13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 204/13


REGULAMENTUL (UE) 2018/1119 AL COMISIEI

din 31 iulie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu cerințele prevăzute în anexa VII (partea ORA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2), organizațiile de pregătire a piloților trebuie să instituie și să mențină un sistem de management, inclusiv monitorizarea conformării, precum și un sistem de management al siguranței. Structura organizatorică, procesele, procedurile și activitățile trebuie să fie prevăzute în documentația detaliată (manuale).

(2)

Anexa VII (partea ORA) constituie un cadru juridic adecvat pentru certificarea organizațiilor care furnizează servicii de pregătire în scopul obținerii licențelor de pilot comercial. Totuși, cerințele prevăzute în anexa respectivă sunt inutil de împovărătoare și disproporționate pentru organizațiile care furnizează cursuri de pregătire numai în scopul obținerii licențelor de pilot necomercial și a unor calificări, privilegii și certificate specifice, având în vedere costurile suportate, natura și amploarea activităților lor, precum și riscurile și beneficiile pentru siguranța aviației. Așa cum se menționează în documentul General Aviation Road Map (3) al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, este necesar, prin urmare, să se elaboreze un sistem mai simplu pentru organizațiile respective.

(3)

Din aceste motive, organizațiile respective ar trebui să facă obiectul unui set de cerințe specifice și nu ar trebui să facă obiectul unei cerințe de aprobare prealabilă de către autoritatea competentă. În schimb, ele ar trebui să aibă posibilitatea de a declara autorității competente că respectă cerințele care li se aplică.

(4)

Cerințele specifice pentru astfel de organizații de pregătire declarate ar trebui să includă proceduri simplificate în materie de siguranță, astfel încât să se țină seama atât de mediul mai puțin riscant în care operează piloții necomerciali, cât și de necesitatea ca autoritățile competente să exercite supravegherea adecvată. Din motive de siguranță, ar trebui, de asemenea, să fie prevăzute norme referitoare la depunerea programelor de pregătire la autoritatea competentă, alături de declararea, păstrarea evidențelor, monitorizarea conformării prin intermediul unui bilanț intern anual, precum și desemnarea reprezentanților organizației de pregătire declarate însărcinați cu politica în materie de siguranță.

(5)

Din aceleași motive, normele privind supravegherea și asigurarea respectării legii, în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate, de către autoritățile competente, prevăzute în anexa VI (partea ARA) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, ar trebui, de asemenea, modificate, astfel încât să se asigure că acestea sunt proporționale, suficient de flexibile, fondate pe o abordare bazată pe riscuri și consecvente cu cerințele specifice pentru organizațiile de pregătire declarate.

(6)

Este oportun să se modifice, de asemenea, și alte câteva dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 privind organizațiile de pregătire a piloților, în special pentru a introduce clarificări, pentru a elimina dispozițiile tranzitorii care nu mai sunt relevante și pentru a modifica anexa I (partea FCL) la regulamentul menționat, astfel încât să se refere atât la organizațiile de pregătire autorizate, cât și la cele declarate.

(7)

Este necesar să se acorde timp suplimentar pentru punerea în aplicare a măsurilor privind prevenirea pierderii atitudinii normale de zbor și restabilirea atitudinii normale de zbor.

(8)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a prezentat Comisiei, în Avizul nr. 11/2016, un proiect de norme de punere în aplicare.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit la articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele definiții:

„14.

«mijloace acceptabile de conformare (acceptable means of compliance – AMC)» înseamnă standarde fără caracter obligatoriu, adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare;

15.

«mijloace de conformare alternative (alternative means of compliance – AltMoC)» înseamnă acele mijloace care propun o alternativă la un AMC existent sau acelea care propun noi mijloace de asigurare a conformării cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare, pentru care agenția nu a adoptat niciun AMC asociat;

16.

«organizație de pregătire aprobată (approved training organisation – ATO)» înseamnă o organizație care are dreptul de a furniza cursuri de pregătire pentru piloți pe baza unei aprobări eliberate în conformitate cu articolul 10a alineatul (1) primul paragraf;

17.

«echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument Training Device – BITD)» înseamnă un dispozitiv de antrenament la sol pentru pregătirea piloților care reprezintă postul unui elev pilot pe o clasă de avioane, care poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) și comenzi de zbor cu rezistența necesară simulată și care asigură o platformă de instruire cel puțin în ceea ce privește procedurile legate de zborul instrumental;

18.

«specificații de certificare» (certification specifications – CS) înseamnă standardele tehnice adoptate de Agenție care indică mijloace ce pot fi utilizate de o organizație în scopul certificării;

19.

«instructor de zbor (flight instructor – FI)» înseamnă un instructor care deține privilegiile de a furniza pregătire, în conformitate cu anexa I subpartea J (partea FCL), într-o aeronavă;

20.

«echipament de pregătire sintetică pentru zbor (flight simulation training device – FSTD)» înseamnă un echipament de pregătire a piloților care este:

(a)

în cazul avioanelor, un simulator complet de zbor (Full Flight Simulator – FFS), un echipament de pregătire pentru zbor (Flight Training Device – FTD), un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (Flight and Navigation Procedures Trainer – FNPT) sau un echipament de pregătire instrumentală de bază (Basic Instrument Training Device – BITD);

(b)

în cazul elicopterelor, un simulator complet de zbor (FFS), un echipament de pregătire pentru zbor (FTD) sau un echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație (FNPT);

21.

