16.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 207/2


REGULAMENTUL (UE) 2018/1142 AL COMISIEI

din 14 august 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește introducerea anumitor categorii de licențe de întreținere a aeronavelor, modificarea procedurii de acceptare a componentelor de la furnizori externi și modificarea prerogativelor întreprinderilor de pregătire în domeniul întreținerii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (2) stabilește norme de punere în aplicare în ceea ce privește menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu.

(2)

Pentru a asigura un nivel uniform ridicat de siguranță a aviației, este necesară stabilirea la nivelul Uniunii a unui sistem de autorizare a personalului de certificare implicat în întreținerea avioanelor ELA1 și pentru aeronave altele decât avioanele și elicopterele. Sistemul în cauză ar trebui să fie simplu și proporțional. Prin urmare, ar trebui luate în prezent măsurile necesare pentru instituirea unui astfel de sistem.

(3)

Cerințele existente referitoare la o licență pentru personalul de certificare implicat în întreținerea sistemelor electronice de bord și a sistemelor electrice ale aeronavelor altele decât cele din grupul aeronavelor complexe nu sunt proporționale cu complexitatea redusă a unor astfel de aeronave, în special pentru că o parte semnificativă a cerințelor referitoare la cunoștințele de bază nu este relevantă decât pentru aeronavele complexe. Prin urmare,ar trebui introdusă o nouă licență pentru acest tip de personal. Cerințele pentru noua licență ar trebui să asigure că nivelul de siguranță nu va fi redus în comparație cu cel obținut prin licența existentă. Introducerea acestei noi licențe ar trebui să reducă riscurile potențiale în materie de siguranță care pot apărea ca urmare a punerii la dispoziție, pentru executarea lucrărilor de întreținere în cauză, a unui personal calificat și licențiat în mod corespunzător insuficient.

(4)

În timpul executării lucrărilor de întreținere, este o practică comună ca persoanele sau întreprinderile să utilizeze componente, piese sau materiale furnizate de terți. Este necesar să se atenueze riscurile asociate acceptării unor astfel de componente, piese sau materiale și, în special, să se asigure că persoanele și întreprinderile în cauză iau măsurile necesare pentru a asigura acceptarea, clasificarea și izolarea în mod corespunzător a acestora.

(5)

Un număr semnificativ de cazuri de fraudă, care arată o încălcare deliberată a standardelor de examinare stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, a fost raportat Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”). Astfel de cazuri vizau examinările cunoștințelor de bază efectuate de întreprinderile autorizate de pregătire în domeniul întreținerii pentru cursanții care nu au participat la cursul de formare de bază. Această situație a condus la preocupări importante în materie de siguranță, în special având în vedere riscul ca titularii de licențe să autorizeze punerea în serviciu a unor aeronave după întreținere fără a avea cunoștințele de bază necesare. Ar trebui luate măsuri în prezent pentru a aborda aceste preocupări în materie de siguranță.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, operatorii de aeronave motorizate complexe, în operațiuni comerciale sau necomerciale, se vor asigura că sarcinile aferente menținerii navigabilității sunt efectuate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată și că întreținerea aeronavei și a componentelor destinate instalării este efectuată de o întreprindere de întreținere autorizată. Cu toate acestea, în anumite cazuri, cum ar fi operarea necomercială a avioanelor ușoare bimotoare turbopropulsoare, acțiunile de conformare pe care trebuie să le întreprindă astfel de operatori sunt disproporționate în raport cu beneficiile pe care punerea în aplicare a cerințelor respective le aduce pentru siguranța operațiunilor lor. Prin urmare, cerințele aplicabile în astfel de cazuri ar trebui să fie adaptate. Având în vedere caracterul disproporționat al acestor acțiuni de conformare, timpul necesar pentru adaptarea acestor cerințe, precum și faptul că neaplicarea lor în cazurile în cauză până la adaptarea lor nu se consideră a prezenta vreun risc semnificativ pentru siguranța aviației, cerințele respective ar trebui să înceteze să se mai aplice pentru moment și să se aplice doar începând cu o dată ulterioară adecvată.

(7)

Normele detaliate privind utilizarea apendicelui VI din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 au fost eliminate din greșeală atunci când Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei (3). Eroarea respectivă ar trebui corectată.

(8)

În anexa Va la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 au fost identificate anumite erori de redactare care conduc la dificultăți de punere în aplicare. Erorile respective ar trebui corectate.

(9)

Este necesar să se acorde timp suficient tuturor părților implicate pentru a se adapta la cadrul de reglementare modificat, instituit ca urmare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament. Prin urmare, măsurile respective ar trebui să devină aplicabile la șase luni de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, având în vedere scopul lor și faptul că nu este necesar niciun efort de adaptare important din partea părților interesate, anumite măsuri ar trebui să se aplice fără întârziere. Anumite alte măsuri necesită mai multe eforturi de adaptare și ar trebui să se aplice, prin urmare, de la o dată ulterioară adecvată, deoarece ele implică trecerea de la o reglementare în principal în temeiul legislației naționale la cadrul de reglementare modificat în temeiul legislației Uniunii stabilit în prezentul regulament.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizele agenției transmise în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 5, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Până când cerințele specifice aplicabile personalului de certificare pentru componente vor fi adăugate prezentului regulament, continuă să se aplice cerințele prevăzute de legislația națională în vigoare în statul membru relevant, cu excepția organizațiilor care se ocupă cu întreținerea situate în afara Uniunii, în cazul cărora cerințele se aprobă de către agenție.”

2.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), litera (b) se elimină;

(b)

se elimină alineatul (5);

(c)

se introduce următorul alineat (7):

„(7)   Prin derogare de la alineatul (1), pentru avioanele cu o MTOM de maximum 5 700 kg, care sunt echipate cu mai multe motoare turbopropulsoare și care nu sunt implicate în operațiuni comerciale, punctele M.A.201(g)(2) și (g)(3) din anexa I (partea M) se aplică de la 1 ianuarie 2025.”

3.

Anexa I (partea M) se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

4.

Anexa II (partea 145) se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

5.

Anexa III (partea 66) se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

6.

Anexa IV (partea 147) se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

7.

Anexa Va (partea T) se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 martie 2019.

Cu toate acestea,

1.

articolul 1 alineatul (2) litera (c), articolul 1 alineatul (7) și anexa IV punctul 1 se aplică de la 5 septembrie 2018;

2.

pentru întreținerea avioanelor ELA1 care nu sunt implicate în operațiuni CAT și a aparatelor de zbor altele decât avioanele și elicopterele:

(a)

cerința ca autoritatea competentă să emită licențe de întreținere a aeronavelor în conformitate cu anexa III (partea 66), noi sau convertite, în conformitate cu punctul 66.A.70 din anexa respectivă, se aplică de la 1 octombrie 2019;

(b)

cerința ca personalul de certificare să fie calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) prevăzută la punctele M.A.606(g) și M.A.801(b)(2) din anexa I (partea M) și la punctul 145.A.30(g) și (h) din anexa II (partea 145) se aplică de la 1 octombrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește alinierea normelor privind menținerea navigabilității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, lucrările de întreținere critice și monitorizarea menținerii navigabilității aeronavelor (JO L 241, 17.9.2015, p. 16).


ANEXA I

Anexa I se modifică după cum urmează:

(1)

cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul M.A.501 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.501

Clasificare și instalare

(b)

Punctul M.A.504 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.504

Separarea componentelor”;

(2)

punctul M.A.501 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.501   Clasificare și instalare

(a)

Toate componentele sunt clasificate în următoarele categorii:

(1)

Componente de aeronavă care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse în serviciu în conformitate cu un formular 1 al AESA sau cu un document echivalent și care sunt marcate în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau în prezenta anexă (partea M).

(2)

Componente inutilizabile care sunt întreținute în conformitate cu prezentul regulament.

(3)

Componente calificate ca irecuperabile deoarece au atins limita de viață certificată sau care prezintă un defect ce nu poate fi remediat.

(4)

Repere standard utilizate pe o aeronavă, un motor, o elice sau orice altă componentă de aeronavă, dacă sunt specificate în datele de întreținere și sunt însoțite de o atestare a conformității cu standardul aplicabil.

(5)

Materii prime și consumabile utilizate cu ocazia lucrărilor de întreținere, dacă întreprinderea s-a asigurat că materialele corespund specificațiilor impuse și că ele au o trasabilitate corespunzătoare. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și care să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și originea producătorului și a furnizorului.

(b)

Componentele, reperele standard și materialele se instalează pe o aeronavă sau o componentă de aeronavă doar în cazul în care sunt într-o stare satisfăcătoare, dacă aparțin uneia dintre categoriile enumerate la litera (a) și dacă datele de întreținere aplicabile indică acea componentă, reperul standard sau materialul în cauză.”;

(3)

la punctul M.A.502, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Prin derogare de la litera (a) și de la punctul M.A.801(b)(2), personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)(2) poate efectua, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, următoarele lucrări:

(1)

întreținerea, alta decât revizia generală a componentelor, în timp ce componenta este instalată sau demontată temporar de pe o aeronavă ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial;

(2)

revizia generală a motoarelor și a elicelor în timp ce este instalată pe sau este demontată temporar de pe aeronave CS-VLA, CS-22 și LSA care nu participă la transportul aerian comercial.

Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu litera (d) nu este eligibilă pentru eliberarea unui formular 1 al AESA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.”;

(4)

punctul M.A.504 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.504   Separarea componentelor

(a)

Componente de aeronavă inutilizabile și irecuperabile sunt separate de componentele, reperele standard și materialele utilizabile.

(b)

Componentele de aeronavă irecuperabile nu trebuie să fie autorizate pentru a fi reintegrate în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau a fost autorizată o soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”;

(5)

la punctul M.A.606, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Întreprinderea cu atribuții de întreținere are suficient personal de certificare în vederea eliberării certificatelor de punere în serviciu a aeronavelor și a componentelor de aeronave menționate la punctele M.A.612 și M.A.613. Personalul respectă următoarele cerințe:

1.

anexa III (partea 66), în cazul aeronavelor;

2.

articolul 5 alineatul (6) din prezentul regulament, în cazul componentelor.”;

(6)

la punctul M.A.608, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Întreprinderea examinează, clasează și separă în mod adecvat toate componentele, reperele standard și materialele pe care le primește.”;

(7)

în apendicele VII, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele sarcini constituie sarcinile complexe de întreținere menționate la punctul M.A.801(b)(2) și M.A.801(c)”.


ANEXA II

Anexa II se modifică după cum urmează:

(1)

cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 145.A.40 se înlocuiește cu următorul text:

„145.A.40    Echipamente și scule”;

(b)

punctul 145.A.42 se înlocuiește cu următorul text:

„145.A.42    Componente”;

(2)

la punctul 145.A.30, literele (f), (g), (h) și (i) se înlocuiesc cu următorul text:

„(f)

Întreprinderea se asigură că personalul care efectuează sau controlează un test nedistructiv de menținere a navigabilității structurilor sau componentelor de aeronavă, sau ambele, este calificat corespunzător pentru testul nedistructiv respectiv, în conformitate cu standardul european sau cu un standard echivalent recunoscut de agenție. Personalul care execută orice altă sarcină specializată este calificat în mod corespunzător în conformitate cu standardele recunoscute oficial. Prin derogare de la prezenta literă, personalul la care se face referire la litera (g) și la litera (h) subpunctele 1 și 2, calificate în categoria B1, B3 sau L în conformitate cu anexa III (partea 66), pot efectua și/sau controla teste cu lichide penetrante prin contrast al culorilor.

(g)

Orice întreprindere cu atribuții de întreținere a aeronavelor, cu excepția unor indicații contrare enunțate la litera (j), are, în cazul întreținerii de linie a aeronavelor, personal de certificare care posedă calificarea de tip corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2, B2L, B3 și L, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35.

În plus, astfel de întreprinderi pot, de asemenea, să utilizeze personal de certificare pregătit corespunzător pentru o sarcină specifică, care să dețină prerogativele descrise la punctele 66.A.20(a)(1) și 66.A.20(a)(3)(ii) și calificat în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35 pentru a efectua o întreținere de linie, minoră, programată, precum și remedierea unui defect simplu. Disponibilitatea personalului de certificare de acest tip nu se substituie nevoii de personal de certificare din categoriile B1, B2, B2L, B3 și L, după caz.

(h)

Orice întreprindere cu atribuții de întreținere a aeronavelor, în absența unor indicații contrare prevăzute la litera (j):

1.

în cazul întreținerii de bază a unei aeronave motorizate complexe, are personal de certificare care posedă o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriei C în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35. În plus, întreprinderea are personal suficient care posedă o calificare de tip corespunzătoare aparținând categoriilor B1 și B2, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35 pentru a sprijini personalul de certificare din categoria C.

(i)

Personalul de sprijin din categoriile B1 și B2 se asigură că toate sarcinile sau inspecțiile pertinente au fost efectuate în conformitate cu standardul impus, înainte ca personalul de certificare din categoria C să elibereze certificatul de punere în serviciu.

(ii)

Întreprinderea menține un registru cu întreg personalul de sprijin din categoriile B1 și B2.

