6.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/48


REGULAMENTUL (UE) 2018/175 AL COMISIEI

din 2 februarie 2018

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (1), în special articolul 26,

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 prevede că denumirea de vânzare a băuturilor spirtoase din categoria 9 „Rachiu de fructe” trebuie să fie „rachiu de” urmat de numele fructului, al bacei sau al legumei utilizat(e). Însă, în unele limbi oficiale, respectivele denumiri de vânzare sunt exprimate în mod tradițional prin completarea numelui fructului cu un sufix. Așadar, în cazul rachiurilor de fructe etichetate în limbile oficiale respective, ar trebui să se permită indicarea unei denumiri de vânzare formate din numele fructului completat de un sufix.

(2)

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, specificațiile categoriei 10 „Rachiu de cidru de mere și rachiu de cidru de pere” nu prevăd clar posibilitatea distilării împreună a cidrului de mere și a cidrului de pere în vederea producerii acestei categorii de băuturi spirtoase. Totuși, în unele cazuri, băutura spirtoasă este obținută în mod tradițional prin distilarea împreună a cidrului de mere și a cidrului de pere. Prin urmare, definirea acestei categorii de băuturi spirtoase ar trebui modificată pentru a oferi în mod explicit posibilitatea distilării împreună a cidrului de mere și a cidrului de pere atunci când metodele de producție tradiționale prevăd acest lucru. Pentru cazurile respective, este necesar să se stabilească, de asemenea, reguli privind denumirea de vânzare corespunzătoare. Pentru ca operatorii economici să nu se confrunte cu dificultăți, este oportun să se prevadă, totodată, o dispoziție tranzitorie referitoare la denumirea de vânzare a băuturilor spirtoase produse înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La categoria 9, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

Denumirea de vânzare a rachiului de fructe este «rachiu de», urmat de numele fructului, al bacei sau al legumei, cum ar fi: rachiu de cireșe, care poate fi numit și kirsch, rachiu de prune, care poate fi numit și șliboviță, rachiu de corcodușe, de piersici, de mere, de pere, de caise, de smochine, de citrice, de struguri sau de orice alt fruct. Denumirea de vânzare poate fi exprimată prin numele fructului completat cu un sufix, atunci când numele respectiv este exprimat în limbile cehă, croată, greacă, polonă, slovacă, slovenă și română.

Această băutură poate purta și denumirea de wasser, însoțită de numele fructului.

Denumirea «rachiu de», urmată de numele fructului, poate fi înlocuită cu numele fructului numai în cazul în care se utilizează următoarele fructe:

corcodușe [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.];

prune (Prunus domestica L.);

prune brumării (Prunus domestica L.);

fructe de arbutus (Arbutus unedo L.);

mere «Golden delicios».

În cazul în care există riscul ca una dintre aceste denumiri de vânzare care nu conține mențiunea «rachiu de» să nu fie ușor înțeleasă de consumatorul final, pe etichetă și în prezentare trebuie să apară cuvintele «rachiu de», care pot fi completate cu o explicație.”

2.

Categoria 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

Rachiu de cidru de mere, rachiu de cidru de pere și rachiu de cidru de mere și de pere

(a)

Rachiul de cidru de mere, rachiul de cidru de pere și rachiul de cidru de mere și de pere sunt băuturi spirtoase care îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

sunt produse numai prin distilarea la mai puțin de 86 % vol. a cidrului de mere sau a cidrului de pere, astfel încât distilatul are o aromă și un gust derivate din fructele respective;

(ii)

conțin o cantitate de substanțe volatile mai mare sau egală cu 200 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol.;

(iii)

au un conținut maxim de metanol de 1 000 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol.

Condiția prevăzută la punctul (i) nu exclude băuturile spirtoase produse prin metode de producție tradiționale care permit distilarea împreună a cidrului de mere și a cidrului de pere. În cazurile respective, denumirea de vânzare este «rachiu de cidru de mere și de pere».

(b)

Concentrația alcoolică minimă în volum a rachiului de cidru de mere, a rachiului de cidru de pere și a rachiului de cidru de mere și de pere este de 37,5 %.

(c)

Nu au adaos de alcool, în sensul definiției de la punctul 5 din anexa I, diluat sau nu.

(d)

Rachiul de cidru de mere, rachiul de cidru de pere și rachiul de cidru de mere și de pere nu se aromatizează.

(e)

Rachiul de cidru de mere, rachiul de cidru de pere și rachiul de cidru de mere și de pere pot conține numai adaos de caramel în scopul de a adapta culoarea.”

Articolul 2

Băuturile spirtoase care sunt incluse în categoria 10 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și ale căror denumiri de vânzare îndeplinesc cerințele prevăzute de respectivul regulament la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament pot fi comercializate în continuare până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39, 13.2.2008, p. 16.