«calificare a FSTD» înseamnă nivelul de abilitate tehnică al unui FSTD precizat în specificațiile de certificare referitoare la FSTD vizat;

22.

«sediu principal al activității» unei organizații înseamnă sediul central sau sediul social al organizației în care se exercită principalele funcții financiare și de control operațional al activităților menționate în prezentul regulament;

23.

«ghid al testelor de calificare (Qualification test guide – QTG)» înseamnă un document conceput pentru a demonstra că parametrii de performanță și manevrabilitate ai unui FSTD îi reprezintă pe aceia ai aeronavei, clasei de avion sau tipului de elicopter, simulați în cadrul limitelor prevăzute, și că toate cerințele aplicabile au fost îndeplinite. QTG include atât datele aeronavei, ale clasei de avion sau ale tipului de elicopter, cât și datele FSTD utilizate pentru a susține validarea;

24.

«organizație de pregătire declarată (declared training organisation – DTO)» înseamnă o organizație care are dreptul de a furniza pregătire piloților pe baza unei declarații făcute în conformitate cu articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf;

25.

«program de pregătire al DTO» înseamnă un document elaborat de o DTO care descrie în detaliu cursul de pregătire furnizat de respectiva DTO.”

2.

Articolul 10 a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, organizațiile au dreptul să furnizeze cursuri de pregătire pentru piloții implicați în operarea aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, numai dacă aceste organizații au primit din partea autorității competente o aprobare prin care se confirmă faptul că organizațiile respective îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008, precum și cerințele prevăzute în anexa VII la prezentul regulament.

Cu toate acestea, prin derogare de la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de la prezentul alineat primul paragraf, organizațiile au dreptul să furnizeze cursurile de pregătire menționate la punctul DTO.GEN.110 din anexa VIII la prezentul regulament fără o astfel de aprobare, dacă au făcut o declarație adresată autorității competente în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul DTO.GEN.115 din anexa respectivă și dacă, atunci când acest lucru este necesar în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa respectivă, autoritatea competentă a aprobat programul de pregătire.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Organizațiile de pregătire care se conformează JAR au dreptul de a furniza pregătire pentru o licență de pilot particular (PPL) conformă cu partea FCL, pentru calificările aferente incluse în înregistrare și pentru o licență de pilot de aeronave ușoare (LAPL) până la 8 aprilie 2019 fără a se conforma dispozițiilor din anexele VII și VIII, cu condiția să fie înregistrate înainte de 8 aprilie 2015.”

3.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice până la 8 aprilie 2020:

1.

dispozițiile din anexa I referitoare la licențele de pilot pentru planoare și baloane;

2.

dispozițiile din anexele VII și VIII în cazul unei organizații de pregătire care furnizează servicii de pregătire numai pentru o licență națională care este eligibilă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, pentru conversie la o licență de pilot de aeronave ușoare (LAPL) conformă cu partea FCL pentru planoare sau baloane, o licență de pilot pentru planoare (SPL) conformă cu partea FCL sau o licență de pilot pentru baloane (BPL) conformă cu partea FCL.

3.

dispozițiile din anexa I subpartea B.”;

(b)

se introduce un nou alineat (8), cu următorul text:

„(8)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), punctul FCL.315.A, punctul FCL.410.A litera (a) a doua teză și punctul FCL.725.A litera (c) din anexa I (partea FCL) se aplică de la 8 aprilie 2019.”

4.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

5.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

6.

Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

7.

Se adaugă anexa VIII în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (partea FCL) se modifică după cum urmează:

1.

La punctul FCL.010, definiția „echipamentului de pregătire instrumentală de bază” se elimină.

2.

Punctul FCL.025 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), punctele 2 și 3 se înlocuiesc cu următorul text:

„2.

Solicitanții susțin examenul teoretic numai la recomandarea organizației de pregătire declarate (declared training organisation – DTO) sau a organizației de pregătire aprobate (approved training organisation – ATO) responsabile cu pregătirea lor, după ce au absolvit elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător.

3.

Recomandarea unei DTO sau a unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul nu susține cel puțin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către DTO sau ATO pe baza nevoilor solicitantului.”;

(b)

litera (b) se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 3, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Dacă un solicitant nu promovează unul dintre examenele teoretice scrise după patru tentative sau nu promovează toate examenele fie după șase sesiuni, fie în perioada menționată la punctul 2, solicitantul în cauză susține din nou întregul set de examene scrise.

Înainte de a susține din nou examenele teoretice, solicitantul urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Nivelul și sfera pregătirii necesare se decid de către DTO sau ATO, pe baza nevoilor solicitantului.”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină.

3.

Punctul FCL.115 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.115   LAPL – Curs de pregătire

(a)

Solicitanții unei LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO.

(b)

Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea practică adecvate privilegiilor asociate cu LAPL solicitată.

(c)

Pregătirea teoretică și instruirea practică pot fi completate în cadrul unei alte DTO sau ATO, diferită de cea în care solicitanții și-au început pregătirea.”

4.

La punctul FCL.110.A, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) sau SPL cu extindere la TMG. Solicitanții unei LAPL(A) titulari ai unei LAPL(S) sau ai unei SPL cu extindere la TMG trebuie să fi efectuat cel puțin 21 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea extinderii la TMG și să fi îndeplinit cerințele de la punctul FCL.135.A litera (a) privind avioanele.

(c)

Credite. Solicitanții cu experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1.

nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2.

nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3.

nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.”

