23.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 17/29


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/99 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378 în ceea ce privește formularul și condițiile de comunicare pentru evaluarea anuală a eficacității schimbului automat de informații și a listei cu datele statistice care urmează să fie furnizate de statele membre în vederea evaluării Directivei 2011/16/UE a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (1), în special articolul 23 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1)

Articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2011/16/UE prevede o evaluare anuală a eficacității schimbului automat de informații care este comunicată Comisiei de către statele membre.

(2)

Articolul 23 alineatul (4) din Directiva 2011/16/UE prevede o listă cu datele statistice care urmează să fie furnizate de statele membre în vederea evaluării respectivei directive.

(3)

Lista nu include date statistice în ceea ce privește schimbul obligatoriu de informații în conformitate cu articolul 8a din Directiva 2011/16/UE, întrucât aceste date vor fi colectate de către Comisie din registrul central instituit în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Directiva 2011/16/UE.

(4)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2378 al Comisiei (2) ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cooperare administrativă în domeniul fiscal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2378

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2378 se modifică după cum urmează:

1.

Se inserează următoarele articole 2c și 2d:

„Articolul 2c

Formularul și condițiile de comunicare a evaluării anuale

(1)   Formularul de comunicare a evaluării anuale a eficacității schimbului automat de informații, precum și a rezultatelor practice obținute, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2011/16/UE este stabilit în anexa VIII la prezentul regulament.

(2)   Înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei evaluarea anuală, pe cale electronică, utilizând formularul menționat la alineatul (1). Evaluarea acoperă perioada anului calendaristic precedent.

Articolul 2d

Lista cu date statistice

(1)   Lista cu datele statistice necesare pentru toate formele de cooperare administrativă, altele decât schimbul automat obligatoriu de informații, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Directiva 2011/16/UE, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.

Lista cu datele statistice necesare pentru schimbul automat obligatoriu de informații, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.

Lista cu datele statistice necesare pentru schimbul automat obligatoriu de informații, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3a) din Directiva 2011/16/UE, este stabilită în anexa XI la prezentul regulament.

Lista cu datele statistice necesare pentru schimbul automat obligatoriu de informații, în conformitate cu articolul 8aa din Directiva 2011/16/UE, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.

(2)   Înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, datele statistice privind toate formele de cooperare administrativă, altele decât schimbul automat obligatoriu de informații în conformitate cu lista stabilită în anexa IX, cu privire la anul calendaristic precedent.

(3)   Înainte de data de 1 noiembrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, datele statistice privind schimbul automat obligatoriu de informații în conformitate cu lista prevăzută în anexa X, anexa XI și anexa XII.”

2.

Se adaugă anexele VIII, IX, X, XI și XII, astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64, 11.3.2011, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2378 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1156/2012 (JO L 332, 18.12.2015, p. 19).


ANEXĂ

La Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2378 se adaugă următoarele anexe:

ANEXA VIII

Formularul menționat la articolul 2c

Formularul pentru comunicarea în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Directiva 2011/16/UE cuprinde informațiile următoare:

identificarea statului membru care răspunde la chestionar;

disponibilitatea informațiilor în statul membru;

monitorizarea trimiterii feedbackului anual bilateral, astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (2);

eficacitatea schimbului automat de informații:

prelucrarea informațiilor primite și principalele probleme tehnice generale (TI) întâlnite;

calitatea informațiilor primite, care conțin identificarea destinatarilor/părților; probleme în ceea ce privește conținutul informațiilor primite și sugestii conexe;

utilitatea și eficacitatea respectării procedurilor, conținutul de informații utile în principiu; utilizarea prezentă și viitoare a informațiilor; utilizarea informațiilor per domeniu fiscal; cooperarea administrativă încurajată prin utilizarea informațiilor primite;

rezultate practice obținute, care conțin rezultatele totale (inclusiv proiecte speciale); rezultatul specific al proiectelor speciale; costurile administrative și alte costuri relevante pentru elaborarea și punerea în aplicare a schimbului automat de informații (SAOI); costurile administrative pentru operațiunile SAOI recurente; alte costuri relevante pentru operațiunile vizând respectarea obligațiilor fiscale; experiențele pozitive și negative acumulate; principalele aspecte care generează litigii și proceduri judiciare;

rata de succes în ceea ce privește obligația de a transmite rapoartele pentru fiecare țară în parte statelor membre vizate (numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte primite de la autoritățile fiscale ale altor state membre/Numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte care urmează să fie primit de la autoritățile fiscale ale altor state membre;

rata de conformare a entităților raportoare, în ceea ce privește obligația de a furniza rapoarte pentru fiecare țară în parte (Număr de rapoarte pentru fiecare țară în parte primite/Numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte care trebuie raportate);

lista oricărei jurisdicții în care își au sediul societățile-mamă finale ale entităților raportoare rezidente în Uniune, dar pentru care nu au fost depuse sau transmise rapoartele pentru fiecare țară în parte.

