26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/3


REGULAMENTUL (UE) 2018/498 AL COMISIEI

din 22 martie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 9

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 12 octombrie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat modificări la Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 9 Instrumente financiare Caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă. Modificările sunt menite să clarifice clasificarea anumitor active financiare cu plata în avans atunci când se aplică IFRS 9.

(3)

În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, Comisia concluzionează că modificările la IFRS 9 îndeplinesc criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

IASB a stabilit data intrării în vigoare a modificărilor la 1 ianuarie 2019, fiind permisă aplicarea anterior acestei date.

(6)

Dat fiind că Regulamentul (UE) 2016/2067 al Comisiei (3) a devenit aplicabil pentru perioade financiare care încep cel târziu la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date, societățile ar trebui să poată utiliza Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 9 Instrumente financiare, astfel cum a fost modificat în anexa la prezentul regulament, începând cu data de la care se aplică Regulamentul (UE) 2016/2067. Prin urmare, societățile ar trebui să poată aplica dispozițiile prezentului regulament pentru perioadele financiare care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date.

(7)

Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) 2016/2067 a intrat în vigoare la 12 decembrie 2016, pentru a se asigura consecvența, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 9 Instrumente financiare din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/2067 al Comisiei din 22 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 (JO L 323, 29.11.2016, p. 1).


ANEXĂ

Caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă

(Modificări la IFRS 9)

Modificări la IFRS 9 Instrumente financiare:

Se adaugă punctul 7.1.7. Se adaugă un nou titlu și punctele 7.2.29-7.2.34.

Capitolul 7   Data intrării în vigoare și tranziția

7.1   DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

7.1.7.

Caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă (Modificări la IFRS 9), publicat în octombrie 2017, a adăugat punctele 7.2.29-7.2.34 și punctul B4.1.12A și a modificat punctul B4.1.11 litera (b) și punctul B4.1.12 litera (b). O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste modificări pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte informații cu privire la acest fapt.

7.2   TRANZIȚIA

Tranziția pentru Caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă

7.2.29.

O entitate trebuie să aplice Caracteristicile de plată în avans cu compensare negativă (Modificări la IFRS 9) retroactiv, în conformitate cu IAS 8, cu excepția situațiilor prevăzute la punctele 7.2.30-7.2.34.

7.2.30.

O entitate care aplică pentru prima dată aceste modificări odată cu aplicarea pentru prima dată a prezentului standard trebuie să aplice punctele 7.2.1-7.2.28 în locul punctelor 7.2.31-7.2.34.

7.2.31.

O entitate care aplică pentru prima dată aceste modificări după ce a aplicat pentru prima dată prezentul standard trebuie să aplice punctele 7.2.32-7.2.34. Entitatea trebuie să aplice, de asemenea, celelalte dispoziții tranzitorii din prezentul standard care sunt necesare pentru aplicarea acestor modificări. În acest scop, trimiterile la data aplicării inițiale se interpretează ca trimiteri la începutul perioadei de raportare în care entitatea aplică pentru prima dată aceste modificări (data aplicării inițiale a acestor modificări).

7.2.32.

În ceea ce privește desemnarea unui activ financiar sau a unei datorii financiare ca fiind evaluată la valoarea justă prin profit sau pierdere, o entitate:

(a)

trebuie să revoce desemnarea sa anterioară a unui activ financiar ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere dacă desemnarea respectivă a fost efectuată anterior conform condiției prevăzute la punctul 4.1.5, dar această condiție nu mai este îndeplinită ca urmare a aplicării acestor modificări;

(b)

poate desemna un activ financiar ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, dacă desemnarea respectivă nu ar fi îndeplinit anterior condiția prevăzută la punctul 4.1.5, dar această condiție este îndeplinită în prezent ca urmare a aplicării acestor modificări;

(c)

trebuie să revoce desemnarea anterioară a unei datorii financiare ca fiind evaluată la valoarea justă prin profit sau pierdere dacă desemnarea respectivă a fost efectuată anterior conform condiției prevăzute la punctul 4.2.2 litera (a), dar această condiție nu mai este îndeplinită ca urmare a aplicării acestor modificări; și

(d)

poate desemna o datorie financiară ca fiind evaluată la valoarea justă prin profit sau pierdere, dacă desemnarea respectivă nu ar fi îndeplinit anterior condiția prevăzută la punctul 4.2.2 litera (a), dar această condiție este îndeplinită în prezent ca urmare a aplicării acestor modificări.

O astfel de desemnare și revocare trebuie făcută pe baza faptelor și circumstanțelor care existau la data aplicării inițiale a acestor modificări. Această clasificare trebuie aplicată retroactiv.

7.2.33.

O entitate nu este obligată să retrateze perioadele anterioare pentru a reflecta aplicarea acestor modificări. Entitatea poate să retrateze perioadele anterioare dacă și numai dacă este posibil acest lucru fără a se utiliza înțelegerea ulterioară și dacă situațiile financiare retratate reflectă toate cerințele din prezentul standard. Dacă o entitate nu retratează perioadele anterioare, aceasta trebuie să recunoască orice diferență între valoarea contabilă anterioară și valoarea contabilă de la începutul perioadei de raportare anuale care cuprinde data aplicării inițiale a acestor modificări în rezultatul reportat de deschidere (sau în altă componentă a capitalurilor proprii, după caz) al perioadei de raportare anuale care cuprinde data aplicării inițiale a acestor modificări.

7.2.34.