5.

La punctul FCL.110.H, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Credite. Solicitanții cu experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1.

nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2.

nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3.

nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.”

6.

La punctul FCL.110.S, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Credite. Solicitanții cu experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1.

nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2.

nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3.

nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2, 3 și 4.”

7.

La punctul FCL.135.S, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Privilegiile asociate unei LAPL(S) se extind la un TMG dacă pilotul a efectuat, în cadrul unei DTO sau al unei ATO, cel puțin:”.

8.

La punctul FCL.110.B, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pe baloane pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către DTO sau de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1.

nu depășește timpul total de zbor ca PIC pe baloane;

2.

nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3.

nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2 și 3.”

9.

La punctul FCL.135.B, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat pe cealaltă clasă, în cadrul unei DTO sau al unei ATO, cel puțin:”.

10.

Punctul FCL.210 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.210   Curs de pregătire

(a)

Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO.

(b)

Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea practică adecvate privilegiilor asociate cu BPL, SPL sau PPL solicitate.

(c)

Pregătirea teoretică și instruirea practică pot fi completate în cadrul unei alte DTO sau ATO, diferită de cea în care solicitanții și-au început pregătirea.”

11.

La punctul FCL.210.A, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari ai unei LAPL(A). Solicitații unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore timp de zbor pe avioane după eliberarea LAPL(A), dintre care cel puțin 10 trebuie să fie ore de instruire practică în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau ATO. Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puțin patru ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin două ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin un zbor în raid de cel puțin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(c)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) sau SPL cu o extindere TMG. Solicitanții unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(S) sau ai unei SPL cu o extindere TMG trebuie să fi efectuat:

1.

cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea extinderii TMG; precum și

2.

cel puțin 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o DTO sau la o ATO, inclusiv cel puțin cerințele de la litera (a) punctul 2.”

12.

La punctul FCL.210.H, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cerințe specifice pentru un solicitant titular al unei LAPL(H). Solicitanții unei PPL(H) titulari ai unei LAPL(H) participă la un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul de pregătire respectiv trebuie să cuprindă cel puțin cinci ore de instruire practică în dublă comandă și cel puțin un zbor în raid în simplă comandă sub supraveghere de cel puțin 185 km (100 MN) cu aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.”

13.

La punctul FCL.725, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Solicitantul unei calificări de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanță, al unei calificări de clasă pentru TMG sau al unei calificări de tip monomotor pentru elicoptere menționate la punctul DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din anexa VIII (partea DTO) poate urma cursul de pregătire în cadrul unei DTO. Cursul de pregătire pentru calificarea de tip include elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012.”

14.

La punctul FCL.740, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Reînnoire. În cazul în care calificarea de clasă sau de tip a expirat, solicitantul trebuie să urmeze etapele descrise în continuare:

1.

să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta anexă;

2.

înainte de verificarea competenței menționată la punctul 1, să participe la cursuri de perfecționare în cadrul unei ATO, dacă este necesar pentru a atinge nivelul de competență cerut pentru operarea în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă relevant. Cu toate acestea, solicitantul poate urma cursul de pregătire:

(i)

în cadrul unei DTO sau în cadrul unei ATO, în cazul în care calificarea expirată era o calificare de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanță, o calificare de clasă pentru TMG sau o calificare de tip monomotor pentru elicoptere menționate la punctul DTO.GEN.110 litera (a) punctul 2 litera (c) din anexa VIII (partea DTO);

(ii)

în cadrul unei DTO, al unei ATO sau cu un instructor, în cazul în care calificarea a expirat de cel mult trei ani și era o calificare de clasă monomotor cu piston, alta decât cele de înaltă performanță, sau o calificare de clasă pentru TMG.”;

15.

La punctul FCL.800 litera (b) punctul 2, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO, care să cuprindă:”.

16.

Punctul FCL.805 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) punctul 2, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO, care să cuprindă:”;

(b)

la litera (c) punctul 2, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO, care să cuprindă:”.

17.

Punctul FCL.810 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a) punctul 1, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Dacă privilegiile unei LAPL, ale unei SPL sau ale unei PPL pentru avioane, TMG sau dirijabile urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții trebuie să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul trebuie să cuprindă:”;

(b)

la litera (b) punctul 2, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Cursul trebuie efectuat într-un interval de șase luni și trebuie să cuprindă:”.

18.

La punctul FCL.815, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Curs de pregătire. Solicitanții unei calificări de zbor în munți trebuie să fi urmat, într-un interval de 24 de luni, un curs de pregătire teoretică și de instruire practică în cadrul unei DTO sau al unei ATO. Conținutul cursului trebuie să fie adecvat privilegiilor calificării de zbor în munți solicitate.”

19.

La punctul FCL.830 litera (b) punctul 2, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„2.

un curs de pregătire în cadrul unei DTO sau al unei ATO, care cuprinde:”.

20.

Punctul FCL.930 se înlocuiește cu următorul text:

FCL.930   Curs de pregătire

(a)

Solicitantul unui certificat de instructor trebuie să fi absolvit un curs teoretic și de instruire practică în cadrul unei ATO. Solicitantul unui certificat de instructor pentru planoare sau baloane poate să fi urmat un curs teoretic și de instruire practică în cadrul unei DTO.

(b)

În plus față de elementele specifice prevăzute în prezenta anexă (partea FCL) pentru fiecare categorie de instructor, cursul de pregătire trebuie să conțină elementele prevăzute la punctul FCL.920.”

