13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 204/11


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1118 AL COMISIEI

din 7 iunie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanției globale și a unei exonerări de garanție

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 99 litera (c),

întrucât:

(1)

Articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de un operator economic pentru a fi autorizat să furnizeze o garanție globală pentru a asigura plata datoriei vamale și a altor taxe. Articolul 95 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 prevede criterii suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească pentru a fi autorizați să furnizeze o astfel de garanție globală cu un cuantum redus sau să beneficieze de o exonerare de garanție în ceea ce privește datoriile vamale și alte taxe susceptibile de a lua naștere. Unul dintre aceste criterii este criteriul privind solvabilitatea financiară (2). Acest criteriu se consideră a fi îndeplinit atunci când solicitantul are o situație financiară bună, care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile tipului de activitate comercială în cauză.

(2)

În contextul unei cereri de reducere a cuantumului garanției globale sau de exonerare de garanție, administrațiile vamale trebuie să evalueze dacă solicitantul are capacitatea de a plăti cuantumul datoriei vamale și al altor taxe, în cazul în care acest lucru devine necesar.

(3)

Articolul 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (3) stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de un operator economic pentru a fi autorizat să utilizeze o garanție globală cu un cuantum redus sau o exonerare de garanție. Pe lângă celelalte condiții stabilite pe baza criteriului privind solvabilitatea financiară, se impune solicitantului să demonstreze că dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și îndeplini obligațiile în raport cu cuantumul datoriei vamale și al altor taxe care pot lua naștere care nu este acoperit de garanție. Cu toate acestea, experiența practică a punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 arată că această condiție este prea restrictivă, deoarece este interpretată ca fiind limitată la disponibilitatea lichidităților necesare. Lichiditățile nu reprezintă întotdeauna singura capacitate a unui operator economic de a plăti cuantumul datoriei vamale sau al altor taxe care nu este acoperit de garanție. Există și alte elemente, cum ar fi activele ușor convertibile, care ar putea fi luate în considerare. Prin urmare, este necesar să se elimine elementul reprezentat de lichidități drept condiție de sine stătătoare și să se clarifice faptul că evaluarea capacității operatorului de a-și îndeplini obligațiile de a plăti cuantumul datoriei vamale și al altor taxe care nu este acoperit de garanție este integrată în evaluarea situației financiare a solicitantului.

(4)

În același timp, pentru a asigura aplicarea uniformă a acestor norme, este necesar să se clarifice faptul că evaluarea condiției privind „capacitatea financiară suficientă” în raport cu capacitatea operatorului economic de a plăti cuantumul datoriei vamale și al altor taxe care pot apărea care nu este acoperit de garanție este specifică pentru evaluarea cererilor de utilizare a unei garanții globale cu un cuantum redus sau de exonerare de garanție (simplificare). Este necesar să se definească limitele acestei evaluări în cadrul garanțiilor globale cu toate nivelurile de reducere.

(5)

În situațiile în care cuantumul de referință stabilit în conformitate cu articolul 155 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (4) ar fi disproporționat în raport cu cuantumurile eventualelor datorii vamale susceptibile de a lua naștere, este necesar să se prevadă posibilitatea ca autoritățile vamale să ia în considerare riscul apariției datoriei vamale, la discreția lor, pentru a decide asupra nivelului de reducere.

(6)

Este necesar să se clarifice totodată faptul că AEO nu ar trebui să fie supuși unei repetări a procedurilor de evaluare, în conformitate cu articolul 38 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, deși autoritățile vamale au în continuare posibilitatea, înainte de a acorda simplificările specifice de care AEO doresc să beneficieze, de a verifica respectarea cerințelor specifice pentru simplificările respective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1.

la alineatul (1), litera (f) se elimină;

2.

la alineatul (2), litera (g) se elimină;

3.

la alineatul (3), litera (l) se elimină;

4.

se introduc următoarele alineate (3a) și (3b):

„(3a)   Atunci când verifică dacă solicitantul are o situație financiară suficientă pentru acordarea unei autorizații pentru utilizarea unei garanții globale cu un cuantum redus sau a unei exonerări de garanție conform cerințelor de la alineatul (1) litera (e), alineatul (2) litera (f) și alineatul (3) litera (k), autoritățile vamale iau în considerare capacitatea solicitantului de a-și îndeplini obligațiile de plată a datoriilor vamale și a altor taxe susceptibile de a lua naștere care nu sunt acoperite de garanția respectivă.

Dacă acest lucru se justifică, autoritățile vamale pot lua în considerare riscul apariției acestor datorii vamale și a altor taxe, având în vedere tipul și volumul activităților comerciale asociate cu domeniul vamal ale solicitantului și tipul de mărfuri pentru care se solicită garanția.

(3b)   În cazul în care condiția privind capacitatea financiară suficientă a fost deja evaluată ca modalitate de aplicare a criteriului menționat la articolul 39 litera (c) din cod, autoritățile vamale verifică numai dacă situația financiară a solicitantului justifică acordarea unei autorizații pentru utilizarea unei garanții globale cu un cuantum redus sau a unei exonerări de garanție.”

5.

Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul în care solicitantul a fost înființat în urmă cu mai puțin de trei ani, respectarea condițiilor prevăzute la alineatul (1) literele (d) și (e), la alineatul (2) literele (e) și (f) și la alineatul (3) literele (j) și (k) se verifică pe baza evidențelor și a informațiilor disponibile.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iunie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Articolul 39 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).