puțin trei loturi de decontare pentru fiecare zi lucrătoare. Cele trei loturi de decontare sunt repartizate de-a lungul zilei lucrătoare în funcție de nevoile pieței, pe baza unei solicitări efectuate de comitetul utilizatorilor CSD-ului.

Articolul 12

Derogarea de la anumite măsuri de prevenire a cazurilor de neexecutare a decontării

(1)   Articolele 8 și 10 nu se aplică în cazul în care sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de un CSD îndeplinește următoarele condiții:

(a)

valoarea cazurilor de neexecutare a decontării nu depășește 2,5 miliarde EUR pe an;

(b)

rata cazurilor de neexecutare a decontării, calculată fie pe baza numărului de instrucțiuni de decontare, fie pe baza valorii instrucțiunilor de decontare, este mai mică de 0,5 % pe an.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării în funcție de numărul de instrucțiuni de decontare se calculează prin împărțirea numărului de cazuri de neexecutare a decontării la numărul de instrucțiuni de decontare introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare în perioada relevantă.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării în funcție de valoarea instrucțiunilor de decontare se calculează prin împărțirea valorii în EUR a cazurilor de neexecutare a decontării la valoarea instrucțiunilor de decontare introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare în perioada relevantă.

(2)   Până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, CSD-urile evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (1) și notifică autorității competente rezultatele evaluării respective în conformitate cu anexa II.

În cazul în care evaluarea confirmă că cel puțin una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) nu se mai aplică, CSD-urile trebuie să aplice articolul 8 și articolul 10 în termen de un an de la data notificării menționate în primul paragraf.

CAPITOLUL III

Măsuri de soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării

Secțiunea I

Monitorizarea cazurilor de neexecutare a decontării

Articolul 13

Detalii privind sistemul de monitorizare a cazurilor de neexecutare a decontării

(1)   CSD-urile instituie un sistem care le permite să monitorizeze, pentru fiecare dată preconizată a decontării, numărul și valoarea cazurilor de neexecutare a decontării, inclusiv durata fiecărui caz de neexecutare a decontării, exprimată în zile lucrătoare. Pentru fiecare caz de neexecutare a decontării, sistemul menționat colectează următoarele informații:

(a)

motivul de neexecutare a decontării, pe baza informațiilor aflate la dispoziția CSD-ului;

(b)

orice restricție la decontare, precum rezervarea, blocarea sau prealocarea instrumentelor financiare sau a fondurilor bănești care face ca acestea să fie indisponibile pentru decontare;

(c)

tipul de instrument financiar afectat de neexecutarea decontării, dintre următoarele categorii:

(i)

valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE;

(ii)

datorie suverană, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE;

(iii)

valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât datoriile suverane menționate la punctul (ii);

(iv)

valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE;

(v)

fonduri tranzacționate la bursă;

(vi)

unități organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă;

(vii)

instrumente ale pieței monetare, altele decât datoriile suverane menționate la punctul (ii);

(viii)

certificate de emisii;

(ix)

alte instrumente financiare;

(d)

tipul de tranzacție afectată de neexecutarea decontării, dintre următoarele categorii:

(i)

cumpărare sau vânzare de instrumente financiare;

(ii)

operațiuni de gestionare a garanțiilor;

(iii)

operațiuni de dare cu împrumut/luare cu împrumut de titluri de valoare;

(iv)

tranzacții de răscumpărare;

(v)

alte tranzacții, care pot fi identificate prin coduri ISO mai detaliate, conform cerințelor CSD-ului;

(e)

locul de tranzacționare și de compensare a instrumentelor financiare afectate, dacă este cazul;

(f)

tipul instrucțiunii de decontare afectate de neexecutarea decontării, dintre următoarele categorii:

(i)

instrucțiune de decontare intra-CSD, în cadrul căreia atât părțile care cauzează neexecutarea, cât și părțile destinatare sunt participanți la același sistem de decontare a titlurilor de valoare; sau

(ii)

instrucțiune de decontare inter-CSD, în cadrul căreia părțile care cauzează neexecutarea și părțile destinatare sunt participanți la două sisteme diferite de decontare a titlurilor de valoare sau unul dintre participanți este un CSD;

(g)

tipul instrucțiunii de decontare afectate de neexecutarea decontării, dintre următoarele categorii:

(i)

instrucțiuni de decontare FoP care constau în instrucțiuni de livrare fără plată (deliver free of payment – DFP) și în instrucțiuni de primire fără plată (receive free of payment – RFP);

(ii)

instrucțiuni de decontare de livrare contra plată (delivery versus payment – DVP) și de primire contra plată (receive versus payment – RVP);

(iii)

instrucțiuni de decontare de livrare cu plată (delivery with payment – DWP) și de primire cu plată (receive with payment – RWP); sau

(iv)

instrucțiuni de decontare de plată fără livrare (payment free of delivery – PFOD), care pot fi instrucțiuni de decontare de plată fără livrare de debitare („DPFOD”) și instrucțiuni de decontare de plată fără livrare de creditare („CPFOD”).

(h)

tipul contului de titluri legat de neexecutarea decontării, care include:

(i)

contul propriu al unui participant;

(ii)

contul individual al clientului unui participant;

(iii)

contul colectiv al clientului unui participant;

(i)

moneda în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare.

(2)   CSD-urile stabilesc modalități de colaborare cu participanții menționați în câmpurile 17 și 18 din tabelul 1 din anexa I care au impactul cel mai semnificativ asupra sistemelor lor de decontare a titlurilor de valoare și, dacă este cazul, cu CPC-urile și locurile de tranzacționare relevante, pentru a analiza principalele motive ale cazurilor de neexecutare a decontării.

Articolul 14

Raportarea cazurilor de neexecutare a decontării

(1)   CSD-urile comunică informațiile prevăzute în anexa I autorității competente și autorităților relevante lunar, înainte de încheierea activității în cea de a cincea zi lucrătoare din luna următoare.

Informațiile respective includ și valorile relevante în EUR. Orice conversie în EUR a valorilor în cauză se efectuează la cursul de schimb oficial al Băncii Centrale Europene din ultima zi a perioadei de raportare, în cazul în care acest curs este disponibil.

CSD-urile raportează mai frecvent și furnizează informații suplimentare privind cazurile de neexecutare a decontării în cazul în care autoritatea competentă solicită acest lucru.

