16.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/973 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 4 iulie 2018

de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau reconstituirea populațiilor de specii exploatate la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY).

(2)

La reuniunea la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă care a avut loc la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat ca până în anul 2020, să reglementeze în mod eficace exploatarea și să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), în funcție de caracteristicile biologice ale acestora.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în concordanță cu obligațiile internaționale ale Uniunii. PCP este concepută să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(4)

Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului.

(5)

Pentru realizarea obiectivelor PCP, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare, după caz, în orice combinație a acestora, cum ar fi planuri multianuale, măsuri tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(6)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale urmează să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice. Conform acestor dispoziții, planul multianual stabilit prin prezentul regulament (denumit în continuare „planul”) ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare precise, niveluri de referință pentru conservare, garanții și măsuri tehnice concepute pentru a evita și reduce capturile nedorite.

(7)

„Cele mai bune avize științifice disponibile” ar trebui înțelese ca referiri la avizele științifice disponibile public care se bazează pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost fie emise, fie revizuite de către un organism științific independent care este recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(8)

Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice pentru stocurile care intră sub incidența planului. În acest scop, Comisia încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizul științific emis de ICES ar trebui să se bazeze pe plan și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință ale biomasei, adică MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizul pertinent privind stocurile și, după caz, în orice alt aviz științific disponibil public, inclusiv, de exemplu, în avizul privind pescuitul mixt emis de ICES.

(9)

Regulamentele (CE) nr. 676/2007 (5) și (CE) nr. 1342/2008 (6) ale Consiliului prevăd normele pentru exploatarea durabilă a stocurilor de cod, cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului și apele sale adiacente. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.

(10)

De asemenea, un astfel de plan multianual ar trebui să fie aplicat stocurilor demersale și zonelor lor de pescuit din Marea Nordului. Acestea sunt speciile de pești rotunzi, pești plați și pești cartilaginoși, precum și langustina (Nephrops norvegicus) și crevetele nordic (Pandalus borealis), care trăiesc pe sau aproape de fundul coloanei de apă.

(11)

Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în Marea Nordului, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare a dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile care sunt exploatate în principal în Marea Nordului ar trebui să fie extins, astfel încât să cuprindă și zonele din afara Mării Nordului. În plus, pentru stocurile care sunt prezente și în Marea Nordului, dar care sunt exploatate în principal în afara Mării Nordului, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara Mării Nordului unde aceste stocuri sunt exploatate în principal, cu extinderea domeniului de aplicare al planurilor multianuale astfel încât să includă și Marea Nordului.

(12)

Domeniul de aplicare geografic al planului ar trebui să fie bazat pe distribuția geografică a stocurilor indicată în cel mai recent aviz științific privind stocurile furnizat de ICES. Ar putea fi necesare viitoare modificări ale distribuției geografice a stocurilor, astfel cum a fost indicat în plan, fie ca urmare a unor informații științifice ameliorate, fie ca urmare a migrării stocurilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru a adapta distribuția geografică a stocurilor indicată în plan în cazul în care avizul științific furnizat de ICES indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(13)

În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea ar trebui să intre în dialog cu țările terțe respective pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special articolul 2 alineatul (2) din acesta, și ale prezentului regulament. În cazul în care nu se ajunge la un acord oficial, Uniunea ar trebui să depună toate eforturile pentru a se ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabile pentru operatorii din Uniune.

(14)

Obiectivul planului ar trebui să fie de a contribui la realizarea obiectivelor PCP și, în special, de a realiza și a menține producția maximă durabilă pentru stocurile vizate, punând în aplicare obligația de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul limitelor de captură, de a promova un nivel de trai decent pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul de coastă și de aspectele socioeconomice și de a pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului. Planul ar trebui să precizeze și detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(15)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca posibilitățile de pescuit să fie stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din acesta și să respecte țintele, calendarele și marjele stabilite în planurile multianuale.

(16)

Este adecvat să se stabilească rata-țintă de mortalitate prin pescuit (F) care corespunde obiectivului de realizare și de menținere a MSY sub formă de intervale de valori care sunt compatibile cu realizarea MSY (FMSY). Respectivele intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, sunt necesare pentru a oferi flexibilitate pentru a putea ține cont de evoluțiile avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a lua în considerare caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui să fie calculate și indicate de ICES, în special în avizul său periodic privind capturile. Pe baza planului, ele sunt stabilite astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă, astfel cum se precizează în răspunsul ICES la „Solicitarea adresată de UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din Marea Nordului și Marea Baltică”. Limita superioară a intervalului este plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară se conformează, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul TAC (capturi totale admisibile), împărțită la MSY Btrigger. ICES utilizează respectivele considerente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de captură.

