29.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 131/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/775 AL COMISIEI

din 28 mai 2018

de stabilire a normelor de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește normele de indicare a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al produselor alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (1), în special articolul 26 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 stabilește normele generale și cerințele privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a produselor alimentare, care se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice ale Uniunii.

(2)

Articolul 26 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 impune indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în cazul în care lipsa acestor informații ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce privește adevărata țară de origine sau adevăratul loc de proveniență a produsului alimentar final în cauză, în special dacă informațiile care însoțesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera în alt fel că produsul are o altă țară de origine sau un alt loc de proveniență. Articolul menționat urmărește să prevină indicarea unor informații înșelătoare referitoare la produsele alimentare care implică o anumită origine a unui produs alimentar când, de fapt, originea sa reală este diferită.

(3)

Articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 prevede că, în cazul în care se indică țara de origine sau locul de proveniență a produsului și aceasta (acesta) nu este aceeași (același) cu țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar, se indică de asemenea țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului (ingredientelor) primar(e) în cauză sau se indică faptul că aceasta (acesta) diferă de țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar. Articolul prevede, de asemenea, că aplicarea acestor dispoziții face obiectul adoptării unui act de punere în aplicare.

(4)

Articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se referă la cazurile în care indicarea țării de origine sau a locului de proveniență este obligatorie, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) litera (a) din regulament, sau voluntară, de exemplu prin declarații, termeni, prezentare de imagini sau simboluri.

(5)

Indicațiile voluntare, cum ar fi informațiile geografice incluse în denumirea produsului alimentar sau care însoțesc această denumire pot face parte, de asemenea, din denumirile unor produse protejate ca indicații geografice sau ca mărci în conformitate cu legislația specifică a UE.

(6)

Indicările țării de origine sau a locului de proveniență a unui produs alimentar care fac parte din denumirile unor produse protejate ca indicații geografice în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1151/2012 (2), (UE) nr. 1308/2013 (3), (CE) nr. 110/2008 (4) sau (UE) nr. 251/2014 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului, sau care sunt protejate în conformitate cu acorduri internaționale, fac obiectul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Având în vedere faptul că în cazul denumirilor acestor produse există o legătură intrinsecă între caracteristicile produsului și originea geografică, că ele sunt reglementate de norme specifice, inclusiv norme privind etichetarea, și luând în considerare caracterul specific al acestor denumiri în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, este necesară examinarea în continuare a modului în care ar trebui indicată, pentru aceste denumiri, originea ingredientului primar prevăzut la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(7)

Indicările țării de origine sau a locului de proveniență a unui produs alimentar care fac parte din mărci înregistrate fac obiectul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Mărcile pot fi orice semne, în special cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene sau modele, litere, numere, culori, forme de produse sau de ambalaje de produse, sunete, dacă aceste semne conferă un caracter distinctiv produselor sau serviciilor unei întreprinderi. Obiectivul mărcilor este de a permite consumatorilor să identifice o anumită sursă comercială sau origine comercială în ceea ce privește anumit produs și/sau serviciu. Luând în considerare caracterul specific și obiectivul mărcilor, este oportun să se examineze în continuare modul în care ar trebui să fie indicată originea ingredientului primar prevăzut la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 atunci când acest lucru este obligatoriu pentru mărci.

(8)

Denumirile curente și generice, inclusiv termenii geografici care indică efectiv originea, dar a căror înțelegere comună nu este o indicație a originii sau a locului de proveniență a produsului alimentar, nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(9)

În sensul prezentului regulament, mărcile de identificare care însoțesc produsul alimentar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (6) nu ar trebui să fie considerate ca o indicație a țării de origine sau a locului de proveniență.

(10)

Pentru a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, este necesar, prin prezentul regulament, să se stabilească norme specifice care ar trebui să se aplice în cazul în care țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar sunt precizate. Aceste norme trebuie să asigure faptul că aceste informații sunt suficient de precise și de pertinente.

(11)

Prin urmare, este oportun ca aceste indicații cu privire la ingredientul primar să facă referire la o zonă geografică, care ar trebui să fie ușor de înțeles de către consumator. Ar trebui să fie interzisă utilizarea unor denumiri inventate pentru regiuni sau alte zone geografice care nu reprezintă informații pertinente sau ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata proveniență a ingredientului primar.

