6.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/329 AL COMISIEI

din 5 martie 2018

de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 95 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (UE) 2017/625, Comisia a lansat o cerere publică de candidaturi pentru selectarea și desemnarea unui centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor care ar trebui să sprijine activitățile Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește aplicarea normelor care prevăd cerințele privind bunăstarea animalelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f) din regulamentul respectiv.

(2)

Comitetul de evaluare și selectare numit pentru cererea de candidaturi respectivă a concluzionat că consorțiul condus de Wageningen Livestock Research și alcătuit, de asemenea, din Universitatea din Aarhus și din Institutul Friedrich-Loeffler îndeplinește cerințele stabilite la articolul 95 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 și poate fi responsabil cu sarcinile stabilite la articolul 96 din respectivul regulament.

(3)

Acest consorțiu ar trebui, prin urmare, să fie desemnat ca centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor căruia îi sunt încredințate sarcini de sprijin, în măsura în care acestea vor fi incluse în programele de lucru anuale sau multianuale ale centrului de referință. Programele ar trebui să fie stabilite în conformitate cu obiectivele și prioritățile programelor de lucru relevante adoptate de către Comisie în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(4)

Desemnarea ar trebui revizuită o dată la cinci ani, începând cu data aplicării prezentului regulament.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 29 aprilie 2018, în conformitate cu data aplicării prevăzută la articolul 167 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următorul consorțiu este desemnat drept centru de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor, responsabil cu sprijinirea activităților orizontale ale Comisiei și ale statelor membre în domeniul cerințelor privind bunăstarea animalelor:

Nume

:

Consorțiu condus de Livestock Research Livestock Research și alcătuit, de asemenea, din Universitatea din Aarhus și din Institutul Friedrich-Loeffler

Adresă

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLAND

Desemnarea este revizuită o dată la cinci ani, începând cu data aplicării prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 29 aprilie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).