(2)   Până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, CSD-urile trebuie să raporteze autorității competente și autorităților relevante informațiile menționate în anexa II, inclusiv măsurile planificate sau luate de către CSD-uri și participanții acestora în scopul îmbunătățirii eficienței decontării în sistemele de decontare a titlurilor de valoare pe care le gestionează.

CSD-urile monitorizează în mod regulat aplicarea măsurilor menționate la primul paragraf și pun la dispoziția autorității competente și a autorităților relevante, la cerere, toate constatările relevante rezultate din astfel de activități de monitorizare.

(3)   Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt prezentate într-un format care poate fi citit de calculator.

(4)   Valoarea instrucțiunilor de decontare menționată în anexele I-III se calculează după cum urmează:

(a)

în cazul instrucțiunilor de decontare contra plată, aceasta este egală cu cuantumul de decontare al operațiunii aferente transferurilor fondurilor bănești;

(b)

în cazul instrucțiunilor de decontare FoP, aceasta este egală cu valoarea de piață a instrumentelor financiare menționată la articolul 32 alineatul (3) sau, în cazul în care nu este disponibilă, cu valoarea nominală a instrumentelor financiare.

Articolul 15

Publicarea informațiilor privind cazurile de neexecutare a decontării

CSD-urile publică pe site-ul lor, cu titlu gratuit, informațiile prevăzute în anexa III pentru sistemul de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, inclusiv valorile relevante în EUR.

Orice conversie în EUR a valorilor în cauză se efectuează la cursul de schimb oficial al Băncii Centrale Europene din ultima zi a perioadei de raportare, în cazul în care acest curs este disponibil.

Informațiile menționate la primul paragraf se publică anual într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale și trebuie să poată fi citite automat.

Secțiunea 2

Sancțiunile în fonduri bănești

Articolul 16

Calcularea și aplicarea sancțiunilor în fonduri bănești

(1)   Sancțiunile în fonduri bănești menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se calculează și se aplică de către CSD-uri pentru fiecare instrucțiune de decontare neexecutată.

Calculul menționat la primul paragraf se realizează inclusiv pentru instrucțiunile de decontare care au fost suspendate de către un participant.

În cazul în care punerea în corespondență este obligatorie în temeiul articolului 5 alineatul (2), sancțiunile în fonduri bănești se aplică exclusiv instrucțiunilor de decontare puse în corespondență.

(2)   Sancțiunile în fonduri bănești se calculează și se aplică la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare în care instrucțiunea de decontare nu este executată.

(3)   În cazul în care o instrucțiune de decontare a fost introdusă în sistemul de decontare a titlurilor de valoare sau a fost pusă în corespondență după data preconizată a decontării, sancțiunile în fonduri bănești se calculează și se aplică începând de la data preconizată a decontării.

În cazul în care în sistemul de decontare a titlurilor de valoare se introduc instrucțiuni de decontare noi pentru orice instrument financiar nelivrat în conformitate cu articolul 27 alineatul (10), cu articolul 29 alineatul (11) sau cu articolul 31 alineatul (11), noilor instrucțiuni de decontare li se aplică sancțiuni în fonduri bănești începând de la data la care respectivele instrucțiuni sunt introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare.

În cazul în care instrucțiunile de decontare au fost puse în corespondență după data prevăzută pentru decontare, sancțiunile în fonduri bănești pentru perioada cuprinsă între data preconizată a decontării și ziua lucrătoare anterioară zilei în care a avut loc punerea în corespondență se plătesc de către ultimul participant care a introdus sau a modificat instrucțiunea de decontare relevantă în sistemul de decontare a titlurilor de valoare.

(4)   CSD-urile furnizează zilnic fiecărui participant detaliile cu privire la calculul sancțiunilor pentru fiecare instrucțiune de decontare neexecutată, inclusiv detaliile privind contul la care se referă fiecare instrucțiune de decontare neexecutată.

Articolul 17

Colectarea și distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești

(1)   CSD-urile impută și colectează cel puțin o dată pe lună cuantumul net al sancțiunilor în fonduri bănești care trebuie plătite de fiecare participant care cauzează neexecutarea decontării.

Sancțiunile în fonduri bănești se depun într-un cont dedicat de fonduri bănești.

(2)   CSD-urile distribuie cel puțin o dată pe lună cuantumul net al sancțiunilor în fonduri bănești menționate la alineatul (1) participanților destinatari afectați de cazurile de neexecutare a decontării.

Articolul 18

Costurile mecanismului de sancționare

(1)   CSD-urile nu utilizează sancțiunile în fonduri bănești pentru acoperirea costurilor legate de mecanismul de sancționare.

(2)   CSD-urile le prezintă în detaliu participanților cuantumul costurilor menționate la alineatul (1).

(3)   CSD-urile impută separat fiecărui participant costurile legate de mecanismul de sancționare. Aceste costuri nu pot fi imputate pe baza sancțiunilor brute aplicate fiecărui participant.

Articolul 19

Mecanismul de sancționare în cazul în care participantul este un CPC

În cazul în care participantul care cauzează neexecutarea decontării sau participantul destinatar este un CPC, CSD-urile se asigură că:

(a)

CPC-urilor li se pune la dispoziție calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru instrucțiunile de decontare neexecutate transmise de CPC-urile respective;

(b)

CPC-urile colectează sancțiunile în fonduri bănești menționate la litera (a) de la membrii compensatori care au cauzat neexecutarea decontării;

(c)

CPC-urile distribuie sancțiunile în fonduri bănești menționate la litera (b) membrilor compensatori care au fost afectați de cazurile de neexecutare a decontării;

(d)

CPC-urile raportează lunar CSD-ului sancțiunile pe care le-au colectat și distribuit.

Articolul 20

CSD-urile care utilizează o infrastructură de decontare comună

CSD-urile care utilizează o infrastructură de decontare comună, inclusiv în cazul în care anumite servicii sau activități ale lor au fost externalizate, astfel cum se menționează la articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, instituie în comun mecanismul de sancționare prevăzut la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și gestionează împreună modalitățile de calcul, de aplicare, de colectare și de distribuire a sancțiunilor în fonduri bănești în conformitate cu prezentul regulament.

