16.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/30


REGULAMENTUL (UE) 2018/686 AL COMISIEI

din 4 mai 2018

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clorpirifos, clorpirifos-metil și triclopir din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 49 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Limitele maxime de reziduuri (LMR-urile) pentru clorpirifos și clorpirifos-metil au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru triclopir, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la regulamentul respectiv.

(2)

Pentru clorpirifos, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 12 alineatul (1) (2). Autoritatea a identificat un risc pentru consumatori în ceea ce privește LMR pentru strugurii de vin. Prin urmare, este necesară reducerea LMR respective. Autoritatea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru gutui, moșmoane, caise, cireșe, dovleci, porumb dulce, broccoli, varză de Bruxelles, kale, gulii, lăptuci și plante pentru salate, spanac, leguminoase, sparanghel, anghinare, leguminoase, semințe de mac, semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță, semințe de muștar, semințe de camelină, măsline pentru ulei, boabe de hrișcă, boabe de mei, boabe de cafea și de păsări de curte (mușchi, grăsime și ficat). Pentru alte produse, autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru migdale, alune, nuci Pecan, nuci, mere, pere, struguri de masă, sfeclă, ridichi, usturoi, ceapă eșalotă, ceapă verde și ceapă de tuns, tomate, ardei dulci/gogoșari, pătlăgele vinete, varză chinezească/petsai, salata mielului/fetică, salată verde, scarolă/cicoare cu frunze întregi, rucolă, fasole (păstăi), fasole (boabe), mazăre (păstăi), mazăre (boabe), sparanghel, anghinare, fasole, mazăre, lupin/boabe de lupin, semințe de mac, semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță, boabe de soia, semințe de muștar, semințe de bumbac, semințe de camelină, măsline pentru ulei, boabe de hrișcă și alte pseudocereale, mei comun, ceai, mirodenii (semințe, fructe, rădăcini și rizomi), porcine (mușchi și țesut gras), bovine (mușchi și țesut gras), ovine (mușchi și țesut gras), caprine (mușchi și țesut gras), păsări de curte (mușchi și țesut gras) și lapte (de bovine, de ovine și de caprine), anumite informații nu erau disponibile și că era necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(3)

Pentru clorpirifos-metil, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, coroborat cu articolul 12 alineatul (1) (3). Pentru cereale, autoritatea a propus modificarea definiției reziduului astfel: sumă de clorpirifos-metil și desmetil clorpirifos-metil. Autoritatea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru căpșuni, coacăze (negre, roșii și albe), kiwi, cartofi, porumb, secară, sorg, grâu, porcine (ficat și rinichi), bovine (ficat și rinichi), ovine (ficat și rinichi), caprine (ficat și rinichi) și păsări de curte (mușchi, grăsime, ficat și rinichi). Pentru alte produse, autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Ea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru condimente (semințe, rădăcini și rizomi), orz, ovăz, orez, porcine (carne, grăsime, ficat și rinichi), bovine (carne, grăsime, ficat și rinichi), ovine (carne, grăsime, ficat și rinichi), caprine (carne, grăsime, ficat și rinichi), păsări de curte (carne, grăsime, ficat și rinichi), lapte (de bovine, de ovine și de caprine) și ouă de păsări, anumite informații nu erau disponibile și că era necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament. Datele de monitorizare arată că apar reziduuri pe leguminoase, oleaginoase și cereale netratate la un nivel mai mare decât noua limită de determinare (LOD) identificată de autoritate, dar mai mic decât LOD existentă. Astfel de reziduuri rezultă din contaminarea încrucișată cu culturi tratate în mod legal cu clorpirifos-metil. Dat fiind că evaluarea demonstrează că nu există riscuri inacceptabile pentru consumatori și animale la LOD existentă, LMR-urile pentru aceste culturi ar trebui să fie temporar stabilite la nivelul LOD existente. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în următorii patru ani de la data publicării prezentului regulament.

