25.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/634 AL COMISIEI

din 24 aprilie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 în ceea ce privește tabelele de punere în corespondență a evaluărilor riscului de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (1), în special articolul 136 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei (2) prevede în anexa III corespondența dintre evaluările de credit relevante efectuate de o instituție externă de evaluare a creditului („ECAI”) și nivelurile de calitate a creditului prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (punere în corespondență).

(2)

De la adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799 au fost înregistrate sau certificate noi agenții de rating de credit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3). De asemenea, una dintre ECAI pentru care Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 a inclus o punere în corespondență nu mai este înregistrată. Având în vedere că articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede obligația punerii în corespondență a evaluărilor de credit pentru toate ECAI, este necesar să se modifice Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 pentru a include punerea în corespondență a evaluărilor de credit pentru ECAI nou înregistrate sau certificate și pentru a se elimina punerea în corespondență a evaluărilor de credit prevăzută pentru ECAI care nu mai este înregistrată.

(3)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumite colectiv „autoritățile europene de supraveghere”).

(4)

Autoritățile europene de supraveghere au efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, au analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și au solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4), al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și al Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1799

Anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1799 al Comisiei din 7 octombrie 2016 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare privind punerea în corespondență a evaluărilor de credit efectuate de instituțiile externe de evaluare a creditului în conformitate cu articolul 136 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 275, 12.10.2016, p. 3).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXĂ

ANEXA III

Tabele de punere în corespondență în sensul articolului 16

Nivelul de calitate a creditului

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Scala ratingurilor datoriei pe termen lung

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Scala ratingurilor pe termen scurt

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen mediu și lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC/C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Scala globală a ratingurilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D, E

Banque de France

Scala globală a ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

Scala ratingurilor pe termen lung ale instituțiilor bancare

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale asigurătorilor

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale municipalităților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale instituțiilor bancare

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale entităților comerciale

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale municipalităților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ltd

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scala internațională a ratingurilor pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Scala ratingurilor pe termen lung ale entităților comerciale

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Scala ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Scala ratingurilor obligațiunilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor datoriei pe termen scurt și ale titlurilor pe termen scurt

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Scala ratingurilor cu privire la capacitatea de plată a creanțelor

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC,CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Scala ratingurilor pe termen lung

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Fitch Ratings

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, RD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale obligațiilor financiare ale entităților comerciale

AAA AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C

Scala ratingurilor pe termen scurt

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Scala ratingurilor pe termen scurt privind soliditatea financiară a asigurătorilor

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC,CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd.

Scala ratingurilor pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, LD, D

Scala ratingurilor pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor pe termen scurt ale emitenților

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Scala ratingurilor de credit pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Scala ratingurilor fondurilor de obligațiuni

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Scala internațională a ratingurilor de credit

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC,CC, C, D, E

Scala internațională a ratingurilor de fiabilitate

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC,CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Scala globală a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC,C, D

Scala globală a ratingurilor pe termen scurt

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Scala internațională a ratingurilor pe termen lung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Standard & Poor's Ratings Services

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emitenților

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, R, SD/D

Scala ratingurilor de credit pe termen lung ale emisiunilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D

Scala ratingurilor privind soliditatea financiară a asigurătorilor

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, SD/D, R

Scala ratingurilor privind calitatea creditelor fondurilor

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Scala ratingurilor de evaluare a întreprinderilor din segmentul mediu al pieței (mid-market)

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emitenților

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Scala ratingurilor de credit pe termen scurt ale emisiunilor

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Scala ratingurilor suverane

AAA, AA

A

BBB

BB

B

JRC, CC, C, D