(iii)

Personalul de certificare din categoria C se asigură de conformitatea cu subpunctul (i) și de faptul că întreaga lucrare solicitată de client a fost realizată în cursul verificării întreținerii de bază specifice sau în cadrul ansamblului sarcinilor și evaluează totodată impactul oricărei lucrări neefectuate, pentru a solicita realizarea acesteia sau pentru a stabili o înțelegere cu operatorul în vederea reprogramării lucrării respective în cursul unei alte verificări specifice sau la un alt termen.

2.

în cazul întreținerii de bază a aeronavelor altele decât aeronavele motorizate complexe, are una din următoarele:

(i)

personal autorizat pentru certificare care posedă o calificare de tip corespunzătoare, aparținând categoriilor B1, B2, B2L, B3 și L, după caz, în conformitate cu anexa III (partea 66) și cu punctul 145.A.35;

(ii)

personal autorizat pentru certificare care posedă o calificare de tip corespunzătoare, aparținând categoriei C, asistat de personal de sprijin, în conformitate cu punctul 145.A.35(a)(i).

(i)

Personalul de certificare a componentelor de aeronavă este calificat în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) și cu punctul 145.A.35.”;

(3)

la punctul 145.A.35, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

În plus față de cerințele specifice menționate la punctul 145.A.30(g) și (h), întreprinderea se asigură că personalul de certificare și personalul de sprijin dovedesc o înțelegere adecvată a aeronavelor sau a componentelor de aeronavă relevante, sau ambele, care trebuie întreținute, precum și a procedurilor organizaționale aferente. În cazul personalului de certificare, aceasta trebuie să se realizeze înainte de eliberarea sau reeliberarea autorizației de certificare.

1.

«Personal de sprijin» înseamnă personalul care deține o licență de întreținere a aeronavelor din categoriile B1, B2, B2L, B3 și/sau L în conformitate cu anexa III (partea 66), cu calificările de aeronavă adecvate, care lucrează în mediul de întreținere de bază fără să dețină neapărat prerogative de certificare.

2.

«Aeronave și/sau componente relevante» înseamnă aeronavele sau componentele de aeronavă specificate în autorizația de certificare specifică.

3.

«Autorizație de certificare» înseamnă autorizația emisă pentru personalul de certificare de către întreprindere, în care se specifică faptul că personalul respectiv poate semna certificate de punere în serviciu, în limitele definite de autorizația respectivă și în numele întreprinderii autorizate.

(b)

Cu excepția cazurilor vizate la punctele 145.A.30(j) și 66.A.20(a)3(ii), întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare personalului de certificare numai în legătură cu categoriile și subcategoriile de bază și, cu excepția licenței din categoria A, orice calificare de tip care figurează pe licența de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66), cu condiția ca licența să rămână valabilă pe toată perioada de valabilitate a autorizației și ca personalul de certificare să îndeplinească în continuare condițiile de conformitate menționate în anexa III (partea 66).”;

(4)

punctul 145.A.40 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„145.A.40    Echipamente și scule”;

(b)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Întreprinderea dispune de echipamentele și sculele necesare și le utilizează pentru a efectua lucrările care se încadrează în domeniul autorizat al lucrării.

(i)

În cazul în care producătorul indică o sculă sau un echipament anume, întreprinderea utilizează respectiva sculă sau echipament, în afara cazului în care utilizarea unor scule sau echipamente alternative este permisă de procedurile aprobate de către autoritatea competentă și precizate în manualul de prezentare.

(ii)

Echipamentele și sculele trebuie să fie disponibile în permanență, cu excepția cazului unei scule sau a unui echipament care este utilizat atât de rar încât disponibilitatea sa permanentă nu este necesară. Astfel de cazuri trebuie să fie detaliate într-o procedură în cadrul manualului de prezentare.

(iii)

O întreprindere autorizată pentru întreținerea de bază are echipament suficient pentru acces la aeronavă, precum și platforme/cuplaje de inspecție necesare pentru inspectarea adecvată a aeronavei.”;

(5)

punctul 145.A.42 se înlocuiește cu următorul text:

„145.A.42   Componente

„(a)

Clasificarea componentelor. Toate componentele sunt clasificate în următoarele categorii:

(i)

componentele aeronavă care sunt într-o stare satisfăcătoare, care sunt puse în serviciu în conformitate cu un formular 1 al AESA sau cu un document echivalent și care sunt marcate în conformitate cu subpartea Q din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, cu excepția cazului în care se specifică altfel în anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 sau în prezenta anexă II (partea 145);

(ii)

componente inutilizabile care sunt întreținute în conformitate cu prezentul regulament;

(iii)

componente care sunt clasificate ca irecuperabile deoarece au atins limita lor de viață certificată sau cele care prezintă un defect ce nu poate fi remediat;

(iv)

repere standard utilizate pe o aeronavă, un motor, o elice sau pe orice altă componentă de aeronavă, în cazul în care sunt specificate în datele de întreținere și sunt însoțite de o atestare a conformității cu standardul aplicabil;

(v)

materii prime și consumabile utilizate cu ocazia lucrărilor de întreținere, dacă întreprinderea s-a asigurat că materialele răspund specificațiilor impuse și au o trasabilitate corespunzătoare. Toate materialele trebuie să fie însoțite de o documentație specifică, care să se refere în mod clar la materialul în cauză și care să conțină o declarație de conformitate cu specificațiile, precum și originea producătorului și a furnizorului.

(b)

Componentele, reperele standard și materialele destinate instalării

(i)

Întreprinderea stabilește proceduri pentru recepția componentelor de aeronavă, a reperelor standard și a materialelor destinate instalării pentru a se asigura că toate componentele, reperele standard și materialele sunt într-o stare satisfăcătoare și respectă cerințele aplicabile de la litera (a).

(ii)

Întreprinderea stabilește proceduri pentru a se asigura că toate componentele, reperele standard și materialele sunt montate pe o aeronavă sau pe o componentă numai dacă sunt într-o stare satisfăcătoare, dacă respectă cerințele aplicabile de la litera (a), iar datele de întreținere aplicabile indică respectiva componentă, reperul standard sau materialul.

(iii)

Întreprinderea poate fabrica o gamă limitată de repere, utilizabile pentru programul de lucru aflat în curs, în propriile sale spații de producție, cu condiția ca procedurile să fie identificate în manualul de prezentare.

(iv)

Componentele de aeronavă menționate la punctul 21.A.307(c) din anexa I (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 748/2012 se instalează doar dacă proprietarul de aeronavă consideră că acestea sunt eligibile pentru instalare în propria aeronavă.

(c)

Separarea componentelor

(i)

Componentele de aeronavă inutilizabile și irecuperabile sunt separate de componentele, reperele standard și materialele utilizabile.

(ii)

Componentele de aeronavă irecuperabile nu trebuie să fie autorizate pentru a fi reintegrate în sistemul de aprovizionare cu componente, cu excepția cazurilor în care limitele de viață certificate au fost prelungite sau a fost autorizată o soluție de reparare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”.


ANEXA III

Anexa III se modifică după cum urmează:

(1)

în cuprins, se adaugă următoarele trimiteri la apendicele VII și VIII:

„Apendicele VII — Cerințe privind cunoștințele de bază pentru licența de întreținere a aeronavelor din categoria L

Apendicele VIII — Standarde privind examinarea de bază pentru licența de întreținere a aeronavelor din categoria L”;

(2)

punctul 66.A.3 se înlocuiește cu următorul text:

„66.A.3   Categorii și subcategorii de licențe

Licențele de întreținere a aeronavelor includ următoarele categorii și, dacă este cazul, subcategorii și calificări de sistem:

(a)

Categoria A, divizată în următoarele subcategorii:

A1 Avioane cu motor cu turbină;

A2 Avioane cu motor cu piston;

A3 Elicoptere cu motor cu turbină;

A4 Elicoptere cu motor cu piston.

(b)

Categoria B1, divizată în următoarele subcategorii:

B1.1 Avioane cu motor cu turbină;

B1.2 Avioane cu motor cu piston;

B1.3 Elicoptere cu motor cu turbină;

B1.4 Elicoptere cu motor cu piston.

(c)

Categoria B2

Licența B2 este aplicabilă tuturor aeronavelor.

(d)

Categoria B2L

Licența B2L este aplicabilă tuturor aeronavelor altele decât cele din grupul 1, astfel cum este prevăzut la punctul 66.A.5(1) și este divizată în următoarele «calificări de sistem»:

comunicații/navigație (com/nav),

instrumente

navigare automată,

supraveghere,

sisteme ale corpului aeronavei.

O licență B2L conține cel puțin o calificare de sistem.

(e)

Categoria B3

Licența din categoria B3 este aplicabilă avioanelor cu piston nepresurizate cu o masă la decolare (MTOM) de maximum 2 000 kg.

(f)

Categoria L, divizată în următoarele subcategorii:

L1C: planoare din materiale compozite,

L1: planoare,

L2C: planoare motorizate din materiale compozite și avioane ELA1 din materiale compozite,

L2: planoare motorizate și avioane ELA1,

L3H: baloane cu aer cald,

L3G: baloane cu gaz,

L4H: dirijabile cu aer cald,

L4G: dirijabile cu gaz ELA2,

L5: dirijabile cu gaz, altele decât ELA2.

(g)

Categoria C

Licența C este aplicabilă avioanelor și elicopterelor.”;

(3)

punctul 66.A.5 se înlocuiește cu următorul text:

„66.A.5   Grupe de aeronave

În sensul categoriilor de licențe de întreținere a aeronavelor, aeronavele se clasifică în următoarele grupe:

1.

Grupa 1: aeronave motorizate complexe, elicoptere multimotor, avioane cu o altitudine maximă certificată de funcționare mai mare de FL290, aeronave echipate cu sisteme fly-by-wire (comandă prin cablu), dirijabile cu gaz altele decât ELA2 și alte aeronave care necesită o calificare de tip de aeronavă dacă sunt definite astfel de către agenție.

Agenția poate decide să clasifice în grupa 2, grupa 3 sau grupa 4, după caz, o aeronavă care îndeplinește condițiile prevăzute în primul paragraf, în cazul în care consideră că acest lucru este justificat de complexitatea redusă a aeronavei în cauză.

2.

Grupa 2: aeronave altele decât cele din grupa 1, care aparțin următoarelor subgrupe:

(i)

subgrupa 2a:

avioane cu un singur motor turbopropulsor,

avioane turboreactoare și cu mai multe turbopropulsoare clasificate de agenție în această subgrupă datorită complexității lor mai reduse.

(ii)

subgrupa 2b:

elicoptere cu un singur motor cu turbină,

elicoptere cu mai multe motoare cu turbină clasificate de agenție în această subgrupă datorită complexității lor mai reduse.

(iii)

subgrupa 2c:

elicoptere cu un singur motor cu piston,

elicoptere cu mai multe motoare cu piston clasificate de agenție în această subgrupă datorită complexității lor mai reduse.

3.

Grupa 3: avioane cu motor cu piston altele decât cele din grupa 1.

4.

Grupa 4: planoare, planoare motorizate, baloane și dirijabile, altele decât cele din grupa 1.”;

(4)

punctul 66.A.20(a) se modifică după cum urmează:

(a)

punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:

„4.

O licență de întreținere a aeronavelor din categoria B2L permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin din categoria B2L pentru următoarele acțiuni:

operațiuni de întreținere a sistemelor electrice;

operațiuni de întreținere a sistemelor electronice de bord în limitele calificărilor de sistem menționate în mod expres pe licență, și

atunci când deține calificarea „sistemul corpului aeronavei”, îndeplinirea sarcinilor din cadrul grupului motopropulsor și al sistemelor mecanice, care necesită doar teste simple pentru verificarea bunei funcționări.

5.

O licență de întreținere a aeronavelor din categoria B3 permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin B3 pentru următoarele acțiuni:

operațiuni de întreținere a structurii avioanelor, a grupului motopropulsor și a sistemelor mecanice și electrice; și

lucrul cu sisteme electronice de bord care necesită doar teste simple pentru verificarea bunei funcționări, fără a fi nevoie de remedierea defecțiunilor”;

(b)

se adaugă următoarele puncte 6 și 7:

„6.

O licență de întreținere a aeronavelor din categoria L permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu și să îndeplinească rolul de personal de sprijin L pentru următoarele acțiuni:

operațiuni de întreținere a structurii aeronavelor, a grupului motopropulsor și a sistemelor mecanice și electrice;

lucrul cu sisteme radio, cu emițători pentru localizare în caz de urgență (ELT - Emergency Locator Transmitters) și cu transpondere; și

lucrul cu alte sisteme electronice de bord care necesită doar teste simple pentru verificarea bunei funcționări.

Subcategoria L2 include subcategoria L1. Orice limitare a subcategoriei L2 în conformitate cu punctul 66.A.45(h) devine aplicabilă, de asemenea, subcategoriei L1.

Subcategoria L2C include subcategoria L1C.

7.

