10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/2


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1108 AL COMISIEI

din 7 mai 2018

de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1), în special articolul 45 alineatul (11),

întrucât:

(1)

Emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată pot desemna puncte centrale de contact, pentru a asigura, în numele instituțiilor care efectuează desemnarea, respectarea normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a facilita supravegherea de către autoritățile competente. Statele membre pot solicita desemnarea unui punct central de contact dacă prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică furnizează servicii pe teritoriul lor prin intermediul unor unități, altele decât o sucursală, dar nu și dacă aceștia furnizează servicii fără a înființa unități.

(2)

Desemnarea unui punct central de contact pentru a asigura respectarea normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pare a fi justificată dacă dimensiunea și amploarea activităților desfășurate de prestatorii de servicii de plată și de emitenții de monedă electronică prin intermediul unor unități, altele decât o sucursală, ating sau depășesc anumite praguri. Aceste praguri ar trebui fixate la un nivel proporțional cu obiectivul Directivei (UE) 2015/849 de a facilita supravegherea de către autoritățile competente a respectării de către astfel de unități, în numele instituției care le-a desemnat, a obligațiilor locale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, fără a crea în acest scop o sarcină normativă nejustificată pentru prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică.

(3)

Cerința de a desemna un punct central de contact pare a fi, de asemenea, justificată dacă un stat membru consideră că riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități este ridicat, după cum demonstrează, de exemplu, o evaluare a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat anumitor categorii de prestatori de servicii de plată sau de emitenți de monedă electronică. Nu ar trebui să li se solicite statelor membre să efectueze evaluări de risc ale instituțiilor în acest scop.

(4)

Cu toate acestea, în cazuri excepționale, dacă statele membre au motive rezonabile să creadă că riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat unui anumit prestator de servicii de plată sau unui anumit emitent de monedă electronică ce operează unități pe teritoriul lor este ridicat, acestea ar trebui să fie în măsură să solicite emitentului sau prestatorului respectiv să desemneze un punct central de contact, chiar dacă acesta nu atinge pragurile stabilite în prezentul regulament sau nu aparține unei categorii de instituții care are, conform evaluării de către statul membru a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, obligația de a desemna un punct central de contact.

(5)

Dacă este desemnat un punct central de contact, acesta ar trebui să asigure, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, respectarea de către unitățile acestuia a normelor aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest scop, punctul central de contact ar trebui să dispună de cunoștințe solide privind cerințele aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și să faciliteze elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(6)

Punctul central de contact ar trebui, printre altele, să dețină un rol central în coordonarea dintre emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat și unitățile acestuia, precum și dintre emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată și autoritățile competente din statul membru în care funcționează unitățile, pentru a facilita supravegherea acestora.

(7)

Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a decide, pe baza unei evaluări globale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociate activității prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică stabiliți pe teritoriul lor sub alte forme decât sucursala, că punctele centrale de contact trebuie să îndeplinească anumite funcții suplimentare, ca parte a sarcinii lor de a asigura respectarea obligațiilor locale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Ar putea fi indicat, în special, ca statele membre să solicite punctelor centrale de contact să transmită, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care le-a desemnat, rapoarte privind tranzacțiile suspecte Unității de informații financiare (FIU) din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este stabilită entitatea obligată.

(8)

Este de competența fiecărui stat membru să stabilească dacă punctele centrale de contact ar trebui să ia o formă specială. Dacă se prevede o formă, statele membre ar trebui să se asigure că cerințele sunt proporționale și nu depășesc ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul de asigurare a conformității cu normele în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și pentru a facilita supravegherea.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe).

(10)

Autoritățile europene de supraveghere au organizat consultări publice deschise privind proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește:

(a)

criterii de determinare a circumstanțelor în care este adecvată desemnarea unui punct central de contact în conformitate cu articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849;

(b)

norme privind funcțiile punctelor centrale de contact.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea unui stat membru care are competența de a asigura respectarea cerințelor Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost transpusă în legislația națională, de către emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată stabiliți pe teritoriul statului membru respectiv sub alte forme decât sucursala și al căror sediu central este situat în alt stat membru;

2.

„stat membru gazdă” înseamnă statul membru pe al cărui teritoriu sunt stabiliți, sub alte forme decât sucursala, emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată al căror sediu central este situat în alt stat membru;

3.

„emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată” înseamnă emitenții de monedă electronică definiți la articolul 2 punctul 3 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și prestatorii de servicii de plată definiți la articolul 4 punctul 9 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

Articolul 3

Criterii pentru desemnarea unui punct central de contact

(1)   Statele membre gazdă pot solicita emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată care au unități pe teritoriul lor, altele decât o sucursală, și al căror sediu central este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contact, dacă este îndeplinit unul dintre criteriile următoare:

(a)

numărul de astfel de unități este mai mare sau egal cu 10;

(b)

valoarea cumulativă a banilor electronici distribuiți și răscumpărați sau valoarea cumulativă a tranzacțiilor de plată executate de unități este de așteptat să depășească 3 milioane EUR per exercițiu financiar sau a depășit 3 milioane EUR în exercițiul financiar precedent;

(c)

informațiile necesare pentru a verifica dacă este sau nu este îndeplinit criteriul de la litera (a) sau cel de la litera (b) nu sunt comunicate autorității competente a statului membru gazdă în timp util, la cererea acesteia.