(12)

În cazul în care un ingredient primar este un produs alimentar care face obiectul dispozițiilor specifice ale Uniunii privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență, aceste dispoziții ar putea fi utilizate în mod alternativ în sensul articolului 26 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(13)

În cazul în care operatorii din sectorul alimentar optează să indice doar faptul că țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar sunt diferite de cea (cel) a(l) produsului alimentar, de exemplu din cauza unor surse de aprovizionare variabile sau multiple și a unor procese de producție specifice, este necesar să se prevadă un cadru care să țină seama de diferitele circumstanțe privind prelucrarea alimentelor. Indicația relevantă ar trebui să asigure furnizarea unor informații inteligibile către consumator.

(14)

Informațiile furnizate în ceea ce privește ingredientul primar în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să completeze informațiile oferite consumatorilor cu privire la țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar și ar trebui să fie ușor vizibile, clar lizibile și, după caz, indelebile.

(15)

Ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție corespunzătoare pentru aplicarea prezentului regulament, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, care prevede că orice noi măsuri privind informațiile referitoare la produsele alimentare ar trebui să se aplice cu începere de la data de 1 aprilie a fiecărui an calendaristic.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește modalitățile de aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 atunci când țara de origine sau locul de proveniență a unui produs alimentar este indicat prin orice mijloace precum declarații, prezentări de imagini, simboluri sau termeni care fac trimitere la locuri sau arii geografice, cu excepția termenilor geografici incluși în denumirile uzuale și generice unde acești termeni indică efectiv originea, dar care nu sunt înțeleși în mod obișnuit ca o indicație a țării de origine sau a locului de proveniență.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică indicațiilor geografice protejate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Regulamentul (CE) nr. 110/2008 sau Regulamentul (UE) nr. 251/2014 sau celor protejate în temeiul acordurilor internaționale, nici mărcilor înregistrate atunci când acestea constituie o indicație de origine, până la adoptarea unor norme specifice privind aplicarea articolului 26 alineatul (3) în ceea ce privește aceste indicații.

Articolul 2

Indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar

Țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar, care nu este aceeași (același) cu țara de origine precizată sau locul de proveniență precizat a produsului alimentar, se indică:

(a)

cu referire la una dintre următoarele zone geografice:

(i)

„din UE”, „din afara UE” sau „din UE și din afara UE”; sau

(ii)

regiunea sau orice altă zonă geografică, aflată fie în mai multe state membre, fie în țări terțe, dacă este definită ca atare în dreptul public internațional sau este bine înțeleasă de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau

(iii)

zona de pescuit FAO, sau corpul de apă dulce sau sărată dacă sunt definite ca atare în temeiul dreptului internațional sau sunt bine înțelese de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau

(iv)

statul membru (statele membre) sau țara terță (țările terțe); sau

(v)

regiunea sau orice altă zonă geografică dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță, care este bine înțeleasă de consumatorul mediu, cu un nivel de informare normal; sau

(vi)

țara de origine sau locul de proveniență, în conformitate cu dispozițiile specifice ale Uniunii aplicabile ingredientului (ingredientelor) primar(e) ca atare;

(b)

sau prin intermediul unei declarații, după cum urmează:

„(denumirea ingredientului primar) provine/nu provine din (țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar)” sau o formulare similară care poate avea același înțeles pentru consumator.

Articolul 3

Prezentarea informațiilor

(1)   Informațiile furnizate în temeiul articolului 2 trebuie să fie prezentate cu caractere de dimensiuni care să nu fie mai mici decât dimensiunea minimă în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar sunt prezentate în cuvinte, informațiile furnizate în temeiul articolului 2 trebuie să figureze în același câmp vizual ca și indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a produsului alimentar și utilizând o dimensiune a caracterelor cu o înălțime x de cel puțin 75 % din înălțimea x utilizată pentru indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a produsului alimentar.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar nu sunt prezentate în cuvinte, informațiile furnizate în temeiul articolului 2 trebuie să figureze în același câmp vizual ca și indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a produsului alimentar.

Articolul 4

Intrare în vigoare, data aplicării și măsuri tranzitorii

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2020.

Produsele alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de data aplicării prezentului regulament pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).