(4)

Pentru triclopir, autoritatea a emis un aviz motivat privind LMR-urile existente în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (4). Autoritatea a recomandat reducerea LMR-urilor pentru mere, pere, caise, piersici, boabe de orez, porcine (mușchi, grăsime, ficat și rinichi), rinichi de bovine, rinichi de ovine, rinichi de caprine și lapte (de bovine, de ovine și de caprine). Pentru alte produse, autoritatea a recomandat creșterea sau menținerea LMR-urilor existente. Autoritatea a concluzionat că, în ceea ce privește LMR-urile pentru grepfruturi, portocale, lămâi, mandarine, mere, pere, caise, piersici și orez, anumite informații nu erau fost disponibile și era necesară o analiză suplimentară din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor. Întrucât nu există niciun risc pentru consumatori, LMR-urile pentru produsele respective ar trebui stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 la nivelul existent sau la nivelul identificat de autoritate. Aceste LMR-uri vor fi revizuite; revizuirea va ține seama de informațiile disponibile în termen de doi ani de la data publicării prezentului regulament.

(5)

În ceea ce privește produsele pentru care nu este autorizată utilizarea produsului de protecție a plantelor vizat și pentru care nu există toleranțe la importuri sau limite maxime aplicabile reziduurilor conform Codex Alimentarius (CXL-uri), LMR-urile ar trebui stabilite la limita specifică de determinare sau ar trebui să se aplice LMR implicită, astfel cum se prevede la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene pentru reziduurile de pesticide cu privire la necesitatea de a adapta anumite limite de determinare. În privința mai multor substanțe, laboratoarele menționate au concluzionat că, pentru anumite produse de bază, dezvoltarea tehnică necesită stabilirea unor limite specifice de determinare.

(7)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul în cauză, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(8)

Partenerii comerciali ai Uniunii au fost consultați cu privire la noile LMR-uri prin intermediul Organizației Mondiale a Comerțului, iar observațiile lor au fost luate în considerare.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Pentru a permite comercializarea, prelucrarea și consumul produselor în condiții normale, prezentul regulament ar trebui să prevadă o măsură tranzitorie pentru produsele care au fost produse înainte de modificarea LMR-urilor și pentru care informațiile arată că se menține un nivel înalt de protecție a consumatorilor. Întrucât nu poate fi exclus un risc pentru consumatori la nivelul actual al LMR, pentru strugurii de vin ar trebui să se aplice valoarea de 0,01 mg/kg pentru clorpirifos de la data aplicării prezentului regulament.

(11)

Înainte ca LMR-urile modificate să devină aplicabile, ar trebui acordată o perioadă de timp rezonabilă pentru a permite statelor membre, țărilor terțe și operatorilor din industria alimentară să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care vor rezulta din modificarea LMR-urilor.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În ceea ce privește substanțele active clorpirifos-metil și triclopir din și de pe toate produsele, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse înainte de 5 decembrie 2018.

În ceea ce privește substanța activă clorpirifos din și de pe toate produsele cu excepția strugurilor de vin, Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel cum era formulat înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament, continuă să se aplice produselor care au fost produse înainte de 5 decembrie 2018.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 decembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru clorpirifos în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru clorpirifos-metil în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4)  Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Reexaminarea limitelor maxime de reziduuri existente pentru triclopir în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(3):4735.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

coloanele pentru clorpirifos și clorpirifos-metil se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (1)

Clorpirifos (L)

Clorpirifos-metil (L) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

 

0110000

Fructe citrice

1,5

2

0110010

Grepfruturi

 

 

0110020

Portocale

 

 

0110030

Lămâi

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Altele

 

 

0120000

Fructe nucifere

 

0,01  (*1)

0120010

Migdale

0,05 (+)

 

0120020

Nuci de Brazilia

0,01  (*1)

 

0120030

Caju

0,01  (*1)

 

0120040

Castane

0,01  (*1)

 

0120050

Nuci de cocos

0,01  (*1)

 

0120060

Alune

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Nuci de Macadamia

0,01  (*1)

 

0120080

Nuci de Pecan

0,05 (+)

 

0120090

Semințe de pin dulce

0,01  (*1)

 

0120100

Fistic

0,01  (*1)

 

