27.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/21


REGULAMENTUL (UE) 2018/289 AL COMISIEI

din 26 februarie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 2 Plata pe bază de acțiuni

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 20 iunie 2016, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB) a publicat amendamente la Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 2 Plata pe bază de acțiuni. Amendamentele respective au scopul de a clarifica modul în care societățile ar trebui să aplice standardul în anumite cazuri specifice.

(3)

În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, Comisia a ajuns la concluzia că amendamentele la IFRS 2 îndeplinesc criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

IASB a stabilit că amendamentele la IFRS 2 intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 2 Plata pe bază de acțiuni din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Clasificarea și evaluarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni

Modificări la IFRS 2

Modificări la IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni

Punctele 19, 30-31, 33, 52 și 63 se modifică, iar punctele 33A–33H, 59A–59B și 63D se adaugă. Se adaugă titluri înainte de punctele 33A și 33E. Punctele 32 și 34 nu au fost modificate, dar sunt incluse pentru facilitarea verificării trimiterilor.

TRATAMENTUL CONDIȚIILOR NECESARE PENTRU A INTRA ÎN DREPTURI

19.

O acordare de instrumente de capitaluri proprii poate fi condiționată de satisfacerea unor condiții specificate necesare pentru a intra în drepturi. De exemplu, o acordare de acțiuni sau de opțiuni pe acțiuni unui angajat este în general condiționată de rămânerea angajatului în serviciul entității pentru o perioadă de timp specificată. Se poate prevedea satisfacerea unor condiții de performanță, cum ar fi ca entitatea să realizeze o creștere specificată a profitului sau o creștere specificată a prețului acțiunilor entității. Condițiile necesare pentru a intra în drepturi, altele decât condițiile de piață, nu trebuie luate în considerare la estimarea valorii juste a acțiunilor sau a opțiunilor pe acțiuni la data de evaluare. În schimb, condițiile necesare pentru a intra în drepturi, altele decât condițiile de piață, trebuie luate în considerare prin ajustarea numărului de instrumente de capitaluri proprii incluse în evaluarea valorii tranzacției, astfel încât, în cele din urmă, valoarea recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestație pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate trebuie să se bazeze pe numărul de instrumente de capitaluri proprii care intră în drepturi în cele din urmă. Așadar, pe o bază cumulativă, nicio valoare nu este recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite dacă instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intră în drepturi din cauza neîndeplinirii unei condiții necesare pentru a intra în drepturi, alta decât o condiție de piață, de exemplu, partenerul nu finalizează perioada de servicii specificată sau nu este îndeplinită o condiție de performanță, care face obiectul dispozițiilor de la punctul 21.

TRANZACȚII CU PLATA PE BAZĂ DE ACȚIUNI CU DECONTARE ÎN NUMERAR

30.

Pentru tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, entitatea trebuie să evalueze bunurile sau serviciile achiziționate și datoria suportată la valoarea justă a datoriei, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de la punctele 31-33D. Până în momentul decontării datoriei, entitatea trebuie să reevalueze valoarea justă a datoriei la sfârșitul fiecărei perioade de raportare și la data decontării, iar orice modificări ale valorii juste trebuie să fie recunoscute în profitul sau pierderea perioadei.

31.

De exemplu, o entitate le poate acorda angajaților drepturi privind aprecierea acțiunilor ca parte a pachetului lor salarial, prin care angajații vor fi îndreptățiți la o plată viitoare în numerar (mai degrabă decât la un instrument de capitaluri proprii), pe baza creșterii prețului acțiunii entității de la un nivel specificat în decursul unei perioade specificate de timp. Alternativ, o entitate le poate acorda angajaților săi dreptul de a primi plăți viitoare în numerar prin acordarea acestora a unui drept la acțiuni (inclusiv acțiuni care vor fi emise la exercitarea opțiunilor pe acțiuni) care sunt răscumpărabile, fie obligatoriu (de exemplu, la încetarea contractului de angajare), fie la opțiunea angajatului. Aceste angajamente sunt exemple de tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar. Drepturile privind aprecierea acțiunilor sunt utilizate pentru a ilustra unele dintre cerințele de la punctele 32-33D, însă cerințele de la punctele respective se aplică tuturor tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar.

