4.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/524 AL COMISIEI

din 28 martie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Perioadele de aprobare a substanțelor active mepanipirim, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, tiacloprid, tiram și ziram au fost prelungite ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2016 al Comisiei (3). Perioadele de aprobare a acestor substanțe vor expira la 30 aprilie 2018.

(3)

Perioadele de aprobare a substanțelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metil și triticonazol au fost prelungite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 487/2014 al Comisiei (4). Perioadele de aprobare a acestor substanțe vor expira la 30 aprilie 2018.

(4)

Perioadele de aprobare a substanțelor active clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil și trinexapac au fost prelungite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 678/2014 al Comisiei (5). Perioadele de aprobare a acestor substanțe vor expira la 30 aprilie 2018.

(5)

Perioadele de aprobare a substanțelor active diclorprop-P, metconazol și triclopir au fost prelungite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 878/2014 al Comisiei (6). Perioadele de aprobare a acestor substanțe vor expira la 30 aprilie 2018.

(6)

Cererile de reînnoire a aprobării substanțelor menționate în considerentele 2-5 au fost prezentate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (7).

(7)

Din cauza faptului că evaluarea substanțelor a fost amânată din motive independente de voința solicitanților, este posibil ca aprobările acestor substanțe active să expire înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea lor. Prin urmare, este necesar să se prelungească perioadele lor de aprobare.

(8)

Având în vedere obiectivul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în ceea ce privește cazurile în care Comisia va adopta un regulament care prevede că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu se reînnoiește deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili ca dată de expirare fie data prevăzută înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că aprobarea substanței active nu se reînnoiește, oricare dintre aceste date survine mai târziu. În ceea ce privește cazurile în care Comisia va adopta un regulament care prevede reînnoirea aprobării unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament, Comisia va depune eforturi pentru a stabili, în funcție de circumstanțe, cea mai timpurie dată posibilă de punere în aplicare.

(9)

Ținând seama de faptul că aprobările substanțelor active expiră la 30 aprilie 2018, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(10)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2016 al Comisiei din 17 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active acetamiprid, acid benzoic, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipirim, mezosulfuron, propineb, propoxicarbazon, propizamid, propiconazol, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, piraclostrobin, quinoxifen, tiacloprid, tiram, ziram și zoxamid (JO L 312, 18.11.2016, p. 21).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 487/2014 al Comisiei din 12 mai 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metil și triticonazol (JO L 138, 13.5.2014, p. 72).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 678/2014 al Comisiei din 19 iunie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil și trinexapac (JO L 180, 20.6.2014, p. 11).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 878/2014 al Comisiei din 12 august 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de autorizare a substanțelor active diclorprop-P, metconazol și triclopir (JO L 240, 13.8.2014, p. 18).

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 73, „Tiram”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

2.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 74, „Ziram”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

3.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 82, „Quinoxifen”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

4.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 89, Pseudomonas chlororaphis Sușa: MA 342, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

5.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 90, „Mepanipirim”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

6.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 92, „Tiacloprid”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

7.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 123, „Clodinafop”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

8.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 124, „Pirimicarb”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

9.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 125, „Rimsulfuron”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

10.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 126, „Tolclofos-metil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

11.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 127, „Triticonazol”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

12.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 129, „Clopiralid”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

13.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 130, „Ciprodinil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

14.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 131, „Fosetil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

15.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 132, „Trinexapac”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

16.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 133, „Diclorprop-P”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

17.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 134, „Metconazol”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

18.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 135, „Pirimetanil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

19.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 136, „Triclopir”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

20.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 137, „Metrafenon”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

21.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

22.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 139, „Spinosad”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”;

23.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 140, „Tiametoxam”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2019”.