13.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/56 AL COMISIEI

din 12 ianuarie 2018

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 9 alineatul (2), articolul 36 alineatul (6), articolul 53 alineatul (1), articolul 57 alineatul (2), articolul 104 și articolul 114,

întrucât:

(1)

în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei (2), organismul de certificare poate utiliza o metodă de eșantionare integrată atunci când efectuează testarea de fond a cheltuielilor. În urma experienței dobândite în aplicarea articolului respectiv în primii doi ani, este oportun să se clarifice ce anume se înțelege printr-o abordare de eșantionare integrată atunci când se urmăresc diferitele obiective de audit, astfel cum se menționează la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2)

Articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește limita pentru fiecare declarație de cheltuieli a agențiilor de plăți care conține cereri de plată aferente instrumentelor financiare la nivelul maxim de 25 % din suma totală a contribuțiilor din program angajate pentru instrumentul financiar. Articolul 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că în declarația trimestrială trebuie să se precizeze suma cheltuielilor publice eligibile plătite efectiv de către agenția de plăți în fiecare trimestru, în conformitate cu alineatul (2) din articolul menționat. Sumele plătite de agenția de plăți în cadrul instrumentelor financiare ar trebui să fie declarate Comisiei cu respectarea limitei de 25 % și cu condiția ca etapa de punere în aplicare corespunzătoare să fi fost încheiată. Prima declarație adresată Comisiei în limita de 25 % este inițiată de semnarea acordului de finanțare și de plata ulterioară către instrumentul financiar. Tranșele ulterioare urmează să fie declarate Comisiei la atingerea ratei corespunzătoare a plăților, în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În cazul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (denumit în continuare „FEADR”), acest lucru înseamnă că agenția de plăți poate declara numai 25 % din contribuția totală planificată per trimestru. Prin urmare, se pare că normele stabilite la articolul 22 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 nu sunt adecvate pentru modul în care trebuie să fie gestionate instrumentele financiare de către statele membre și Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și este necesar să fie modificate în consecință.

(3)

Pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre la recuperarea sumelor datorate, experiența arată că ar trebui să se stabilească un prag pentru nerecuperarea dobânzii.

(4)

Articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că documentele și informațiile contabile utilizate în scopul verificării conturilor trebuie transmise Comisiei atât în format tipărit, cât și în format electronic. În scopul de a reduce sarcina administrativă pentru statele membre și Comisie, a raționaliza analiza documentelor și a atenua riscul de neconcordanță a datelor utilizate, statele membre ar trebui să aibă obligația de a prezenta numai documentele electronice, cu utilizarea semnăturii electronice. Cerința respectivă ar trebui să se reflecte și în textul declarației de gestiune prevăzute în anexa I la regulamentul de punere în aplicare menționat. Pentru a evita orice întârzieri în transmiterea documentelor în cazul unor dificultăți de natură tehnică legate de punerea în aplicare a semnăturii electronice, ar trebui să fie posibil ca, în primul an de aplicare a noii cerințe, să existe posibilitatea de a depune documente semnate transmise în format electronic.

(5)

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament de punere în aplicare, precum și modul în care trebuie transmise Comisiei informațiile respective sunt cele prevăzute în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1758 al Comisiei (4). Experiența arată că este necesar ca forma și conținutul informațiilor contabile să fie modificate în fiecare an, cu sarcina administrativă și riscul de întârzieri aferente. Din motive de simplificare și pentru a permite stabilirea în timp util a specificațiilor tehnice aferente, este necesar, prin urmare, să se permită ca, începând cu exercițiul financiar 2019, modelele și specificațiile tehnice conexe pentru informațiile contabile să fie puse la dispoziție și actualizate de Comisie, după informarea Comitetului pentru fondurile agricole înainte de începutul fiecărui an financiar. Este, de asemenea, oportun să se stabilească cerințele generale pentru aceste specificații tehnice.

