9.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1106 AL COMISIEI

din 8 august 2018

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește modelele de declarații de conformitate care trebuie publicate și menținute de către administratorii de indici de referință semnificativi și nesemnificativi, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 25 alineatul (8) al treilea paragraf și articolul 26 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Conform articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011, administratorii de indici de referință semnificativi care decid să nu respecte una sau mai multe dintre cerințele prevăzute de regulamentul respectiv au obligația de a publica și a menține o declarație de conformitate în care trebuie să explice motivele care îi îndreptățesc să nu respecte cerințele respective. Articolul 26 alineatul (3) din regulamentul menționat impune o obligație similară administratorilor de indici de referință nesemnificativi, dar cu privire la respectarea unui set mai larg de cerințe.

(2)

Declarația de conformitate trebuie să permită oricui o citește să identifice în mod clar dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 pe care administratorul indicelui de referință a decis să nu le aplice și motivele pentru care acesta consideră că este îndreptățit să nu respecte dispozițiile respective.

(3)

Conform articolului 25 alineatul (7) și articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011, în declarația de conformitate trebuie să se explice clar motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispozițiile în cauză. În model ar trebui, prin urmare, să se ceară o explicație separată pentru fiecare dintre dispozițiile care nu sunt aplicate de către administrator.

(4)

Derogările opționale prevăzute pentru indicii de referință semnificativi la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 constituie un subset al derogărilor potențiale prevăzute pentru indicii de referință nesemnificativi la articolul 26 alineatul (1) din același regulament. Pentru a se asigura coerența dintre cele două standarde tehnice de punere în aplicare, prevăzute la articolul 25 alineatul (8) și la articolul 26 alineatul (5), în ceea ce privește derogările respective și pentru a se evita o eventuală sarcină administrativă inutilă pentru administratorii de indici de referință, este de dorit ca aceste standarde tehnice de punere în aplicare să fie incluse într-un singur regulament.

(5)

Administratorii pot decide să utilizeze o singură declarație de conformitate pentru o familie de indici de referință, cu condiția ca acest lucru să permită identificarea clară a dispozițiilor pe care administratorul a decis să nu le aplice pentru fiecare indice de referință specific inclus în declarația de conformitate. Indicii de referință semnificativi nu ar trebui incluși în aceeași declarație de conformitate cu indicii de referință nesemnificativi. În cazul în care o familie de indici de referință cuprinde și indici semnificativi, și nesemnificativi, ar trebui întocmite cel puțin două declarații de conformitate.

(6)

Administratorilor ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a asigura conformitatea cu cerințele prezentului regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice după două luni de la intrarea sa în vigoare.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modele pentru declarația de conformitate

(1)   Modelul pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011 figurează în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Modelul pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011 figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 29 octombrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Model pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1011

Punct

Câmp pentru text

A.   Informații generale

1.

Data creării prezentului document și, după caz, data ultimei actualizări

1.

Creat la: [zz/ll/aa]

Ultima actualizare: [zz/ll/aa]

2.

Numele administratorului

2.

[Astfel cum apare în „Registrul administratorilor și al indicilor de referință” publicat de ESMA]

3.

Autoritatea națională competentă relevantă

3.

[Autoritatea competentă care l-a autorizat sau l-a înregistrat pe administrator în temeiul articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011]

Următoarea secțiune:

identifică indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu au fost aplicate dispozițiile;

identifică dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice; și

explică motivele pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte fiecare dintre aceste dispoziții.

În cazul în care prezentul document se referă la mai mulți indici de referință semnificativi transmiși de administrator, trebuie completată o secțiune separată pentru fiecare set de indici de referință cu privire la care:

dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice sunt aceleași pentru toți indicii de referință; și

pentru fiecare dispoziție, explicația motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția este aceeași pentru toți indicii de referință.

B.    [A se introduce numele administratorului, astfel cum se prevede la punctul 2 din secțiunea A] decide să nu aplice următoarele dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/1011 în ceea ce privește indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi identificat (identificați) mai jos.

1.

Indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu a fost aplicată dispoziția sau nu au fost aplicate dispozițiile

1.

[A se introduce denumirea indicelui de referință sau a fiecăruia dintre indicii de referință, inclusiv numărul său internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau, în cazul în care codul ISIN nu este disponibil, orice alt identificator disponibil]

2.

Indicarea locului în care este publicată declarația privind indicele de referință pentru indicele de referință relevant sau pentru fiecare dintre indicii de referință

2.

[de ex. linkul la pagina web]

3.

(i)

Dispoziția sau dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 care nu se aplică

(ii)

Pentru fiecare dispoziție, motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.

3(i)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce numărul articolului, alineatul și, dacă este cazul, litera specifică din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și textul integral al dispoziției]

3(ii)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce o explicație specifică, detaliată și clară a motivelor pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția, ținând seama de natura și de impactul indicelui de referință sau ale indicilor de referință și de dimensiunea administratorului.]

ANEXA II

Model pentru declarația de conformitate prevăzută la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1011

Punct

Câmp pentru text

A.   Informații generale

1.

Data creării prezentului document și, după caz, data ultimei actualizări

1.

Creat la: [zz/ll/aa]

Ultima actualizare: [zz/ll/aa]

2.

Numele administratorului

2.

[Astfel cum apare în „Registrul administratorilor și al indicilor de referință” publicat de ESMA]

Următoarea secțiune:

identifică indicele de referință nesemnificativ sau indicii de referință nesemnificativi cu privire la care nu au fost aplicate dispozițiile;

identifică dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice; și

explică motivele pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte fiecare dintre aceste dispoziții.

În cazul în care prezentul document se referă la o familie de indici de referință nesemnificativi transmiși de administrator, trebuie completată o secțiune separată pentru fiecare set de indici de referință cu privire la care:

dispozițiile pe care administratorul a decis să nu le aplice sunt aceleași pentru toți indicii de referință; și

pentru fiecare dispoziție, explicația motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția este aceeași pentru toți indicii de referință.

B.    [A se introduce numele administratorului, astfel cum se prevede la punctul 2 din secțiunea A] decide să nu aplice următoarele dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/1011 în ceea ce privește indicele de referință nesemnificativ sau indicii de referință nesemnificativi identificat (identificați) mai jos.

1.

Indicele de referință semnificativ sau indicii de referință semnificativi cu privire la care nu a fost aplicată dispoziția sau nu au fost aplicate dispozițiile

1.

[A se introduce denumirea indicelui de referință sau a fiecăruia dintre indicii de referință, inclusiv numărul său internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau, în cazul în care codul ISIN nu este disponibil, orice alt identificator disponibil]

2.

(i)

Dispoziția sau dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/1011 care nu se aplică

(ii)

Pentru fiecare dispoziție, motivul pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.

2(i)

[Pentru fiecare dispoziție, a se introduce numărul articolului, alineatul și, dacă este cazul, litera specifică din Regulamentul (UE) 2016/1011, precum și textul integral al dispoziției]

2(ii)

Pentru fiecare dispoziție, a se introduce o explicație specifică, detaliată și clară a motivului pentru care administratorul consideră că este îndreptățit să nu respecte dispoziția respectivă.]