Secțiunea 3

Detalii privind procedura de cumpărare impusă

Subsecțiunea 1

Considerații generale

Articolul 21

Cumpărarea impusă nu este posibilă

Cumpărarea impusă se consideră a nu fi posibilă numai în cazul în care:

(a)

instrumentele financiare relevante nu mai există;

(b)

pentru tranzacțiile care nu sunt compensate de un CPC, membrul locului de tranzacționare sau partea la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării face obiectul procedurii de insolvență.

În sensul literei (b), procedură de insolvență înseamnă orice măsură colectivă prevăzută de legea unui stat membru sau a unei terțe țări întreprinsă fie cu scopul lichidării membrului locului de tranzacționare sau a părții la tranzacție, fie cu scopul reorganizării judiciare a acesteia, în cazul în care o astfel de măsură implică suspendarea transferurilor sau a plăților ori impunerea de restricții asupra acestora.

Articolul 22

Procedura de cumpărare impusă este ineficace

(1)   În sensul articolului 7 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, următoarele operațiuni sunt considerate ca fiind alcătuite din mai multe tranzacții:

(a)

operațiunile în care una dintre părți vinde instrumente financiare în schimbul fondurilor bănești („prima tranzacție”), cu un angajament din partea celeilalte părți de a-i vinde primei părți instrumente financiare echivalente la un preț determinat sau determinabil („a doua tranzacție”);

(b)

operațiunile în care una dintre părți transferă instrumente financiare unei alte părți („prima tranzacție”), cu un angajament din partea celeilalte părți de a-i returna primei părți instrumente financiare echivalente („a doua tranzacție”).

(2)   În cazul în care se aplică alineatul (1), procedura de cumpărare impusă este considerată ineficace dacă data preconizată a decontării celei de a doua tranzacții este stabilită în termen de 30 zile lucrătoare de la data preconizată a decontării primei tranzacții.

Articolul 23

Punerea în aplicare a decontării parțiale

(1)   În cazul în care, în ultima zi lucrătoare din perioada de prelungire menționată la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, unele dintre instrumentele financiare relevante sunt disponibile pentru a fi livrate participantului destinatar, membrii compensatori destinatari, membrii locului de tranzacționare destinatari sau părțile la tranzacție destinatare care cauzează neexecutarea decontării, după caz, decontează parțial instrucțiunea de decontare inițială, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)   Primul paragraf nu se aplică în cazul în care instrucțiunea de decontare este suspendată în conformitate cu articolul 8.

Articolul 24

Agentul de cumpărare impusă

Un agent de cumpărare impusă nu trebuie să aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește executarea unei cumpărări impuse și trebuie să execute cumpărarea impusă în condițiile cele mai favorabile pentru membrul compensator, membrul locului de tranzacționare membru sau partea la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării, după caz, în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 25

Înțelegeri și proceduri contractuale

(1)   Părțile din lanțul de decontare încheie, cu contrapărțile lor relevante, înțelegeri contractuale care cuprind și cerințele privind procedura de cumpărare impusă specificate la alineatul (2) și procedurile specificate la alineatul (3).

(2)   Dispozițiile contractuale menționate la alineatul (1) includ în totalitate cerințele aplicabile stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la articolele 26-38 din prezentul regulament. Fiecare parte din lanțul de decontare se asigură că înțelegerile contractuale încheiate cu contrapărțile sale relevante sunt executorii în toate jurisdicțiile relevante.

(3)   CPC-urile, membrii compensatori, membrii locului de tranzacționare sau părțile la tranzacție stabilesc procedurile necesare pentru executarea cumpărării impuse și pentru plata compensației în fonduri bănești, a diferenței de preț și a costurilor de cumpărare impusă în termenele prevăzute. Dispozițiile contractuale și procedurile menționate la prezentul articol cuprind și dispozițiile necesare pentru a se asigura că părțile relevante implicate în lanțul de decontare primesc informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor și a obligațiilor lor în termenele menționate la articolele 26-35 din prezentul regulament.

(4)   Participanții încheie cu clienții lor înțelegerile contractuale necesare pentru a se asigura că cerințele de cumpărare impusă prevăzute în prezentul regulament sunt executorii în toate jurisdicțiile de care aparțin părțile incluse în lanțul de decontare.

(5)   Instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse nu pot fi considerate ca fiind livrate în sensul articolului 27, al articolului 29 și al articolului 31 dacă respectivele instrumente au fost primite, în sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD, de către participanții destinatari care acționează în numele CPC-ului, de către membrii compensatori destinatari, de către membrii locului de tranzacționare destinatari sau de către părțile comerciale destinatare.

(6)   Compensația în fonduri bănești menționată la articolul 33 și diferența de preț menționată la articolul 35 alineatul (1) nu pot fi considerate ca fiind plătite în cazul în care compensația în fonduri bănești a fost primită de participanții destinatari care acționează în numele CPC-ului, de către membrii locului de tranzacționare destinatari sau de către părțile comerciale destinatare.

Subsecțiunea 2

Procedura de cumpărare impusă pentru tranzacțiile compensate de un CPC

Articolul 26

Verificarea inițială

(1)   În ziua lucrătoare următoare expirării perioadei de prelungire, CPC-urile verifică dacă cumpărarea impusă este posibilă, în conformitate cu articolul 21 litera (a), cu privire la oricare dintre tranzacțiile pe care le-au compensat.

(2)   În cazul în care cumpărarea impusă nu este posibilă în temeiul articolului 21 litera (a), CPC-urile informează membrul compensator care cauzează neexecutarea cu privire la cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32. Compensația în fonduri bănești se plătește în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

(3)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, se aplică articolul 27.

Articolul 27

Procedura de cumpărare impusă și notificările

(1)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, CPC-urile lansează o licitație sau numesc un agent de cumpărare impusă în ziua lucrătoare care urmează după expirarea perioadei de prelungire și informează în acest sens membrii compensatori destinatari care cauzează neexecutarea.

(2)   La primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul compensator care cauzează neexecutarea se asigură că orice instrucțiune de decontare relevantă legată de respectivul caz de neexecutare a decontării este suspendată.

(3)   După primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul compensator care cauzează neexecutarea nu mai poate furniza instrumentele financiare decât după cum urmează:

(a)

agentului de cumpărare impusă, în cazul în care acesta își dă consimțământul în prealabil;

(b)

CPC-ului, în cazul în care licitația a fost câștigată de respectivul membru compensator care cauzează neexecutarea.