(6)

Articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că, în cazul în care Comisia consideră că cheltuielile nu au fost efectuate în conformitate cu normele Uniunii, aceasta comunică constatările sale statului membru în cauză, iar comunicarea respectivă trebuie să programeze o reuniune bilaterală în termen de patru luni de la expirarea termenului acordat pentru un răspuns din partea statului membru. În această perioadă sunt necesare anumite etape administrative, cum ar fi traducerea răspunsului din partea statului membru, analiza Comisiei cu privire la elementele prezentate de statul membru, pregătirea invitației la reuniunea bilaterală în limba națională a statului membru și pregătirea reuniunii. Experiența din ultimii doi ani arată că termenul de patru luni este, în majoritatea cazurilor, insuficient pentru a organiza reuniuni eficiente. Pentru a permite o mai bună pregătire a reuniunii bilaterale, termenul în care ar trebui să aibă loc o reuniune ar trebui să fie prelungit la cinci luni. Această prelungire se va aplica numai anchetelor în cazul cărora comunicarea în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) nu a fost încă trimisă la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament pentru a evita orice întrerupere a anchetelor în curs.

(7)

Articolul 34 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 impune Comisiei să comunice statului membru concluziile la care a ajuns în termen de șase luni de la trimiterea procesului-verbal al reuniunii bilaterale. Termenul este precizat numai în relație cu procesul-verbal al reuniunii bilaterale, ceea ce înseamnă că a avut loc o reuniune bilaterală. Respectivul regulament de punere în aplicare nu definește în mod explicit un termen pentru transmiterea comunicării în cazul în care un stat membru a considerat că nu este necesară o reuniune bilaterală. Dispoziția respectivă ar trebui, prin urmare, clarificată în acest sens și ar trebui stabilit un punct de pornire pentru termenul de șase luni atunci când nu a fost necesară o reuniune bilaterală.

(8)

Articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că, în cazuri justificate, perioada menționată la alineatele (3), (4) și (5) de la articolul respectiv poate fi prelungită. Articolul 34 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare menționat prevede o perioadă în care urmează să aibă loc reuniunea bilaterală și se poate întâmpla ca, în cazuri justificate corespunzător, să fie necesar să se prelungească perioada respectivă. Așadar, articolul 34 alineatul (9) din regulamentul de punere în aplicare menționat ar trebui modificat în consecință.

(9)

În temeiul articolului 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre trebuie să publice informații privind beneficiarii Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și FEADR, inclusiv, printre altele, cuantumul plății primite pentru fiecare măsură finanțată din fondurile respective pe durata exercițiului financiar vizat, precum și natura și descrierea fiecărei măsuri. Articolul 57 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 precizează detaliile care trebuie publicate în legătură cu măsurile respective și face trimitere la anexa XIII la regulament menționat, care cuprinde o listă a măsurilor vizate.

(10)

Anexa XIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 ar trebui să fie modificată pentru a lua în considerare faptul că ar trebui să fie incluse printre măsurile enumerate în respectiva anexă și măsurile excepționale necesare pentru a aborda situația de pe piață în conformitate cu articolul 220 alineatul (1) și cu articolul 221 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Măsurile excepționale respective sunt considerate măsuri de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Prin urmare, este necesar să se modifice punctul 10 din anexa XIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. În plus, ajutorul pentru sectorul viermilor de mătase menționat la punctul 3 în lista din anexa respectivă nu mai este aplicabil, având în vedere faptul că articolul 111 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (6) a fost abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 cu efect de la 1 ianuarie 2014 și că toate angajamentele financiare și plățile către beneficiari au luat sfârșit. Trimiterea la ajutoarele pentru sectorul viermilor de mătase ar trebui, așadar, eliminată din lista respectivă.

(11)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7 alineatul (3), a patra teză se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește testarea de fond, inclusiv metodele de eșantionare, organismele de certificare pot aplica testarea cu dublă utilizare între obiectivele de audit.”

2.

La articolul 22 alineatul (2) se adaugă al treilea paragraf, după cum urmează:

„În ceea ce privește instrumentele financiare instituite în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuielile se declară pentru perioadele de referință menționate la primul paragraf atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru fiecare cerere ulterioară de plată intermediară, astfel cum este prevăzut la articolul 41 alineatul (1) din regulamentul menționat.”

3.

La articolul 27 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

„Statele membre pot decide să nu recupereze dobânda atunci când cuantumul dobânzii nu depășește 5 EUR.”

4.