O licență de întreținere a aeronavelor din categoria C permite titularului său să elibereze certificate de punere în serviciu după operațiuni de întreținere de bază pentru aeronave. Prerogativele se aplică întregii aeronave.”;

(5)

la punctul 66.A.25, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru alte licențe decât cele din categoriile B2L și L, o persoană care solicită o licență de întreținere a aeronavelor sau adăugarea unei categorii sau a unei subcategorii la o astfel de licență demonstrează, printr-un examen, că posedă un nivel adecvat de cunoștințe privind modulele de subiecte corespunzătoare, în conformitate cu apendicele I la anexa III (partea 66). Examinarea trebuie să respecte standardele stabilite în apendicele II la anexa III (partea 66) și să fie realizată fie de o întreprindere cu atribuții de pregătire autorizată în mod corespunzător în conformitate cu anexa IV (partea 147), fie de autoritatea competentă.”;

(6)

punctul 66.A.25 se modifică după cum urmează:

(a)

literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Persoana care solicită o licență de întreținere din categoria L într-o subcategorie dată sau adăugarea unei subcategorii diferite demonstrează, printr-un examen, că posedă un nivel adecvat de cunoștințe privind modulele de subiecte corespunzătoare, în conformitate cu apendicele VII la anexa III (partea 66). Examinarea trebuie să respecte standardele stabilite în apendicele VIII la anexa III (partea 66) și să fie realizată de o întreprindere de formare autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu anexa IV (partea 147), de autoritatea competentă sau, astfel cum a fost convenit, de autoritatea competentă.

Se consideră că titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor din subcategoria B1.2 sau din categoria B3 răspunde cerințelor privind cunoștințele de bază pentru o licență din subcategoriile L1C, L1, L2C și L2.

Cerințele privind cunoștințele de bază pentru subcategoria L4H includ cerințele privind cunoștințele de bază pentru subcategoria L3H.

Cerințele privind cunoștințele de bază pentru subcategoria L4G includ cerințele privind cunoștințele de bază pentru subcategoria L3G.

(c)

Persoana care solicită o licență de întreținere a aeronavelor din categoria B2L pentru o anumită „calificare de sistem” sau adăugarea altei „calificări de sistem” demonstrează, printr-un examen, că posedă un nivel adecvat de cunoștințe privind modulele de subiecte corespunzătoare, în conformitate cu apendicele I la anexa III (partea 66). Examinarea trebuie să respecte standardele stabilite în apendicele II la anexa III (partea 66) și să fie realizată de o întreprindere de pregătire autorizată în mod corespunzător, în conformitate cu anexa IV (partea 147) sau de autoritatea competentă.”

(b)

se adaugă următoarele litere (d), (e) și (f):

„(d)

Cursurile de pregătire și examenele trebuie să fi fost promovate în termen de 10 ani înainte de solicitarea unei licențe de întreținere a aeronavelor sau de adăugare a unei categorii sau a unei subcategorii la o asemenea licență. Dacă această condiție nu este îndeplinită, se pot obține credite de examinare în conformitate cu litera (e).

(e)

Solicitantul poate cere autorității competente recunoașterea integrală sau parțială a unor credite de examinare corespunzătoare cerințelor privind cunoștințele de bază pentru:

(i)

examinări ale cunoștințelor de bază care nu îndeplinesc cerința de la litera (d);

(ii)

orice alte calificări tehnice considerate de autoritatea competentă a fi echivalente cu standardul de cunoștințe menționat în anexa III (partea 66).

Creditele se acordă în conformitate cu secțiunea B subpartea E din prezenta anexă (partea 66).

(f)

Creditele expiră la zece ani după ce au fost acordate solicitantului de autoritatea competentă. După expirare, solicitantul poate cere noi credite.”;

(7)

la punctul 66.A.30(a) se inserează următoarele subpuncte 2a și 2b:

„2a.

pentru categoria B2L:

(i)

trei ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, care acoperă calificarea (calificările) de sistem corespunzătoare, dacă solicitantul nu a beneficiat anterior de o pregătire tehnică adecvată; sau

(ii)

doi ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, care acoperă calificarea (calificările) de sistem corespunzătoare și finalizarea unui curs de pregătire, considerat ca fiind adecvat de către autoritatea competentă, ca lucrător calificat într-o profesie tehnică; sau

(iii)

un an de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare, care acoperă calificarea (calificările) corespunzătoare de sistem și finalizarea unui curs de pregătire de bază autorizat în conformitate cu partea 147.

Pentru adăugarea unei/unor noi calificări de sistem la o licență existentă B2L, pentru fiecare calificare de sistem adăugată se solicită 3 luni de experiență practică de întreținere relevantă pentru noua (noile) calificare (calificări) de sistem.

2b.

pentru categoria L:

(i)

doi ani de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare care acoperă o selecție reprezentativă de activități de întreținere din subcategoria corespunzătoare;

(ii)

prin derogare de la subpunctul (i), 1 an de experiență practică în domeniul întreținerii aeronavelor în exploatare care acoperă o selecție reprezentativă de activități de întreținere din subcategoria corespunzătoare, cu condiția introducerii limitării prevăzute la punctul 66.A.45(h)(ii)(3).

Pentru includerea unei subcategorii suplimentare într-o licență L deja existentă, experiența solicitată la subpunctele (i) și (ii) este de 12 și, respectiv, de 6 luni.

Se consideră că titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor din categoria/subcategoria B1.2 sau B3 îndeplinește cerințele privind experiența de bază pentru o licență din subcategoriile L1C, L1, L2C și L2.”;

(8)

punctul 66.A.45 se înlocuiește cu următorul text:

„66.A.45   Andosarea calificărilor de aeronavă

(a)

Pentru a avea dreptul de a-și exercita prerogativele de certificare pe un anumit tip de aeronavă, titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor trebuie să aibă menționate în licența sa calificările de aeronavă corespunzătoare:

Pentru categoria B1, B2 sau C, calificările de aeronavă corespunzătoare sunt următoarele:

(i)

pentru aeronavele din grupa 1, calificarea corespunzătoare de aeronavă;

(ii)

pentru aeronavele din grupa 2, calificarea corespunzătoare de aeronavă, calificarea de subgrup al constructorului sau calificarea de subgrup complet;

(iii)

pentru aeronavele din grupa 3, calificarea corespunzătoare de aeronavă sau calificarea de grup complet;

(iv)

pentru aeronavele din grupa 4, pentru licența din categoria B2, calificarea de grup complet.

Pentru categoria B2L, calificările de aeronavă corespunzătoare sunt următoarele:

(i)

pentru aeronavele din grupa 2, calificarea corespunzătoare de subgrupă a constructorului sau calificarea de subgrupă completă;

(ii)

pentru aeronavele din grupa 3, calificarea de grupă completă;

(iii)

pentru aeronavele din grupa 4, calificarea de grupă completă.

Pentru categoria B3, calificarea corespunzătoare este «avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg».

Pentru categoria L, calificările de aeronavă corespunzătoare sunt următoarele:

(i)

pentru subcategoria L1C, calificarea «planoare din materiale compozite»;

(ii)

pentru subcategoria L1, calificarea «planoare»;

(iii)

pentru subcategoria L2C, calificarea «planoare motorizate din materiale compozite și avioane ELA1 din materiale compozite»;

(iv)

pentru subcategoria L2, calificarea «planoare motorizate și avioane ELA1»;

(v)

pentru subcategoria L3H, calificarea «baloane cu aer cald»;

(vi)

pentru subcategoria L3G, calificarea «baloane cu gaz»;

(vii)

pentru subcategoria L4H, calificarea «dirijabile cu aer cald»;

(viii)

pentru subcategoria L4G, calificarea «dirijabile cu gaz ELA2»;

(ix)

pentru subcategoria L5, calificarea corespunzătoare tipului de dirijabil.

Pentru categoria A nu este obligatorie nici o calificare, cu condiția respectării cerințelor de la punctul 145.A.35 din anexa II (partea 145).

(b)

Pentru andosarea calificărilor de tip de aeronavă este nevoie de finalizarea corespunzătoare a unuia din următoarele stagii de pregătire:

pregătirea pe tip de aeronavă din categoria B1, B2 sau C relevantă, în conformitate cu apendicele III la anexa III (partea 66);

în cazul calificărilor tipurilor de dirijabile cu gaz pe o licență B2 sau L5, un tip de pregătire autorizată de autoritatea competentă în conformitate cu punctul 66.B.130.

(c)

Pentru alte licențe decât cele din categoria C, în plus față de cerințele de la litera (b), andosarea primei calificări de tip de aeronavă într-o categorie/subcategorie dată necesită finalizarea corespunzătoare a pregătirii la locul de muncă. Pregătirea la locul de muncă se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prevăzute în apendicele III la anexa III (partea 66), cu excepția cazului dirijabilelor cu gaz, în care aceasta este autorizată direct de către autoritatea competentă.

(d)

Prin derogare de la literele (b) și (c), pentru aeronavele din grupele 2 și 3, calificările de tip de aeronavă pot fi andosate pe o licență, de asemenea, după:

promovarea corespunzătoare a examenelor pe tip de aeronavă pentru categoriile B1, B2 sau C descrise în apendicele III la prezenta anexă (partea 66);

în cazul categoriilor B1 și B2, demonstrarea unei experiențe practice pe tipul respectiv de aeronavă. În acest caz, experiența practică trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență.

În cazul unui membru al personalului cu calificare de categoria C, calificat prin deținerea unei diplome universitare astfel cum se specifică la punctul 66.A.30(a)(7), prima examinare corespunzătoare pe tip de aeronavă este la nivelul categoriei B1 sau B2.

(e)

Pentru aeronavele din grupa 2:

(i)

andosarea calificărilor de subgrupă a constructorului pentru titularii de licențe din categoriile B1 și C necesită conformitatea cu cerințele de calificare de tip pentru cel puțin două tipuri de aeronavă provenind de la același constructor, care împreună sunt reprezentative pentru subgrupa constructorului aplicabilă;

(ii)

andosarea unor calificări de subgrupă completă pentru titularii de licențe din categoriile B1 și C necesită conformitatea cu cerințele de calificare de tip pentru cel puțin trei tipuri de aeronavă provenind de la constructori diferiți, care împreună sunt reprezentative pentru subgrupa aplicabilă;

(iii)

andosarea unor calificări de subgrupă ale constructorului și a unor calificări de subgrupă completă pentru titularii de licențe din categoria B2 și B2L necesită demonstrarea unei experiențe practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență și pentru subgrupa de aeronave aplicabilă și, în cazul licenței B2L, relevante pentru calificarea (calificările) de sistem aplicabilă(e);

(iv)

prin derogare de la litera (e) (iii), titularul unei licențe din categoria B2 sau B2L, andosat cu o subgrupă 2b completă, are dreptul de a fi andosat cu o subgrupă 2c completă.

(f)

Pentru aeronavele din grupele 3 și 4:

(i)

andosarea calificării complete de grupa 3 pentru titularii de licențe din categoriile B1, B2, B2L și C și andosarea calificării complete de grupa 4 pentru titularii de licențe din categoriile B2 și B2L necesită demonstrarea unei experiențe practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență și pentru grupa 3 sau 4, după caz;

(ii)

pentru categoria B1, cu excepția cazului în care solicitantul prezintă dovezi ale unei experiențe corespunzătoare, calificarea de grupa 3 este supusă următoarelor limitări, care trebuie menționate pe licență:

avioane presurizate,

avioane cu structură de metal,

avioane cu structură din materiale compozite,

avioane cu structură din lemn,

avioane cu structură din țevi de metal acoperită cu material textil;

(iii)

prin derogare de la litera (f) subpunctul (i), titularul unei licențe B2L, andosat cu o subgrupă 2a sau 2b completă, are dreptul de a fi andosat cu grupele 3 și 4.

(g)

Pentru licența din categoria B3:

(i)

andosarea calificării «avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg» necesită demonstrarea experienței practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru categoria de licență;

(ii)

cu excepția cazului în care solicitantul prezintă dovezi ale unei experiențe corespunzătoare, calificarea menționată la subpunctul (i) este supusă următoarelor limitări, care trebuie menționate pe licență:

avioane cu structură din lemn,

avioane cu structură din țevi de metal acoperită cu material textil;

avioane cu structură de metal,

avioane cu structură din materiale compozite.

(h)

Pentru toate subcategoriile de licență L, altele decât L5:

(i)

andosarea unor calificări necesită demonstrarea experienței practice, care trebuie să includă o selecție reprezentativă de activități de întreținere relevante pentru subcategoria de licență;

(ii)

cu excepția cazului în care solicitantul prezintă dovezi ale experienței corespunzătoare, calificările sunt supuse următoarelor limitări, care trebuie menționate pe licență:

(1)

pentru calificările «planoare» și «planoare motorizate și avioane ELA1»:

aeronavă cu structură din lemn acoperită cu material textil,

aeronavă cu structură din țevi de metal acoperită cu material textil,

aeronavă cu structură din metal,

aeronavă cu structură din materiale compozite,

(2)

pentru calificarea «baloane cu gaz»:

altele decât baloanele cu gaz ELA1; și

(3)

în cazul în care solicitantul a furnizat doar dovezi ale experienței de un an, în conformitate cu derogarea de la punctul 66.A.30(a)(2b)(ii), următoarea limitare trebuie să fie menționată pe licență:

«sarcini de întreținere complexe prevăzute la apendicele VII la anexa I (partea M), modificările standard prevăzute la punctul 21.A.90B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 și reparațiile standard prevăzute la punctul 21.A.431B din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.»

