9.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/15


REGULAMENTUL (UE) 2018/192 AL COMISIEI

din 8 februarie 2018

de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratoarele de referință ale UE în domeniul contaminanților din hrana pentru animale și produsele alimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatele (5) și (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede sarcinile și cerințele generale ale laboratoarelor de referință din Uniunea Europeană (denumite în continuare „laboratoare de referință ale UE”) pentru produsele alimentare, hrana pentru animale și sănătatea animală. În conformitate cu regulamentul respectiv, laboratoarele de referință ale UE sunt responsabile în special pentru a pune la dispoziția laboratoarelor naționale de referință detalii asupra metodelor analitice, precum și pentru coordonarea punerii în aplicare a acestor metode. Laboratoarele de referință ale UE pentru produsele alimentare și hrana pentru animale sunt enumerate în partea I din anexa VII la regulamentul respectiv. În domeniul contaminanților din hrana pentru animale și produsele alimentare a fost desemnat un laborator de referință al UE pentru metalele grele din hrana pentru animale și produsele alimentare, un laborator de referință al UE pentru micotoxine, un laborator de referință al UE pentru hidrocarburi policiclice aromatice (HPA) și un laborator de referință al UE pentru dioxine și PCB prezente în hrana pentru animale și produsele alimentare.

(2)

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene care găzduiește în prezent laboratorul de referință al UE pentru metalele grele din hrana pentru animale și produsele alimentare, laboratorul de referință al UE pentru hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) și laboratorul de referință al UE pentru micotoxinele din produsele alimentare și hrana pentru animale din 2006, a informat Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară că nu va mai continua să găzduiască astfel de laboratoare de referință ale UE începând cu 1 ianuarie 2018.

(3)

În aceste domenii, eficacitatea controalelor oficiale și ale altor activități de control depinde de calitatea, uniformitatea și fiabilitatea metodelor analitice și de rezultatele analizelor efectuate de laboratoarele oficiale și există o nevoie continuă de a promova practici uniforme în utilizarea metodelor analitice. Este necesară menținerea unui laborator de referință al UE în aceste domenii și, prin urmare, desemnarea unor noi laboratoare de referință ale UE. În plus, întrucât începând cu 2006, au fost identificate noi priorități în domeniul metalelor, compușilor azotați, contaminanților rezultați în urma prelucrării și fitotoxinelor, este necesar să se extindă sfera de cuprindere a activităților și sarcinilor noilor laboratoare de referință ale UE care urmează să fie desemnate.

(4)

Sfera de cuprindere a activităților și sarcinilor actualului laborator de referință al UE pentru metalele grele din hrana pentru animale și produsele alimentare ar trebui, prin urmare, să fie extinsă la toate metalele și compușii azotați din hrana pentru animale și produsele alimentare, cea a actualului laborator de referință al UE pentru hidrocarburi policiclice aromatice (HPA) ar trebui să fie extinsă la toți contaminanții rezultați în urma prelucrării, iar sfera de cuprindere a actualului laborator de referință al UE pentru micotoxinele din produsele alimentare și hrana pentru animale ar trebui să fie extinsă la micotoxinele și fitotoxinele din hrana pentru animale și din produsele alimentare.

(5)

Prin urmare, Comisia a lansat, la 23 ianuarie 2017, o cerere de candidaturi pentru selectarea și desemnarea unui laborator de referință al UE pentru domeniile menționate mai sus. Laboratorul selectat, National Food Institute, Technical University of Denmark (Institutul național pentru alimentație, Universitatea Tehnică din Danemarca) (Danemarca) ar trebui să fie desemnat ca laborator de referință al UE pentru metalele și compușii azotați din hrana pentru animale și produsele alimentare, laboratorul National Food Institute, Technical University of Denmark (Danemarca), ca laborator de referință al UE pentru contaminanți rezultați în urma prelucrării și laboratorul RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Țările de Jos), ca laborator de referință al UE pentru micotoxinele și fitotoxinele din hrana pentru animale și produsele alimentare.

(6)

Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a contaminanților clorurați persistenți, alții decât PCB și dioxine, a contaminanților bromurați persistenți și a contaminanților fluorinați persistenți pentru siguranța hranei pentru animale și a produselor alimentare, este, de asemenea, oportun să se extindă sfera de cuprindere a laboratorului de referință al UE pentru dioxinele și PCB prezente în hrana pentru animale și produsele alimentare la toți poluanții organici persistenți halogenați (POP) din produsele alimentare și din hrana pentru animale. Prin urmare, laboratorul de referință al UE pentru dioxinele și PCB din hrana pentru animale și produsele alimentare ar trebui să fie redenumit ca laborator de referință al UE pentru poluanții organici persistenți halogenați (denumiți în continuare „POP”) din hrana pentru animale și din produsele alimentare pentru a reflecta această extindere a sferei de cuprindere.

(7)

Prin urmare, partea I din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea I din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

În partea I din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004, punctele 18-21 se înlocuiesc cu următorul text:

„18.

Laborator de referință al UE pentru metalele și compușii azotați din hrana pentru animale și produsele alimentare

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenhaga

Danemarca;

19.

Laborator de referință al UE pentru micotoxinele și fitotoxinele din hrana pentru animale și produsele alimentare

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Țările de Jos;

20.

Laborator de referință al UE pentru contaminanții rezultați în urma prelucrării

National Food Institute, Technical University of Denmark

Copenhaga

Danemarca;

21.

Laborator de referință al UE pentru poluanții organici persistenți halogenați (POP) din hrana pentru animale și produsele alimentare

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Germania;”.