23.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/480 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2017

de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (1), în special articolul 9 alineatul (3), articolul 18 alineatul (7), articolul 21 alineatul (3) și articolul 26 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura o abordare comună în aplicarea Regulamentului (UE) 2015/760, este necesar să se instituie dispoziții care să precizeze criteriile de stabilire a circumstanțelor în care utilizarea instrumentelor financiare derivate este destinată exclusiv acoperirii riscurilor, situațiile în care durata de viață a unui fond european de investiții pe termen lung („ELTIF”) este considerată suficient de lungă, criteriile de utilizat pentru anumite elemente ale calendarului detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor ELTIF și structurile disponibile investitorilor de retail.

(2)

Pentru a asigura coerența între dispozițiile care ar trebui să intre în vigoare în același timp și pentru a facilita o imagine de ansamblu asupra acestor dispoziții și accesul ușor la acestea, este oportun să se adopte standardele tehnice de reglementare respective în cadrul unui regulament unic.

(3)

În ceea ce privește circumstanțele în care utilizarea instrumentelor financiare derivate este destinată exclusiv acoperirii riscurilor inerente investițiilor unui ELTIF, este necesar să se ia în considerare instrumentele financiare derivate al căror suport corespunde activelor în care a investit ELTIF și ale căror expuneri urmează să fie acoperite, precum și tranzacțiile cu active care, deși nu sunt identice cu activele în care a investit ELTIF, se referă la aceeași clasă de active. Este mai ales cazul atunci când un instrument financiar derivat menit să acopere împotriva riscurilor o expunere la un anumit element nu este disponibil ca tip de instrument financiar derivat specific acestui scop, ci mai degrabă ca element printre alte elemente incluse într-un index care este suportul unui instrument financiar derivat. De asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate poate constitui în unele cazuri o strategie de acoperire a riscurilor numai dacă este aplicată în combinație cu tranzacții cu anumite active; acest tip de strategie nu ar trebui să fie interzisă. Pentru a asigura că utilizarea instrumentelor financiare derivate este destinată exclusiv acoperirii riscurilor inerente investițiilor unui ELTIF, administratorul ELTIF ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a garanta că instrumentele financiare derivate utilizate reduc în mod eficace riscul relevant la nivelul ELTIF și că sunt eficiente și în condiții de tensiune a pieței. Ar trebui ca reducerea riscului să poată fi verificată prin utilizarea de sisteme adecvate de gestionare a riscurilor care identifică riscul care urmează să fie atenuat și modul în care instrumentul financiar derivat ar atenua acest risc.

(4)

În situațiile în care un ELTIF investește în active care au profiluri de scadență diferite, durata de viață a unui ELTIF ar trebui stabilită în raport cu activul individual din portofoliul ELTIF care are cel mai lung orizont de investiții, având în vedere lichiditatea activului în cauză.

(5)

În evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători care se va include în calendarul pentru cesiunea ordonată a activelor ELTIF ar trebui să se țină seama de riscurile de piață, inclusiv de eventualitatea ca potențialii cumpărători să se bazeze în general pe obținerea de împrumuturi de la terți, de existența riscului de deficit de lichiditate al activelor înainte de vânzare, de existența riscurilor care derivă din modificarea legislației, precum reformele fiscale, sau din modificări de ordin politic și de existența riscului de deteriorare a situației economice pe piața relevantă pentru activele ELTIF. În cazul altor active, distincte de activele de investiții eligibile, nu ar trebui să se prevadă obligativitatea evaluării specifice a acestor riscuri în temeiul prezentului regulament, dat fiind că se presupune că activele prevăzute la articolul 50 alineatul (1) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) sunt lichide prin însăși natura lor.

(6)

Evaluarea activelor care vor fi incluse în calendarul pentru cesiunea ordonată a activelor ELTIF ar trebui să aibă loc la o dată care este suficient de aproape de data la care se începe cesionarea activelor. Cu toate acestea, în cazul în care ELTIF a efectuat o evaluare în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) la o dată care este suficient de apropiată de data la care se începe cesionarea activelor, nu ar trebui să se prevadă obligativitatea unei evaluări suplimentare. Pregătirea calendarului pentru cesiunea ordonată a activelor ELTIF ar trebui însă să înceapă de îndată ce este oportun și cu mult timp înaintea termenului la care calendarul trebuie prezentat autorității competente a ELTIF.

