6.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/172 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2017

de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (1), în special articolul 23 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional („Convenția de la Rotterdam”), semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele Comunității Europene, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2).

(2)

Substanța 3-decen-2-onă nu a fost aprobată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3); în consecință, este interzisă utilizarea acestei substanțe ca pesticid și, prin urmare, aceasta ar trebui adăugată pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(3)

Nu a fost prezentată nicio cerere pentru reînnoirea aprobării substanței active carbendazim în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; în consecință, este interzisă utilizarea acestei substanțe ca pesticid din grupul produselor de protecție a plantelor și, prin urmare, aceasta ar trebui adăugată pe lista de produse chimice din partea 1 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(4)

Nu a fost prezentată nicio cerere pentru reînnoirea aprobării substanței active tepraloxidim în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; în consecință, este interzisă utilizarea acestei substanțe ca pesticid și, prin urmare, aceasta ar trebui adăugată pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(5)

Nu a fost aprobată utilizarea substanțelor cibutrin și triclosan în produsele biocide în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4); în consecință, este interzisă utilizarea acestor substanțe ca pesticide și, prin urmare, acestea ar trebui adăugate pe listele de produse chimice din părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(6)

Nu a fost aprobată utilizarea substanței triflumoron în produsele biocide în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012; în consecință, este interzisă utilizarea acestei substanțe în subcategoria „alte pesticide, inclusiv biocidele” și, prin urmare, aceasta ar trebui adăugată pe lista de produse chimice din partea 1 a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(7)

Substanțele 5-terț-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen, ftalat de butil și de benzil, ftalat de diizobutil, pentaoxid de diarsen și fosfat de tris (2-cloroetil) figurează pe lista din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5), dat fiind că au fost încadrate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Prin urmare, aceste substanțe fac obiectul autorizării. Întrucât nu au fost acordate autorizații, substanțele menționate sunt supuse unor restricții severe privind uzul industrial. În consecință, acestea ar trebui adăugate în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(8)

La cea de a șaptea sa reuniune, care a avut loc în perioada 4-15 mai 2015, Conferința părților la Convenția de la Rotterdam a hotărât să includă metamidofosul în anexa III la această convenție; în consecință, acest produs chimic face obiectul procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză în temeiul convenției. Conferința părților a decis, de asemenea, să șteargă rubrica existentă în anexa III cu privire la „Metamidofos (preparate lichide solubile ale substanței care depășesc 600 g de ingredient activ/l)”. Prin urmare, aceste modificări ar trebui să se reflecte în listele de produse chimice din părțile 1 și 3 ale anexei I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(9)

La cea de a șaptea sa reuniune, care a avut loc în perioada 4-15 mai 2015, Conferința părților la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți („Convenția de la Stockholm”), care a fost aprobată prin Decizia 2006/507/CE a Consiliului (6), a decis să includă substanțele hexaclorbutadienă și naftalinele policlorurate în anexa A la această convenție. Substanțele respective figurează pe lista din partea B a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (7) și, prin urmare, ar trebui adăugate în partea 1 a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 în vederea punerii în aplicare a Convenției de la Stockholm.

(10)

Prin Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei (8), produsul chimic hexabromociclododecan (HBCDD) a fost adăugat în partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 ca urmare a deciziei luate cu ocazia celei de a șasea reuniuni a Conferinței părților la Convenția de la Stockholm, care a avut loc în perioada 28 aprilie-10 mai 2013, privind includerea acestui produs în partea 1 a anexei A la convenția respectivă. În consecință, produsul chimic menționat ar trebui adăugat în partea 1 a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(11)

Convenția de la Stockholm permite reciclarea articolelor care conțin sau pot conține tetra- și pentabromodifenileter sau hexa- și heptabromodifenileter, precum și utilizarea și eliminarea finală a articolelor fabricate din materiale reciclate care conțin aceste substanțe, dacă se iau măsuri pentru a împiedica exporturile de articole în care nivelurile sau concentrațiile acestor substanțe sunt mai mari decât cele permise pentru vânzarea, utilizarea, importul sau fabricarea articolelor în cauză pe teritoriul părții respective. Pentru a pune în aplicare această obligație în Uniune, articolele care conțin concentrații ale acestor substanțe egale cu sau mai mari de 0,1 procente masice și care sunt produse parțial sau integral pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare ar trebui interzise pentru export prin adăugarea lor în partea 1 a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 649/2012 ar trebui modificat în consecință.

(13)

Este oportun să se acorde o perioadă de timp rezonabilă pentru ca toate părțile interesate să poată lua măsurile necesare în vederea conformării la prezentul regulament și pentru ca statele membre să poată lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa V se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 aprilie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 60.

(2)  Decizia 2003/106/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional (JO L 63, 6.3.2003, p. 27).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (JO L 209, 31.7.2006, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

(8)  Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (JO L 55, 2.3.2016, p. 4).


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica „Metamidofos” se înlocuiește cu următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC (***)

Subcategorie (*)

Restricții la utilizare (**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”;

 

(b)

rubrica „Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanței ce depășesc 600 g de ingredient activ/l)” se elimină;

(c)

se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC (***)

Subcategorie (*)

Restricții la utilizare (**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„3-decen-2-onă (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terț-butil-2,4,6-trinitro-m-xilenă (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

sr

 

Ftalat de butil și de benzil (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Carbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cibutrin (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Ftalat de diizobutil (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

sr

 

Pentaoxid de diarsen (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

sr

 

Tepraloxidim (+)

149979-41-9

nu se aplică

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triclosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Fosfat de tris (2-cloroetil) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

sr”.

 

2.

Partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica „Metamidofos” se elimină;

(b)

se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC (***)

Categorie (*)

Restricții la utilizare (**)

„3-decen-2-onă

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terț-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Ftalat de butil și de benzil

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Ftalat de diizobutil

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentaoxid de diarsen

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxidim

149979-41-9

nu se aplică

ex 2932 99 00

p

b

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Fosfat de tris (2-cloroetil)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”.

3.

Partea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS aplicabil(e)

Cod SA

Substanță pură (**)

Cod SA

Amestecuri care conțin substanța (**)

Categoria

„Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid”;

(b)

rubrica „Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanței ce depășesc 600 g de ingredient activ/l)” se elimină.


ANEXA II

În partea 1 a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 se adaugă următoarele rubrici:

Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) care fac obiectul unei interdicții la export

Detalii suplimentare, dacă sunt pertinente (de exemplu numele produsului chimic, nr. CE, nr. CAS etc.)

 

„Hexaclorbutadienă

Nr. CE 201-765-5

Nr. CAS 87-68-3

cod NC 2903 29 00

 

Naftaline policlorurate

Nr. CE 274-864-4

Nr. CAS 70776-03-3 și altele

cod NC 3824 99 93

 

Hexabromociclododecan

Nr. CE 247-148-4, 221-695-9

Nr. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 și altele

cod NC 2903 89 80

Articolele care conțin concentrații de tetra-, penta-, hexa- sau heptabromodifenileter egale sau mai mari de 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare

Tetrabromdifenileter

Nr. CE 254-787-2 și altele

Nr. CAS 40088-47-9 și altele

cod NC 2909 30 38

Pentabromodifenileter

Nr. CE 251-084-2 și altele

Nr. CAS 32534-81-9 și altele

cod NC 2909 30 31

Hexabromodifenileter

Nr. CE 253-058-6 și altele

Nr. CAS 36483-60-0 și altele

cod NC 2909 30 38

Heptabromodifenileter

Nr. CE 273-031-2 și altele

Nr. CAS 68928-80-3 și altele

cod NC 2909 30 38 ”