3.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/3


REGULAMENTUL (UE) 2018/519 AL COMISIEI

din 28 martie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea 22 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 8 decembrie 2016, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis Interpretarea 22 – Tranzacții în valută și contraprestații în avans – a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC 22). Interpretarea oferă clarificări privind contabilitatea tranzacțiilor care includ primirea sau plata unei contraprestații în avans în valută.

(3)

În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, concluzia a fost că Interpretarea IFRIC 22 îndeplinește criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se introduce Interpretarea IFRIC 22 – Tranzacții în valută și contraprestații în avans, astfel cum este prezentată în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Interpretarea IFRIC 22

Tranzacții în valută și contraprestații în avans

REFERINȚE

Cadrul general conceptual de raportare financiară

IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori

IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar

ISTORIC

1.

Punctul 21 din IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar prevede ca o entitate să înregistreze o tranzacție în valută, la recunoașterea inițială în moneda funcțională, prin aplicarea la suma în valută a cursului de schimb la vedere dintre moneda funcțională și valută (cursul de schimb) la data tranzacției. Punctul 22 din IAS 21 prevede că data tranzacției este data la care tranzacția îndeplinește pentru prima dată condițiile pentru recunoaștere în conformitate cu Standardele IFRS (denumite în continuare „standardele”).

2.

În cazul în care o entitate plătește sau primește în avans contraprestații în valută, aceasta recunoaște, în general, un activ nemonetar sau o datorie nemonetară (1) înainte de recunoașterea activului, a cheltuielii sau a venitului aferent. Activul, cheltuiala sau venitul aferent (sau o parte din acestea) reprezintă suma recunoscută prin aplicarea standardelor relevante, ceea ce are ca rezultat derecunoașterea activului nemonetar sau a datoriei nemonetare generate de contraprestația în avans.

3.

Comitetul pentru interpretarea IFRS (denumit în continuare „Comitetul pentru interpretare”) a primit inițial o solicitare de a clarifica modul în care se determină „data tranzacției” prin aplicarea punctelor 21-22 din IAS 21 atunci când sunt recunoscute veniturile. Solicitarea s-a referit în mod special la circumstanțele în care o entitate recunoaște o datorie nemonetară generată de primirea unei contraprestații în avans înainte de a recunoaște venitul aferent. Dezbătând acest aspect, Comitetul pentru interpretare a remarcat că primirea sau plata unei contraprestații în avans în valută nu este restricționată la tranzacțiile înregistrate la venituri. Prin urmare, Comitetul pentru interpretare a decis să clarifice aspectele legate de data tranzacției cu scopul de a se determina cursul de schimb utilizat la recunoașterea inițială a activului, cheltuielii sau venitului aferent, atunci când entitatea a primit sau a plătit o contraprestație în avans în valută.

DOMENIU DE APLICARE

4.

Prezenta interpretare se aplică unei tranzacții în valută (sau unei părți din aceasta) în cazul în care entitatea recunoaște un activ nemonetar sau o datorie nemonetară generată de plata sau primirea unei contraprestații în avans, înainte ca entitatea să recunoască activul, cheltuiala sau venitul aferent (sau o parte din acestea).

5.

Prezenta interpretare nu se aplică în cazul în care entitatea evaluează activul, cheltuiala sau venitul aferent la recunoașterea inițială:

(a)

la valoarea justă; sau

(b)

la valoarea justă a contraprestației plătite sau primite la o dată diferită de data recunoașterii inițiale a activului nemonetar sau a datoriei nemonetare generate de contraprestația în avans (de exemplu, evaluarea fondului comercial prin aplicarea IFRS 3 Combinări de întreprinderi).

6.

Entitatea nu are obligația să aplice prezenta interpretare:

(a)

impozitelor pe profit; sau

(b)

contractelor de asigurare (inclusiv contractelor de reasigurare) pe care le emite sau contractelor de reasigurare pe care le deține.

ASPECT TRATAT

7.