(7)

Structurile care trebuie puse la dispoziția investitorilor de retail în fiecare stat membru în care administratorul ELTIF desfășoară activități de distribuire pot fi furnizate de către una sau mai multe entități în persoană, prin telefon sau prin mijloace electronice, aceste entități putând fi administratorul sau orice altă entitate care face obiectul reglementărilor aplicabile sarcinilor care îi sunt încredințate de către administratorul ELTIF.

(8)

Pentru a se evita orice posibilă perturbare a pieței, este necesar ca ELTIF care au fost autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, administratorii acestora și autoritățile lor competente să dispună de suficient timp pentru a se adapta la cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(9)

Dispozițiile privind durata de viață suficientă a ELTIF ar trebui să se aplice numai în cazul ELTIF care depun o cerere de autorizare după intrarea în vigoare a prezentului regulament, dat fiind că, în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760, durata de viață a ELTIF trebuie să fie stabilită până la momentul în care se depune cererea de autorizare ca ELTIF la autoritatea competentă a ELTIF.

(10)

Pentru a permite autorităților competente și administratorilor ELTIF care au fost autorizate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să se adapteze la noile cerințe cuprinse în prezentul regulament, ar trebui ca data de aplicare a prezentului regulament să fie fixată la un an de la intrarea în vigoare a acestuia. Cerința privind durata de viață suficient de lungă a ELTIF este considerată a fi îndeplinită în temeiul prezentului regulament de către ELTIF autorizate deja în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(11)

Prezentul regulament se bazează pe standardele tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(12)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor

(1)   Circumstanțele în care utilizarea instrumentelor financiare derivate este considerată ca fiind destinată exclusiv acoperirii riscurilor inerente altor investiții ale fondului european de investiții pe termen lung („ELTIF”), astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2015/760, se concretizează atunci când sunt îndeplinite toate criteriile stabilite la prezentul articol alineatele (2), (3) și (4).

(2)   Instrumentul financiar derivat trebuie să se utilizeze numai în scopul acoperirii riscurilor care decurg din expunerile la activele menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/760.

Se consideră că s-a atins scopul acoperirii riscurilor care decurg din expunerile la activele menționate la primul paragraf numai atunci când utilizarea respectivului instrument financiar derivat duce la o reducere a acelor riscuri la nivelul ELTIF care poate fi verificată și măsurată în mod obiectiv.

În cazul în care nu sunt disponibile instrumente financiare derivate pentru a acoperi riscurile care decurg din expunerea la activele menționate la primul paragraf, se pot folosi instrumente financiare derivate cu un suport din aceeași clasă de active.

(3)   Utilizarea de către ELTIF a unor instrumente financiare derivate cu scopul de a obține un randament nu poate fi considerată a servi scopului de acoperire a riscurilor.

(4)   Administratorul ELTIF ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că instrumentele financiare derivate utilizate pentru acoperirea riscurilor inerente altor investiții ale ELTIF reduc riscurile la nivelul ELTIF în conformitate cu alineatul (2), inclusiv în condiții de tensiune a pieței.

Articolul 2

Durata de viață suficientă a ELTIF

În sensul articolului 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/760, se consideră că durata de viață a unui ELTIF este suficient de lungă pentru a acoperi ciclul de viață al fiecăruia dintre activele individuale ale ELTIF atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

ELTIF aliniază data de încheiere a duratei sale de viață la data de încheiere a orizontului de investiții al activului individual din portofoliul ELTIF cu cel mai lung orizont de investiții la momentul depunerii cererii de autorizare ca ELTIF la autoritatea competentă a ELTIF;

(b)

orice investiție efectuată de ELTIF după data autorizării sale ca ELTIF nu trebuie să aibă un orizont de investiții rezidual care depășește durata de viață rămasă a ELTIF la momentul realizării investiției.