21.

La punctul FCL.910.FI litera (a), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Un FI are privilegiile limitate la asigurarea instruirii practice sub supravegherea unui FI pentru aceeași categorie de aeronave desemnat de DTO sau de ATO în acest scop, în următoarele cazuri:”.

22.

La punctul FCL.1015, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Solicitantul unui certificat de examinator trebuie să urmeze un curs de standardizare care este asigurat de către autoritatea competentă sau care este asigurat de către o ATO și aprobat de autoritatea competentă. Solicitantul unui certificat de examinator pentru planoare sau baloane poate să urmeze un curs de standardizare care este asigurat de către o DTO și aprobat de autoritatea competentă.”

23.

La punctul FCL.1025 litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

în ultimul an al perioadei de valabilitate, a urmat un curs de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori care este asigurat de autoritatea competentă sau care este asigurat de o ATO și aprobat de autoritatea competentă. Un examinator care deține un certificat pentru planoare sau baloane poate să fi urmat, în ultimul an al perioadei de valabilitate, un curs de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori care este asigurat de către o DTO și aprobat de autoritatea competentă.”

ANEXA II

Anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (partea ARA) se modifică după cum urmează:

1.

Punctul ARA.GEN.105 se elimină.

2.

La punctul ARA.GEN.200, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Autoritatea competentă instituie proceduri pentru participarea la un schimb reciproc de informații și asistență necesare împreună cu alte autorități competente în cauză, inclusiv informații privind toate constatările semnalate, acțiunile corective subsecvente întreprinse în urma constatărilor respective și măsurile executorii luate în urma supravegherii persoanelor și a organizațiilor care derulează activități pe teritoriul unui stat membru, dar care sunt certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție sau care au depus declarații la autoritatea competentă a altui stat membru sau la agenție.”

3.

Punctul ARA.GEN.220 se modifică după cum urmează:

(a)

La litera (a), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

proceselor de certificare și declarare, precum și a supravegherii organizațiilor certificate și declarate;”;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

„Autoritatea competentă întocmește și menține la zi o listă cu toate certificatele organizațiilor, certificatele de calificare a FSTD și licențele, certificatele și atestatele personalului pe care le-a eliberat, precum și cu declarațiile DTO primite și cu programele de pregătire DTO pe care le-a verificat sau aprobat pentru conformitate cu anexa I (partea FCL).”

4.

La punctul ARA.GEN.300 litera (a), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

menținerea conformității cu cerințele aplicabile a persoanelor care dețin licențe, calificări și certificate, a organizațiilor pe care le-a certificat, a titularilor unei calificări a FSTD și a organizațiilor de la care a primit o declarație;”.

5.

La punctul ARA.GEN.305 se adaugă litera (f) cu următorul text:

„(f)

În pofida dispozițiilor de la literele (b), (c) și (ca), programul de supraveghere al DTO se elaborează ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale și de rezultatele activităților de supraveghere anterioare și se bazează pe evaluarea riscurilor asociată cu tipul de pregătire furnizat. Activitățile de supraveghere includ inspecții, chiar și neanunțate, și pot include, în măsura în care sunt considerate necesare de către autoritatea competentă, și audituri.”

6.

La punctul ARA.GEN.330 se adaugă litera (d) cu următorul text:

„(d)

În pofida dispozițiilor de la literele (a), (b) și (c), în cazul unor modificări aduse informațiilor cuprinse în declarațiile primite de la o DTO sau aduse programului de pregătire utilizat de DTO, care i-au fost notificate în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 din anexa VIII (partea DTO), autoritatea competentă trebuie să acționeze în conformitate cu dispozițiile de la punctele ARA.DTO.105 și ARA.DTO.110, după caz.”

7.

Punctul ARA.GEN.350 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce litera (da) cu următorul text:

„(da)

În pofida dispozițiilor de la literele (a)-(d), în cazul DTO, dacă, în timpul supravegherii sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi care indică o neconformitate a unei DTO cu cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau cu cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament, autoritatea competentă trebuie:

1.

să semnaleze o constatare, să o înregistreze, să o comunice în scris reprezentantului DTO și să stabilească o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia DTO să ia măsurile specificate la punctul DTO.GEN.150 din anexa VIII (partea DTO);

2.

să ia de urgență măsuri adecvate pentru a limita sau a interzice activitățile de pregătire afectate de neconformitate până când DTO întreprinde acțiunile corective menționate la punctul 1, atunci când are loc oricare din următoarele situații:

(i)

s-a identificat o problemă de siguranță;

(ii)

DTO nu întreprinde acțiuni corective în conformitate cu punctul DTO.GEN.150;

3.

în ceea ce privește programele de pregătire menționate la punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa VIII (partea DTO), să limiteze, să suspende sau să revoce aprobarea programului de pregătire;

4.

să ia orice alte măsuri de asigurare a respectării legii necesare pentru a pune capăt neconformității și, dacă este cazul, să remedieze consecințele acesteia.”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Fără a aduce atingere niciunei măsuri executorii suplimentare, atunci când autoritatea unui stat membru care acționează în conformitate cu punctul ARA.GEN.300 litera (d) identifică orice neconformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau cu cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament, a unei organizații certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție ori a unei organizații care a făcut o declarație la autoritatea competentă a altui stat membru sau la agenție, ea informează respectiva autoritate competentă cu privire la neconformitatea respectivă.”

8.