Prezenta interpretare clarifică modalitatea de stabilire a datei tranzacției pentru determinarea cursului de schimb utilizat la recunoașterea inițială a activului, cheltuielii sau venitului aferent (sau a unei părți din acestea), la derecunoașterea unui activ nemonetar sau a unei datorii nemonetare generate de plata sau primirea unei contraprestații în avans în valută.

CONSENS

8.

Prin aplicarea punctelor 21-22 din IAS 21, data tranzacției pentru determinarea cursului de schimb utilizat la recunoașterea inițială a activului, cheltuielii sau venitului aferent (sau a unei părți din acestea) este data la care entitatea recunoaște inițial activul nemonetar sau datoria nemonetară generată de plata sau primirea unei contraprestații în avans.

9.

Dacă există mai multe plăți sau primiri în avans, entitatea determină data tranzacției pentru fiecare plată sau primire de contraprestație în avans.


(1)  De exemplu, punctul 106 din IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții prevede că dacă un client plătește contraprestații sau dacă o entitate are dreptul la un cuantum al contraprestației care este necondiționat (și anume, o creanță), înainte de a transfera un bun sau de a presta un serviciu către client, entitatea prezintă contractul drept datorie contractuală la momentul efectuării plății sau la scadență (care dintre acestea este mai apropiată).

Anexa A

Data de aplicare și tranziția

Prezenta anexă este parte integrantă din IFRIC 22 și are aceeași obligativitate ca celelalte părți ale IFRIC 22.

DATA DE APLICARE

A1

Entitatea aplică prezenta interpretare pentru perioadele de raportare anuală care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Aplicarea anterior acestei date este permisă. În cazul în care aplică prezenta interpretare pentru o perioadă anterioară, entitatea prezintă acest fapt.

TRANZIȚIE

A2

La aplicarea inițială, entitatea aplică prezenta interpretare:

(a)

retrospectiv conform IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori; sau

(b)

prospectiv, pentru toate activele, cheltuielile și veniturile din domeniul de aplicare al Interpretării, recunoscute inițial la data sau după data:

(i)

de începere a perioadei de raportare în care entitatea aplică pentru prima dată interpretarea; sau

(ii)

de începere a unei perioade de raportare anterioare, prezentate sub formă de informații comparative în situațiile financiare aferente perioadei de raportare în care entitatea aplică pentru prima dată interpretarea.

A3

La aplicarea inițială, o entitate care aplică punctul A2 litera (b) aplică interpretarea activelor, cheltuielilor și veniturilor recunoscute inițial la data sau după data de începere a perioadei de raportare menționate la punctul A2 litera (b) subpunctul (i) sau (ii) pentru care entitatea a recunoscut active nemonetare sau datorii nemonetare generate de contraprestații în avans înainte de data respectivă.

Anexa B

Modificarea menționată în prezenta anexă se aplică pentru perioadele de raportare anuală care încep la data de 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. În cazul în care entitatea aplică prezenta interpretare pentru o perioadă anterioară, această modificare se aplică pentru perioada respectivă.

Modificare la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Se adaugă punctul 39AC.

39AC

IFRIC 22 Tranzacții în valută și contraprestații în avans a adăugat punctul D36 și a modificat punctul D1. O entitatea aplică modificarea respectivă atunci când aplică IFRIC 22.

În anexa D, se modifică punctul D1. Se adaugă un titlu și punctul D36.

D1

Entitatea poate alege să utilizeze una sau mai multe dintre derogările care urmează:

(a)

tranzacții cu plata pe bază de acțiuni (punctele D2 și D3);

(b)

(t)

desemnarea contractelor de cumpărare sau vânzare a unui element nefinanciar (punctul D33);

(u)

venituri (punctele D34 și D35); și

(v)

tranzacții în valută și contraprestații în avans (punctul D36).

Tranzacții în valută și contraprestații în avans

D36

Nu este necesar ca o entitate care adoptă IFRS pentru prima dată să aplice IFRIC 22 Tranzacții în valută și contraprestații în avans pentru activele, cheltuielile și veniturile din domeniul de aplicare al Interpretării respective, recunoscute inițial înainte de data de trecere la standardele IFRS.