Se consideră că titularul unei licențe de întreținere a aeronavelor din subcategoria B1.2 andosate cu calificarea de grupa 3 sau a unei licențe din categoria B3 andosate cu calificarea «avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg» îndeplinește cerințele pentru eliberarea unei licențe din subcategoriile L1 și L2 cu calificările complete corespunzătoare și cu aceleași limitări ca licența B1.2/B3 deținută.”;

(9)

la punctul 66.A.50, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Limitările aplicate unei licențe de întreținere a aeronavelor reprezintă excluderi de la prerogativele de certificare și, în cazul limitărilor menționate la punctul 66.A.45, acestea afectează întreaga aeronavă la care se referă.”;

(10)

la punctul 66.A.70, literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

Dacă este necesar, licența de întreținere a aeronavelor conține limitări în conformitate cu punctul 66.A.50, pentru a reflecta diferențele între:

(i)

domeniul de aplicare a calificării personalului de certificare valabilă în statul membru înaintea intrării în vigoare a categoriei sau a subcategoriei de licență aplicabile prevăzute în prezenta anexă (partea 66);

(ii)

cerințele privind cunoștințele de bază și standardele privind examinarea de bază prevăzute în apendicele I și II la prezenta anexă (partea 66).

(d)

Prin derogare de la litera (c), în cazul aeronavelor care nu sunt utilizate de transportatori aerieni autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, altele decât aeronavele motorizate complexe, precum și în cazul baloanelor, planoarelor, planoarelor motorizate și dirijabilelor, licența de întreținere a aeronavelor conține limitări în conformitate cu punctul 66.A.50, pentru a se garanta că prerogativele personalului de certificare valabile în statul membru înaintea intrării în vigoare a categoriei/subcategoriei de licență aplicabile conform părții 66 și prerogativele licenței de întreținere a aeronavelor convertite în conformitate cu partea 66 rămân aceleași.”;

(11)

punctul 66.B.100(b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Autoritatea competentă verifică statutul examinării solicitantului și/sau confirmă valabilitatea oricăror credite, pentru a se asigura că cerințele din toate modulele din apendicele I sau apendicele VII, după caz, au fost îndeplinite în conformitate cu dispozițiile din prezenta anexă (partea 66).”;

(12)

punctul 66.B.110 se înlocuiește cu următorul text:

„66.B.110   Procedura de modificare pentru ca o licență de întreținere a aeronavelor să includă o categorie sau o subcategorie de bază suplimentară

(a)

După îndeplinirea procedurilor specificate la punctul 66.B.100 sau la punctul 66.B.105, autoritatea competentă aprobă categoria, subcategoria de bază suplimentară sau, pentru categoria B2L, calificarea (calificările) de sistem prin aplicarea ștampilei și a semnăturii pe respectiva licență de întreținere a aeronavelor sau emite o nouă licență.

(b)

Registrul de evidență al autorității competente se modifică în mod corespunzător.

(c)

La cererea solicitantului, autoritatea competentă înlocuiește o licență din categoria B2L cu o licență din categoria B2 andosată cu aceeași (aceleași) calificare (calificări) de aeronavă, în cazul în care titularul a demonstrat cumulativ următoarele:

(i)

prin examinare, diferențele între cunoștințele de bază corespunzătoare licenței B2L deținute și cunoștințele de bază corespunzătoare licenței B2, astfel cum se prevede în apendicele I;

(ii)

experiența practică prevăzută în apendicele IV.

(d)

În cazul unui titular de licență de întreținere a aeronavelor din subcategoria B1.2 andosată cu calificarea din grupa 3 sau din categoria B3 andosată cu calificarea «avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg», autoritatea competentă emite, la cerere, o licență pe deplin calificată în subcategoriile L1 și L2, cu aceleași limitări ca licența B1.2/B3 deținută.”;

(13)

la punctul 66.B.115, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

Autoritatea competentă se asigură că demonstrarea conformității cu elementele practice ale pregătirii pe tip de aeronavă se realizează prin unul dintre următoarele mijloace:

(i)

prezentarea de evidențe detaliate privind pregătirea practică sau a unui registru-jurnal furnizat de întreprinderea care a predat cursul, autorizată direct de autoritatea competentă în conformitate cu punctul 66.B.130;

(ii)

dacă este cazul, printr-un certificat de pregătire privind pregătirea practică, emis de o întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii, autorizată în mod corespunzător în conformitate cu anexa IV (partea 147).”;

(14)

la punctul 66.B.125, litera (b), subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

pentru categoria B1 sau C:

elicopter cu motor cu piston, grupă completă: convertită în «subgrupa completă 2c» la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu piston din grupa 1;

elicopter cu motor cu piston, grupa constructorului: convertită în «subgrupă a constructorului 2c» corespunzătoare, la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu piston din grupa 1 aparținând respectivului constructor;

elicopter cu motor cu turbină, grupă completă: convertită în «subgrupa completă 2b», la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu turbină din grupa 1;

elicoptere cu motor cu turbină, grupa constructorului: convertită în «subgrupa 2b a constructorului» corespunzătoare, la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru elicopterele cu un singur motor cu turbină din grupa 1 aparținând respectivului constructor;

avioane cu un singur motor cu piston — structură metalică, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3». Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane cu structură din materiale compozite, avioane cu structură din lemn și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură metalică, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3», la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu mai multe motoare cu piston din grupa completă/grupa constructorului corespunzătoare care aparțin grupei 1. Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane cu structură din materiale compozite, avioane cu structură din lemn și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avioane cu un singur motor cu piston — structură din lemn, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3». Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane presurizate, avioane cu structură din metal, avioane cu structură din materiale compozite și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură din lemn, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3». Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane presurizate, avioane cu structură din metal, avioane cu structură din materiale compozite și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avioane cu un singur motor cu piston — structură din materiale compozite, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3». Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane presurizate, avioane cu structură din metal, avioane cu structură din lemn și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avioane cu mai multe motoare cu piston — structură din materiale compozite, fie grupă completă, fie grupa constructorului: convertită în «grupa completă 3». Pentru licența din categoria B1, se includ următoarele limitări: avioane presurizate, avioane cu structură din metal, avioane cu structură din lemn și avioane cu structură din țevi de metal și material textil;

avion cu motor cu turbină — un singur motor, grupă completă: convertită în «subgrupa completă 2a», la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu un singur turbopropulsor care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și care aparțin grupei 1;

avioane cu motor cu turbină — un singur motor, grupa constructorului: convertită în «subgrupa constructorului 2a» corespunzătoare, la care se adaugă calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu un singur turbopropulsor ale respectivului constructor care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior și care aparțin grupei 1;

avioane cu motor cu turbină — cu mai multe motoare, grupă completă: convertită în calificările de tip de aeronavă pentru avioanele cu mai multe motoare turbopropulsoare care nu aveau nevoie de o calificare de tip de aeronavă în sistemul anterior.”;

(15)

punctul 66.B.130 se înlocuiește cu următorul text:

„66.B.130   Procedura de aprobare directă a pregătirii pe tip de aeronavă

(a)

În cazul unei pregătiri pe tip de aeronave altele decât dirijabilele, autoritatea competentă poate aproba pregătirea pe tip de aeronavă desfășurată de o întreprindere de pregătire în domeniul întreținerii autorizată conform anexei IV (partea 147), în conformitate cu punctul 1 din apendicele III la prezenta anexă (partea 66). În astfel de cazuri, autoritatea competentă dispune de o procedură prin care se asigură că pregătirea pe tip de aeronavă este conformă cu apendicele III la prezenta anexă (partea 66).

(b)

În cazul unei pregătiri pe tip de aeronavă pentru dirijabile din grupa 1, cursurile sunt aprobate direct de autoritatea competentă în toate cazurile. Autoritatea competentă dispune de o procedură prin care se asigură că programa de pregătire pe tip de dirijabil acoperă toate elemente incluse în datele de întreținere de la titularul aprobării de proiect (DAH).”;

(16)

la punctul 66.B.200, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Examinările de bază respectă standardul specificat în apendicele I și II sau în apendicele VII și VIII la prezenta anexă (partea 66), după caz.”;

(17)

la punctul 66.B.305(b), sintagma „apendicele III” se înlocuiește cu sintagma „apendicele I”;

(18)

punctul 66.B.405 se înlocuiește cu următorul text:

„66.B.405   Raport asupra creditelor de examinare

(a)

Raportul asupra creditelor include o comparație între următoarele elemente:

(i)

modulele, submodulele, subiectele și nivelurile de cunoștințe conținute în apendicele I sau VII la prezenta anexă (partea 66), după caz;

(ii)

programa calificărilor tehnice în cauză, relevante pentru categoria dorită.

Comparația trebuie să menționeze dacă s-a demonstrat conformitatea și să conțină justificări pentru fiecare afirmație.

(b)

Creditele aferente examinărilor care nu corespund cunoștințelor de bază efectuate în întreprinderile de pregătire în domeniul întreținerii aprobate în conformitate cu anexa IV (partea 147) pot fi acordate doar de autoritatea competentă din statul membru în care s-a obținut calificarea, cu excepția cazului în care există un acord formal cu o astfel de autoritate competentă care recomandă altfel.

(c)

Nu se poate acorda niciun credit dacă nu există o declarație de conformitate pentru fiecare modul și submodul, care să precizeze unde anume în calificarea tehnică se poate găsi standardul echivalent.

(d)

Autoritatea competentă verifică periodic dacă s-au modificat următoarele elemente:

(i)

standardul național privind calificările;

(ii)

apendicele I sau VII la anexa (partea 66), după caz.

Autoritatea competentă evaluează, de asemenea, dacă sunt necesare modificările raportului asupra creditelor. Astfel de modificări se documentează, se datează și se iau în evidență.”;

(19)

la punctul 66.B.410, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

La expirarea creditelor, solicitantul poate solicita credite noi. Autoritatea competentă prelungește în mod automat valabilitatea creditelor cu o perioadă suplimentară de 10 ani, dacă cerințele privind cunoștințele de bază definite în apendicele I sau VII la prezenta anexă (partea 66), după caz, nu s-au modificat.”;

(20)

Apendicele I se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1, titlul și primul paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

Apendicele I

Cerințe privind cunoștințele de bază

(cu excepția licenței din categoria L)

1.   Nivelurile de cunoștințe pentru licențele de întreținere a aeronavelor din categoriile A, B1, B2, B2L, B3 și C

Cunoștințele de bază pentru categoriile A, B1, B2, B2L și B3 sunt ilustrate prin niveluri de cunoștințe (1, 2 sau 3) pentru fiecare subiect în cauză. Persoanele care solicită licențe din categoria C trebuie să îndeplinească cerințele privind nivelurile de cunoștințe de bază pentru categoria B1 sau categoria B2.

”;

(b)

la punctul 2, titlul, primul paragraf și primul tabel se înlocuiesc cu următorul text:

„2.   Modularizare

Calificarea în privința obiectelor de studiu de bază pentru fiecare categorie sau subcategorie de licență de întreținere de aeronavă se realizează în conformitate cu următoarea matrice, în care obiectele de studiu aplicabile sunt indicate printr-un «X»:

 

Pentru categoriile A, B1 și B3:

Obiectul de studiu al modulelor

Avion A sau B1 cu:

Elicopter A sau B1 cu:

B3

 

Motor/motoare cu turbină

Motor/motoare cu piston

Motor/motoare cu turbină

Motor/motoare cu piston

Avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg X

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

 

Pentru categoriile B2 și B2L:

Obiectul de studiu al modulelor/submodulelor

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

X

X

X

13.3(a)

X

X

13.4(a)

X

 

13.4(a)

X

X (pentru calificările de sistem „Com/Nav”)

13.4(b)

X

X (pentru calificările de sistem „Supraveghere”)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (pentru calificările de sistem „Navigare Automată”)

13.8

X

X (pentru calificările de sistem „Instrumente”)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 - 13.18

X

X (pentru calificările de sistem „Sisteme ale corpului aeronavei”)

13.19 - 13.22

X

 

14

X

X (pentru calificările de sistem „Instrumente” și „Sisteme ale corpului aeronavei”)”

15

 

 

16

 

 

17 A

 

 

17 B

 

 

(c)

în tabelele din modulele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 și 14, conținutul casetei

NIVEL

B2

se înlocuiește cu următorul text:

NIVEL

B2

B2L

(d)

în tabelul din modulul 5, „1” se înlocuiește cu „—” din submodulul 5.5(a) pentru licența din categoria B3;

(e)

în tabelul din modulul 7B, „—” se înlocuiește cu „1” din submodulul 7.4 pentru licența din categoria B3;

(f)

în tabelul din modulul 7B, submodulul 7.10, „1”se înlocuiește cu „2” pentru licența B3;

(g)

în tabelul din modulul 11A, submodulul 11.8 litera (b), „1” se înlocuiește cu „2” pentru licența B1.1;

(h)

În tabelul din modulul 11A, caseta cu context din prima coloană a submodulului 11.16 se înlocuiește cu următorul text:

„11.16   Pneumatic/Vid (ATA 36)

 

Dispunerea sistemului;

 

Surse: motor/APU (unitate auxiliară de putere), compresoare, rezervoare, alimentare la sol;

 

Pompe de presiune și de vid;

 

Controlul presiunii;

 

Distribuție;

 

Indicații și avertizări;

 

Interfața cu alte sisteme.”;

(i)

În tabelul din modulul 11A, caseta cu context din prima coloană a submodulului 11.20 se înlocuiește cu următorul text:

„11.20   Sisteme de cabină (ATA44)

Unitățile și componentele utilizate pentru divertismentul pasagerilor și pentru comunicarea în interiorul aeronavei [Sistemul de date pentru intercomunicare în cabină (CIDS)] și între cabina aeronavei și stațiile de la sol [Serviciul de rețea al cabinei (CNS)]. Acestea includ transmisiile de voce, de date, de muzică și transmisiile video.