32.

Entitatea trebuie să recunoască serviciile primite și o datorie de plată pentru acele servicii, pe măsură ce angajații prestează serviciile. De exemplu, anumite drepturi privind aprecierea acțiunilor intră în drepturi imediat și, prin urmare, angajaților nu li se impune să finalizeze o perioadă specificată de serviciu pentru a fi îndreptățiți la plata în numerar. În absența dovezilor privind contrariul, entitatea trebuie să considere că serviciile prestate de angajați în schimbul drepturilor privind aprecierea acțiunilor au fost primite. Astfel, entitatea trebuie să recunoască imediat serviciile primite și o datorie de a plăti pentru acestea. Dacă drepturile privind aprecierea acțiunilor nu devin exercitabile până la momentul la care angajații finalizează perioada specificată de serviciu, entitatea trebuie să recunoască serviciile primite și o datorie de a plăti pentru acestea pe măsură ce angajații prestează serviciile în decursul acelei perioade.

33.

Datoria trebuie evaluată, inițial și la finalul fiecărei perioade de raportare până la decontare, la valoarea justă a drepturilor privind aprecierea acțiunilor, prin aplicarea unui model de evaluare a opțiunii, luând în considerare termenii și condițiile pe baza cărora au fost acordate drepturile privind aprecierea acțiunilor și măsura în care angajații au prestat serviciile la zi, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de la punctele 33A–33D. O entitate poate modifica termenii și condițiile pe baza cărora este acordată o plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar. Pentru a modifica o tranzacție cu plata pe bază de acțiuni care își schimbă clasificarea de la tranzacții cu decontare în numerar la tranzacții cu decontare în instrumente de capitaluri proprii, sunt prevăzute orientări la punctele B44A–B44C din Anexa B.

TRATAMENTUL CONDIȚIILOR NECESARE PENTRU A INTRA ÎN DREPTURI ȘI AL CONDIȚIILOR DE ALTĂ NATURĂ

33A

O tranzacție de plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar poate fi condiționată de satisfacerea unor condiții specificate necesare pentru a intra în drepturi. Se poate prevedea satisfacerea unor condiții de performanță, cum ar fi ca entitatea să realizeze o creștere specificată a profitului sau o creștere specificată a prețului acțiunilor entității. Condițiile necesare pentru a intra în drepturi, altele decât condițiile de piață, nu trebuie luate în considerare la estimarea valorii juste a plății pe bază de acțiuni cu decontare în numerar la data de evaluare. În schimb, condițiile necesare pentru a intra în drepturi, altele decât condițiile de piață, trebuie luate în considerare prin ajustarea numărului de prime incluse în evaluarea datoriei care decurge din tranzacție.

33B

În vederea îndeplinirii cerințelor de la punctul 33A, entitatea trebuie să recunoască o valoare pentru bunurile sau serviciile primite în timpul perioadei necesare pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi. Această valoare trebuie să se bazeze pe cea mai bună estimare disponibilă a numărului de prime preconizate să intre în drepturi. Entitatea trebuie să revizuiască acea estimare, dacă este necesar, dacă informații ulterioare indică faptul că numărul de premii preconizate să intre în drepturi diferă în raport cu estimările anterioare. La data intrării în drepturi, entitatea trebuie să revizuiască estimarea pentru a egala numărul de prime care au intrat în drepturi în cele din urmă.

33C

Condițiile de piață, precum un preț al acțiunilor vizat, care condiționează intrarea în drepturi (sau exercitarea), precum și alte condiții decât cele necesare pentru a intra în drepturi, trebuie luate în considerare la estimarea valorii juste a plății pe bază de acțiuni cu decontare în numerar acordate și la reevaluarea valorii juste la sfârșitul fiecărei perioade de raportare și la data decontării.

33D

Ca urmare a aplicării punctelor 30–33C, valoarea cumulativă recunoscută în ultimă instanță pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestație pentru plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar este egală cu suma plătită în numerar.