În perioada de raportare care include data aplicării inițiale a acestor modificări, entitatea trebuie să prezinte următoarele informații valabile la respectiva dată a aplicării inițiale pentru fiecare clasă de active financiare și de datorii financiare care au fost afectate de aceste modificări:

(a)

categoria de evaluare anterioară și valoarea contabilă anterioară, determinate imediat înainte de aplicarea acestor modificări;

(b)

noua categorie de evaluare și noua valoare contabilă, determinate după aplicarea acestor modificări;

(c)

valoarea contabilă a oricăror active financiare și datorii financiare din situația poziției financiare care au fost desemnate anterior ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, dar care nu mai sunt desemnate astfel; și

(d)

motivele pentru orice desemnare sau redesemnare a activelor financiare sau a datoriilor financiare ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.

În anexa B, se modifică punctul B4.1.11 litera (b) și punctul B4.1.12 litera (b). Se adaugă punctul B4.1.12A. Punctul B4.1.10 nu se modifică, dar este inclus pentru facilitarea verificării trimiterilor.

CLASIFICARE (CAPITOLUL 4)

Clasificarea activelor financiare (secțiunea 4.1)

Fluxuri de trezorerie contractuale care reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat

Termenii contractuali care modifică plasarea în timp sau valoarea fluxurilor de trezorerie contractuale

B4.1.10

Dacă un activ financiar conține un termen contractual care ar putea modifica intervalul temporar sau valoarea fluxurilor de trezorerie contractuale (de exemplu, dacă activul poate fi plătit anticipat înainte de scadență sau dacă termenul său de valabilitate poate fi extins), entitatea trebuie să determine dacă fluxurile de trezorerie contractuale care ar putea apărea pe durata de viață a instrumentului din cauza respectivului termen contractual reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. Pentru a efectua această determinare, entitatea trebuie să evalueze fluxurile de trezorerie contractuale care ar putea apărea atât înainte, cât și după modificarea fluxurilor de trezorerie contractuale. Poate fi, de asemenea, necesar ca entitatea să evalueze natura oricărui eveniment contingent (adică evenimentul declanșator) care ar putea modifica intervalul temporar sau valoarea fluxurilor de trezorerie contractuale. Deși natura evenimentului contingent nu reprezintă în sine un factor determinant pentru a aprecia dacă fluxurile de trezorerie contractuale reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii, aceasta poate constitui un indicator. De exemplu, să comparăm un instrument financiar cu o rată a dobânzii care este restabilită la un nivel mai ridicat dacă debitorul nu efectuează un anumit număr de plăți aferente cu un instrument financiar cu o rată a dobânzii care este restabilită la un nivel mai ridicat dacă un anumit indice pe capitaluri proprii atinge un anumit nivel. În primul caz, este mai probabil ca fluxurile de trezorerie contractuale pe durata de viață a instrumentului să reprezinte exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat, din cauza legăturii dintre plățile neefectuate și o creștere a riscului de credit. (A se vedea, de asemenea, punctul B4.1.18.)

B4.1.11

În continuare sunt date câteva exemple de termeni contractuali care au ca rezultat fluxuri de trezorerie contractuale care reprezintă exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat:

(a)

o rată variabilă a dobânzii care constă în contravaloarea pentru valoarea-timp a banilor, pentru riscul de credit asociat valorii principalului datorat pe o anumită perioadă de timp (contravaloarea pentru riscul de credit poate fi deja determinată la recunoașterea inițială și, în consecință, poate fi fixă) și pentru alte riscuri și costuri de creditare de bază, precum și într-o marjă de profit;

(b)

un termen contractual care îi permite emitentului (adică debitorului) să plătească anticipat un instrument de datorie sau îi permite deținătorului (adică creditorului) să restituie emitentului înainte de scadență un instrument de datorie, iar plata anticipată reprezintă în esență valoarea scadentă a principalului și a dobânzii aferente valorii principalului datorat, care poate cuprinde o compensație rezonabilă pentru încetarea anticipată a contractului; și

(c)

un termen contractual care permite emitentului sau deținătorului să extindă clauzele contractuale ale unui instrument de datorie (adică o opțiune de extindere), iar termenii opțiunii de extindere au ca rezultat fluxuri de trezorerie contractuale, în perioada de extindere, care sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat, care pot include o compensație rezonabilă suplimentară pentru extinderea contractului.

B4.1.12

În pofida punctului B 4.1.10, un activ financiar care altminteri ar îndeplini condiția de la punctul 4.1.2 litera (b) și de la punctul 4.1.2A litera (b), dar nu o îndeplinește numai din cauza unui termen contractual care permite (sau impune) ca emitentul să plătească anticipat un instrument de datorie sau care permite (sau impune) deținătorului să restituie emitentului înainte de scadență instrumentul de datorie este eligibil pentru a fi evaluat la costul amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [sub rezerva îndeplinirii condiției de la punctul 4.1.2 litera (a) sau a condiției de la punctul 4.1.2A litera (a)] dacă:

(a)

entitatea achiziționează sau emite activul financiar cu o primă sau cu o reducere față de valoarea nominală contractuală;

(b)

plata anticipată reprezintă în esență valoarea nominală contractuală și dobânda contractuală acumulată (dar neplătită), care poate cuprinde o compensație rezonabilă pentru încetarea anticipată a contractului; și

(c)

atunci când entitatea recunoaște inițial activul financiar, valoarea justă a caracteristicii de plată în avans este nesemnificativă.

B4.1.12A

În scopul aplicării punctului B4.1.11 litera (b) și a punctului B4.1.12 litera (b), indiferent de evenimentul sau de circumstanța care determină încetarea anticipată a contractului, o parte poate plăti sau primi o compensație rezonabilă pentru încetarea anticipată. De exemplu, o parte poate plăti sau primi o compensație rezonabilă atunci când alege să rezilieze anticipat contractul (sau provoacă într-un alt mod încetarea anticipată).