0120110

Nuci comune

0,05 (+)

 

0120990

Altele

0,01  (*1)

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

1

0130010

Mere

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Pere

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Gutui

0,4

 

0130040

Moșmoane

0,01  (*1)

 

0130050

Moșmoane japoneze

1

 

0130990

Altele

0,01  (*1)

 

0140000

Fructe sâmburoase

 

0,5

0140010

Caise

0,01  (*1)

 

0140020

Cireșe (dulci)

0,05

 

0140030

Piersici

0,08

 

0140040

Prune

0,3

 

0140990

Altele

0,01  (*1)

 

0150000

Bace și fructe mici

 

 

0151000

(a)

struguri

0,01  (*1)

1

0151010

Struguri de masă

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

0152000

(b)

căpșuni

0,3

0,06

0153000

(c)

fructe de rug

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Mure

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

0153990

Altele

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0,01  (*1)

0154010

Afine

0,01  (*1)

 

0154020

Merișoare

1

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

0,01  (*1)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

0,01  (*1)

 

0154050

Măceșe

0,01  (*1)

 

0154060

Dude (albe și negre)

0,01  (*1)

 

0154070

Păducel spaniol

0,01  (*1)

 

0154080

Boabe de soc

0,01  (*1)

 

0154990

Altele

0,01  (*1)

 

0160000

Fructe diverse cu

 

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

0161010

Curmale

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Smochine

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Măsline de masă

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

1

2

0161050

Carambola

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Kaki

0,01  (*1)

0,5

0161070

Prună de Java

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

0162020

Litchi

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

0162990

Altele

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

0163010

Avocado

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banane

4

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaia

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granate/rodii

0,01  (*1)

0,3

0163060

Cherimoya

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Guave

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Fructele arborelui de pâine

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durian

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Graviola

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

cartofi

0,01  (*1)

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,01  (*1)

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

0212030

Igname

 

 

0212040

Arorut

 

 

0212990

Altele

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

0213010

Sfecle

0,05 (+)

 

0213020

Morcovi

0,1

 

0213030

Țeline de rădăcină

0,01  (*1)

 

0213040

Hrean

0,01  (*1)

 

0213050

Topinamburi

0,01  (*1)

 

0213060

Păstârnaci

0,01  (*1)

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

0,01  (*1)

 

0213080

Ridichi

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Barba-caprei

0,01  (*1)

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

0,01  (*1)

 

0213110

Napi

0,01  (*1)

 

0213990

Altele

0,01  (*1)

 

0220000

Legume bulboase

 

0,01  (*1)

0220010

Usturoi

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Ceapă

0,2

 

0220030

Ceapă eșalotă

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Altele

0,01  (*1)

 

0230000

Legume fructoase

 

 

0231000

(a)

solanacee

 

 

0231010

Tomate

0,1 (+)

1

0231020

Ardei dulci/gogoșari

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Bame

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Castraveți

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

0232990

Altele

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Pepeni galbeni

 

 

0233020

Dovleci

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

0233990

Altele

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

 

0241010

Broccoli

0,01  (*1)

 

0241020

Conopidă

0,05

 

0241990

Altele

0,01  (*1)

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

0,01  (*1)

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

0242990

Altele

 

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

0,01  (*1)

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Altele

 

 

0244000

(d)

gulii

0,01  (*1)

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Salata mielului/fetică

(+)

 

0251020

Lăptuci

(+)

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

(+)

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

0251060

Rucolă

(+)

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

0251990

Altele

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spanac

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

0252990

Altele

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Asmățui

 

 

0256020

Arpagic

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

0256050

Salvie

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

0256070

Cimbru

 

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

0256100

Tarhon

 

 

0256990

Altele

 

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

(+)

 

0260020

Fasole (boabe)

(+)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

(+)

 

0260040

Mazăre (boabe)

(+)

 

0260050

Linte

 

 

0260990

Altele

 

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

(+)

 

0270020

Cardon

 

 

0270030

Țelină

 

 

0270040

Fenicul de Florența

 

 

0270050

Anghinare

(+)

 