TRANZACȚII CU PLATA PE BAZĂ DE ACȚIUNI CU O CARACTERISTICĂ DE DECONTARE PE BAZĂ NETĂ A OBLIGAȚIILOR DE REȚINERE LA SURSĂ

33E

Legislația sau reglementările fiscale pot impune unei entități obligația de a reține o sumă pentru o obligație fiscală a angajatului asociată cu o plată pe bază de acțiuni și de a transfera suma respectivă, de regulă în numerar, administrației fiscale în numele angajatului. În vederea îndeplinirii acestei obligații, termenii angajamentului de plată pe bază de acțiuni pot permite sau pot impune entității să rețină numărul de instrumente de capitaluri proprii care corespund valorii monetare a obligației fiscale a angajatului din numărul total de instrumente de capitaluri proprii care altfel ar fi fost emise către angajat cu ocazia exercitării (sau intrării în drepturi) a plății pe bază de acțiuni (ceea ce înseamnă că angajamentul de plată pe bază de acțiuni are o „caracteristică de decontare pe bază netă”).

33F

Ca derogare de la cerințele de la punctul 34, tranzacția descrisă la punctul 33E trebuie clasificată în ansamblul său ca o tranzacție cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii dacă ar fi fost clasificată astfel în absența caracteristicii de decontare pe bază netă.

33G

Entitatea aplică dispozițiile de la punctul 29 din prezentul standard pentru a contabiliza reținerea de acțiuni pentru finanțarea plății către autoritatea fiscală a obligației fiscale a angajatului asociate cu plata pe bază de acțiuni. Prin urmare, plata efectuată trebuie contabilizată ca o deducere din capitalurile proprii pentru acțiunile reținute, cu excepția cazului în care plata depășește valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii reținute, evaluate la data decontării pe bază netă.

33H

Derogarea de la punctul 33F nu se aplică în cazul:

(a)

unui angajament de plată pe bază de acțiuni cu o caracteristică de decontare pe bază netă pentru care legislația sau reglementările fiscale nu prevăd obligația entității de a reține o sumă pentru obligația fiscală a angajatului asociată cu respectiva plată pe bază de acțiuni; sau

(b)

oricăror instrumente de capitaluri proprii pe care entitatea le reține în plus față de obligația fiscală a angajatului asociată cu plata pe bază de acțiuni (adică entitatea a reținut un număr de acțiuni care depășește valoarea monetară a obligației fiscale a angajatului). Aceste acțiuni reținute în exces trebuie contabilizată ca o plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar în cazul în care suma respectivă este plătită angajatului în numerar (sau în alte active).

34.

Pentru tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni în care termenii angajamentului permit fie entității, fie partenerului alegerea modului de decontare fie în numerar (sau în alte active), fie prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii, entitatea trebuie să contabilizeze acea tranzacție sau componentele acelei tranzacții fie ca o tranzacție cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, dacă și în măsura în care entitatea a suportat o datorie de decontat în numerar sau în alte active, fie ca o tranzacție cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii dacă și în măsura în care nu a fost suportată nicio astfel de datorie.

PREZENTĂRI DE INFORMAȚII

52.

Dacă informațiile prevăzute a fi prezentate de către prezentul standard nu respectă principiile de la punctele 44, 46 și 50, entitatea trebuie să prezinte informațiile suplimentare necesare pentru satisfacerea acestora. De exemplu, dacă o entitate a clasificat orice tranzacții cu plata pe bază de acțiuni ca fiind tranzacții cu decontare în instrumente capitaluri proprii, în conformitate cu punctul 33F, entitatea trebuie să prezinte o estimare a sumei preconizate să fie transferate administrației fiscale pentru decontarea obligației fiscale a angajatului atunci când este necesar să informeze utilizatorii cu privire la efectele fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu angajamentul de plată pe bază de acțiuni.

PREVEDERI TRANZITORII

59A

O entitate trebuie să aplice modificările de la punctele 30–31, 33–33H și B44A–B44C, astfel cum figurează mai jos. Perioadele anterioare nu sunt retratate.

(a)

Modificările de la punctele B44A–B44C nu se aplică decât modificărilor care au loc la data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările sau ulterior acestei date.

