7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/838 AL COMISIEI

din 31 mai 2018

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care este stabilită prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă ar trebui clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă ar trebui să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea bunurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Produs constând dintr-un înveliș de unică folosință, utilizat împreună cu o oală de noapte pentru copii, compus dintr-o pungă de plastic pe fundul căreia este fixat un tampon absorbant multistrat făcut din hârtie și un polimer superabsorbant de poliacrilat sub formă de granule.

Aceste granule din poliacrilat superabsorbante se transformă într-un gel atunci când vin în contact cu urina.

3924 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3924 și 3924 90 00 .

Clasificarea la poziția 4818 este exclusă, deoarece caracterul esențial al produsului nu este dat de componentele de hârtie, ci de polimerul superabsorbant din poliacrilat.

Clasificarea la poziția 9619 este exclusă, deoarece produsul nu este conceput ca să fie ajustat pe corpul uman (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9619 ).

Produsul este o combinație de materiale plastice și alte materiale. Un produs care combină materiale plastice și alte materiale se clasifică la capitolul 39 cu condiția să își păstreze caracterul esențial de articole din material plastic (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat, Considerații generale de la capitolul 39).

Caracterul esențial al produsului este furnizat de polimerul superabsorbant; hârtia nu se consideră că are decât o funcție de suport sau de ambalaj.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă, din materiale plastice.