Înainte de primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul compensator care cauzează neexecutarea încă mai poate furniza instrumentele financiare direct CPCului.

(4)   CPC-ul notifică rezultatele procedurii de cumpărare impusă membrilor compensatori destinatari care cauzează neexecutarea, precum și CSD-ului relevant, cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada stabilită în conformitate cu articolul 37.

(5)   În cazul în care cumpărarea impusă este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul (4) include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(6)   În cazul în care cumpărarea impusă este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul (4) include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32, mai puțin atunci când în notificare se precizează că executarea cumpărării impuse este amânată.

(7)   În cazul în care executarea cumpărării impuse este amânată, CPC-ul notifică rezultatele cumpărării impuse amânate membrilor compensatori destinatari care cauzează neexecutarea, precum și CSD-ului relevant, cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada de amânare menționată la articolul 38.

(8)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul respectiv include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(9)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul respectiv include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32.

(10)   CPC-urile acceptă și plătesc instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse menționate la alineatele (5) și (8) și se asigură că la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare în care CPC-ul primește astfel de instrumente financiare se parcurg etapele următoare:

(a)

instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse sunt livrate membrilor compensatori destinatari;

(b)

instrucțiunile de decontare legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate;

(c)

pentru orice instrument financiar nelivrat sunt introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare instrucțiuni de decontare noi, iar CSD-ul primește informațiile necesare pentru a identifica în mod corespunzător aceste noi instrucțiuni de decontare.

(11)   CPC-ul se asigură că instrucțiunile de decontare legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate în momentul plății compensației în fonduri bănești menționate la alineatele (6) și (9) sau, cel târziu, în a doua zi lucrătoare care urmează după data notificării menționate.

Subsecțiunea 3

Procedura de cumpărare impusă pentru tranzacțiile care nu sunt compensate de un CPC și care sunt executate într-un loc de tranzacționare

Articolul 28

Verificarea inițială

(1)   În cazul tranzacțiilor care nu sunt compensate de CPC-uri și care sunt executate într-un loc de tranzacționare, participanții destinatari, prin intermediul clienților lor, informează membrii locului de tranzacționare destinatari în legătură cu toate cazurile de neexecutare a decontării, fără întârzieri nejustificate.

(2)   Locul de tranzacționare informează, la cerere, membrul locului de tranzacționare destinatar cu privire la identitatea membrilor locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea decontării. În ziua lucrătoare care urmează expirării perioadei de prelungire, membrul locului de tranzacționare destinatar verifică dacă, în conformitate cu articolul 21, este posibilă cumpărarea impusă.

(3)   În cazul în care cumpărarea impusă nu este posibilă în temeiul articolului 21, membrul locului de tranzacționare destinatar informează membrul locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea cu privire la cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32. Compensația în fonduri bănești se plătește în conformitate cu articolul 33 alineatul (2).

(4)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, se aplică articolul 29.

Articolul 29

Procedura de cumpărare impusă și notificările

(1)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, membrul locului de tranzacționare destinatar numește un agent de cumpărare impusă în ziua lucrătoare care urmează după expirarea perioadei de prelungire și informează în acest sens membrii locului de tranzacționare destinatari care cauzează neexecutarea.

(2)   La primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea se asigură că orice instrucțiune de decontare relevantă legată de respectivul caz de neexecutare a decontării este suspendată.

(3)   După primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea decontării nu mai poate livra instrumentele financiare agentului de cumpărare impusă decât dacă acesta își dă consimțământul în prealabil.

Înainte de primirea notificării menționate la alineatul (1), membrul locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea încă mai poate livra instrumentele financiare direct membrului locului de tranzacționare destinatar.

(4)   Membrul locului de tranzacționare destinatar notifică rezultatele procedurii de cumpărare impusă membrului locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea, precum și CSD-ului relevant, cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada stabilită în conformitate cu articolul 37.

(5)   În cazul în care cumpărarea impusă este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul (4) include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(6)   În cazul în care cumpărarea impusă este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul (4) include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32, mai puțin atunci când în notificare se precizează că executarea cumpărării impuse este amânată.

(7)   În cazul în care executarea cumpărării impuse este amânată, membrul locului de tranzacționare destinatar notifică rezultatele cumpărării impuse amânate membrului locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea, precum și CSD-ului relevant, cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada de amânare menționată la articolul 38.

(8)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul respectiv include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(9)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul respectiv include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32.

(10)   Membrul locului de tranzacționare destinatar acceptă și plătește instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse menționate la alineatele (5) și (8).

(11)   Membrii locului de tranzacționare destinatari care cauzează neexecutarea decontării se asigură că, la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare în care membrul locului de tranzacționare destinatar primește instrumentele menționate la alineatele (5) și (8), se parcurg etapele următoare:

(a)

instrucțiunile de decontare legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate;

(b)

pentru orice instrument financiar nelivrat sunt introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare instrucțiuni de decontare noi, iar CSD-ul primește informațiile necesare pentru a identifica în mod corespunzător aceste noi instrucțiuni de decontare.

(12)   Membrul locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea decontării plătește compensația în fonduri bănești menționată la alineatele (6) și (9), în conformitate cu articolul 33 alineatul (2).

(13)   Membrii locului de decontare destinatari care cauzează neexecutarea decontării se asigură că instrucțiunile de decontare relevante legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate în momentul plății compensației în fonduri bănești menționate la alineatele (6) și (9) sau, cel târziu, în a doua zi lucrătoare care urmează după data notificării cuantumului compensației în fonduri bănești.

Subsecțiunea 4

Procedura de cumpărare impusă pentru tranzacțiile care nu sunt compensate de un CPC și care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare

Articolul 30

Verificarea inițială

(1)   În cazul tranzacțiilor care nu sunt compensate de un CPC și care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, participanții destinatari, prin intermediul clienților lor, informează părțile la tranzacție destinatare în legătură cu toate cazurile de neexecutare a decontării, fără întârzieri nejustificate.

(2)   În ziua lucrătoare următoare expirării perioadei de prelungire, părțile la tranzacție destinatare verifică dacă, în conformitate cu articolul 21, este posibilă cumpărarea impusă.