(b)

Modificările de la punctele 30–31 și 33–33D se aplică tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni pentru care nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru intrarea în drepturi la data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările și tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni acordate la data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările sau ulterior acestei date. Pentru tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni pentru care nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru intrarea în drepturi și care au fost acordate înainte de data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările, o entitate trebuie să reevalueze datoria la data respectivă și să recunoască efectul reevaluării asupra soldului inițial al rezultatului reportat (sau a oricărei alte componente a capitalurilor proprii, după caz) corespunzător perioadei de raportare în care modificările au fost aplicate pentru prima dată.

(c)

Modificările de la punctele 33E–33H și modificarea de la punctul 52 se aplică tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni pentru care nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru intrarea în drepturi (sau pentru care au fost îndeplinite condițiile de intrare în drepturi, dar drepturile respective nu au fost exercitate) la data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările și tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni acordate la data la care o entitate aplică pentru prima dată modificările sau ulterior acestei date. Pentru tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni (sau componente ale acestora) pentru care nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru intrarea în drepturi (sau pentru care au fost îndeplinite condițiile pentru intrarea în drepturi, dar drepturile respective nu au fost exercitate) care au fost clasificate anterior ca plăți pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, dar care în prezent, ca urmare a modificărilor, sunt clasificate ca fiind plăți cu decontare în instrumente de capitaluri proprii, o entitate trebuie să reclasifice valoarea contabilă a datoriei cu plata pe bază de acțiuni în capitaluri proprii la data la care aplică pentru prima dată modificările.

59B

În pofida cerințelor de la punctul 59A, o entitate poate aplica modificările de la punctul 63D retroactiv, sub rezerva aplicării prevederilor tranzitorii de la punctele 53–59 din prezentul standard, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile și erori, dacă și numai dacă acest lucru este posibil fără interpretare retroactivă. În cazul în care o entitate optează pentru aplicarea retroactivă, aceasta trebuie să procedeze astfel pentru toate modificările aduse de Clasificarea și evaluarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni (Modificări la IFRS 2).

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

63.

O entitate trebuie să aplice retroactiv următoarele modificări făcute de documentul Tranzacții de grup cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, emis în iunie 2009, sub rezerva aplicării prevederilor tranzitorii de la punctele 53–59, în conformitate cu IAS 8 pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2010 sau ulterior acestei date:

(a)

63D

Clasificarea și evaluarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni (Modificări la IFRS 2), publicat în iunie 2016, punctele modificate 19, 30–31, 33, 52 și 63 și punctele adăugate 33A–33H, 59A–59B, 63D și B44A–B44C și titlurile aferente. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte informații cu privire la acest fapt.

În Anexa B, se adaugă punctele B44A–B44C și titlul aferent acestora.

Contabilizarea unei modificări a unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni care își schimbă clasificarea de la tranzacție cu decontare în numerar la tranzacție cu decontare în instrumente de capitaluri proprii

B44A

Dacă termenii și condițiile unei tranzacții cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar se modifică astfel încât aceasta devine o tranzacție cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii, tranzacția respectivă se contabilizează ca atare de la data modificării. Mai exact:

(a)

Tranzacția cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii este evaluată în raport cu valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate la data modificării. Tranzacția cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii este recunoscută în capitalurile proprii la data modificării în măsura în care bunurile sau serviciile au fost primite.

(b)

Datoria pentru tranzacția cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar, de la data modificării, este derecunoscută la data respectivă.

(c)

Orice diferență între valoarea contabilă a datoriei derecunoscute și valoarea instrumentelor de capitaluri proprii recunoscute la data modificării este recunoscută imediat în profit sau pierdere.

B44B

În cazul în care, ca urmare a modificării, perioada pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi este prelungită sau scurtată, aplicarea cerințelor de la punctul B44A reflectă perioada de intrare în drepturi modificată. Cerințele de la punctul B44A se aplică chiar și în cazul în care modificarea survine după încheierea perioadei pentru satisfacerea condițiilor de intrare în drepturi.

B44C

O tranzacție cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în numerar (alta decât o tranzacție anulată în caz de decădere atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru intrarea în drepturi) poate fi anulată sau decontată. În cazul în care sunt acordate instrumente de capitaluri proprii și, la data acordării, entitatea le identifică drept substitut pentru plățile pe bază de acțiuni cu decontare în numerar anulate, entitatea trebuie să aplice punctele B44A și B44B.