20.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/4


REGULAMENTUL (UE) 2018/455 AL COMISIEI

din 16 martie 2018

de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatele (5) și (6),

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (2), în special articolul 55 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede sarcinile, atribuțiile și cerințele generale ale laboratoarelor de referință din Uniunea Europeană (UE) pentru produsele alimentare, hrana pentru animale și sănătatea animală. Laboratoarele de referință din UE pentru sănătatea animală și animalele vii sunt enumerate în partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004. La punctul 15 din partea II a anexei respective este menționat Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regatul Unit, ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(2)

Directiva 2006/88/CE stabilește cerințele de sănătate animală pentru introducerea pe piață, importul și tranzitul prin Uniune ale animalelor și produselor de acvacultură și anumite cerințe minime de prevenire și control privind anumite boli ale acestor animale. Articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2006/88/CE prevede desemnarea laboratoarelor de referință din UE pentru bolile animalelor acvatice care fac obiectul respectivei directive.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei (3) a desemnat Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regatul Unit, ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor pentru perioada 1 iulie 2008-30 iunie 2018. Articolul 55 alineatul (3) din Directiva 2006/88/CE prevede o reexaminare a funcțiilor respectivului laborator.

(4)

Ca urmare a notificării primite din partea Regatului Unit în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, funcția de laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor deținută de Cefas nu poate continua pentru o perioadă suplimentară după data de 1 iulie 2018.

(5)

Luându-se în considerare sinergiile în expertiza tehnică, capacitățile laboratorului și colaborarea în rețea cu laboratoarele de referință naționale, laboratorul de referință al UE pentru boli ale peștilor ar trebui să preia sarcinile și funcțiile laboratorului de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemarca, desemnat ca laborator de referință al UE pentru boli ale peștilor, ar trebui să preia sarcinile și funcțiile laboratorului de referință al UE pentru boli ale crustaceelor.

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, care își asumă responsabilitățile laboratorului de referință al UE pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor, ar trebui să fie indicat ca laborator de referință al UE pentru boli ale crustaceelor pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2023. În plus, acesta ar trebui să fie menționat în partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Prin urmare, partea II a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificată în consecință.

(8)

Pentru a se asigura continuitatea deplină a activităților laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene pentru boli ale crustaceelor, este adecvat să se prevadă o dată de punere în aplicare specifică pentru măsurile prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada 1 iulie 2018-30 iunie 2023, se atribuie responsabilitățile și sarcinile laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale crustaceelor Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danemarca.

Articolul 2

Partea II din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

Laborator de referință al UE pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danemarca”.

2.

Punctul 15 se elimină.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de desemnare a laboratoarelor comunitare de referință pentru boli ale crustaceelor, rabie și tuberculoză bovină, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratoarelor comunitare de referință în privința rabiei și a tuberculozei bovine și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 201, 30.7.2008, p. 29).