(17)

În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe un prag superior pentru intervalele FMSY în utilizare normală și, cu condiția ca stocul în cauză să fie considerat într-o stare bună, o limită superioară pentru anumite cazuri. Ar trebui să fie posibil să se stabilească posibilități de pescuit la limita superioară numai dacă, pe baza avizului sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu scopul de a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit.

(18)

Pentru stocurile pentru care sunt disponibile ținte legate de MSY, și în scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate sub forma nivelurilor declanșatoare ale biomasei de reproducere pentru stocurile de pește și a nivelurilor declanșatoare de abundență pentru langustină.

(19)

Ar trebui prevăzute măsuri de salvgardare corespunzătoare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelurile respective. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că sunt necesare măsuri de remediere. Măsurile respective ar trebui să fie completate cu toate celelalte măsuri adecvate, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile statelor membre în conformitate cu articolul 13 din respectivul regulament.

(20)

Ar trebui să fie posibil să se stabilească TAC pentru langustina din zonele ICES diviziunea 2a și subzona 4 ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul respectivei zone de TAC. Totuși, acest lucru nu ar trebui să împiedice adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.

(21)

În cazul în care Consiliul ia în considerare un impact semnificativ al pescuitului de agrement în cadrul posibilităților de pescuit pentru un anumit stoc, acesta ar trebui să fie în măsură să stabilească TAC pentru capturile comerciale, care să ia în considerare volumul capturilor rezultate în urma pescuitului de agrement și/sau să adopte alte măsuri de restricționare a pescuitului de agrement, cum ar fi limitarea capturilor și perioadele de interdicție a pescuitului.

(22)

În vederea respectării obligației de debarcare stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare, care urmează să fie specificate mai detaliat în conformitate cu articolul 18 din respectivul regulament.

(23)

Pentru a evita mutarea perturbatoare a activității de pescuit, care ar putea avea un impact negativ asupra situației stocurilor de cod, este adecvat să se mențină sistemul autorizațiilor de pescuit legate de o limitare a capacității totale a puterii motorului navelor de pescuit în diviziunea ICES 7d, astfel cum a fost aplicabil anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1342/2008.

(24)

Data-limită pentru transmiterea recomandărilor comune ale statelor membre care au un interes direct de gestionare ar trebui stabilită, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(25)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea de către Comisie, până la 6 august 2023 și, ulterior, din cinci în cinci ani, a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament bazat pe avize științifice. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și indicarea efectelor asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, perioada minimă solicitată de organismele științifice.

(26)

În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și într-o manieră proporțională, pentru a garanta flexibilitatea și pentru a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește ajustările referitoare la stocurile vizate de prezentul regulament ca urmare a unor schimbări în distribuția geografică a stocurilor, măsurile de remediere și punerea în aplicare a obligației de debarcare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (7). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(27)

Pentru a oferi securitate juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor planului pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(28)

Regulamentele (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ar trebui abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru următoarele stocuri demersale din apele Uniunii ale Mării Nordului (diviziunile ICES 2a, 3a și subzona 4), inclusiv pentru activitățile de pescuit care exploatează respectivele stocuri și, în cazul în care respectivele stocuri se extind dincolo de Marea Nordului, în apele sale adiacente:

(a)

cod (Gadus morhua) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunile 7d (Canalul de Est) și 3a.20 (Skagerrak);

(b)

eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunile 6a (vestul Scoției) și 3a.20 (Skagerrak);

(c)

cambulă (Pleuronectes platessa) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunea 3a.20 (Skagerrak);

(d)

cod saithe (Pollachius virens) în subzonele 4 (Marea Nordului) și 6 (Rockall și vestul Scoției) și diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat);

(e)

limbă-de-mare (Solea solea) în subzona 4 (Marea Nordului);

(f)

limbă-de-mare (Solea solea) în diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat) și subdiviziunile 22-24 (vestul Mării Baltice);

(g)

merlan (Merlangius merlangus) în subzona 4 (Marea Nordului) și diviziunea 7d (estul Canalului Mânecii);