După subpartea MED se adaugă subpartea DTO cu următorul text:

„SUBPARTEA DTO

CERINȚE SPECIFICE REFERITOARE LA ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE DECLARATE (DTO)

ARA.DTO.100   Declararea la autoritatea competentă

(a)

La primirea unei declarații din partea unei DTO, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă declarația conține toate informațiile specificate la punctul DTO.GEN.115 din anexa VIII (partea DTO) și să confirme primirea declarației, inclusiv atribuirea unui număr de referință individual pentru DTO reprezentantului respectivei DTO.

(b)

În cazul în care declarația nu conține informațiile solicitate sau conține informații care indică o neconformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau cu cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament, autoritatea competentă acționează în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da).

ARA.DTO.105   Modificările aduse declarațiilor

La primirea unei notificări de modificare a informațiilor cuprinse în declarația depusă de o DTO, autoritatea competentă acționează în conformitate cu punctul ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Verificarea conformității programului de pregătire

(a)

La primirea unui program de pregătire al unei DTO și a oricărei modificări aduse programului, care îi este notificată în conformitate cu punctul DTO.GEN.115 litera (c) din anexa VIII (partea DTO) sau la primirea unei cereri de aprobare a programului de pregătire al unei DTO care îi este prezentată în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa menționată, autoritatea competentă verifică dacă respectivele programe de pregătire se conformează cerințelor din anexa I (partea FCL).

(b)

Dacă are certitudinea că programului de pregătire al DTO și orice modificări ulterioare aduse acestuia sunt în conformitate cu cerințele respective, autoritatea competentă informează reprezentantul DTO în scris sau, în cazul menționat la punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa VIII (partea DTO), aprobă programul de pregătire. Pentru o astfel de aprobare, autoritatea competentă trebuie să utilizeze formularul prevăzut în apendicele VIII la prezenta anexă (partea ARA).

(c)

În cazul constatării oricărei neconformități, autoritatea competentă acționează în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da) sau, în cazul menționat la punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa VIII (partea DTO), respinge cererea de aprobare a programului de pregătire.”

9.

Se adaugă apendicele VIII cu următorul text:

Apendicele VIII la anexa VI (partea ARA)

Aprobarea programului de pregătire

pentru o organizație de pregătire declarată (DTO)

Uniunea Europeană (*1)

Autoritatea competentă

Autoritatea emitentă:

Denumirea DTO:

Numărul de referință al DTO:

 

Programul (programele) de pregătire aprobat (aprobate):

 

Standardizarea examinatorilor – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Seminar de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Referință doc.:

Observații:

Programele de pregătire susmenționate au fost verificate de autoritatea competentă menționată mai sus și s-a constatat că sunt conforme cu cerințele din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Data eliberării:

Semnătura: [autoritatea competentă]

Formularul XXX AESA Versiunea 1 – pagina 1/1

”.

(*1)  Mențiunea „Uniunea Europeană“ se elimină în cazul țărilor care nu sunt membre ale UE.

(*2)  Se ajustează după caz.


ANEXA III

În anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 (partea ORA), teza introductivă de la punctul ORA.ATO.120 se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele evidențele se păstrează pe toată durata cursului de pregătire și timp de trei ani de la absolvirea cursului de pregătire:”.


ANEXA IV

ANEXA VIII

CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE DECLARATE (DTO)

[PARTEA DTO]

DTO.GEN.100   Cerințe generale

În conformitate cu articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf, prezenta anexă (partea DTO) stabilește cerințele aplicabile organizațiilor de pregătire a piloților care furnizează cursurile de pregătire menționate la punctul DTO.GEN.110 pe baza unei declarații făcute în conformitate cu punctul DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Autoritatea competentă

În sensul prezentei anexe (partea DTO), autoritatea competentă în ceea ce privește o DTO este autoritatea desemnată de către statul membru pe teritoriul căruia se află sediul principal al activității DTO.

DTO.GEN.110   Sfera pregătirii

(a)

O DTO are dreptul să furnizeze următoarele cursuri de pregătire, cu condiția să fi depus o declarație în conformitate cu punctul DTO.GEN.115:

1.

pentru avioane:

(a)

pregătire teoretică pentru LAPL(A) și PPL(A);

(b)

instruire practică pentru LAPL(A) și PPL(A);

(c)

pregătire în vederea obținerii calificării de clasă pentru SEP(aterizare pe uscat), SEP(aterizare pe mare) și TMG;

(d)

pregătire în vederea obținerii calificărilor suplimentare: zbor pe timp de noapte, zbor acrobatic, zbor în munți, tractare planoare sau bannere;

2.

pentru elicoptere:

(a)

pregătire teoretică pentru LAPL(H) și PPL(H);

(b)

instruire practică pentru LAPL(H), PPL(H);

(c)

calificare de tip monomotor pentru elicoptere având o configurație certificată de maxim cinci locuri;

(d)

pregătire în vederea obținerii calificării de zbor pe timp de noapte;

3.

pentru planoare:

(a)

pregătire teoretică pentru LAPL(S) și SPL;

(b)

instruire practică pentru LAPL(S) și SPL;

(c)

pregătire în vederea extinderii privilegiilor la TMG în conformitate cu punctul FCL.135.S;

(d)

pregătire pentru metode de lansare suplimentare în conformitate cu punctul FCL.130.S;

(e)

pregătire în vederea obținerii calificărilor suplimentare: calificarea de zbor acrobatic, calificarea de tractare planoare și calificarea de zbor în nori cu planorul;

