5.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/3 AL COMISIEI

din 4 ianuarie 2018

de stabilire a volumelor de declanșare pentru anii 2018 și 2019 în scopul eventualei aplicări a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 183 primul paragraf litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 39 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei (2) prevede că o taxă la import suplimentară, astfel cum este menționată la articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, poate fi aplicată produselor și în cursul perioadelor indicate în anexa VII la respectivul regulament de punere în aplicare. Respectiva taxă la import suplimentară trebuie aplicată în cazul în care cantitatea oricăruia dintre produsele puse în liberă circulație pentru oricare dintre perioadele de aplicare prevăzute în anexa menționată depășește volumul de declanșare pentru importurile de produs respectiv într-un an. Nu se impun taxe la import suplimentare dacă importurile nu riscă să perturbe piața Uniunii sau dacă efectele ar fi disproporționate în raport cu obiectivul vizat.

(2)

În conformitate cu articolul 182 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, volumele de declanșare pentru eventuala aplicare a unor taxe la import suplimentare pentru anumite fructe și legume se bazează pe datele privind importurile și pe datele privind consumul intern aferente celor trei ani anteriori. Pe baza datelor notificate de către statele membre pentru anii 2014, 2015 și 2016, ar trebui stabilite volumele de declanșare pentru anumite fructe și legume pentru anii 2018 și 2019.

(3)

Având în vedere că perioada de aplicare a eventualelor taxe la import suplimentare, astfel cum se prevede în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, începe, pentru o serie de produse, la 1 ianuarie, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2018 și, prin urmare, ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru anii 2018 și 2019, volumele de declanșare menționate la articolul 182 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, stabilite pentru produsele enumerate în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, sunt indicate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Expiră la 30 iunie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, p. 57).


ANEXĂ

Volume de declanșare pentru produsele și perioadele stabilite în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, în vederea eventualei aplicări a taxelor la import suplimentare

Fără a se aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că descrierea produselor are doar o valoare orientativă. În scopul prezentei anexe, domeniul de aplicare al taxelor la import suplimentare este determinat de domeniul de aplicare al codurilor NC în vigoare la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Cod NC

Descrierea produselor

Perioada de aplicare

Volumul de declanșare (tone)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomate

De la 1 iunie la 30 septembrie

 

39 326

78.0020

De la 1 octombrie

la 31 mai

483 376

78.0065

0707 00 05

Castraveți

De la 1 mai la 31 octombrie

 

26 505

78.0075

De la 1 noiembrie

la 30 aprilie

20 482

78.0085

0709 91 00

Anghinare

De la 1 noiembrie

la 30 iunie

6 587

78.0100

0709 93 10

Dovlecei

De la 1 ianuarie la 31 decembrie

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Portocale

De la 1 decembrie

la 31 mai

302 643

78.0120

0805 22 00

Clementine

De la 1 noiembrie

la sfârșitul lunii februarie

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (inclusiv tangerine și satsume); wilkings și alți hibrizi similari de citrice

De la 1 noiembrie

la sfârșitul lunii februarie

86 317

78.0155

0805 50 10

Lămâi

De la 1 ianuarie la 31 mai

 

32 823

78.0160

De la 1 iunie la 31 decembrie

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

De la 16 iulie la 16 noiembrie

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Mere

De la 1 ianuarie la 31 august

 

432 630

78.0180

De la 1 septembrie la 31 decembrie

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pere

De la 1 ianuarie la 30 aprilie

 

155 417

78.0235

De la 1 iulie la 31 decembrie

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Caise

De la 1 iunie la 31 iulie

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Cireșe, altele decât vișinele

De la 16 mai la 15 august

 

33 718

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine

De la 16 iunie la 30 septembrie

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Prune

De la 16 iunie la 30 septembrie

 

17 254