CIDS reprezintă interfața dintre personalul de bord și sistemele din cabină. Aceste sisteme permit schimbul de date între diverse unități interschimbabile de linie (LRU) și sunt acționate, în mod obișnuit, prin intermediul panourilor însoțitorilor de zbor (FAP).

CNS constă, de regulă, într-un server care interacționează, printre altele, cu următoarele sisteme:

Comunicare de date/radio;

Sistem central de cabină (CCS);

Sistem de divertisment în timpul zborului (IFES);

Sistem de comunicații externe (ECS);

Sistem de memorie de masă pentru cabină (CMMS);

Sistem de monitorizare a cabinei (CMS);

Sisteme de cabină diverse (MCS).

CNS poate constitui baza pentru funcții precum:

accesul la rapoartele anterioare plecării/de plecare;

accesul la e-mail/intranet/internet; bază de date cu pasagerii.”;

(j)

în tabelul din modulul 11B, submodulul 11.8 litera (b), „3” se înlocuiește cu „2” pentru licența B1.2;

(k)

în tabelul din modulul 11B, caseta cu context din prima coloană a submodulului 11.16 se înlocuiește cu următorul text:

„11.16   Pneumatic/Vid (ATA 36)

 

Dispunerea sistemului;

 

Surse: motor/APU (unitate auxiliară de putere), compresoare, rezervoare, alimentare la sol;

 

Pompe de presiune și de vid;

 

Controlul presiunii;

 

Distribuție;

 

Indicații și avertizări;

 

Interfața cu alte sisteme.”;

(l)

în tabelul din modulul 12, caseta cu context din prima coloană a submodulului 12.16 se înlocuiește cu următorul text:

„12.16   Pneumatic/Vid (ATA 36)

 

Dispunerea sistemului;

 

Surse: motor/APU (unitate auxiliară de putere), compresoare, rezervoare, alimentare la sol;

 

Pompe de presiune și de vid;

 

Controlul presiunii;

 

Distribuție;

 

Indicații și avertizări;

 

Interfața cu alte sisteme.”;

(m)

modulul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„MODULUL 13 — AERODINAMICA, STRUCTURILE ȘI SISTEMELE AERONAVELOR

 

NIVEL

 

B2

B2L

13.1

Teoria zborului

 

(a)

Aerodinamica avionului și comenzi de zbor

1

Funcționarea și efectul de:

control al ruliului: eleroane și spoilere;

control al tangajului: profundor, stabilizatoare, stabilizatoare pentru incidență variabilă și configurație aerodinamică canard; și

control al virajului unghiular în jurul unei axe verticale: limitatoare de direcție;

Control prin utilizarea elevoanelor, stabilizatoare de direcție;

Dispozitive de hipersustentație: volete cu fantă, volete la bordul de atac, flapsuri;

Dispozitive care reduc rezistența la înaintare: spoilere, reductoare ale portanței, frâne centrifuge; și

Funcționarea și efectul exercitat de umere de echilibrare, umere servo și înclinația suprafeței de comandă.

 

(b)

Zbor de înaltă viteză

1

Viteza sunetului, zbor subsonic, zbor transsonic, zbor supersonic;

Numărul Mach, numărul Mach critic.

 

(c)

Aerodinamica giravioanelor

1

Terminologie;

Funcționarea și efectul controalelor ciclice, colective și ale celor anticuplu.

 

13.2

Structuri — concepte generale

 

Elemente fundamentale ale sistemelor structurale

1

Sisteme de identificare zonală și de poziție

2

Legături electrice

2

Dispoziții privind protecția împotriva fulgerului.

2

13.3

Navigare automată (ATA 22)

 

(a)

3

Elemente fundamentale ale comenzii automate de zbor, inclusiv principiile de lucru și terminologia actuală;

Prelucrarea semnalului de comandă;

Moduri de funcționare: ruliu, tangaj și canale de viraj unghiular în jurul unei axe verticale;

Dispozitiv de atenuare a virajului unghiular în jurul axei verticale;

Sistem de creștere a stabilității la elicoptere;

Control al ajustării automate;

Interfață de asistare a navigației prin pilot automat;

 

(b)

3

Sisteme regulatoare;

Sisteme automate de aterizare: principii și categorii, moduri de funcționare, acces, traiectorie de aterizare, sol, survolare fără aterizare, monitorizarea sistemului și condiții de avarie.

 

13.4

Comunicații/Navigație (ATA 23/34)

 

(a)

3

Elemente fundamentale ale propagării undelor radio, antenelor, liniilor de transmisie, comunicațiilor, receptorului și transmițătorului;

Principiile de funcționare ale următoarelor sisteme:

comunicații cu frecvență foarte înaltă (VHF);

comunicații cu frecvență înaltă (HF);

audio;

emițători de localizare în caz de urgență (ELT);

înregistrarea vocii în carlingă (CVR);

gamă omnidirecțională de frecvență foarte înaltă (VOR);

detectarea automată a direcției (ADF);

sistem de aterizare după instrumente (ILS);

sisteme de comandă a zborului (FDS), echipament de măsurare a distanței (DME);

navigație zonală, sisteme RNAV;

sistem de management al zborului (FMS);

sistem de poziționare globală (GPS), sistem global de navigație prin satelit (GNSS);

Legătură de date.

 

(b)

3

transponder pentru controlul traficului aerian, radar pentru supraveghere secundară;

sistem de evitare a coliziunilor și alertare a traficului (TCAS);

radar pentru evitarea condițiilor meteorologice nefavorabile;

radio-altimetru;

supraveghere dependentă automată — radioemisie (ADS-B).

 

(c)

3

sistem de aterizare cu microunde (MLS);

frecvență foarte redusă și navigație hiperbolică (VLF/Omega);

navigație Doppler;

sistem de navigație inerțială (INS);

comunicare și raportare ARINC (stația radio încorporată a avionului).

 

13.5

Energie electrică (ATA 24)

3

Instalarea și funcționarea bateriilor;

Producerea de curent continuu (CC);

Producerea de curent alternativ (AC);

Producerea de curent pentru situații de urgență;

Reglarea tensiunii;

Distribuția energiei;

Inversori, transformatori, redresoare;

Protecția circuitelor;

Surse de energie externe/la sol.

 

13.6   Echipament și furnituri (ATA 25)

Cerințe privind echipamentul destinat situațiilor de urgență;

Echipamentul pentru divertisment în cabină.

3

13.7

Comenzi de zbor (ATA 27)

 

(a)

2

Comenzi primare: eleron, profundor, direcție, spoiler;

Comandă de asietă;

Controlul încărcăturii active;

Dispozitive de hipersustentație;

Reducerea portanței, frâne centrifuge;

Acționarea sistemului: manuală, hidraulică, pneumatică;

Tușeu artificial, dispozitiv de atenuare a virajului unghiular în jurul axei verticale, ajustare Mach, limitator de direcție, sisteme de blocare a direcției;

Sisteme de protecție contra pierderii de viteză.

 

(b)

3

Acționarea sistemului: electrică, cu comandă prin cablu.

 

13.8

Instrumente (ATA 31)

3

Clasificare;

Atmosferă;

Terminologie;

Sisteme și dispozitive de măsurare a presiunii;

Sisteme cu tub static Pitot;

Altimetre;

Indicatoare ale vitezei verticale;

Indicatoare ale vitezei vântului;

Instrumente de măsurat viteza Mach;

Sisteme de avertizare/comunicare a altitudinii;

Calculatoare de date aerodinamice;

Sisteme de instrumente pneumatice;

Citirea directă a presiunii și traductoare de temperatură;

Sisteme de indicare a temperaturii;

Sisteme de indicare a cantității de combustibil;

Principii giroscopice;

Planuri de referință artificiale;

Indicatori pentru coiful elicei;

Girodirecțional;

Sisteme de avertizare asupra proximității solului (GPWS);

Sisteme de busolă;

Sisteme de înregistrare a datelor de zbor (FDRS);

Sisteme de instrumente electronice de zbor (EFIS);

Sisteme de avertizare, inclusiv sisteme principale de avertizare și panouri de avertizare centralizate;

Sisteme de avertizare asupra pierderii de viteză și sisteme indicatoare de incidență;

Măsurarea și indicarea vibrațiilor;

Carlingă din sticlă.

 

13.9

Lumini (ATA 33)

3

Exterioare: navigație, aterizare, rulare, gheață;

Interioare: cabină, carlingă, compartiment cargo;

Pentru situații de urgență.

 

13.10

Sisteme de întreținere la bord (ATA 45)

3

Computere centrale de întreținere;

Sistem de încărcare a datelor;

Sistem de bibliotecă electronică;

Sistem de tipărire;

Sistem de monitorizare a structurii (monitorizarea toleranței la avarie).

 

13.11

Aer condiționat și presurizarea cabinei (ATA 21)

 

13.11.1

Alimentare cu aer

2

Surse de alimentare cu aer inclusiv ajutajul motorului, unitate auxiliară de putere și unitate auxiliară la sol;

 

13.11.2

Aer condiționat

 

Sisteme de aer condiționat;

2

Mașini cu ciclu de aer și cu ciclu de vapori;

3

Sisteme de distribuție;

1

Sistem de control al debitului, temperaturii și umidității.

3

13.11.3

Presurizare

3

Sisteme de presurizare;

Control și indicații, inclusiv supape de comandă și de securitate;

Dispozitive de control al presiunii în cabină.

 

13.11.4

Dispozitive de securitate și de avertizare

3

Dispozitive de protecție și de avertizare.

 

13.12

Protecție contra incendiilor (ATA 26)

 

(a)

3

Sisteme de detecție a focului și fumului și sisteme de avertizare;

Sisteme de stingere a incendiilor;

Teste efectuate asupra sistemului.

 

(b)

1

Extinctor portabil.

 

13.13

Sisteme de alimentare cu combustibil (ATA 28)

 

Dispunerea sistemului;

1

Rezervoare de combustibil;

1

Sisteme de alimentare;

1

Evacuare, ventilare și drenaj;

1

Alimentare reciprocă și transfer;

2

Indicații și avertizări;

3

Realimentare și golirea rezervoarelor;

2

Sisteme de echilibrare longitudinală a combustibilului.

3

13.14

Energie hidraulică (ATA 29)

 

Dispunerea sistemului;

1

Fluide hidraulice;

1

Rezervoare hidraulice și acumulatori;

1

Producerea presiunii: electrică, mecanică, pneumatică;

3

Producerea presiunii pentru situații de urgență;

3

Filtre;

1

Controlul presiunii;

3

Distribuția energiei;

1

Sisteme de indicații și de avertizare;

3

Interfața cu alte sisteme.

3

13.15

Protecție împotriva jivrajului și a ploii (ATA 30)

 

Formarea, clasificarea și detectarea gheții;

2

Sisteme antijivraj: electrice, cu aer cald și chimice;

2

Sisteme de dejivrare: electrice, cu aer cald, pneumatice și chimice;

3

Sistem antiploaie;

1

Încălzirea sondelor și a drenurilor;

3

Sisteme de ștergătoare.

1

13.16

Tren de aterizare (ATA 32)

 

Construcție, amortizare;

1

Sisteme de extensie și de retracție: normal și pentru situații de urgență;

3

Indicații și avertizări;

3

Roți, frâne, dispozitiv antiderapant și sisteme de frânare automată;

3

Cauciucuri;

1

Comandă a direcției;

3

Detecție aer-sol.

3

13.17

Oxigen (ATA 35)

 

Dispunerea sistemului: carlingă, cabină;

3

Surse, depozitare, încărcare și distribuție;

3

Reglarea alimentării;

3

Indicații și avertizări.

3

13.18

Pneumatic/Vid (ATA 36)

 

Dispunerea sistemului;

2

Surse: motor/APU (unitate auxiliară de putere), compresoare, rezervoare, alimentare la sol;

2

Controlul presiunii;

3

Distribuție;

1

Indicații și avertizări;

3

Interfețele cu alte sisteme.

3

13.19

Apă/Deșeuri (ATA 38)

2

Dispunerea, alimentarea, distribuția, service-ul și drenajul sistemului de alimentare cu apă;

Dispunerea, evacuarea și service-ul sistemului de toalete.

 

13.20

Sisteme electronice de bord modulare integrate (IMA) (ATA 42)

3

Sistem central;

Componente de rețea.