(f)

pregătire în vederea obținerii unei calificări de instructor de zbor FI(S);

(g)

seminar de reîmprospătare a cunoștințelor FI(S);

4.

pentru baloane:

(a)

pregătire teoretică pentru LAPL(B) și BPL;

(b)

instruire practică pentru LAPL(B) și BPL;

(c)

pregătire în vederea extinderii la o altă clasă în conformitate cu punctul FCL.135.B;

(d)

pregătire în vederea extinderii la o altă clasă sau grupă în conformitate cu punctul FCL.225.B;

(e)

pregătire în vederea extinderii la zborurile captive în conformitate cu punctul FCL.130.B;

(f)

pregătire în vederea obținerii calificării de zbor pe timp de noapte;

(g)

pregătire în vederea obținerii unei calificări de instructor de zbor FI(B);

(h)

seminar de reîmprospătare a cunoștințelor FI(B).

(b)

O DTO are dreptul să furnizeze, de asemenea, cursurile pentru examinatori menționate la punctele FCL.1015 litera (a) și FCL.1025 litera (b) punctul 2 din anexa I (partea FCL) pentru FE(S), FIE(S), FE(B) și FIE(B), cu condiția ca DTO să fi depus o declarație în conformitate cu punctul DTO.GEN.115, iar autoritatea competentă să fi aprobat programul de pregătire în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c).

DTO.GEN.115   Declarația

(a)

Înainte de a furniza unul dintre cursurile de pregătire menționate la punctul DTO.GEN.110, o organizație care intenționează să furnizeze o astfel de pregătire trebuie să depună o declarație la autoritatea competentă. Declarația trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1.

denumirea DTO;

2.

datele de contact ale sediului principal al activității DTO și, dacă este cazul, datele de contact ale aerodromurilor și ale bazelor de operare ale DTO;

3.

numele și datele de contact ale următoarelor persoane:

(i)

reprezentantul DTO;

(ii)

responsabilul cu pregătirea în cadrul DTO; precum și

(iii)

toți adjuncții responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO, dacă este necesar conform punctului DTO.GEN.250 litera (b) punctul 1;

4.

tipul de pregătire, așa cum se specifică la punctul DTO.GEN.110, furnizată la fiecare aerodrom și/sau bază de operare;

5.

o listă a tuturor aeronavelor și a FSTD care se utilizează pentru pregătire, dacă este cazul;

6.

data la care se intenționează începerea pregătirii;

7.

o declarație prin care se confirmă că DTO a elaborat o politică de siguranță și că va aplica această politică în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, în conformitate cu punctul DTO.GEN.210 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii);

8.

o declarație prin care se confirmă că, în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, DTO respectă și va continua să respecte cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la prezentul regulament.

(b)

Declarația și modificările ulterioare ale acesteia se întocmesc utilizând formularul din apendicele 1.

(c)

O DTO trebuie să depună la autoritatea competentă, împreună cu declarația, programul sau programele de pregătire pe care le utilizează sau intenționează să le utilizeze pentru a oferi cursuri de pregătire, precum și cererea de aprobare a programului sau a programelor de pregătire, în cazul în care această aprobare este necesară în conformitate cu punctul DTO.GEN.230 litera (c).

(d)

Prin derogare de la litera (c), o organizație care deține o aprobare emisă în conformitate cu subpartea ATO din anexa VII (partea ORA) poate să depună, împreună cu declarația, numai referința manualului sau a manualelor de pregătire deja aprobate.

DTO.GEN.116   Notificarea modificărilor și încetarea activităților de pregătire

O DTO notifică autorității competente, fără întârziere nejustificată:

(a)

toate modificările aduse informațiilor conținute în declarația menționată la punctul DTO.GEN.115 litera (a) și programului sau programelor de pregătire ori manualului sau manualelor de pregătire aprobate menționate la punctul DTO.GEN.115 litera (c) și, respectiv, litera (d);

(b)

încetarea unora dintre activitățile de pregătire sau a tuturor activităților de pregătire care fac obiectul declarației.

DTO.GEN.135   Încetarea dreptului de a furniza cursuri de pregătire

O DTO nu mai are dreptul să furnizeze, integral sau parțial, cursurile de pregătire specificate în declarația sa, pe baza declarației respective, în una dintre situațiile următoare:

(a)

DTO a notificat autorității competente încetarea unora sau a tuturor activităților de pregătire care fac obiectul declarației în conformitate cu punctul DTO.GEN.116 litera (b);

(b)

DTO nu mai a furnizat pregătirea de peste 36 de luni consecutive.

DTO.GEN.140   Acces

În scopul de a stabili dacă o DTO funcționează în conformitate cu declarația sa, DTO acordă acces oricărei persoane autorizate de autoritatea competentă, în orice moment, la orice unitate de lucru, aeronavă, document, registre, date, proceduri sau alte materiale relevante pentru activitățile sale de pregătire care fac obiectul declarației.

DTO.GEN.150   Constatări

După ce autoritatea competentă a comunicat unei DTO o constatare în conformitate cu punctul ARA.GEN.350 litera (da) punctul 1, DTO trebuie să ia următoarele măsuri în perioada de timp stabilită de autoritatea competentă:

(a)

să determine cauza care stă la baza neconformității;

(b)

să întreprindă acțiunile corective necesare pentru a pune capăt neconformității și, dacă este cazul, să remedieze consecințele acesteia;

(c)

să informeze autoritatea competentă cu privire la acțiunile corective pe care le-a întreprins.