(3)   În cazul în care cumpărarea impusă nu este posibilă în temeiul articolului 21, părțile la tranzacție destinatare informează partea la tranzacție care cauzează neexecutarea cu privire la cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32. Compensația în fonduri bănești se plătește în conformitate cu articolul 33 alineatul (2).

(4)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, se aplică articolul 31.

Articolul 31

Procedura de cumpărare impusă și notificările

(1)   În cazul în care cumpărarea impusă este posibilă, partea la tranzacție destinatară numește un agent de cumpărare impusă în prima zi lucrătoare de după expirarea perioadei de prelungire și informează în acest sens partea la tranzacție care cauzează neexecutarea.

(2)   La primirea notificării menționate la alineatul (1), partea la tranzacție care cauzează neexecutarea se asigură că orice instrucțiune de decontare relevantă legată de respectivul caz de neexecutare a decontării este suspendată.

(3)   După primirea notificării menționate la alineatul (1), partea la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării nu mai poate livra instrumentele financiare agentului de cumpărare impusă decât dacă acesta își dă consimțământul în prealabil.

Înainte de primirea notificării menționate la alineatul (1), partea la tranzacție care cauzează neexecutarea încă mai poate livra instrumentele financiare direct părții la tranzacție destinatare.

(4)   Partea la tranzacție destinatară notifică rezultatele procedurii de cumpărare impusă părții la tranzacție care cauzează neexecutarea cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada aplicabilă stabilită în conformitate cu articolul 37. Partea la tranzacție destinatară se asigură că CSD-ul relevant primește informațiile notificate fără întârzieri nejustificate.

(5)   În cazul în care cumpărarea impusă este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul (4) include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(6)   În cazul în care cumpărarea este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul (4) include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32, mai puțin atunci când în notificare se precizează că executarea cumpărării impuse este amânată.

(7)   În cazul în care executarea cumpărării impuse este amânată, partea la tranzacție destinatară notifică rezultatele cumpărării impuse amânate părții la tranzacție care cauzează neexecutarea cel târziu în ultima zi lucrătoare din perioada de amânare menționată la articolul 38. Partea la tranzacție destinatară se asigură că CSD-ul relevant primește informațiile notificate fără întârzieri nejustificate.

(8)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau integral, notificarea menționată la alineatul respectiv include cantitatea și prețul instrumentelor financiare dobândite în urma cumpărării impuse.

(9)   În cazul în care cumpărarea impusă menționată la alineatul (7) este executată parțial sau nu este executată, notificarea menționată la alineatul respectiv include cuantumul compensației în fonduri bănești calculat în conformitate cu articolul 32.

(10)   Partea la tranzacție destinatară acceptă și plătește instrumentele financiare dobândite în urma cumpărării impuse menționate la alineatele (5) și (8).

(11)   Părțile la tranzacție destinatare care cauzează neexecutarea decontării se asigură că, la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare în care partea la tranzacție destinatară primește instrumentele menționate la alineatele (5) și (8), se parcurg etapele următoare:

(a)

instrucțiunile de decontare legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate;

(b)

pentru orice instrument financiar nelivrat sunt introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare instrucțiuni de decontare noi, iar CSD-ul primește informațiile necesare pentru a identifica în mod corespunzător aceste noi instrucțiuni de decontare.

(12)   Partea la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării plătește compensația în fonduri bănești menționată la alineatele (6) și (9), în conformitate cu articolul 33 alineatul (3).

(13)   Părțile la tranzacție destinatare care cauzează neexecutarea decontării se asigură că instrucțiunile de decontare relevante legate de cazul de neexecutare a decontării sunt anulate în momentul plății compensației în fonduri bănești menționate la alineatele (6) și (9) sau, cel târziu, în a doua zi lucrătoare care urmează după data notificării cuantumului compensației în fonduri bănești.

Subsecțiunea 5

Calcularea și plata compensației în fonduri bănești, a costurilor de cumpărare impusă și a diferenței de preț aferente

Articolul 32

Calcularea compensației în fonduri bănești

(1)   Compensația în fonduri bănești care trebuie plătită în temeiul articolului 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se calculează printr-una dintre următoarele metode:

(a)

pentru instrucțiunile de decontare contra plată, aceasta este egală cu diferența dintre valoarea de piață a instrumentelor financiare relevante din ziua lucrătoare anterioară plății compensației în fonduri bănești și valoarea tranzacției inclusă în instrucțiunea de decontare neexecutată, în cazul în care cuantumul de decontare este mai mic decât valoarea de piață;

(b)

pentru instrucțiunile de decontare fără plată, aceasta este egală cu diferența dintre valoarea de piață a instrumentelor financiare relevante din ziua lucrătoare anterioară plății compensației în fonduri bănești și valoarea de piață a instrumentelor financiare respective din ziua tranzacționării lor, în cazul în care valoarea de piață a acestor instrumente financiare din ziua tranzacționării lor este mai mică decât valoarea din ziua lucrătoare anterioară plății compensației în fonduri bănești.

(2)   În cazul în care aceasta nu este deja inclusă în valoarea de piață a instrumentului financiar, compensația în numerar care urmează să fie plătită în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 trebuie să includă o componentă care să reflecte variația cursurilor de schimb, precum și drepturile la prestații din partea întreprinderilor și dobânda acumulată.

(3)   Valoarea de piață menționată la alineatul (1) se determină după cum urmează:

(a)

pentru instrumentele financiare menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7) care sunt admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din Uniune, pe baza prețului de închidere de pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, menționată la articolul 4 alineatul (6) litera (b) din regulamentul în cauză;

(b)

pentru alte instrumente financiare decât cele menționate la litera (a) care sunt admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din Uniune, pe baza prețului de închidere din locul de tranzacționare din Uniune care înregistrează cea mai mare cifră de afaceri;

(c)

pentru alte instrumente financiare decât cele menționate la literele (a) și (b), pe baza unui preț calculat conform unei metodologii prestabilite, aprobate de autoritatea competentă a CSD-ului, care se bazează pe criterii referitoare la datele de piață, printre care și prețurile de piață pe care le pot pune la dispoziție locurile de tranzacționare sau firmele de investiții.