Notă: Printre funcțiile tipice care ar putea fi integrate în modulele sistemelor electronice de bord modulare integrate (IMA) se numără:

gestionarea aerului evacuat;

controlul presiunii aerului;

ventilarea și controlul aerului;

controlul ventilării sistemelor electronice de bord și a carlingii, controlul temperaturii;

comunicații privind traficul aerian;

router pentru comunicațiile sistemelor electronice de bord;

gestionarea sarcinii electrice;

monitorizarea disjunctorului;

echipament încorporat de testare (BITE) a sistemului electric;

gestionarea combustibilului;

controlul frânării;

controlul direcției;

extinderea și retragerea trenului de aterizare;

indicarea presiunii pneurilor;

indicarea presiunii lubrifianților; și

monitorizarea temperaturii frânelor.

 

13.21

Sisteme de cabină (ATA 44)

3

Unitățile și componentele utilizate pentru divertismentul pasagerilor și pentru comunicarea în interiorul aeronavei [Sistemul de date pentru intercomunicare în cabină (CIDS)] și între cabina aeronavei și stațiile de la sol [Serviciul de rețea al cabinei (CNS)]. Acestea includ transmisiile de voce, de date, de muzică și transmisiile video.

CIDS reprezintă interfața dintre personalul de bord și sistemele din cabină. Aceste sisteme permit schimbul de date între diverse unități interschimbabile de linie (LRU) și sunt acționate, în mod obișnuit, prin intermediul panourilor însoțitorilor de zbor (FAP).

CNS constă, de regulă, într-un server care interacționează, printre altele, cu următoarele sisteme:

Comunicare de date/radio;

Sistem central de cabină (CCS);

Sistem de divertisment în timpul zborului (IFES);

Sistem de comunicații externe (ECS);

Sistem de memorie de masă pentru cabină (CMMS);

Sistem de monitorizare a cabinei (CMS);

Sisteme de cabină diverse (MCS).

CNS poate constitui baza pentru funcții precum:

accesul la rapoartele anterioare plecării/de plecare;

accesul la e-mail/intranet/internet;

baza de date cu pasagerii.

 

13.22

Sisteme de informații (ATA 46)

3

Unitățile și componentele care constituie mijloace de stocare, actualizare și recuperare a informațiilor digitale care în mod tradițional sunt puse la dispoziție pe hârtie, microfilm sau microfișe. Acestea includ unitățile utilizate pentru funcția de stocare și de recuperare a informațiilor, cum ar fi dispozitivele de stocare de masă și de control pentru biblioteca electronică, dar nu includ unitățile și componentele instalate pentru alte utilizări și utilizate în comun cu alte sisteme, cum ar fi imprimanta pentru postul de pilotaj sau afișajul de uz general.

Printre exemplele tipice se numără:

Sistemele de gestionare a traficului aerian și a informațiilor și sistemele de servere de rețea.

Sistemul de informații generale al aeronavei;

Sistemul de informații pentru postul de pilotaj;

Sistemul de informații privind întreținerea;

Sistemul de informații privind cabina pasagerilor;

Sistemul de informații diverse.”

 

(21)

Apendicele II se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele II

Standardul pentru examinarea de bază

(cu excepția licenței din categoria L)”;

(b)

la punctele 2.2.1-2.2.10, cuvintele „categoria B2” se înlocuiesc cu cuvintele „categoriile B2 și B2L”;

(c)

punctele 2.2.13 și 2.2.14 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.13.   „MODULUL 13 — AERODINAMICA, STRUCTURILE ȘI SISTEMELE AERONAVELOR

Categoria B2: 180 cu variante de răspuns și 0 întrebări tip eseu. Timp acordat: 225 minute. Întrebările și timpul acordat se pot împărți în două sesiuni de examinare, dacă este cazul.

Categoria B2L:

Calificare de sistem

Numărul de întrebări cu variante de răspuns

Timp acordat (minute)

Cerințe de bază

(Submodulele 13.1, 13.2, 13.5 și 13.9)

28

35

COM/NAV

[Submodulul 13.4(a)]

24

30

INSTRUMENTE

(Submodulul 13.8)

20

25

NAVIGARE AUTOMATĂ

[Submodulele 13.3(a) și 13.7]

28

35

SUPRAVEGHERE

[Submodulul 13.4(b)]

8

10

SISTEME ALE CORPULUI AERONAVEI

(Submodulele 13.11-13.18)

32

40

2.14.   MODULUL 14 — PROPULSIE

Categoriile B2 și B2L: 24 cu variante de răspuns și 0 întrebări tip eseu. Timp acordat: 30 minute.

NOTĂ: Examinarea B2L pentru modulul 14 se aplică numai calificărilor de „instrumente” și „sisteme ale corpului aeronavei”.”;

(22)

Apendicele III se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1.(a), subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

Cu excepția celor permise de pregătirea privind diferențele descrisă la litera (c), trebuie să respecte standardul prevăzut la punctul 3.1 din prezentul apendice și, dacă sunt disponibile, elementele relevante definite în partea obligatorie a datelor privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”;

(b)

la punctul 1.(b), subpunctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

Cu excepția celor permise de pregătirea privind diferențele descrisă la litera (c), trebuie să respecte standardul prevăzut la punctul 3.2 din prezentul apendice și, dacă sunt disponibile, elementele relevante definite în partea obligatorie a datelor privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”;

(c)

la punctul 3.1(c), notele de subsol din tabel se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)

Pentru avioane cu piston nepresurizate cu o MTOM de maximum 2 000 kg, durata minimă se poate reduce cu 50 %.

(2)

Pentru elicopterele din grupa 2 (astfel cum sunt definite la punctul 66.A.5), durata minimă se poate reduce cu 30 %.”;

(d)

la punctul 3.1(e), nivelul de pregătire pentru sistemul corpului de aeronavă 21A „Alimentare cu aer”, care corespunde coloanei „Elicoptere cu motor cu turbină”, se înlocuiește cu următorul text:

„3

1”;

(e)

la punctul 3.1(e), nivelul de pregătire pentru sistemul corpului de aeronavă 31A „Sisteme de instrumente”, care corespunde coloanei „Elicoptere cu motor cu piston”, se înlocuiește cu următorul text:

„3

1”;

(23)

Apendicele IV se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele IV

Cerințe de experiență pentru extinderea unei licențe de întreținere a aeronavelor eliberată în conformitate cu partea 66.

Tabelul de mai jos prezintă cerințele privind experiența necesară în vederea adăugării unei noi categorii sau subcategorii la o licență deja existentă eliberată în conformitate cu partea 66.

Aceasta constă în experiență privind întreținerea practică pe aeronave funcționale din subcategoria relevantă pentru cererea formulată.

Cerința legată de experiență se reduce cu 50 % dacă solicitantul a absolvit un curs autorizat în conformitate cu partea 147 care este relevant pentru subcategoria respectivă.

Până la

De la

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 luni

6 luni

6 luni

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

2 ani

1 an

6 luni

A2

6 luni

6 luni

6 luni

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

2 ani

1 an

6 luni

A3

6 luni

6 luni

6 luni

2 ani

1 an

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

1 an

A4

6 luni

6 luni

6 luni

2 ani

1 an

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

1 an

B1.1

0

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

1 an

1 an

6 luni

B1.2

6 luni

0

6 luni

6 luni

2 ani

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

0

B1.3

6 luni

6 luni

0

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

1 an

1 an

6 luni

B1.4

6 luni

6 luni

6 luni

0

2 ani

6 luni

2 ani

2 ani

1 an

6 luni

B2

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

B2L

6 luni

6 luni

6 luni

6 luni

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

B3

6 luni

0

6 luni

6 luni

2 ani

6 luni

2 ani

1 an

2 ani

1 an

”;

(24)

Apendicele V se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele V

Formular de cerere — Formularul 19 al AESA

1.

Prezentul apendice conține un exemplu de formular utilizat pentru solicitarea unei licențe de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66).

2.

Autoritatea competentă a statului membru poate modifica formularul 19 al AESA numai în vederea includerii informațiilor suplimentare necesare pentru justificarea cazului, atunci când cerințele naționale permit sau impun ca licența de întreținere a aeronavelor emisă în conformitate cu anexa III (partea 66) să fie utilizată în afara cerințelor din anexa I (partea M) și din anexa II (partea 145).
Image Textul imaginii Image Textul imaginii

(25)

Apendicele VI se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Apendicele VI – Licența de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66). – Formularul 26 al AESA”;

(b)

la începutul apendicelui VI și înainte de formularul 26 al AESA existent se introduce următorul text:

„1.

Următoarele pagini conțin un exemplu de licență de întreținere a aeronavelor menționată în anexa III (partea 66).

2.

Documentul trebuie tipărit în forma standardizată indicată, dar dimensiunea acestuia poate fi redusă, dacă se dorește acest lucru, pentru a facilita generarea pe computer. Atunci când se reduce dimensiunea documentului trebuie să se asigure suficient spațiu în locurile unde este necesară aplicarea sigiliilor sau a ștampilelor oficiale. Documentele create pe calculator nu necesită încorporarea tuturor casetelor atunci când una dintre aceste casete rămâne albă, atât timp cât documentul poate fi recunoscut în mod clar ca fiind o licență de întreținere a aeronavelor emisă în conformitate cu anexa III (partea 66).

3.

Documentul poate fi completat în limba engleză sau în limba oficială a statului membru al autorității competente. În acest din urmă caz, un al doilea exemplar în limba engleză trebuie să fie anexat documentului pentru orice titular de licență care are nevoie să utilizeze licența în afara statului membru respectiv, pentru asigurarea înțelegerii în scopul recunoașterii reciproce.

4.

Fiecare titular de licență trebuie să dețină un număr de licență unic, stabilit pe baza unui identificator național și a unui indicator alfa-numeric.

5.

Documentul poate avea paginile într-o ordine diferită față de documentul oferit drept exemplu și nu este necesar să aibă linii despărțitoare, atât timp cât informațiile conținute sunt poziționate astfel încât fiecare filă să aibă un mod de paginare care să poată fi clar identificat cu formatul modelului de licență de întreținere a aeronavelor oferit drept exemplu.

6.

Documentul este întocmit de autoritatea competentă. Cu toate acestea, el poate fi întocmit de orice întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea -145), cu acordul autorității competente și cu respectarea procedurii incluse în manualul de specificații al întreprinderii de întreținere autorizate menționat la punctul 145.A.70 din anexa II (partea 145). În toate cazurile, documentul este emis de autoritatea competentă.

7.

Pregătirea oricărei modificări a unei licențe de întreținere a aeronavelor existente este realizată de autoritatea competentă. Cu toate acestea, ea poate fi pregătită de orice întreprindere de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), cu acordul autorității competente și cu respectarea procedurii incluse în manualul de specificații al întreprinderii de întreținere autorizate menționat la punctul 145.A.70 din anexa II (partea 145). În toate cazurile, documentul este modificat de autoritatea competentă.

8.

Titularul licenței de întreținere a aeronavelor îl păstrează în bune condiții și se asigură că nu se introduc înscrieri neautorizate. Nerespectarea acestei reguli poate anula licența sau poate să conducă la retragerea oricărei prerogative de certificare a titularului. De asemenea, aceasta poate să conducă la urmărire penală în temeiul legislației naționale.

9.

Licența de întreținere a aeronavelor emisă în conformitate cu anexa III (partea 66) este recunoscută în toate statele membre și nu este necesară schimbarea documentului atunci când posesorul său lucrează în alt stat membru.

10.

Anexa la Formularul 26 al AESA este opțională și poate fi utilizată numai pentru includerea prerogativelor naționale, în cazurile în care astfel de prerogative se supun legislației naționale din afara domeniului de aplicare al anexei III (partea 66).

11.

În ceea ce privește pagina referitoare la calificările de tip de aeronavă a licenței de întreținere a aeronavelor, autoritatea competentă poate decide să nu emită această pagină înainte ca prima calificare de tip de aeronavă să necesite aprobare și poate fi necesar să emită mai mult de o pagină referitoare la calificarea de tip de aeronavă în funcție de numărul de calificări de tip de enumerat.

12.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 11, fiecare pagină emisă trebuie să respecte acest format și să conțină informațiile specificate pentru pagina respectivă.

13.

Licența de întreținere a aeronavelor trebuie să menționeze clar că limitările reprezintă excluderi de la prerogativele de certificare. Dacă nu există limitări aplicabile, pe pagina referitoare la LIMITĂRI se indică „Fără limitări”.

14.

Atunci când este utilizat un format pre-tipărit, orice categorie, subcategorie sau calificare de tip care nu conține o indicație a calificării trebuie să fie marcată pentru a se preciza că respectiva calificare nu este deținută.”;

(c)

Formularul 26 se înlocuiește cu următorul text:

Image Textul imaginii Image Textul imaginii ”;

(26)

se adaugă următoarele apendice VII și VIII:

Apendicele VII

Cerințe privind cunoștințele de bază pentru licența de întreținere a aeronavelor din categoria L

Definițiile diferitelor niveluri de cunoștințe solicitate în acest apendice sunt aceleași cu cele de la punctul 1 din apendicele I la anexa III (partea 66).