0270060

Praz

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

0270990

Altele

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Fasole

(+)

 

0300020

Linte

 

 

0300030

Mazăre

(+)

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

(+)

 

0300990

Altele

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

0,05 (+)

0401010

Semințe de in

0,01  (*1)

 

0401020

Arahide/alune de pământ

0,01  (*1)

 

0401030

Semințe de mac

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Semințe de susan

0,01  (*1)

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Semințe de rapiță

0,04 (+)

 

0401070

Soia

0,1 (+)

 

0401080

Semințe de muștar

0,04 (+)

 

0401090

Semințe de bumbac

0,3 (+)

 

0401100

Semințe de dovleac

0,01  (*1)

 

0401110

Semințe de șofrănaș

0,01  (*1)

 

0401120

Semințe de limba-mielului

0,01  (*1)

 

0401130

Semințe de camelină

0,04 (+)

 

0401140

Semințe de cânepă

0,01  (*1)

 

0401150

Ricin

0,01  (*1)

 

0401990

Altele

0,01  (*1)

 

0402000

Fructe oleaginoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Măsline pentru ulei

(+)

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altele

 

 

0500000

CEREALE

 

 

0500010

Orz

0,6

6 (+)

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Porumb

0,05

0,05 (+)

0500040

Mei comun

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Ovăz

0,6

6 (+)

0500060

Orez

0,5

3 (+)

0500070

Secară

0,15

0,05 (+)

0500080

Sorg

0,5

0,05 (+)

0500090

Grâu

0,5

0,05 (+)

0500990

Altele

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

 

0,05  (*1)

0610000

Ceaiuri

2 (+)

 

0620000

Boabe de cafea

0,05

 

0630000

Infuzii de

0,05  (*1)

 

0631000

(a)

flori

 

 

0631010

Mușețel

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

0631030

Trandafir

 

 

0631040

Iasomie

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

0631990

Altele

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

0632010

Căpșun

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Altele

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

0633010

Valeriană

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altele

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

0640000

Boabe de cacao

0,05  (*1)

 

0650000

Roșcove

0,05  (*1)

 

0700000

HAMEI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

 

0810000

Condimente din semințe

5 (+)

1 (+)

0810010

Anason

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

0810030

Țelină

 

 

0810040

Coriandru

 

 

0810050

Chimen

 

 

0810060

Mărar

 

 

0810070

Fenicul

 

 

0810080

Schinduf

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

0810990

Altele

 

 

0820000

Condimente din fructe

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

0820030

Chimen

 

 

0820040

Cardamom

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

0820070

Vanilie

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Altele

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

 

0830990

Altele

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

(+)

 

0840010

Lemn-dulce

1

5 (+)

0840020

Ghimbir

1

5 (+)

0840030

Șofran de India/curcuma

1

5 (+)

0840040

Hrean

 

(+)

0840990

Altele

1

5 (+)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Cuișoare

 

 

0850020

Capere

 

 

0850990

Altele

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Șofran

 

 

0860990

Altele

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

0870990

Altele

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 

0,01  (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

0,05

 

0900020

Trestie de zahăr

0,01  (*1)

 

0900030

Rădăcini de cicoare

0,01  (*1)

 

0900990

Altele

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

 

1010000

Țesuturi provenind de la

 

 

1011000

(a)

porcine

 

 

1011010

Mușchi

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Țesut gras

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

(b)

bovine

 

 

1012010

Mușchi

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Țesut gras

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

(c)

ovine

 

 

1013010

Mușchi

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Țesut gras

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

(d)

caprine

 

 

1014010

Mușchi

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Țesut gras

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

(e)

ecvidee

 

 

1015010

Mușchi

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Țesut gras

1

0,1 (+)

1015030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

(f)

păsări de curte

0,01  (*1)

 

1016010

Mușchi

(+)

0,1 (+)

1016020

Țesut gras

(+)

0,1 (+)

1016030

Ficat

 

0,01  (*1)

1016040

Rinichi

 

0,01  (*1)

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

0,01  (*1)

1016990

Altele

 

0,01  (*1)

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

 

1017010

Mușchi

0,01  (*1)