Articolul 3

Criterii de evaluare a pieței pentru potențialii cumpărători

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/760, administratorul unui ELTIF evaluează toate elementele următoare referitoare la fiecare activ în care investește ELTIF:

(a)

prezența pe piață a unuia sau a mai multor cumpărători potențiali;

(b)

expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competență, grijă și diligență în momentul finalizării calendarului, ca potențialii cumpărători să depindă de finanțare externă pentru achiziționarea activului relevant;

(c)

în cazul în care nu există cumpărători potențiali pentru un activ, durata de timp care ar putea fi necesară pentru identificarea unuia sau a mai multor cumpărători pentru acel activ;

(d)

profilul de scadență specific al activului;

(e)

expectativa administratorului ELTIF, în baza unei evaluări efectuate cu competență, grijă și diligență în momentul finalizării calendarului, ca următoarele riscuri să se concretizeze:

(i)

riscul aferent modificărilor legislative care ar putea afecta piața cumpărătorilor potențiali;

(ii)

riscul politic care ar putea afecta piața cumpărătorilor potențiali;

(f)

evaluarea administratorului privind posibilitatea ca elementele enumerate la literele (a) și (b) să fie afectate negativ pe perioada cesionării de condițiile economice generale ale pieței sau piețelor relevante pentru activ.

Articolul 4

Criterii de evaluare a activelor care vor fi cesionate

(1)   În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2015/760, evaluarea activelor care urmează să fie cesionate trebuie să respecte următoarele criterii:

(a)

evaluarea începe de îndată ce este oportun și cu suficient timp înainte de termenul în care calendarul detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor ELTIF trebuie prezentat autorității competente a ELTIF;

(b)

evaluarea trebuie să fi fost încheiată cu cel mult șase luni înainte de termenul prevăzut la litera (a).

(2)   Evaluările efectuate în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2011/61/UE pot fi luate în considerare atunci când a fost încheiată o evaluare cu cel mult șase luni înainte de termenul prevăzut la prezentul articol alineatul (1).

Articolul 5

Specificații privind structurile puse la dispoziția investitorilor de retail

(1)   În sensul articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/760, administratorul unui ELTIF trebuie să instituie structuri pentru efectuarea următoarelor sarcini:

(a)

procesarea ordinelor de subscriere, de plată, de răscumpărare și de rambursare ale investitorilor de retail referitoare la unitățile sau acțiunile ELTIF, în conformitate cu condițiile stabilite în documentele de distribuire ale ELTIF;

(b)

furnizarea de informații investitorilor de retail cu privire la modalitatea de efectuare a ordinelor menționate la litera (a) și cu privire la modalitățile de plată a veniturilor din răscumpărare și rambursare;

(c)

facilitarea manipulării informațiilor referitoare la exercitarea de către investitorii de retail a drepturilor pe care le dobândesc în urma investițiilor lor în ELTIF în statul membru unde este distribuit ELTIF;

(d)

punerea la dispoziția investitorilor de retail, pentru analiză și obținerea de copii, a următoarelor documente:

(i)

regulile sau actele constitutive ale ELTIF;

(ii)

cel mai recent raport anual al ELTIF;

(e)

punerea la dispoziția investitorilor de informații relevante pentru sarcinile pe care le îndeplinesc, pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2009/65/CE.

(2)   Administratorul ELTIF se asigură că structurile menționate la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/760 au următoarea infrastructură tehnică:

(a)

execută sarcinile în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru în care este distribuit ELTIF;

(b)

execută sarcinile în persoană, prin telefon sau pe cale electronică.

(3)   Administratorul unui ELTIF se asigură că structurile menționate la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/760 sunt de tipul celor de mai jos și au următoarele caracteristici:

(a)

sunt executate de către una sau mai multe entități care sunt fie administratorul ELTIF, fie o entitate terță care face obiectul reglementărilor aplicabile sarcinilor care urmează a fi executate;

(b)

în cazul în care structurile sunt executate de o entitate terță, aceasta din urmă primește toate informațiile și documentele relevante de la administratorul ELTIF;

(c)

în cazul în care structurile sunt executate de o entitate terță, desemnarea entității este atestată prin intermediul unui contract scris. Contractul scris trebuie să precizeze care dintre sarcinile menționate la alineatul (1) nu sunt efectuate de administratorul ELTIF.

Articolul 6

Dispoziții tranzitorii

Se consideră că un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament.

Un ELTIF autorizat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/760 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament aplică articolele 1, 3, 4 și 5 din prezentul regulament de la 1 mai 2019.

Articolul 7

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123, 19.5.2015, p. 98.

(2)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 301, 17.11.2009, p. 32).

(3)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).