(h)

pește pescar (Lophius piscatorius) în diviziunea 3a (Skagerrak și Kattegat) și subzonele 4 (Marea Nordului) și 6 (Rockall și vestul Scoției);

(i)

crevete nordic (Pandalus borealis) în diviziunile 4a est (nordul Mării Nordului, Fosa Norvegiană) și 3a.20 (Skagerrak);

(j)

langustină (Nephrops norvegicus) în diviziunea 3a (unitățile funcționale 3-4);

(k)

langustină în subzona 4 (Marea Nordului) pe unitate funcțională:

langustină în Botney Gut-Silver Pit (unitatea funcțională 5);

langustină în Farn Deeps (unitatea funcțională 6);

langustină în Fladen Ground (unitatea funcțională 7);

langustină în Firth of Forth (unitatea funcțională 8);

langustină în Moray Firth (unitatea funcțională 9);

langustină în Noup (unitatea funcțională 10);

langustină în Fosa Norvegiană (unitatea funcțională 32);

langustină în Horn's Reef (unitatea funcțională 33);

langustină în Devil's Hole (unitatea funcțională 34).

În cazul în care avizele științifice indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf al prezentului alineat, Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 16, pentru modificarea prezentului regulament prin adaptarea zonelor enumerate în primul paragraf de la prezentul alineat, cu scopul de a reflecta respectiva schimbare. Astfel de adaptări nu se extind la zonele de stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele 2-7.

(2)   În cazul în care, pe baza avizelor științifice, Comisia consideră că lista stocurilor menționată la alineatul (1) primul paragraf este necesar să fie modificată, Comisia poate prezenta o propunere de modificare a acestei liste.

(3)   În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) al prezentului articol, se aplică numai articolele 4 și 6 și măsurile legate de posibilitățile de pescuit în temeiul articolului 7.

(4)   Prezentul regulament se aplică și capturilor accidentale prinse în Marea Nordului în cadrul activităților de pescuit care vizează stocurile enumerate la primul paragraf din alineatul (1). Cu toate acestea, în cazul în care pentru respectivele stocuri sunt stabilite intervale FMSY și garanții legate de biomasă în alte acte juridice ale Uniunii care stabilesc planuri multianuale, se aplică respectivele intervale și garanții.

(5)   Prezentul regulament precizează și detaliile privind punerea în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului a tuturor stocurilor de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții în plus față de cele prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (9), la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (10) și la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013:

1.

„interval FMSY” înseamnă un interval de valori prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), în care toate nivelurile de mortalitate prin pescuit din respectivul interval au ca rezultat producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, având în vedere un model de pescuit și în condițiile actuale de mediu în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocurile în cauză. Acesta este stabilit astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. Intervalul este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să coboare sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

2.

„MSY Flower” înseamnă cea mai mică valoare din intervalul FMSY;

3.

„MSY Fupper” înseamnă cea mai mare valoare din intervalul FMSY;

4.

„valoarea punctului FMSY” reprezintă valoarea mortalității prin pescuit estimate care, cu un anumit model de pescuit și în condițiile actuale de mediu în medie, duce la MSY pe termen lung;

5.

„intervalul inferior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la MSY Flower până la valoarea punctului FMSY;

6.

„intervalul superior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la valoarea punctului FMSY până la MSY Fupper;

7.

„Blim” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de ICES, sub care ar putea exista o capacitate de reproducere redusă;

8.

„MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, și, în cazul stocurilor de langustină, al abundenței, prevăzut în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de ICES, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a asigura că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile peste nivelurile care permit atingerea producției maxime durabile pe termen lung.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Articolul 3

Obiective

(1)   Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

(2)   Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt supuse prezentului regulament.

(3)   Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. Acesta este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE.

(4)   În special, planul urmărește:

(a)

să asigure faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în descriptorul 3 inclus în anexa I la Directiva 2008/56/CE; precum și

(b)

să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.

(5)   Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există informații suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

CAPITOLUL III

ȚINTE

Articolul 4

Ținte

(1)   Rata-țintă de mortalitate prin pescuit, în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2, este realizată cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (1) și este menținută ulterior în intervalele FMSY, în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Intervalele FMSY stabilite pe baza planului sunt solicitate din partea ICES.

(3)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când Consiliul stabilește posibilitățile de pescuit pentru un stoc, le stabilește în intervalul inferior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul în cauză.