ANEXA IX

Lista vizată la articolul 2d

Datele statistice necesare pentru formele de cooperare administrativă, altele decât schimbul automat obligatoriu de informații, menționate la articolul 23 alineatul (4) din Directiva 2011/16/UE, acoperă următoarele informații:

identificarea statului membru;

anul;

Partea A: Statistici pentru fiecare stat membru în parte privind schimbul de informații

privind schimbul de informații la cerere (articolele 5, 6 și 7 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de cereri trimise;

numărul de răspunsuri primite;

numărul de răspunsuri complete primite în termen de șase luni;

numărul de răspunsuri pentru care s-au primit (parțial sau în totalitate) informații în termen de două luni;

numărul de cereri primite;

numărul de răspunsuri trimise;

numărul de refuzuri în baza articolului 17 din Directiva 2011/16/UE;

privind schimbul de informații spontan (articolele 9 și 10 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de schimburi spontane trimise;

numărul de schimburi spontane primite;

numărul de decizii fiscale cu aplicare transfrontalieră trimise;

numărul de decizii fiscale cu aplicare transfrontalieră primite;

numărul de acorduri prealabile unilaterale privind prețul de transfer trimise;

numărul de acorduri prealabile unilaterale privind prețul de transfer primite;

Partea B: Statistici privind alte forme de cooperare administrativă

privind prezența în birourile administrative și participarea la anchetele administrative (articolul 11 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de noi prezențe în birourile administrative și de participări la anchetele administrative;

privind controalele simultane (articolul 12 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de controale simultane realizate la inițiativa statului membru;

numărul de controale simultane la care statul membru a participat;

privind cererile de notificare (articolul 13 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de cereri de notificare trimise;

numărul de cereri de notificare primite;

privind feedbackul (articolul 14 din Directiva 2011/16/UE):

numărul de cereri de feedback trimise;

cantitatea de feedback primit;

numărul de cereri de feedback primite;

cantitatea de feedback trimis;

Partea C: Statistici privind veniturile suplimentare estimate sau creșterea impozitului datorat evaluat datorită cooperării administrative. Informațiile prevăzute în această parte sunt opționale:

din schimbul de informații la cerere;

din schimbul spontan de informații;

în urma unui control simultan;

cifre generale și număr de cazuri.

ANEXA X

Lista vizată la articolul 2d

Datele statistice necesare pentru schimbul automat obligatoriu de informații în temeiul articolului 23 alineatul (4) din Directiva 2011/16/UE cu privire la categoriile de venituri și de capital enumerate la articolul 8 alineatul (1) din directiva menționată cuprind următoarele informații:

pentru toate categoriile de venituri și de capital menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE: statistici privind mesajul și contribuabilul;

în cazul veniturilor din muncă și al sporurilor de conducere: statistici cu privire la mesaj și destinatar, mesaj și plătitor, beneficiar și relație, plătitor și relație, beneficiar și venituri;

în cazul pensiilor: statistici cu privire la mesaj și destinatar, mesaj și plătitor, beneficiar, plătitor, schemă, venituri;

în cazul produselor de asigurare de viață: statistici cu privire la mesaj și politică, politică în ansamblu, evenimente;

în cazul în cazul deținerii de bunuri imobile și al veniturilor obținute de pe urma acestora: statistici cu privire la mesaj și parte, parte în general, cantitatea și valoarea proprietății, numărul și valoarea tranzacțiilor, numărul împrumuturilor înregistrate și valoarea acestora, cantitatea și valoarea venitului de drept;

în cazul mesajelor de stare: statistici privind mesajul de stare, erorile mesajului de stare;

în cazul mesajelor de date zero: statistici referitoare la mesajele de date zero.

ANEXA XI

Lista vizată la articolul 2d

Datele statistice necesare pentru schimbul automat obligatoriu de informații în conformitate cu articolul 8 alineatul (3a) din Directiva 2011/16/UE, în temeiul articolului 23 alineatul (4) din directiva menționată cuprind următoarele informații:

per mesaj, statisticile privind țara de origine și țara de destinație, numărul total de înregistrări, sumele totale plătite;

per țară de origine, statisticile privind numărul total de instituții financiare raportoare, sumele totale plătite;

per cont unic, statisticile privind cantitatea titularului de cont, categoria de plată, valoarea per categorie de plată;

per cont, statistici privind tipul titularului de cont, numărul de identificare fiscală al titularului sau echivalentul funcțional, țara de reședință a titularului de cont, persoană fizică ca titular de cont, cont închis, cont inactiv;

per titular de cont, statistici privind tipul de persoane care exercită controlul, numărul de identificare fiscală al persoanei care exercită controlul sau echivalentul funcțional, țara de reședință a persoanei care exercită controlul, persoana fizică care exercită controlul.

ANEXA XII

Lista vizată la articolul 2d

Datele statistice necesare pentru schimbul automat și obligatoriu de informații în conformitate cu articolul 8aa din Directiva 2011/16/UE, în temeiul articolului 23 alineatul (4) din directiva menționată, cuprind următoarele informații:

numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte primite de la entitățile raportoare;

numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, care urmează să fie raportate de entitățile raportoare, dar care nu au fost primite sau au fost transmise parțial, defalcarea pe jurisdicții a societăților-mamă finale;

numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte primite de la toate celelalte state membre;

numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte care trebuiau prezentate dar nu au fost primite de la toate celelalte state membre;

numărul de rapoarte pentru fiecare țară în parte trimise tuturor celorlalte state membre.