(4)   Valoarea de piață menționată la alineatul (1) și componenta care reflectă variația cursurilor de schimb, drepturile la prestații din partea întreprinderilor și dobânzile acumulate, menționată la alineatul (2), sunt comunicate membrilor compensatori, membrilor locului de tranzacționare și părților la tranzacție sub forma unei defalcări detaliate.

Articolul 33

Plata compensației în fonduri bănești

(1)   În cazul tranzacțiilor compensate de un CPC, acesta colectează compensația în numerar de la membrii compensatori care cauzează neexecutarea decontării și o plătește membrilor compensatori destinatari.

(2)   În cazul în care tranzacțiile nu au fost compensate de un CPC, dar sunt executate într-un loc de tranzacționare, membrii locului de tranzacționare care cauzează neexecutarea decontării plătesc compensația în fonduri bănești membrilor locului de tranzacționare destinatari.

(3)   În cazul în care tranzacțiile nu au fost compensate de un CPC și nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, părțile la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării plătesc compensația în fonduri bănești părților la tranzacție destinatare.

Articolul 34

Plata costurilor de cumpărare impusă

Cuantumurile menționate la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se plătesc de către membrii compensatori, membrii locului de tranzacționare sau părțile la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării.

Articolul 35

Plata diferenței de preț

(1)   În cazul în care prețul instrumentelor financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 care a fost convenit la momentul încheierii tranzacției este mai mic decât prețul efectiv plătit pentru instrumentele financiare în cauză în conformitate cu articolul 27 alineatul (10), cu articolul 29 alineatul (10) și cu articolul 31 alineatul (10), membrii compensatori, membrii locului de tranzacționare sau părțile la tranzacție care cauzează neexecutarea decontării plătesc diferența CPC-ului, membrilor locului de tranzacționare destinatari sau părților la tranzacție destinatare, după caz.

În cazul în care tranzacțiile sunt compensate de un CPC, diferența de preț menționată la primul paragraf este colectată de CPC de la membrii compensatori care cauzează neexecutarea decontării și plătită membrilor compensatori destinatari.

(2)   În cazul în care prețul acțiunilor convenit la momentul încheierii tranzacției este mai mare decât prețul plătit efectiv pentru acțiunile respective în temeiul articolului 27 alineatul (10), al articolului 29 alineatul (10) și al articolului 31 alineatul (10), diferența corespunzătoare menționată la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se consideră plătită.

Secțiunea 4

Termenele pentru procedura de cumpărare impusă

Articolul 36

Perioadele de prelungire

În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, perioada de prelungire pentru instrumentele financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se majorează de la patru la șapte zile lucrătoare pentru toate instrumentele financiare, altele decât acțiunile, care au o piață lichidă, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Articolul 37

Termenele pentru livrarea instrumentelor financiare

În urma procedurii de cumpărare impusă, instrumentele financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sunt livrate participanților destinatari care acționează în numele CPC-ului, membrilor compensatori destinatari, membrilor locului de tranzacționare destinatari sau părților la tranzacție destinatare, în următoarele termene:

(a)

patru zile lucrătoare după perioada de prelungire menționată la articolul 36, în cazul acțiunilor care au o piață lichidă;

(b)

șapte zile lucrătoare după perioada de prelungire menționată la articolul 36, în cazul instrumentelor financiare, altele decât acțiunile, care au o piață lichidă;

(c)

șapte zile lucrătoare după perioada de prelungire menționată la articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în cazul instrumentelor financiare tranzacționate pe piețele de creștere pentru IMM-uri;

(d)

în cazul în care acțiunile menționate la litera (a) sunt tranzacționate pe piețe de creștere pentru IMM-uri, se aplică litera (c).

Articolul 38

Durata perioadei de amânare a executării unei cumpărări impuse

În cazul în care CPC-ul, membrul locului de tranzacționare destinatar sau partea la tranzacție destinatară amână executarea cumpărării impuse, durata perioadei de amânare menționate la articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se determină în conformitate cu termenele menționate la articolul 37.

Secțiunea 5

Neexecutarea sistematică a decontării

Articolul 39

Neîndeplinirea repetată și sistematică a obligațiilor de livrare a titlurilor de valoare

(1)   Se consideră că un participant nu își îndeplinește în mod repetat și sistematic obligațiile de livrare în cadrul unui sistem de decontare a titlurilor de valoare, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în cazul în care rata sa de eficiență a decontării, determinată în raport cu numărul sau cu valoarea instrucțiunilor de decontare, este cu cel puțin 15 % mai mică decât rata de eficiență a decontării a respectivului sistem de decontare a titlurilor de valoare, pe o perioadă egală cu cel puțin un număr relevant de zile în cursul celor 12 luni anterioare.

Numărul relevant de zile pentru fiecare participant este echivalent cu 10 % din numărul de zile de activitate înregistrate de participant în sistemul de decontare a titlurilor de valoare în cursul celor 12 luni anterioare.

(2)   La calcularea ratei de eficiență a decontării a unui participant, sunt luate în considerare exclusiv cazurile de neexecutare a decontării cauzate de respectivul participant.

Secțiunea 6

Informații privind decontarea

Articolul 40

Informații privind decontarea pentru CPC-uri și locuri de tranzacționare

Informațiile privind decontarea menționate la articolul 7 alineatul (10) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 includ identificarea tranzacțiilor relevante, a participanților și a instrucțiunilor de decontare relevante. Acestea se bazează pe informațiile din sistemul de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează CSD-ul respectiv.

Articolul 41

Informații privind decontarea în absența unui flux direct de tranzacționare provenit de la locul de tranzacționare

Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare care nu sunt compensate de un CPC, în cazul în care nu există un flux direct de tranzacționare de la locul de tranzacționare către CSD, participanții identifică, în instrucțiunile lor de decontare, locul de tranzacționare și tranzacțiile. În absența acestor informații, CSD-urile consideră că tranzacțiile nu au fost executate în cadrul unui loc de tranzacționare.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Articolul 42

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/389 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă (JO L 65, 10.3.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(5)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(6)  Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (JO L 166, 11.6.1998, p. 45).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).


ANEXA I

Tabelul 1

Informații generale privind cazurile de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSD-uri o dată pe lună autorităților competente și autorităților relevante

Nr.

Detaliile de raportat

Formatul

1.