Subcategorii

Module necesare pentru fiecare subcategorie (a se vedea tabelul cu programa de mai jos)

L1C: planoare din materiale compozite

1L, 2L, 3L, 5L, 7L și 12L

L1: planoare

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L și 12L

L2C: planoare motorizate din materiale compozite și avioane din materiale compozite ELA1

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L și 12L

L2: planoare motorizate și avioane ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L și 12L

L3H: baloane cu aer cald

1L, 2L, 3L, 9L și 12L

L3G: baloane cu gaz

1L, 2L, 3L, 10L și 12L

L4H: dirijabile cu aer cald

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L și 12L

L4G: Dirijabile cu gaz ELA2

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L și 12L

L5: dirijabile cu gaz peste nivelul ELA2

Cerințe privind cunoștințele de bază pentru orice subcategorie B1

plus

8L (pentru B1.1 și B1.3), 10L, 11L și 12L

CUPRINS:

Denumirea modulului

1L

„Cunoștințe de bază”

2L

„Factori umani”

3L

„Legislația aviatică”

4L

„Corpul aeronavei din lemn/din țevi de metal și material textil”

5L

„Corpul aeronavei din materiale compozite”

6L

„Corpul aeronavei din metal”

7L

„Corpul aeronavei în general”

8L

„Grup motopropulsor”

9L

„Balon/Dirijabil cu aer cald”

10L

„Balon/Dirijabil cu gaz (liber/captiv)”

11L

„Dirijabile cu aer cald/gaz”

12L

„Radio Com/ELT/Transponder/Instrumente”

MODULUL 1L — CUNOȘTINȚE DE BAZĂ

 

Nivel

1L.1   Matematică

Aritmetică

Termeni și semne aritmetice;

Metode de înmulțire și de împărțire;

Fracții și zecimale;

Factori și multipli;

Greutăți, măsuri și factori de conversie;

Raport și proporție;

Medii și procente;

Arii și volume, pătrate, cuburi.

Algebră

Evaluarea expresiilor algebrice simple: adunare, scădere, înmulțire și împărțire;

Utilizarea parantezelor;

Fracții algebrice simple.

Geometrie

Construcții geometrice simple;

Reprezentare grafică: natura și utilizările graficelor.

1

1L.2   Fizică

Materia

Natura materiei: elementele chimice;

Compuși chimici;

Stări: solidă, lichidă și gazoasă;

Schimbări între stări.

Mecanica

Forțe, momente și cupluri, reprezentarea lor vectorială;

Centru de greutate;

Tensiune, compresie, efort de forfecare și torsiune;

Natura și proprietățile solidelor, fluidelor și gazelor.

Temperatura

Termometre și scale de temperatură: Celsius, Fahrenheit și Kelvin;

Definiția căldurii.

1

1L.3   Circuite electrice

Circuite de curent continuu

Legea lui Ohm, legile lui Kirchoff pentru rețelele electrice;

Semnificația rezistenței interne a unei surse de curent;

Rezistență/rezistor;

Codul culorilor rezistorului, valori și toleranțe, valori preferate, valoarea nominală a puterii electrice active;

Rezistoare montate în serie și în paralel.

1

1L.4   Aerodinamică/aerostatică

Atmosfera Internațională Standard (ISA), aplicații în aerodinamică și aerostatică.

Aerodinamică

Curentul de aer în jurul unui corp;

Stratul laminar, curgerea laminară și turbulentă;

Tracțiune, greutate, rezultanta aerodinamică;

Producerea portanței și a rezistenței la înaintare: unghiul de atac, curba polară, pierderea de viteză.

Aerostatică

Efectul asupra anvelopelor, efectul vântului, efectele altitudinii și temperaturii.

1

1L.5   Securitatea la locul de muncă și protecția mediului

Practicile de lucru în siguranță și măsurile de precauție luate atunci când se lucrează cu electricitate, gaze (în special oxigen), uleiuri și substanțe chimice;

Etichetarea, depozitarea și eliminarea materialelor periculoase (pentru siguranță și mediu);

Măsurile de remediere luate în eventualitatea unui incendiu sau a altui accident care implică apariția unuia sau mai multor riscuri de acest tip, inclusiv cunoștințe despre agenții de stingere a incendiilor

2


MODULUL 2L — FACTORI UMANI

 

Nivel

2L.1   Generalități

Necesitatea de a se ține seama de factorii umani;

Incidente care pot fi atribuite factorilor umani/erorilor umane;

Legea lui Murphy.

1

2L.2.   Performanță umană și limitări

Vederea, auzul, prelucrarea informației, atenția și percepția, memoria.

1

2L.3   Psihologie socială

Responsabilitatea, motivarea, presiunea exercitată de persoanele cu același statut, lucrul în echipă.

1

2L.4   Factori care afectează performanța

Forma fizică/sănătatea, stresul, somnul, oboseala, alcoolul, medicația, consumul de droguri.

1

2L.5   Mediul fizic

Mediul de lucru (climat, zgomot, iluminare).

1


MODULUL 3L — LEGISLAȚIE AVIATICĂ

 

Nivel

3L.1   Cadrul de reglementare

Rolul Comisiei Europene, rolul AESA și rolul autorităților aviatice naționale;

Părți aplicabile din partea M și din partea 66.

1

3L.2   Reparații și modificări

Aprobarea modificărilor (reparații și modificări);

Modificări standard și reparații standard.

2

3L.3   Date de întreținere

Directive de navigabilitate (DN), Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității (ICA) (AMM, IPC etc.);

Manualul de zbor;

Înregistrări ale lucrărilor de întreținere.

2


MODULUL 4L — CORPUL AERONAVEI DIN LEMN/DIN ȚEVI DE METAL ȘI MATERIAL TEXTIL

 

Nivel

4L.1   Corpul aeronavei din lemn/combinație de țevi de metal și material textil

Cherestea, placaj, adezivi, conservare, linie principală de alimentare, proprietăți, prelucrare;

Strat de protecție (materiale de protecție, adezivi si finisaje, materiale de protecție naturale și sintetice și adezivi);

Procese de vopsire, asamblare și reparare;

Recunoașterea daunelor cauzate de suprasolicitarea structurilor din lemn/țevi de metal și material textil;

Deteriorarea componentelor din lemn și a straturilor de protecție;

Testul pentru depistarea fisurilor (procedură optică, de exemplu lupa) la componentele din metal. Coroziune și metode preventive. Protecția sănătății și protecție împotriva incendiilor.

2

4L.2   Materiale

Tipuri de lemn, stabilitate și proprietăți de prelucrare;

Tuburi și ferură din oțel și din aliaj ușor, inspecții pentru depistarea fracturilor cusăturii de sudură;

Materiale plastice (privire de ansamblu, înțelegerea proprietăților);

Vopsele și îndepărtarea vopselei;

Cleiuri, adezivi;

Materiale și tehnologii de protecție (polimeri naturali și sintetici).

2

4L.3   Depistarea daunelor

Suprasolicitarea structurilor din lemn/țevi de metal și material textil;

Transferuri de sarcină;

Testarea împotriva oboselii și împotriva fisurilor.

3

4L.4   Efectuarea de activități practice

Blocarea bolțurilor, șuruburilor, piulițelor crene, piulițelor de strângere;

Matisare a rodanței;

Reparații Nicopress și Talurit;

Repararea materialelor de protecție;

Repararea suprafețelor transparente;

Exerciții de reparare (placaj, stringher, bare de mână, învelișuri exterioare);

Reglajul aeronavei. Calculul bilanțului de materiale pe suprafețele de control și a amplitudinii mișcării suprafețelor de control, măsurarea forțelor de operare;

Efectuarea inspecțiilor la 100 de ore de zbor/anuale la corpul unei aeronave din lemn sau dintr-o combinație de țevi de metal și material textil.

2


MODULUL 5L — CORPUL AERONAVEI DIN MATERIALE COMPOZITE

 

Nivel

5L.1   Corpul aeronavei din material plastic armat cu fibre (FRP)

Principiile de bază ale construcției FRP;

Rășini (epoxidice, poliesterice, rășini fenolice, rășini vinilesterice);

Materiale de armare: fibre de sticlă, fibre de aramidă și fibre de carbon, caracteristici;

Materiale de umplere;

Materiale de bază (balsa, faguri, materiale plastice spongioase);

Construcții, transferuri de sarcină (înveliș solid din FRP, elemente stratificate);

Depistarea daunelor la suprasolicitări ale componentelor;

Procedură pentru proiectele FRP (conform manualului întreprinderii de întreținere), inclusiv condițiile de depozitare a materialului.

2

5L.2   Materiale

Materiale plastice termorigide, polimeri termoplastici, catalizatori;

Înțelegerea proprietăților, tehnologii de prelucrare, detașare, îmbinare, sudare;

Rășini pentru FRP: rășini epoxidice, rășini poliesterice, rășini vinilesterice, rășini fenolice;

Materiale de armare;

De la fibre elementare la filamente (agent de demulare, finisaj), modele de țesut;

Proprietăți ale materialelor de armare individuale (fibră de E-glass, fibre de aramidă, fibre de carbon);

Probleme cu sistemele cu mai multe materiale, matrice;

Adeziune/coeziune, diferite comportamente ale materialelor din fibre;

Materiale de umplere și pigmenți;

Cerințe tehnice pentru materialele de umplere;

Schimbarea proprietăților compoziției rășinii prin utilizarea sticlei E-glass, a microbalonului, a aerosolilor, a bumbacului, a mineralelor, a pulberilor metalice, a substanțelor organice;

Tehnologii de vopsire, asamblare și reparare;

Materiale de bază;

Faguri (hârtie, FRP, metal), lemn de balsa, Divinycell (Contizell), tendințe de dezvoltare.

2

5L.3   Asamblarea corpurilor de aeronave cu structură din materiale compozite ranforsate cu fibre

Înveliș solid;

Elemente stratificate;

Asamblarea aripilor, a fuzelajelor, a suprafețelor de control.

2

5L.4   Depistarea daunelor

Comportamentul elementelor FRP în caz de suprasolicitare;

Depistarea delaminărilor, a îmbinărilor slăbite;

Frecvența vibrațiilor transversale în aripi;

Transferul de sarcină;

Legătura statică și blocarea completă;

Rezistența la oboseală și corodarea pieselor metalice;

Îmbinări metalice, finisarea suprafețelor componentelor din oțel și aluminiu la îmbinarea cu FRP.

3

5L.5   Turnarea matriței

Matrițe din ipsos, ceramică turnată;

Matrițe GFK, Gel-coat, materiale de armare, probleme de rigiditate;

Matrițe din metal;

Matriță pozitivă și negativă.

2

5L.6   Efectuarea de activități practice

Asigurarea diblurilor, a șuruburilor, a piulițelor crenelate, a piulițelor de strângere;

Matisare a rodanței;

Reparații Nicopress și Talurit;

Repararea materialelor de protecție;

Repararea învelișurilor solide din FRP;

Fabricarea matriței/turnarea unei componente (de exemplu, botul fuzelajului, capotajul trenului de aterizare, vârful de aripă și aripioara);

Repararea învelișului de elemente stratificate unde stratul interior și exterior sunt deteriorate;

Repararea învelișului de elemente stratificate prin apăsarea cu o pungă vacuum;

Repararea suprafețelor transparente (PMMA) cu adeziv dintr-una sau din două componente;

Îmbinarea suprafețelor transparente cu centroplanul de avion;

Călirea suprafețelor transparente și a altor componente;

Executarea unei reparații la învelișul elementelor stratificate (reparația minoră nu depășește 20 cm);

Reglajul aeronavei. Calculul bilanțului de materiale pe suprafețele de control și a amplitudinii mișcării suprafețelor de control, măsurarea forțelor de operare;

Efectuarea inspecțiilor la 100 de ore de zbor/anuale la corpul unei aeronave din FRP.

2


MODULUL 6L — CORPUL AERONAVEI DIN METAL

 

Nivel

6L.1   Corpul aeronavei din metal

Materiale metalice și produse semifinisate, metode de prelucrare;

Testare împotriva oboselii și împotriva fisurilor;

Asamblarea componentelor construcției din metal, îmbinări nituite, îmbinări adezive;

Depistarea deteriorării componentelor suprasolicitate, efecte ale coroziunii;

Sănătatea și protecția împotriva incendiilor.

2

6L.2   Materiale

Oțel și aliaje ale acestuia;

Metale ușoare și aliajele lor ușoare;

Materiale pentru nituire;

Materiale plastice;

Culori și vopsele;

Adezivi pentru metal;

Tipuri de coroziune;

Materiale și tehnologii de protecție (naturale și sintetice).

2

6L.3   Depistarea daunelor

Corpuri ale aeronavei din metal suprasolicitate, uniformizare, măsurarea simetriei;

Transferuri de sarcină;

Testare împotriva oboselii și împotriva fisurilor;

Identificarea îmbinărilor nituite slăbite.

3

6L.4   Asamblarea de corpuri de aeronavă într-o construcție din metal și materiale compozite

Straturi superioare;

Cadre;

Stringhere și lonjeroane;

Construcția cadrelor;

Probleme la sistemele compozite.

