18.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/100


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/738 A COMISIEI

din 27 februarie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin plumb.

(2)

În conformitate cu punctul 34 din anexa III la Directiva 2011/65/UE, până la 21 iulie 2016 s-a acordat o derogare pentru utilizarea plumbului în elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice. Comisia a primit o cerere de reînnoire a acestei derogări referitoare la categoriile 1-7 și 10 înainte de 21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE.

(3)

Potențiometrele ajustabile sunt rezistoare variabile, care funcționează cu un cursor care permite adaptarea rezistenței circuitului. Sunt utilizate într-o gamă largă de produse, cum ar fi echipamentele audiovizuale, echipamentele de comunicații, jucăriile, dispozitivele de măsurare și aparatele electrocasnice. Ele conțin plumb sub formă de oxid de plumb în cerneluri rezistive în care acesta acționează ca liant.

(4)

În prezent, nu sunt disponibile alternative fără plumb fiabile, astfel încât substituirea plumbului nu este încă posibilă din punct de vedere științific și tehnic.

(5)

Întrucât pentru aplicațiile vizate în categoriile 1-7 și 10 nu sunt disponibile pe piață alternative suficient de fiabile și nici nu ar putea fi disponibile pe piață în viitorul apropiat, perioada de valabilitate până la data de 21 iulie 2021 este justificată. Pentru alte categorii decât 1-7 și 10, derogarea existentă rămâne cu perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE.

(6)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 30 iunie 2019 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2019.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 februarie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„34

Plumbul din elementele potențiometrelor ajustabile metalo-ceramice

Se aplică tuturor categoriilor; expiră la:

21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10;

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, altele decât dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro și instrumentele industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.”