0,1

1017020

Țesut gras

1

0,1

1017030

Ficat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Rinichi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Altele

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Lapte

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Bovine

 

 

1020020

Ovine

 

 

1020030

Caprine

 

 

1020040

Cai

 

 

1020990

Altele

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Găini

 

 

1030020

Rațe

 

 

1030030

Gâște

 

 

1030040

Prepelițe

 

 

1030990

Altele

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(b)

se adaugă următoarea coloană pentru triclopir:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (*3)

Triclopir

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

Fructe citrice

 

0110010

Grepfruturi

0,1 (+)

0110020

Portocale

0,1 (+)

0110030

Lămâi

0,1 (+)

0110040

Lămâi verzi „lime”

0,01  (*2)

0110050

Mandarine

0,1 (+)

0110990

Altele

0,01  (*2)

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*2)

0120010

Migdale

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0120030

Caju

 

0120040

Castane

 

0120050

Nuci de cocos

 

0120060

Alune

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

0120100

Fistic

 

0120110

Nuci comune

 

0120990

Altele

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

0130010

Mere

0,05 (+)

0130020

Pere

0,05 (+)

0130030

Gutui

0,01  (*2)

0130040

Moșmoane

0,01  (*2)

0130050

Moșmoane japoneze

0,01  (*2)

0130990

Altele

0,01  (*2)

0140000

Fructe sâmburoase

 

0140010

Caise

0,05 (+)

0140020

Cireșe (dulci)

0,01  (*2)

0140030

Piersici

0,05 (+)

0140040

Prune

0,01  (*2)

0140990

Altele

0,01  (*2)

0150000

Bace și fructe mici

0,01  (*2)

0151000

(a)

struguri

 

0151010

Struguri de masă

 

0151020

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

Mure

 

0153020

Mure de câmp

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

Altele

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

Afine

 

0154020

Merișoare

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

Măceșe

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

0154070

Păducel spaniol

 

0154080

Boabe de soc

 

0154990

Altele

 

0160000

Fructe diverse cu

0,01  (*2)

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

Curmale

 

0161020

Smochine

 

0161030

Măsline de masă

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Prună de Java

 

0161990

Altele

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

0162020

Litchi

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

Altele

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaia

 

0163050

Granate/rodii

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

Durian

 

0163110

Graviola

 

0163990

Altele

 

0200000

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*2)

0211000

(a)

cartofi

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

Cartofi dulci

 

0212030

Igname

 

0212040

Arorut

 

0212990

Altele

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

0213010

Sfecle

 

0213020

Morcovi

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

0213040

Hrean

 

0213050

Topinamburi

 

0213060

Păstârnaci

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

0213080

Ridichi

 

0213090

Barba-caprei

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

0213110

Napi

 

0213990

Altele

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*2)

0220010

Usturoi

 

0220020

Ceapă

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

0220990

Altele

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*2)

0231000

(a)

solanacee

 

0231010

Tomate

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

0231040

Bame

 

0231990

Altele

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

0232010

Castraveți

 

0232020

Cornișoni

 

0232030

Dovlecei

 

0232990

Altele

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

0233010

Pepeni galbeni

 

0233020

Dovleci

 

0233030

Pepeni verzi

 

0233990

Altele

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*2)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Conopidă

 

0241990

Altele

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

0242020

Varză cu căpățână

 

0242990

Altele

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

0243020

Kale

 

0243990

Altele

 

0244000

(d)

gulii

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

0,01  (*2)

0251010

Salata mielului/fetică

 

0251020

Lăptuci

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

Barbarea verna

 

0251060

Rucolă

 

0251070

Muștar vânăt

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

Altele

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

0,01  (*2)

0252010

Spanac

 

0252020

Iarbă-grasă

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

Altele

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

0,01  (*2)

0254000

(d)

năsturel

0,01  (*2)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*2)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

0,02  (*2)

0256010

Asmățui

 

0256020

Arpagic

 

0256030

Frunze de țelină

 

0256040

Pătrunjel

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rozmarin

 

0256070

Cimbru

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

Frunze de dafin

 