DTO.GEN.155   Reacția la o problemă de siguranță

Ca reacție la o problemă de siguranță, o DTO trebuie să pună în aplicare:

(a)

măsurile de siguranță impuse de autoritatea competentă în conformitate cu punctul ARA.GEN.135 litera (c);

(b)

informațiile obligatorii relevante în materie de siguranță emise de agenție, inclusiv directivele de navigabilitate.

DTO.GEN.210   Cerințe privind personalul

(a)

O DTO desemnează:

1.

Un reprezentant, care este responsabil și autorizat în mod corespunzător să facă cel puțin următoarele:

(i)

asigură conformitatea DTO și a activității ei cu cerințele aplicabile și cu declarația depusă;

(ii)

elaborează și instituie o politică de siguranță care să garanteze că activitățile DTO sunt efectuate în condiții de siguranță, se asigură că DTO aderă la această politică de siguranță și ia măsurile necesare în vederea atingerii obiectivelor acestei politici de siguranță;

(iii)

promovează siguranța în cadrul DTO;

(iv)

se asigură că DTO dispune de resurse suficiente, astfel încât activitățile menționate la subpunctele (i), (ii) și (iii) să poată fi efectuate în mod eficient.

2.

Un responsabil cu pregătirea, care este responsabil și autorizat în mod corespunzător să asigure cel puțin:

(i)

conformitatea pregătirii furnizate cu cerințele din anexa I (partea FCL) și cu programul de pregătire al DTO;

(ii)

integrarea satisfăcătoare a cursurilor de pregătire practică pe o aeronavă sau pe un echipament de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD) și a pregătirii teoretice;

(iii)

supravegherea progresului cursanților;

(iv)

în cazul menționat la punctul DTO.GEN.250 litera (b), supravegherea adjunctului sau a adjuncților responsabilului cu pregătirea.

(b)

O DTO poate desemna o singură persoană ca reprezentant și responsabil cu pregătirea.

(c)

O DTO nu desemnează o persoană în calitate de reprezentant sau responsabil cu pregătirea dacă există indicii obiective că nu i se poate încredința acestei persoane îndeplinirea atribuțiilor enumerate la litera (a) într-un mod care să protejeze și să promoveze siguranța aviației. Faptul că în ultimii trei ani o persoană a făcut obiectul unei măsuri executorii luate în conformitate cu punctul ARA.GEN.355 este considerat a fi un astfel de indiciu obiectiv, cu excepția cazului în care persoana respectivă poate demonstra că, prin natura, amploarea sau impactul ei asupra siguranței aviației, constatarea care a condus la măsura respectivă nu este de natură să indice că persoanei respective nu i se poate încredința îndeplinirea acestor sarcini în modul cerut.

(d)

O DTO se asigură că instructorii care asigură pregătirea teoretică dețin una dintre următoarele calificări:

1.

experiență practică în aviație în domeniile relevante pentru pregătirea furnizată și au absolvit un curs de pregătire în tehnici de instructaj;

2.

experiență anterioară în furnizarea de pregătire teoretică și o bază teoretică adecvată în domeniul în care vor furniza pregătirea teoretică.

(e)

Instructorii de zbor și instructorii care asigură pregătirea pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor dețin calificările prevăzute în anexa I (partea FCL) pentru tipul de pregătire pe care o furnizează.

DTO.GEN.215   Cerințe privind baza materială

O DTO deține o bază materială care să permită desfășurarea și managementul tuturor activităților sale în conformitate cu cerințele esențiale din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu cerințele din prezenta anexă (partea DTO).

DTO.GEN.220   Evidența datelor

(a)

O DTO păstrează pentru fiecare cursant următoarele evidențe pe întreaga durată a cursului de pregătire și timp de trei ani de la absolvirea ultimei sesiuni de pregătire:

1.

detaliile pregătirii la sol, ale pregătirii practice în zbor și în simulatoare de zbor;

2.

informații cu privire la progresele individuale înregistrate;

3.

informațiile privind licențele și calificările asociate relevante pregătirii furnizate, inclusiv datele de expirare ale certificatelor medicale și ale calificărilor.

(b)

O DTO păstrează raportul bilanțului intern anual și raportul de activitate menționate la punctul DTO.GEN.270 literele (a) și, respectiv, (b) timp de trei ani de la data la care DTO a întocmit aceste rapoarte.

(c)

DTO păstrează programul de pregătire pentru o perioadă de trei ani de la data la care a avut loc ultimul curs de pregătire furnizat în conformitate cu programul respectiv.

(d)

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, DTO păstrează evidențele menționate la litera (a) într-un mod care să asigure protecția prin instrumente și protocoale adecvate și ia toate măsurile necesare pentru a restricționa accesul la evidențele respective numai la persoanele care sunt autorizate în mod corespunzător să le acceseze.

DTO.GEN.230   Programul de pregătire al DTO

(a)

O DTO stabilește un program de pregătire pentru fiecare dintre cursurile de pregătire menționate la punctul DTO.GEN.110 pe care le furnizează DTO.

(b)

Programele de pregătire trebuie să respecte cerințele din anexa I (partea FCL).