Codul de țară pentru jurisdicția în care este stabilit CSD-ul

Codul de țară ISO 3166, cu două caractere

2.

Sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD

Text liber

3.

Marca temporală a raportării (efectuate de CSD către autoritatea competentă sau autoritatea relevantă)

Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

4.

Perioada de raportare: datele de începere și de încheiere a perioadei vizate de raport

Data și ora în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZ-AAAA-LL-ZZ

5.

Identificatorul entității juridice al CSD-ului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)

6.

Denumirea comercială a CSD-ului

Text liber

7.

Numele persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Text liber

8.

Funcția persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Text liber

9.

Numărul de telefon al persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Se pot utiliza doar caractere numerice. Numărul de telefon trebuie să includă codul de țară și prefixul local. Nu se pot utiliza caractere speciale.

10.

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Adresele de e-mail trebuie să respecte convențiile standard referitoare la acestea.

11.

Numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport.

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

12.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării din perioada vizată de raport (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

13.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării în funcție de volum (numărul de cazuri de neexecutare a decontării/numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport)

(incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

14.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării în funcție de valoare (exprimată în EUR și egală cu valoarea cazurilor de neexecutare a decontării/valoarea instrucțiunilor de decontare din perioada vizată de raport)

(incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

15.

Valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare din perioada vizată de raport.

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

16.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării din perioada vizată de raport.

(incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

17.

Cei 10 participanți cu cele mai ridicate rate ale cazurilor de neexecutare a decontării din perioada vizată de raport (în funcție de numărul de instrucțiuni de decontare)

Pentru fiecare participant identificat printr-un cod LEI

Codul LEI al participantului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)

Numărul total de instrucțiuni de decontare, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

Procentajul cazurilor de neexecutare a decontării

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

Valoarea totală (în EUR) a instrucțiunilor de decontare, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

18.

Cei 10 participanți cu cele mai ridicate rate ale cazurilor de neexecutare a decontării din perioada vizată de raport [în funcție de valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare]

Pentru fiecare participant identificat printr-un cod LEI:

Codul LEI al participantului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)

Valoarea totală (în EUR) a instrucțiunilor de decontare, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Procentajul cazurilor de neexecutare a decontării

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

Numărul total de instrucțiuni de decontare, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării, pentru fiecare participant

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

19.

Numărul de instrucțiuni de decontare, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare în perioada vizată de raport

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, volumul este exprimat printr-un număr întreg cu până la 20 de caractere numerice, fără zecimale.

20.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare în perioada vizată de raport

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, volumul este exprimat printr-un număr întreg cu până la 20 de caractere numerice, fără zecimale.

21.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare, în funcție de volum (numărul de cazuri de neexecutare a decontării pentru fiecare monedă/numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport)

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

22.

Valoarea instrucțiunilor de decontare, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare în perioada vizată de raport

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, valoarea este exprimată utilizând până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

23.

Valoarea cazurilor de neexecutare a decontării, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare în perioada vizată de raport

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, valoarea este exprimată utilizând până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

24.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, pentru fiecare monedă în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare, în funcție de valoare (valoarea cazurilor de neexecutare a decontării pentru fiecare monedă/valoarea instrucțiunilor de decontare din perioada vizată de raport)

Pentru fiecare cod al monedei ISO 4217 cu trei caractere, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

25.

Numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport pentru fiecare tip de instrument financiar.

Pentru fiecare tip de instrument financiar:

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

26.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești) pentru fiecare tip de instrument financiar, din perioada vizată de raport.

Pentru fiecare tip de instrument financiar:

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

27.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării pentru fiecare tip de instrument financiar, în funcție de volum (numărul de cazuri de neexecutare a decontării/numărul de instrucțiuni de decontare pentru fiecare tip de instrument financiar, din perioada vizată de raport)

Pentru fiecare tip de instrument financiar, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

28.

Valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare pentru fiecare tip de instrument financiar

Pentru fiecare tip de instrument financiar, valoarea este exprimată cu până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

29.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești) pentru fiecare tip de instrument financiar.

Pentru fiecare tip de instrument financiar, valoarea este exprimată cu până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

30.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării pentru fiecare tip de instrument financiar, în funcție de valoare (valoarea cazurilor de neexecutare a decontării/numărul de instrucțiuni de decontare pentru fiecare tip de instrument financiar, din perioada vizată de raport)

Pentru fiecare tip de instrument financiar, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

31.

Numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport pentru fiecare tip de tranzacție.

Pentru fiecare tip de tranzacție, volumul este exprimat cu până la 20 de caractere numerice reprezentând un număr întreg, fără zecimale.

32.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești) pentru fiecare tip de tranzacție, din perioada vizată de raport.

Pentru fiecare tip de tranzacție, volumul este exprimat cu până la 20 de caractere numerice reprezentând un număr întreg, fără zecimale.

33.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării pentru fiecare tip de tranzacție, în funcție de volum (numărul de cazuri de neexecutare a decontării/numărul de instrucțiuni de decontare pentru fiecare tip de tranzacție, în perioada vizată de raport)

Pentru fiecare tip de tranzacție, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

34.

Valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare pentru fiecare tranzacție

Pentru fiecare tip de tranzacție, valoarea este exprimată cu până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

35.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești) pentru fiecare tip de tranzacție.

Pentru fiecare tip de tranzacție, valoarea este exprimată cu până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

36.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării pentru fiecare tip de tranzacție, în funcție de valoare (valoarea cazurilor de neexecutare a decontării/valoarea instrucțiunilor de decontare pentru fiecare tip de tranzacție, din perioada vizată de raport)

Pentru fiecare tip de tranzacție, rata este exprimată ca valoare procentuală cu până la două zecimale.

37.

Primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării, în funcție de volumul cazurilor de neexecutare a decontării

Codul ISIN

38.

Primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării, în funcție de valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării.

Codul ISIN

39.

Numărul total de sancțiuni, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, impuse de CSD.

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

40.

Valoarea totală (în EUR) a sancțiunilor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, impuse de CSD.

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

41.

Durata medie a cazurilor de neexecutare a decontării, exprimată în număr de zile (și reprezentând diferența dintre data efectivă a decontării și data preconizată a decontării, ponderată în funcție de valoarea cazului de neexecutare a decontării)

Numărul de zile, raportat cu o zecimală.