2

6L.5   Elemente de fixare

Clasificări ale ajustajelor și jocurilor;

Sisteme de măsurare metric și imperial;

Piron.

2

6L.6   Efectuarea de activități practice

Blocarea bolțurilor, șuruburilor, piulițelor crene, piulițelor de strângere;

Matisare a rodanței;

Reparații Nicopress și Talurit;

Repararea straturilor de protecție, a deteriorărilor de suprafață, tehnici de oprire a perforării;

Repararea suprafețelor transparente;

Tăierea tablelor (aluminiu și aliaje ușoare, oțel și aliaje);

Fălțuire, deformare, îndoire, batere, netezire, bordurare;

Repararea niturilor la corpurile de aeronavă din metal în conformitate cu instrucțiunile de reparare sau schițe;

Evaluarea erorilor de nituire;

Reglajul aeronavei. Calculul bilanțului de materiale pe suprafețele de control și a amplitudinii mișcării suprafețelor de control, măsurarea forțelor de operare;

Efectuarea inspecțiilor la 100 de ore de zbor/anuale la corpul unei aeronave din metal.

2


MODULUL 7L — CORPUL AERONAVEI - GENERALITĂȚI

 

Nivel

7L.1   Sistemul de control al zborului

Controale în carlingă: controale în carlingă, marcaje de culoare, formele butoanelor;

Suprafețele sistemelor de control al zborului, flapsuri, suprafețele frânelor cu aer comprimat, controale, balamale, rulmenți, console, tuburi simetrice, pârghie cotită, coarne, scripeți, cabluri, lanțuri, tuburi, role, piese, șuruburi, suprafețe, mișcări, lubrifiere, stabilizatori, echilibrarea controalelor;

Combinație de controale: eleroane lambou, frâne cu aer comprimat;

Sisteme de echipare.

3

7L.2   Corpul aeronavei

Trenul de aterizare: caracteristicile trenurilor de aterizare și lonjeron absorbant de șocuri, extensie, frâne, tambur, discuri, roți, anvelope, mecanism de retragere, retragere electrică, urgență;

Puncte de fixare a aripilor la fuzelaj, puncte de fixare a ampenajului (derivă și stabilizatori orizontali) la fuzelaj, puncte de fixare a suprafeței de comandă;

Măsuri de întreținere admise;

Remorcare: echipament/mecanism de remorcare/ridicare;

Cabină: scaune și centuri de siguranță, organizarea cabinei, parbrize, geamuri, pancarte, compartiment de bagaje, controalele din carlingă, sistemul de aer din cabină;

Balast de apă: rezervoare de apă, conducte, supape, canale de scurgere, guri de aerisire, teste;

Sistem de alimentare cu combustibil: rezervoare, conducte, filtre, guri de aerisire, canale de scurgere, canale de umplere, supapă de selectare, pompe, afișaj, teste, lipire;

Sisteme hidraulice: dispunerea sistemului, acumulatori, presiune și putere de distribuție, afișaj;

Lichid și gaz: hidraulice, alte fluide, nivele, rezervor, conducte, supape, filtru;

Protecții: pereți ignifugi, protecție împotriva incendiilor, sistem de protecție împotriva trăsnetului, piulițe de strângere, dispozitive de blocare, dispozitive pentru evacuare.

2

7L.3   Elemente de fixare

Fiabilitatea pinioanelor, niturilor, șuruburilor;

Cabluri de control, piulițe de strângere;

Cuplaje instantanee (L'Hotellier, SZD, Poland).

2

7L.4   Echipamente de blocare

Admisibilitatea metodelor de blocare, pinioane de blocare, pinioane din oțel pentru arcuri, circuite de blocare, piulițe de siguranță, vopsea;

Cuplaje instantanee.

2

7L.5

Uniformizarea greutății și a centrului de gravitate

2

7L.6

Sisteme de salvare

2

7L.7   Module la bord

Sistem static pitot, sistem vacuum/dinamic, test hidrostatic;

Instrumente de zbor: indicator al vitezei aeronavei, altimetru, variometru, conectare și funcționare, marcaje;

Dispunere și afișaj, panou, cabluri electrice;

Giroscoape, filtre, instrumente indicatoare; testarea modului de funcționare;

Compas magnetic: instalare și compensarea erorilor compasului magnetic;

Planoare. variometru acustic, înregistratoare de date de zbor, radiolocator contra ciocnirilor;

Sistem de oxigen.

2

7L.8   Instalarea și conexiunile modulelor la bord

Instrumente de zbor, cerințe privind montarea (condiții de aterizare de urgență conform CS-22);

Cablaj electric, surse de alimentare, tipuri de acumulatori, parametri electrici, generator electric, întrerupător, echilibrul energetic, pământ/sol, conectori, terminale, avertismente, siguranțe, lămpi, corpuri de iluminat, comutatoare, voltmetre, ampermetre, indicatoare electrice.

2

7L.9   Propulsie electrică

Interfața dintre grupul motopropulsor și corpul aeronavei.

2

7L.10   Elice

Inspecție;

Înlocuire;

Echilibrare.

2

7L.11   Sistem de retracție

Controlul poziției elicei;

Sistem de escamotare a motorului și/sau a elicei.

2

7L.12   Proceduri pentru inspecția fizică

Curățare, utilizarea dispozitivelor de iluminat și a oglinzilor;

Instrumente de măsurare;

Măsurarea devierii controalelor;

Torsiunea șuruburilor și a buloanelor;

Uzura lagărelor;

Echipamente de inspecție;

Calibrarea instrumentelor de măsurare.

2


MODULUL 8L — GRUP MOTOPROPULSOR

 

Nivel

8L.1   Limite de zgomot

Explicația conceptului de „nivel de zgomot”;

Certificat de zgomot;

Izolație fonică consolidată;

Posibila reducere a emisiilor sonore.

1

8L.2   Motoare cu piston

Motor în patru timpi cu aprindere prin scânteie, motor răcit cu aer, motor răcit cu lichid;

Motor în doi timpi;

Motor cu piston cu cilindru rotativ;

Eficiența și factorii de influență (diagrama presiune-volum, curba de putere);

Dispozitive de control al zgomotului.

2

8L.3   Elice

Pală de elice, caserolă de elice, plăcuță, acumulator de presiune, butuc;

Operarea elicelor;

Elice cu pas variabil, elice reglabile la sol și în zbor, din punct de vedere mecanic, electric și hidraulic;

Echilibrare (statică, dinamică);

Probleme de zgomot.

2

8L.4   Dispozitive de control al motorului

Dispozitive de control mecanic;

Dispozitive de control electric;

Afișajele rezervorului;

Funcții, caracteristici, erori tipice și avertizări.

2

8L.5   Furtunuri

Materialul și prelucrarea furtunurilor pentru combustibil și ulei;

Controlul duratei de viață.

2

8L.6   Accesorii

Operarea aprinderii prin magnetou;

Controlul limitelor de întreținere;

Funcționarea carburatoarelor;

Instrucțiuni de întreținere privind trăsături caracteristice;

Pompe electrice de combustibil;

Funcționarea sistemelor de control al elicei;

Sistem de control al elicei acționat electric;

Sistem de control al elicei acționat hidraulic.

2

8L.7   Sistem de aprindere

Construcții: aprindere cu bobine, aprindere prin magnetou și aprindere cu tiristori;

Eficiența sistemului de aprindere și a sistemului de preîncălzire;

Modulele sistemului de aprindere și ale sistemului de preîncălzire;

Verificarea și testarea unei bujii.

2

8L.8   Sisteme de admisie și de evacuare

Funcționare și asamblare;

Tobe de eșapament și instalații de încălzire;

Nacele și capote;

Inspecție și testare;

Test de emisii de CO.

2

8L.9   Combustibili și lubrifianți

Caracteristicile combustibilului;

Etichetare, depozitare ecologică;

Uleiuri lubrifiante minerale și sintetice și parametrii acestora: etichetare și caracteristici, aplicare;

Depozitare ecologică și eliminarea corespunzătoare a uleiului utilizat.

2

8L.10   Documentație

Documentele producătorului pentru motor și elice;

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității (ICA);

Manuale de zbor ale aeronavei (AFM) și Manuale de întreținere a aeronavei (AMM);

Intervalele de timp dintre reviziile generale (TBO);

Directivele de navigabilitate (AD), note tehnice și buletine de service.

2

8L.11   Material ilustrativ

Unitate de cilindru cu supape;

Carburator;

Magnetou de înaltă tensiune;

Tester de compresie diferențială pentru cilindri;

Pistoane supraîncălzite/deteriorate;

Bujii ale motoarelor care au fost acționate în mod diferit.

2

8L.12   Experiență practică

Securitatea muncii/prevenirea accidentelor (manipularea combustibililor și a lubrifianților, pornirea motoarelor);

Reglarea barelor de control și cabluri Bowden;

Reglarea turației la mers în gol;

Verificarea și reglarea punctului de aprindere;

Testarea operațională a magnetourilor;

Verificarea sistemului de aprindere;

Testarea și curățarea bujiilor;

Efectuarea sarcinilor de inspecție a motorului necesare pentru o inspecție la fiecare 100 de ore/anuală a avionului;

Test de compresie la cilindru;

Test static și evaluarea funcționării motorului;

Documentarea lucrărilor de întreținere, inclusiv înlocuirea componentelor.

2

8L.13   Schimbul de gaze la motoarele cu ardere internă

Motor cu piston în patru timpi și blocuri de comandă;

Pierderi de energie;

Fazele aprinderii:

Regim cu ardere directă la blocurile de comandă;

Motor Wankel și blocuri de comandă;

Motor cu piston în doi timpi și blocuri de comandă;

Baleiaj;

Ventilator de baleiaj;

Intervalul de ralanti și intervalul de putere.

2

8L.14   Aprindere, combustie și carburație

Aprindere;

Bujii;

Sistem de aprindere;

Proces de combustie;

Combustie normală;

Eficiență și presiune medie;

Detonație și cifră octanică;

Formele camerei de ardere;

Amestec combustibil/aer în carburator;

Principiul carburatorului, reglarea carburatorului;

Carburator simplu;

Probleme ale carburatorului simplu și soluțiile acestora;

Modele de carburator;

Amestec combustibil/aer în timpul injecției;

Injecție controlată mecanic;

Injecție controlată electronic;

Injecție continuă;

Comparație carburator/injecție.

2

8L.15   Instrumente de zbor pe aeronave cu motor cu injecție

Instrumente de zbor speciale (motor cu injecție);

Interpretarea indicațiilor într-un test static încercare statică;

Interpretarea indicațiilor în zbor, la diferite altitudini.

2

8L.16   Întreținerea aeronavelor cu motoare cu injecție

Documentația, documentele producătorului etc.;

Instrucțiuni de întreținere generală (inspecții orare);

Teste funcționale;

Încercare efectuată la sol;

Zbor de încercare;

Remediere în caz de defecțiuni ale sistemului de injecție și corectarea acestora.

2

8L.17   Dispoziții privind siguranța și securitatea la locul de muncă

Dispozițiile privind siguranța și securitatea la locul de muncă pentru lucrul la sistemele de injecție.

2

8L.18   Suporturi vizuale:

Carburator;

Componente ale sistemului de injecție;

Aeronave cu motor cu injecție;

Instrument pentru lucrul la sistemele de injecție.

2

8L.19   Propulsie electrică

Sistem energetic, acumulatori, instalare;

Motor electric;

Verificări privind căldura, zgomotul și vibrațiile;

Testarea înfășurărilor;

Cablaj electric și sisteme de control;

Sisteme de stâlpi, de extensie și de retracție;

Sisteme de frână cu motor/elice;

Sisteme de ventilație a motorului;

Experiență practică privind efectuarea de inspecții la fiecare 100 de ore/anuale.

2

8L.20   Motor cu reacție

Instalarea motorului;

Sisteme de stâlpi, de extensie și de retracție;

Protecție împotriva incendiilor;

Sisteme de combustibil, inclusiv lubrifiere;

Sisteme de pornire a motorului, cu ajutorul gazelor;

Evaluarea deteriorării motorului;

Service-ul motorului;

Demontarea/reinstalarea și testarea motorului;

Experiența practică a efectuării inspecțiilor condiționate/privind timpul de rulare/anuale;

Inspecții condiționate.

2

8L.21

Sistem de control electronic digital complet al motorului (FADEC)

2


MODULUL 9L — BALON/DIRIJABIL CU AER CALD

 

Nivel

9L.1   Principiile de bază și asamblarea baloanelor/dirijabilelor cu aer cald

Asamblare și piese individuale;

Anvelope;

Materiale pentru anvelope;

Sisteme pentru anvelope;

Forme convenționale și speciale;

Sistem de alimentare cu combustibil;

Arzător, cadru arzător și tije pentru suport arzător;

Butelii de gaz comprimat și furtunuri de gaz comprimat;

Coș și dispozitive alternative (locuri);

Accesorii de reglare;

Activități de întreținere și service;

Inspecție anuală/la 100 de ore;

Jurnale de bord;

Manuale de zbor ale aeronavei (AFM) și Manuale de întreținere a aeronavei (AMM);

Reglajul și pregătirea lansării;

Lansare.

3