(2)   Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la alineatul (1), statul membru gazdă poate solicita unor categorii de emitenți de monedă electronică și prestatori de servicii de plată care au unități pe teritoriul său, altele decât o sucursală, și al căror sediu social este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contact, dacă această cerință este proporțională cu nivelul riscului de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării unităților respective.

(3)   Pentru evaluarea nivelului de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități, statele membre gazdă se bazează pe concluziile evaluărilor riscului efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, precum și pe alte surse credibile și fiabile aflate la dispoziția lor. În cadrul acestei evaluări, statele membre iau în considerare cel puțin următoarele criterii:

(a)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat tipurilor de produse și servicii oferite și canalelor de distribuție utilizate;

(b)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat tipurilor de clienți;

(c)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat prevalenței tranzacțiilor ocazionale asupra relațiilor de afaceri;

(d)

riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat țărilor și zonelor geografice deservite.

(4)   Fără a aduce atingere criteriilor stabilite la alineatele (1) și (2), un stat membru gazdă poate acorda, în situații excepționale, autorității sale competente împuternicirea de a solicita unui emitent de monedă electronică sau unui prestator de servicii de plată care are unități pe teritoriul său, altele decât o sucursală, și al cărui sediu central este situat în alt stat membru, să desemneze un punct central de contract, dacă statul membru gazdă are motive rezonabile să creadă că funcționarea unităților emitentului de monedă electronică sau ale prestatorului de servicii de plată respectiv prezintă un risc ridicat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Articolul 4

Asigurarea respectării normelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului

Punctul central de contact se asigură că unitățile menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 respectă normele statului membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest scop, punctul central de contact:

(a)

facilitează elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și a procedurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prevăzute la articolul 8 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849, informând emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat cu privire la cerințele aplicabile în statul membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(b)

supraveghează, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, respectarea efectivă de către aceste unități a cerințelor aplicabile în statul membru gazdă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și respectarea efectivă a politicilor, controalelor și procedurilor emitentului de monedă electronică sau ale furnizorului de servicii de plată care l-a desemnat, adoptate în temeiul articolului 8 alineatele (3) și (4) din Directiva (UE) 2015/849;

(c)

informează sediul central al emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat cu privire la orice încălcare sau probleme de conformitate constatate în unitățile respective, incluzând orice informații care pot afecta capacitatea unităților de a respecta efectiv politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale emitentului de monedă electronică sau ale prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat sau care pot afecta în alt mod evaluarea riscurilor prezentate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;

(d)

asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, luarea de măsuri corective în cazurile în care unitățile respective nu respectă sau riscă să nu respecte normele aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;

(e)

asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, participarea unităților respective și a personalului acestora la programele de formare menționate la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;

(f)

reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente și cu Unitatea de informații financiare din statul membru gazdă, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat.

Articolul 5

Facilitarea supravegherii de către autoritățile competente din statul membru gazdă

Punctul central de contact facilitează supravegherea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 de către autoritățile competente din statul membru gazdă. În acest scop, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, punctul central de contact:

(a)

reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;

(b)

accesează informațiile deținute de unitățile respective;

(c)

răspunde tuturor cererilor autorităților competente legate de activitatea unităților respective, furnizează autorităților competente informațiile relevante deținute atât de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat, cât și de unitățile respective, și raportează cu regularitate, dacă este cazul;

(d)

facilitează inspectarea la fața locului a unităților respective, la cererea autorităților competente.

Articolul 6

Funcții suplimentare ale punctului central de contact

(1)   Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care le-a desemnat, una sau mai multe dintre următoarele funcții, în plus față de funcțiile menționate la articolele 4 și 5:

(a)

să transmită rapoartele prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern al statului membru gazdă;

(b)

să răspundă tuturor cererilor FIU legate de activitatea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 și să furnizeze FIU informațiile relevante privind astfel de unități;

(c)

să examineze cu atenție tranzacțiile pentru a identifica, dacă este cazul, tranzacțiile suspecte, ținând seama de dimensiunea și complexitatea operațiunilor desfășurate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată în statul membru gazdă.

(2)   Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească una sau mai multe dintre funcțiile suplimentare menționate la alineatul (1), dacă aceste funcții suplimentare sunt proporționale cu nivelul general al riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat operațiunilor desfășurate de prestatorii de servicii de plată și de emitenții de monedă electronică ce au unități pe teritoriul lor, altele decât o sucursală.

(3)   Pentru evaluarea nivelului de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități, statele membre gazdă se bazează pe concluziile evaluărilor riscului efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, precum și, după caz, pe articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament și pe alte surse credibile și fiabile aflate la dispoziția lor.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7)..

(6)  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).