La articolul 30, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Documentele și informațiile contabile menționate la alineatul (1) trebuie trimise Comisiei până cel târziu la data de 15 februarie a anului care urmează încheierii exercițiului financiar la care se referă. Documentele menționate la literele (a), (b) și (d) din alineatul menționat se trimit electronic, în conformitate cu formatul și în condițiile definite de Comisie în temeiul articolului 24.

Documentele respective poartă o semnătură electronică obligatorie în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*1). Pentru documentele aferente exercițiului financiar 2017, Comisia poate accepta documente semnate transmise în format electronic.

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).”"

5.

La articolul 31, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) trebuie să fie puse de Comisie la dispoziția statelor membre sub forma unor modele prin intermediul sistemelor de informații.

Modelele și specificațiile tehnice conexe pentru informațiile contabile sunt puse la dispoziție și se actualizează de către Comisie, după informarea Comitetului pentru fondurile agricole, înainte de începerea fiecărui exercițiu financiar.

Specificațiile tehnice includ:

(a)

cerințele privind datele anuale pentru informațiile contabile individuale (tabelul X);

(b)

specificațiile pentru transferul fișierelor electronice referitoare la cheltuielile FEGA și FEADR;

(c)

descrierile câmpurilor de date (aide-memoire);

(d)

structura codurile bugetare FEADR.”

6.

Articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când consideră, în urma oricărei anchete, că cheltuielile nu au fost efectuate în conformitate cu normele Uniunii, Comisia comunică propriile constatări statului membru în cauză, specificând acțiunile corective necesare pentru a se asigura respectarea în viitor a normelor respective și indicând nivelul provizoriu al corecției financiare despre care consideră, în acea etapă a procedurii, că ar corespunde constatărilor sale. De asemenea, comunicarea respectivă trebuie să programeze o reuniune bilaterală în termen de cinci luni de la expirarea termenului acordat pentru un răspuns din partea statului membru. Comunicarea face trimitere la prezentul articol.”;

(b)

la alineatul (3), se adaugă paragraful al patrulea cu următorul text:

„În cazul în care un stat membru notifică Comisiei faptul că nu este necesară o reuniune bilaterală, perioada de șase luni începe de la data primirii notificării de către Comisie.”;

(c)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   În cazuri justificate în mod corespunzător care trebuie notificate statului membru în cauză, Comisia poate prelungi perioadele prevăzute la alineatele (2)-(5).”

7.

Anexa I se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament;

8.

Anexa XIII se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 3 se elimină;

(b)

punctul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„10.

Măsurile acordate în temeiul articolului 219 alineatul (1), al articolului 220 alineatul (1) și al articolului 221 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 ca măsuri de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, p. 59).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1758 al Comisiei din 27 septembrie 2017 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză (JO L 250, 28.9.2017, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).


ANEXĂ

ANEXA I

DECLARAȚIE DE GESTIUNE

(Articolul 3)

Subsemnatul, …, director al agenției de plăți …, prezint conturile agenției de plată menționate pentru exercițiul financiar 16 octombrie xx-15 octombrie xx+1.

Declar, pe propria răspundere și pe baza informațiilor de care dispun, inclusiv, printre altele, pe baza rezultatelor activității serviciului de audit intern, că:

din câte cunosc, conturile prezentate și transmise în format electronic constituie o situație veridică, completă și exactă a cheltuielilor și a încasărilor pentru exercițiul financiar menționat mai sus. În special, toate creanțele, aconturile, garanțiile și stocurile de care am cunoștință au fost înregistrate în evidența contabilă, iar toate încasările în legătură cu FEGA și FEADR au fost creditate în mod corect fondurilor corespunzătoare;

am înființat un sistem care oferă o asigurare rezonabilă în ceea ce privește legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, inclusiv privind faptul că eligibilitatea cererilor și, în cazul dezvoltării rurale, procedura de acordare a ajutoarelor sunt gestionate, controlate și documentate în conformitate cu normele Uniunii;

Cheltuielile înscrise în evidența contabilă au fost utilizate în scopul preconizat, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

În plus, confirm că există măsuri antifraudă eficace și proporționate, în temeiul articolului 58 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, care țin seama de riscurile identificate.

Totuși, asigurarea menționată face obiectul următoarelor rezerve:

În sfârșit, confirm că nu am cunoștință de vreo informație necomunicată, susceptibilă să prejudicieze interesele financiare ale Uniunii.

Semnătura