0256100

Tarhon

 

0256990

Altele

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*2)

0260010

Fasole (păstăi)

 

0260020

Fasole (boabe)

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

0260050

Linte

 

0260990

Altele

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*2)

0270010

Sparanghel

 

0270020

Cardon

 

0270030

Țelină

 

0270040

Fenicul de Florența

 

0270050

Anghinare

 

0270060

Praz

 

0270070

Rubarbă

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0270090

Miez de palmier

 

0270990

Altele

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*2)

0280010

Ciuperci de cultură

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

0280990

Mușchi și licheni

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*2)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*2)

0300010

Fasole

 

0300020

Linte

 

0300030

Mazăre

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

Altele

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*2)

0401000

Semințe oleaginoase

 

0401010

Semințe de in

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

0401030

Semințe de mac

 

0401040

Semințe de susan

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

Semințe de rapiță

 

0401070

Soia

 

0401080

Semințe de muștar

 

0401090

Semințe de bumbac

 

0401100

Semințe de dovleac

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

0401130

Semințe de camelină

 

0401140

Semințe de cânepă

 

0401150

Ricin

 

0401990

Altele

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altele

 

0500000

CEREALE

 

0500010

Orz

0,01  (*2)

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,01  (*2)

0500030

Porumb

0,01  (*2)

0500040

Mei comun

0,01  (*2)

0500050

Ovăz

0,01  (*2)

0500060

Orez

0,3 (+)

0500070

Secară

0,01  (*2)

0500080

Sorg

0,01  (*2)

0500090

Grâu

0,01  (*2)

0500990

Altele

0,01  (*2)

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*2)

0610000

Ceaiuri

 

0620000

Boabe de cafea

 

0630000

Infuzii de

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

Mușețel

 

0631020

Hibiscus

 

0631030

Trandafir

 

0631040

Iasomie

 

0631050

Tei pucios

 

0631990

Altele

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

Căpșun

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Altele

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

Valeriană

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altele

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

Boabe de cacao

 

0650000

Roșcove

 

0700000

HAMEI

0,05  (*2)

0800000

CONDIMENTE

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*2)

0810010

Anason

 

0810020

Chimen negru

 

0810030

Țelină

 

0810040

Coriandru

 

0810050

Chimen

 

0810060

Mărar

 

0810070

Fenicul

 

0810080

Schinduf

 

0810090

Nucșoară

 

0810990

Altele

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*2)

0820010

Piper de Jamaica

 

0820020

Piper Sichuan

 

0820030

Chimen

 

0820040

Cardamom

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

Vanilie

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Altele

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*2)

0830010

Scorțișoară

 

0830990

Altele

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*2)

0840020

Ghimbir

0,05  (*2)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*2)

0840040

Hrean

(+)

0840990

Altele

0,05  (*2)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*2)

0850010

Cuișoare

 

0850020

Capere

 

0850990

Altele

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*2)

0860010

Șofran

 

0860990

Altele

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*2)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

Altele

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*2)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

0900020

Trestie de zahăr

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

0900990

Altele

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

Țesuturi provenind de la

 

1011000

(a)

porcine

0,01  (*2)

1011010

Mușchi

 

1011020

Țesut gras

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1011990

Altele

 

1012000

(b)

bovine

 

1012010

Mușchi

0,06

1012020

Țesut gras

0,06

1012030

Ficat

0,06

1012040

Rinichi

0,08

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,08

1012990

Altele

0,08

1013000

(c)

ovine

 

1013010

Mușchi

0,06

1013020

Țesut gras

0,06

1013030

Ficat

0,06

1013040

Rinichi

0,08

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,08

1013990

Altele

0,08

1014000

(d)

caprine

 

1014010

Mușchi

0,06

1014020

Țesut gras

0,06

1014030

Ficat

0,06

1014040

Rinichi

0,08

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,08

1014990

Altele

0,08

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

Mușchi

0,06

1015020

Țesut gras

0,06

1015030

Ficat

0,06

1015040

Rinichi

0,08

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,08

1015990

Altele

0,08

1016000

(f)

păsări de curte

0,01  (*2)