(4)   În pofida alineatelor (1) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite la niveluri mai scăzute decât intervalele FMSY.

(5)   În pofida alineatelor (3) și (4), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalul superior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul în cauză, cu condiția ca stocul menționat la articolul 1 alineatul (1) să depășească MSY Btrigger:

(a)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul activităților mixte de pescuit;

(b)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)

în vederea limitării variațiilor pentru posibilitățile de pescuit dintre anii consecutivi la nu mai mult de 20 %.

(6)   Posibilitățile de pescuit sunt întotdeauna stabilite astfel încât să se asigure că există o probabilitate de sub 5 % ca biomasa stocului de reproducere să scadă sub Blim.

Articolul 5

Gestionarea stocurilor capturate accidental

(1)   Pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4), măsurile de gestionare, inclusiv, după caz, posibilitățile de pescuit, se stabilesc ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 3.

(2)   Aceste stocuri sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate.

(3)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în gestionarea pescuitului mixt în cazul stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament, se ține seama de dificultatea de a pescui toate stocurile la nivelul MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la încetarea prematură a activității de pescuit.

CAPITOLUL IV

GARANȚII

Articolul 6

Nivelurile de referință pentru conservare

Următoarele niveluri de referință pentru conservare în vederea garantării capacității depline de reproducere a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate din partea ICES, pe baza planului:

(a)

MSY Btrigger pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b)

Blim pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

Articolul 7

Garanții

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt sub nivelul MSY Btrigger, sunt adoptate toate măsurile de remediere corespunzătoare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri care corespund unei rate de mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

(2)   Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt sub nivelul Blim, sunt adoptate măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea MSY. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, prin derogare de la articolul 4 alineatele (3) și (5), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

(3)   Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:

(a)

măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

măsuri în temeiul articolelor 8 și 9 din prezentul regulament.

(4)   Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se face ținându-se cont de natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența, sunt sub nivelurile menționate la articolul 6.

Articolul 8

Măsuri specifice de conservare

Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare acțiuni de remediere pentru conservarea oricăruia dintre stocurile demersale menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament sau atunci când biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența oricăruia dintre stocurile care fac obiectul articolului 1 alineatul (1) pentru un anumit an sunt sub nivelul MSY Btrigger, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste acte delegate pot completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme privind:

(a)

caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligului, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(b)

utilizarea uneltelor de pescuit, în special timpul de scufundare, adâncimea de desfășurare a uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea;

(c)

interzicerea sau limitarea pescuitului în zone specifice pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere și puietul de pește, peștele sub dimensiunea de referință minimă pentru conservare sau speciile care nu sunt vizate;

(d)

interzicerea sau limitarea pescuitului sau a utilizării anumitor tipuri de unelte de pescuit în anumite perioade specifice, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștele sub dimensiunea de referință minimă pentru conservare sau speciile care nu sunt vizate;

(e)

dimensiunile de referință minime pentru conservare, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine;

(f)

alte caracteristici legate de selectivitate.

CAPITOLUL V

MĂSURI TEHNICE

Articolul 9

Măsuri tehnice

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice:

(a)

specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(b)

specificațiile modificărilor sau ale dispozitivelor suplimentare adăugate uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau pentru a îmbunătăți selectivitatea, pentru a reduce capturile nedorite sau pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(c)

limitările sau interdicțiile referitoare la utilizarea anumitor unelte de pescuit și la activități de pescuit, în anumite zone sau perioade, pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului; și

(d)

stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru oricare dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine.

(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL VI

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 10

Posibilitățile de pescuit

(1)   Atunci când alocă posibilitățile de pescuit pe care le au la dispoziție în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre țin cont de compoziția probabilă a capturilor realizate de navele care participă la pescuitul mixt.

(2)   Statele membre pot, după ce notifică Comisia, să schimbe între ele toate sau o parte din posibilitățile de pescuit care le-au fost alocate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 7 din prezentul regulament, TAC pentru stocul de langustină din zonele ICES 2a și 4 pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.

