27.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/30


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/291 AL COMISIEI

din 26 februarie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active bifentrin

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special al doilea caz prevăzut la articolul 21 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 582/2012 al Comisiei (2) a aprobat bifentrinul ca substanță activă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și a prevăzut obligația ca solicitantul la cererea căruia a fost aprobată substanța bifentrin să furnizeze, printre altele, informații de confirmare privind toxicitatea reziduală pentru artropodele nevizate și potențialul lor de recolonizare, precum și un program de monitorizare pentru a evalua potențialul de bioacumulare și de bioamplificare în mediul acvatic și terestru.

(2)

La 29 iulie 2013, solicitantul a transmis programul de monitorizare, trimițând rezultatele acestuia la 31 iulie 2015. La 29 iulie 2014, solicitantul a trimis informații suplimentare pentru a răspunde celorlalte cerințe de date de confirmare. Aceste trei serii de observații au fost furnizate statului membru raportor Franța în termenul prevăzut pentru transmiterea acestora.

(3)

Franța a evaluat informațiile suplimentare și programul de monitorizare transmise de solicitant. Franța a prezentat evaluarea sa celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”), sub forma unui addendum la proiectul de raport de evaluare, la 17 decembrie 2014, în ceea ce privește informațiile suplimentare transmise pentru a răspunde celorlalte cerințe de date de confirmare, și la 3 noiembrie 2015, în ceea ce privește programul de monitorizare.

(4)

Celelalte state membre, solicitantul și autoritatea au fost consultate și invitate să prezinte observații cu privire la evaluarea efectuată de statul membru raportor. Autoritatea a publicat rapoartele tehnice care rezumă rezultatele consultării pentru bifentrin la 26 martie 2015 (3), în ceea ce privește informațiile suplimentare transmise pentru a răspunde celorlalte cerințe de date de confirmare, și la 14 aprilie 2016 (4), în ceea ce privește programul de monitorizare.

(5)

Proiectul de raport de evaluare, addendumul și rapoartele tehnice ale autorității au fost reexaminate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale și au fost finalizate la 26 ianuarie 2018, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei pentru bifentrin. Comisia a invitat solicitantul să își prezinte observațiile pe marginea raportului de reexaminare pentru bifentrin. Solicitantul și-a prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(6)

Comisia a ajuns la concluzia că informațiile transmise sunt insuficiente și nu permit să se tragă concluzia că are loc o recolonizare adecvată a anumitor specii de artropode nevizate din teren, în timp ce alte posibilități de atenuare a unui astfel de risc nu pot fi puse în aplicare în mod realist. În plus, programul de monitorizare creează incertitudini cu privire la întrebarea dacă rezultatele sale, bazate pe o suprapunere a tehnicilor de atenuare, sunt reprezentative pentru practica agricolă și suficiente pentru a evalua potențialul de bioacumulare și de bioamplificare pentru mediul acvatic și terestru.

(7)

Prin urmare, pentru a elimina riscul sporit identificat pentru artropodele nevizate și, de asemenea, pentru a lua în considerare potențialul de bioacumulare și de bioamplificare în mediul acvatic și terestru, este adecvat să se restricționeze în continuare condițiile de utilizare a substanței bifentrin și să se autorizeze doar utilizările în serele cu o structură permanentă.

(8)

Prin urmare, anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (5) ar trebui modificată în consecință.

(9)

Statelor membre ar trebui să li se acorde timp suficient pentru a modifica sau a retrage autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin bifentrin.

(10)

În ceea ce privește produsele de protecție a plantelor care conțin bifentrin, în cazul în care statele membre acordă o perioadă de grație în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, respectiva perioadă ar trebui să expire cel târziu la 19 iunie 2019.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Dacă este necesar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre modifică sau retrag autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bifentrin ca substanță activă, cel târziu până la 19 iunie 2018.

Articolul 3

Perioada de grație

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 este cât mai scurtă posibil și expiră cel târziu la 19 iunie 2019.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 582/2012 al Comisiei din 2 iulie 2012 de autorizare a substanței active bifentrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 173, 3.7.2012, p. 3).

(3)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin (Raport tehnic privind rezultatul consultării cu statele membre, solicitantul și EFSA cu privire la evaluarea riscului utilizării ca pesticid ce reiese din datele de confirmare pentru bifentrin). EFSA supporting publication [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2015:EN-780. 23 pp.

(4)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin (Raport tehnic privind rezultatul consultării cu statele membre, solicitantul și EFSA cu privire la evaluarea riscului utilizării ca pesticid ce reiese din datele de confirmare pentru bifentrin). EFSA supporting publication [Materiale conexe ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)] 2016:EN-1019. 39 pp.

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).


ANEXĂ

Coloana „Dispoziții specifice” corespunzătoare rândului 23, bifentrin, din partea B a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid în serele cu o structură permanentă.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare a bifentrinului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

(a)

emisiilor din sere, cum ar fi apa de condensare, apa de drenare, solul sau substratul artificial, pentru a înlătura riscurile pentru organismele acvatice și pentru alte organisme nevizate;

(b)

protecției populației de albine polenizatoare plasate intenționat în seră;

(c)

protecției operatorilor și lucrătorilor, asigurând faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută, după caz, folosirea unor echipamente adecvate de protecție individuală.

Condițiile de autorizare includ măsuri de atenuare a riscurilor și prevăd etichetarea corespunzătoare a produselor de protecție a plantelor.”