(c)

O DTO are dreptul să furnizeze pregătirea menționată la punctul DTO.GEN.110 litera (b) doar în cazul în care programul de pregătire pentru pregătirea respectivă, precum și orice modificări ale acestuia, au primit din partea autorității competente, la cererea DTO, o aprobare prin care se confirmă că programul de pregătire și orice modificări ale acestuia sunt conforme cu cerințele din anexa I (partea FCL), în conformitate cu punctul ARA.DTO.110. O DTO solicită această aprobare prin depunerea declarației sale în conformitate cu punctul DTO.GEN.115.

(d)

Litera (c) nu se aplică unei organizații care deține o aprobare emisă în conformitate cu subpartea ATO din anexa VII (partea ORA) care include privilegii pentru pregătirea respectivă.

DTO.GEN.240   Aeronave de antrenament și FSTD

(a)

O DTO utilizează o flotă adecvată de aeronave de antrenament sau FSTD adecvate pentru cursurile de pregătire furnizate.

(b)

O DTO întocmește și actualizează permanent o listă a tuturor aeronavelor, inclusiv însemnele de înmatriculare ale acestora, utilizate pentru cursurile de pregătire pe care le furnizează.

DTO.GEN.250   Aerodromuri și baze de operare

(a)

Atunci când furnizează cursuri de pregătire practică pe o aeronavă, o DTO utilizează numai aerodromuri sau baze de operare care dispun de dotările și caracteristicile adecvate pentru a permite antrenamentul la manevrele relevante, ținând cont de pregătirea furnizată și de categoria și tipul de aeronavă utilizată.

(b)

Atunci când o DTO utilizează mai mult de un aerodrom pentru furnizarea oricăruia dintre cursurile de pregătire specificate la punctul DTO.GEN.110 litera (a) punctele 1 și 2:

1.

pentru fiecare aerodrom suplimentar, desemnează un adjunct responsabil cu pregătirea, care este responsabil de sarcinile menționate la punctul DTO.GEN.210 litera (a) punctul 2 subpunctele (i)-(iii) pe aerodromul respectiv; și

2.

se asigură că sunt disponibile resurse suficiente pentru a opera în siguranță pe toate aerodromurile, în conformitate cu cerințele din prezenta anexă (partea DTO).

DTO.GEN.260   Pregătirea teoretică

(a)

Pentru pregătirea teoretică, DTO poate utiliza cursuri la fața locului sau cursuri la distanță.

(b)

O DTO trebuie să monitorizeze și înregistreze progresele fiecărui participant care urmează un curs de pregătire teoretică.

DTO.GEN.270   Bilanțul intern anual și raportul anual de activitate

O DTO face următoarele demersuri:

(a)

face un bilanț intern anual al sarcinilor și atribuțiilor menționate la punctul DTO.GEN.210 și întocmește un raport privind bilanțul respectiv;

(b)

întocmește un raport anual de activitate;

(c)

prezintă autorității competente raportul privind bilanțul intern anual și raportul anual de activitate până la data stabilită de autoritatea competentă.

Apendicele 1 la anexa VIII (partea DTO)

DECLARAȚIE

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei

☐ Declarație inițială

☐ Notificare a modificărilor (1) – Numărul de referință al DTO:

1.

Organizația de pregătire declarată (DTO)

Denumire:

2.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale sediului principal al activității DTO:

3.

Personalul

Numele și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale reprezentantului DTO:

Numele și datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO și, dacă este cazul, ale adjunctului responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO:

4.

Sfera pregătirii

Lista cu toate cursurile de pregătire furnizate:

Lista cu toate programele de pregătire utilizate pentru a furniza cursuri de pregătire (documentele se atașează la prezenta declarație) sau, în cazul menționat la punctul DTO.GEN.230 litera (d) din anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, referințele tuturor manualelor de pregătire aprobate utilizate pentru furnizarea pregătirii:

5.

Aeronave de antrenament și FSTD

Lista aeronavelor utilizate pentru pregătire:

Lista FSTD calificate utilizate pentru pregătire (dacă este cazul, inclusiv codul de litere indicat în certificatul de calificare):

6.

Aerodromul (aerodromurile) și baza (bazele) de operare

Datele de contact (adresă, telefon, e-mail) ale tuturor aerodromurilor și bazelor de operare utilizate de DTO pentru a furniza pregătirea:

7.

Data la care se intenționează începerea pregătirii:

8.

Cererea de aprobare a cursurilor de standardizare și a seminarelor de reîmprospătare a cunoștințelor pentru examinatori (dacă este cazul)

☐ Prin prezenta, DTO solicită aprobarea programului (programelor) de pregătire susmenționat(e) referitoare la cursurile pentru examinatori pentru planoare sau baloane în conformitate cu punctul DTO.GEN.110 litera (b) și cu punctul DTO.GEN.230 litera (c) din anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

9.

Declarații

DTO a elaborat o politică de siguranță în conformitate cu anexa VIII (partea DTO) din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, mai exact cu punctul DTO.GEN.210 litera (a) punctul 1 subpunctul (ii), și va aplica această politică în toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației.

În toate activitățile de pregătire care fac obiectul declarației, DTO respectă și va continua să respecte cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cerințele din anexa I (partea FCL) și din anexa VIII (partea DTO) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

Confirmăm că toate informațiile incluse în prezenta declarație, inclusiv în anexe (dacă este cazul), sunt complete și corecte.

Numele, data și semnătura reprezentantului DTO

Numele, data și semnătura responsabilului cu pregătirea în cadrul DTO


(1)  În cazul modificărilor, nu se completează decât punctul 1 și rubricile care conțin modificări.