(4)   Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement are un impact semnificativ asupra mortalității prin pescuit a unui anumit stoc, Consiliul îl ia în considerare și poate limita pescuitul de agrement atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, pentru a evita depășirea ratei-țintă totale a mortalității prin pescuit.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII REFERITOARE LA OBLIGAȚIA DE DEBARCARE

Articolul 11

Dispoziții referitoare la obligația de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului

Pentru toate stocurile de specii din Marea Nordului cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în vederea completării prezentului regulament prin specificarea detaliilor respectivei obligații, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL VIII

ACCESUL LA APE ȘI LA RESURSE

Articolul 12

Autorizațiile de pescuit și plafoanele de capacitate

(1)   Pentru fiecare dintre zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă. În cadrul acestor autorizații de pescuit, statele membre pot să limiteze și capacitatea totală exprimată în kW a acestor nave care utilizează o anumită unealtă.

(2)   Pentru cod în Canalul de Est (diviziunea ICES 7d), fără a aduce atingere plafoanelor de capacitate stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, capacitatea totală exprimată în kW a navelor care dețin autorizații de pescuit eliberate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol nu este mai mare decât capacitatea maximă a navelor care au fost active în 2006 sau 2007 și care utilizează una dintre următoarele unelte în zona ICES în cauză:

(a)

traule de fund și plase pungă (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) cu ochiuri de plasă:

(i)

egale cu sau mai mari de 100 mm;

(ii)

egale cu sau mai mari de 70 mm și mai mici de 100 mm;

(iii)

egale cu sau mai mari de 16 mm și mai mici de 32 mm;

(b)

traule laterale (TBB) cu ochiuri de plasă:

(i)

egale cu sau mai mari de 120 mm;

(ii)

egale cu sau mai mari de 80 mm și mai mici de 120 mm;

(c)

setci, plase de încurcare (GN);

(d)

setci cu sirec (GT);

(e)

paragate (LL).

(3)   Fiecare stat membru întocmește și ține la zi o listă cu navele care dețin autorizația de pescuit menționată la alineatul (1) și o pune la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre, pe site-ul său oficial de internet.

CAPITOLUL IX

GESTIONAREA STOCURILOR DE INTERES COMUN

Articolul 13

Principii și obiective ale gestionării stocurilor de interes comun pentru Uniune și țări terțe

(1)   În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea intră în dialog cu țările terțe în cauză pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special cu articolul 2 alineatul (2) din acesta, și ale prezentului regulament. În cazul în care nu se ajunge la un acord oficial, Uniunea depune toate eforturile pentru a se ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabilă pentru operatorii din Uniune.

(2)   În contextul gestionării în comun a stocurilor împreună cu țări terțe, Uniunea poate face schimb de posibilități de pescuit cu țările terțe în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL X

REGIONALIZAREA

Articolul 14

Cooperarea regională

(1)   Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 8, 9 și 11 din prezentul regulament.

(2)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată cel târziu la 6 august 2019 și, ulterior, la 12 luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.

(3)   Competențele acordate în temeiul articolelor 8, 9 și 11 din prezentul regulament nu aduc atingere competențelor conferite Comisiei în temeiul altor dispoziții ale dreptului Uniunii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL XI

MĂSURI DE MONITORIZARE

Articolul 15

Evaluarea planului

Până la 6 august 2023 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra pescăriilor care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 16

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8, 9 și 11 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 5 august 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1) și la articolele 8, 9 și 11 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1) și al articolelor 8, 9 și 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL XIII

SPRIJIN DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

Articolul 17

Sprijin din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Măsurile de încetare temporară a activităților de pescuit adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului sunt considerate a fi o încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Abrogări

(1)   Regulamentele (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 4 iulie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 75, 10.3.2017, p. 109.

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 mai 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iunie 2018.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 676/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve de cambulă și limbă-de-mare din Marea Nordului (JO L 157, 19.6.2007, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (JO L 348, 24.12.2008, p. 20).

(7)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind speciile interzise

Regulamentul care urmează să fie adoptat pe baza propunerii Comisiei privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice [2016/0074(COD)] ar trebui să conțină, printre altele, dispoziții referitoare la speciile în cazul cărora pescuitul este interzis. Din acest motiv, cele două instituții au fost de acord să nu includă o listă privind Marea Nordului în acest regulament [2016/0238(COD)].


Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul

Parlamentul European și Consiliul vor include următoarele dispoziții privind controlul în cadrul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 1224/2009], atunci când ele sunt relevante pentru Marea Nordului: notificările prealabile, cerințele referitoare la jurnalul de bord, porturile desemnate și alte dispoziții legate de control.