1016010

Mușchi

 

1016020

Țesut gras

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

1016990

Altele

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

Mușchi

0,06

1017020

Țesut gras

0,06

1017030

Ficat

0,06

1017040

Rinichi

0,08

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,08

1017990

Altele

0,01  (*2)

1020000

Lapte

0,01  (*2)

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele

 

1030000

Ouă de păsări

0,01  (*2)

1030010

Găini

 

1030020

Rațe

 

1030030

Gâște

 

1030040

Prepelițe

 

1030990

Altele

 

1040000

Miere și alte produse apicole

0,05  (*2)

1050000

Amfibieni și reptile

0,01  (*2)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,01  (*2)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,01  (*2)

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, coloana pentru triclopir se elimină;

(b)

în partea B, coloanele pentru clorpirifos și clorpirifos-metil se elimină.


(*1)  Limita de determinare analitică

(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

(L)= Liposolubil

Clorpirifos (L)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice și metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0120010

Migdale

0120060

Alune

0120080

Nuci de Pecan

0120110

Nuci comune

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0130010

Mere

0130020

Pere

0213010

Sfecle

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0213080

Ridichi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0220010

Usturoi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0220030

Ceapă eșalotă

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

0231010

Tomate

0231020

Ardei dulci/gogoșari

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

0251010

Salata mielului/fetică

0251020

Lăptuci

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

0251060

Rucolă

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului și a semințelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0260010

Fasole (păstăi)

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0260020

Fasole (boabe)

0260030

Mazăre (păstăi)

0260040

Mazăre (boabe)

0270010

Sparanghel

0270050

Anghinare

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului și a semințelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300010

Fasole

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300030

Mazăre

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea semințelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300040

Lupin/boabe de lupin

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401030

Semințe de mac

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice și metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401050

Semințe de floarea-soarelui

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea anumitor informații referitoare la metodele analitice și la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401060

Semințe de rapiță

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la metodele analitice, la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401070

Soia

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea anumitor informații referitoare la metodele analitice și la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401080

Semințe de muștar

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401090

Semințe de bumbac

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea anumitor informații referitoare la metodele analitice și la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401130

Semințe de camelină

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice și metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0402010

Măsline pentru ulei

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații referitoare la studiile privind reziduurile și la metabolismul culturilor după tratarea solului. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0500040

Mei comun

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea anumitor informații referitoare la metodele analitice și la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0610000

Ceaiuri

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0810000

Condimente din semințe

0810010

Anason

0810020

Chimen negru

0810030

Țelină

0810040

Coriandru

0810050

Chimen

0810060

Mărar

0810070

Fenicul

0810080

Schinduf

0810090

Nucșoară

0810990

Altele

0820000

Condimente din fructe

0820010

Piper de Jamaica

0820020

Piper Sichuan

0820030

Chimen

0820040

Cardamom

0820050

Fructe de ienupăr

0820060

Piper boabe (negru, verde și alb)

0820070

Vanilie

0820080

Tamarin

0820990

Altele

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

0840010

Lemn-dulce

0840020

Ghimbir

0840030

Șofran de India/curcuma

(+)

Limita maximă pentru reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0840990

Altele

1011010

Mușchi

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1011020

Țesut gras

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1012010

Mușchi

1012020

Țesut gras

1013010

Mușchi

1013020

Țesut gras

1014010

Mușchi

1014020

Țesut gras

1016010

Mușchi

1016020

Țesut gras

1020000

Lapte

1020010

Bovine

1020020

Ovine

1020030

Caprine

1020040

Cai

1020990

Altele

Clorpirifos-metil (L) (R)

(R)= Definiția reziduurilor diferă pentru următoarele combinații pesticid-număr de cod:

Clorpirifos-metil - cod 500000: sumă de clorpirifos-metil și desmetil clorpirifos-metil

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Datele de monitorizare indică faptul că se poate produce o contaminare încrucișată a leguminoaselor netratate cu culturile tratate în mod legal cu clorpirifos-metil. Este posibil ca această contaminare încrucișată să nu poată fi evitată complet în toate cazurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate, dacă sunt transmise până la 16 mai 2022 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0300000