42.

Principalele motive pentru neexecutarea decontării

Text liber

43.

Măsurile de îmbunătățire a eficienței decontării

Text liber


Tabelul 2

Date zilnice privind cazurile de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSDuri o dată pe lună autorităților competente și autorităților relevante

Data (pentru fiecare zi de raportare din lună)

Tipul de instrument financiar

Tipul de tranzacție

Internă sau între sisteme

Tipul de instrucțiune

Neexecutarea livrării titlurilor de valoare

Neexecutarea livrării fondurilor bănești

Cazurile de neexecutare a decontării

Total instrucțiuni

Rata cazurilor de neexecutare

Cazurile de neexecutare a decontării

Total instrucțiuni

Rata cazurilor de neexecutare

Volumul

Valoarea (EUR)

Volumul

Valoarea (EUR)

Volumul

Valoarea (EUR)

Volumul

Valoarea (EUR)

Volumul

Valoarea (EUR)

Volumul

Valoarea (EUR)

Valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoria suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, altele decât datoria suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unități ale organismelor de plasament colectiv, altele decât fondurile tranzacționate la bursă

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente ale pieței monetare, altele decât datoria suverană menționată la articolul 4 alineatul (1) punctul 61 din Directiva 2014/65/UE

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate de emisii

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare

Cumpărare sau vânzare de instrumente financiare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operațiuni de gestionare a garanțiilor

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare și luare cu împrumut de titluri de valoare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzacții de răscumpărare

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte tranzacții

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Include instrucțiunile de decontare DVP și RVP.

(2)  Include instrucțiunile de decontare DWP și RWP.

(3)  Include instrucțiunile de decontare DPFOD și CPFOD.

(4)  Include instrucțiunile de decontare DFP și RFP.


ANEXA II

Informații privind cazurile de neexecutare a decontării care trebuie raportate anual de CSD-uri autorităților competente și autorităților relevante

Tabelul 1

Nr.

Detaliile de raportat

Formatul

1.

Codul de țară pentru jurisdicția în care este stabilit CSD-ul

Codul de țară ISO 3166, cu 2 caractere

2.

Sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD

Text liber

3.

Marca temporală a raportării (efectuate de CSD către autoritatea competentă sau autoritatea relevantă)

Data și ora în conformitate cu standardul UTC, în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZThh:mm:ssZ

4.

Perioada de raportare: datele de începere și de încheiere a perioadei vizate de raport

Data și ora în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZ-AAAA-LL-ZZ

5.

Identificatorul entității juridice al CSD-ului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)

6.

Denumirea comercială a CSD-ului

Text liber

7.

Numele persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Text liber

8.

Funcția persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Text liber

9.

Numărul de telefon al persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Se pot utiliza doar caractere numerice. Numărul de telefon trebuie să includă codul de țară și prefixul local. Nu se pot utiliza caractere speciale.

10.

Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru raportul trimis de CSD

Adresele de e-mail trebuie să respecte convențiile standard referitoare la acestea.

11.

Măsurile de îmbunătățire a eficienței decontării.

Text liber

12.

Principalele motive pentru neexecutarea decontării (situația rezumativă anuală a motivelor pentru neexecutarea decontării incluse în rapoartele anuale)

Text liber

13.

Volumul anual al instrucțiunilor de decontare

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

14.

Volumul anual al cazurilor de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

15.

Rata anuală a cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de volum (numărul anual de cazuri de neexecutare a decontării/numărul anual de instrucțiuni de decontare)

(incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

16.

Valoarea anuală (în EUR) a instrucțiunilor de decontare

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

17.

Valoarea anuală (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

18.

Rata anuală a cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de valoare (valoarea anuală a cazurilor de neexecutare a decontării/valoarea anuală a instrucțiunilor de decontare)

(incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

19.

Eligibile pentru derogare în conformitate cu articolul 12 din regulamentul delegat privind disciplina în materie de decontare, cu justificația aferentă

DA/NU

Text liber


ANEXA III

Raport privind cazurile de neexecutare a decontării care trebuie făcut public anual

Tabelul 1

Nr.

Detaliile de publicat

Formatul

1.

Perioada de raportare

Data și ora în formatul ISO 8601, după cum urmează: AAAA-LL-ZZ-AAAA-LL-ZZ

2.

Identificatorul entității juridice al CSD-ului

Identificatorul entității juridice în conformitate cu ISO 17442 (LEI; 20 de caractere alfanumerice)

3.

Sistemul de decontare a titlurilor de valoare gestionat de CSD

Text liber

4.

Numărul de instrucțiuni de decontare din perioada vizată de raport.

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

5.

Valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare din perioada vizată de raport.

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

Date privind neexecutarea livrării titlurilor de valoare

6.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării provocate de neexecutarea livrării titlurilor de valoare

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

7.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării provocate de neexecutarea livrării titlurilor de valoare

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

8.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de volumul instrucțiunilor de decontare

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

9.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de valoarea instrucțiunilor de decontare

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

Date privind neexecutarea livrării fondurilor bănești

10.

Numărul de cazuri de neexecutare a decontării provocate de neexecutarea livrării fondurilor bănești

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

11.

Valoarea (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării provocate de neexecutarea livrării fondurilor bănești

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

12.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de volumul instrucțiunilor de decontare

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

13.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de valoarea (în EUR) a instrucțiunilor de decontare

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

Date privind atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și cazurile provocate de lipsa fondurilor bănești

14.

Numărul total de cazuri de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice; raportat ca număr întreg, fără zecimale.

15.

Valoarea totală (în EUR) a cazurilor de neexecutare a decontării (incluzând atât cazurile de neexecutare a decontării provocate de lipsa titlurilor de valoare, cât și pe cele provocate de lipsa fondurilor bănești)

Până la 20 de caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

16.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de volumul instrucțiunilor de decontare

Valoarea procentuală, cu până la două zecimale.

17.

Rata cazurilor de neexecutare a decontării, în funcție de valoarea instrucțiunilor de decontare

Până la cinci caractere numerice, inclusiv zecimalele. Se completează cel puțin un caracter înainte și un caracter după separatorul zecimal. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric.

18.

Măsurile de îmbunătățire a eficienței decontării.

Text liber