LEGUMINOASE

0300010

Fasole

0300020

Linte

0300030

Mazăre

0300040

Lupin/boabe de lupin

0300990

Altele

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Datele de monitorizare indică faptul că se poate produce o contaminare încrucișată a semințelor oleaginoase cu culturile tratate în mod legal cu clorpirifos-metil. Este posibil ca această contaminare încrucișată să nu poată fi evitată complet în toate cazurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate, dacă sunt transmise până la 16 mai 2022 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0401000

Semințe oleaginoase

0401010

Semințe de in

0401020

Arahide/alune de pământ

0401030

Semințe de mac

0401040

Semințe de susan

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0401060

Semințe de rapiță

0401070

Soia

0401080

Semințe de muștar

0401090

Semințe de bumbac

0401100

Semințe de dovleac

0401110

Semințe de șofrănaș

0401120

Semințe de limba-mielului

0401130

Semințe de camelină

0401140

Semințe de cânepă

0401150

Ricin

0401990

Altele

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500010

Orz

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Datele de monitorizare indică faptul că se poate produce o contaminare încrucișată a cerealelor cu culturile tratate în mod legal cu clorpirifos-metil. Este posibil ca această contaminare încrucișată să nu poată fi evitată complet în toate cazurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate, dacă sunt transmise până la 16 mai 2022 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0500030

Porumb

0500040

Mei comun

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500050

Ovăz

0500060

Orez

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora. Datele de monitorizare indică faptul că se poate produce o contaminare încrucișată a cerealelor cu culturile tratate în mod legal cu clorpirifos-metil. Este posibil ca această contaminare încrucișată să nu poată fi evitată complet în toate cazurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate, dacă sunt transmise până la 16 mai 2022 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500070

Secară

0500080

Sorg

0500090

Grâu

0500990

Altele

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0810000

Condimente din semințe

0810010

Anason

0810020

Chimen negru

0810030

Țelină

0810040

Coriandru

0810050

Chimen

0810060

Mărar

0810070

Fenicul

0810080

Schinduf

0810090

Nucșoară

0810990

Altele

0820000

Condimente din fructe

0820010

Piper de Jamaica

0820020

Piper Sichuan

0820030

Chimen

0820040

Cardamom

0820050

Fructe de ienupăr

0820060

Piper boabe (negru, verde și alb)

0820070

Vanilie

0820080

Tamarin

0820990

Altele

0840010

Lemn-dulce

0840020

Ghimbir

0840030

Șofran de India/curcuma

(+)

Limita maximă pentru reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea câtorva informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0840990

Altele

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la condițiile de depozitare ale eșantioanelor provenite de la studiile de hrănire a animalelor. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

1011010

Mușchi

1011020

Țesut gras

1012010

Mușchi

1012020

Țesut gras

1013010

Mușchi

1013020

Țesut gras

1014010

Mușchi

1014020

Țesut gras

1015010

Mușchi

1015020

Țesut gras

1016010

Mușchi

1016020

Țesut gras”

(*2)  Limita de determinare analitică

(*3)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

Triclopir

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0110010

Grepfruturi

0110020

Portocale

0110030

Lămâi

0110050

Mandarine

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice utilizate în studiile referitoare la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0130010

Mere

0130020

Pere

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice utilizate în studiile referitoare la stabilitatea la depozitare și în studiile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0140010

Caise

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat că nu sunt disponibile anumite informații privind metodele analitice utilizate în studiile referitoare la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0140030

Piersici

(+)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la stabilitatea la depozitare. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 16 mai 2020 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0500060

Orez

(+)

Limita maximă pentru reziduuri aplicabilă pentru hrean (Armoracia rusticana) din grupa condimente (cod 0840040) este cea stabilită pentru hrean (Armoracia rusticana) din categoria legume, grupa legume rădăcinoase și cu tuberculi (cod 0213040) având în vedere variațiile nivelului de reziduuri cauzate de prelucrare (uscare) în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

0840040

Hrean”