10.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 320/119


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 13 iulie 2018

privind Programul național de reformă al Regatului Unit pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Regatului Unit pentru 2018

(2018/C 320/27)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (2) și articolul 148 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

având în vedere rezoluțiile Parlamentului European,

având în vedere concluziile Consiliului European,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,

având în vedere avizul Comitetului economic și financiar,

având în vedere avizul Comitetului pentru protecție socială,

având în vedere avizul Comitetului pentru politică economică,

întrucât:

(1)

La 22 noiembrie 2017, Comisia a adoptat analiza anuală a creșterii, care marchează începutul semestrului european 2018 pentru coordonarea politicilor economice. Comisia a ținut cont în mod corespunzător de Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la 17 noiembrie 2017. Prioritățile analizei anuale a creșterii au fost aprobate de Consiliul European din 22 martie 2018. De asemenea, la 22 noiembrie 2017, Comisia a adoptat, pe baza Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2), Raportul privind mecanismul de alertă, în care nu a identificat Regatul Unit printre statele membre pentru care urma să se efectueze un bilanț aprofundat.

(2)

Raportul de țară privind Regatul Unit pentru 2018 a fost publicat la 7 martie 2018. Acesta a evaluat progresele realizate de Regatul Unit în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice acestei țări adoptate de Consiliu la 11 iulie 2017 (3), măsurile adoptate pentru a da curs recomandărilor specifice acestei țări din anii anteriori, precum și progresele realizate de Regatul Unit în direcția îndeplinirii obiectivelor sale naționale din cadrul Strategiei Europa 2020.

(3)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a părăsi Uniunea Europeană. Dacă acordul de retragere ratificat nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în acord cu Regatul Unit, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar și secundar al Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând de la 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va avea apoi statut de țară terță. Sunt în curs de desfășurare negocieri pentru a asigura retragerea ordonată, inclusiv o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2020, perioadă în care dreptul Uniunii va continua să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit.

(4)

La 30 aprilie 2018, Regatul Unit și-a prezentat Programul național de reformă pentru 2018 și Programul de convergență pentru 2018. Pentru a se ține seama de legăturile dintre cele două programe, acestea au fost evaluate în același timp.

(5)

Recomandările relevante specifice fiecărei țări au fost abordate în cadrul programării fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) aferente perioadei 2014-2020. Astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a sprijini punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, Comisia poate solicita unui stat membru să își revizuiască acordul de parteneriat și programele relevante și să propună modificări la acestea. Comisia a furnizat detalii suplimentare referitoare la modul în care va utiliza dispoziția menționată anterior în orientările privind aplicarea măsurilor de corelare între eficacitatea fondurilor ESI și buna guvernanță economică.

(6)

În prezent, Regatul Unit se încadrează în componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere și face obiectul regulii tranzitorii privind datoria. Conform Programului de convergență pentru 2017-2018, guvernul preconizează că deficitul global va scădea de la 2,2 % din PIB în 2017-2018 la 1,8 % din PIB în 2018-2019 și la 1,7 % din PIB în 2019-2020. Programul de convergență nu include un obiectiv bugetar pe termen mediu. Conform Programului de convergență, se estimează că ponderea datoriei publice în PIB se va stabiliza, în linii mari, la aproximativ 85,5 % în intervalul cuprins între 2017-2018 și 2019-2020, înainte de a scădea la 84,8 % din PIB în 2021-2022. Scenariul macroeconomic care stă la baza acestor proiecții bugetare este plauzibil. Deși măsurile necesare pentru a sprijini țintele de deficit planificate sunt în general bine specificate, presiunile tot mai mari asupra cheltuielilor publice într-o serie de domenii reprezintă un risc la adresa realizării reducerii planificate a deficitului.

(7)

La 11 iulie 2017, Consiliul a recomandat Regatului Unit să se asigure că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete (5) nu va depăși 1,8 % în 2018-2019, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,6 % din PIB. În același timp, Consiliul a precizat că ar trebui să se aibă în vedere obținerea unei poziții fiscal-bugetare care să contribuie atât la consolidarea redresării în curs, cât și la asigurarea sustenabilității finanțelor publice ale Regatului Unit. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2018, există în 2018-2019 riscul unei anumite abateri de la cerințele componentei preventive.

(8)

În 2019-2020, având în vedere faptul că ponderea datoriei publice a Regatului Unit va fi de peste 60 % din PIB, iar deviația estimată a PIB-ului va fi de 0,4 %, rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu ar trebui să depășească 1,6 %, ceea ce ar corespunde unei ajustări structurale de 0,6 % din PIB rezultată din matricea de cerințe pentru ajustare stabilită de comun acord în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere. Dacă se mențin politicile actuale, se preconizează că Regatul Unit va respecta cerința în 2019-2020. La prima vedere, se preconizează că Regatul Unit va respecta regula tranzitorie privind datoria în 2018-2019 și în 2019-2020, ca urmare a abaterii anuale permise de 0,25 %. În ansamblu, Consiliul este de părere că Regatul Unit trebuie să fie pregătit să adopte măsuri suplimentare începând cu 2018-2019 pentru a respecta dispozițiile Pactului de stabilitate și de creștere.

(9)

Oferta anuală netă de locuințe continuă să crească în contextul unei serii de inițiative guvernamentale de stimulare a pieței locuințelor, precum și al unei redresări economice ciclice. Cu toate acestea, oferta rămâne cu mult sub estimările privind cererea și Regatul Unit se confruntă în continuare cu o provocare majoră în asigurarea unei oferte suficiente de locuințe. Acest lucru se datorează unei reglementări foarte stricte și complexe a pieței funciare. Penuria de locuințe și costurile ridicate cu locuințele sunt caracteristice zonelor în care cererea este mare și în creștere, ca de exemplu în centrele urbane și în jurul acestora. Guvernul recunoaște această problemă și a stabilit obiective ambițioase de creștere a ofertei în următorii ani. În același timp, guvernul și-a reafirmat angajamentul de a limita dezvoltarea în jurul centrelor urbane. S-a redus semnificativ numărul tinerilor care dețin un titlu de proprietate asupra unei locuințe, ceea ce creează inegalitate între generații.

(10)

Productivitatea muncii este redusă și stagnează. O mare parte a economiei are rezultate relativ slabe în ceea ce privește principalii factori de productivitate, respectiv competențele, investițiile și procesele operaționale eficiente. De asemenea, rețeaua rutieră, feroviară și aviatică a Regatului Unit se confruntă cu presiuni de capacitate semnificative și tot mai mari.

(11)

Deși cifrele globale privind piața forței de muncă sunt în continuare pozitive în ceea ce privește majoritatea parametrilor, există în prezent îngrijorări cu privire la calitatea anumitor locuri de muncă. Acest lucru se datorează unor probleme legate de dezvoltarea competențelor, anumite forme atipice de muncă, câștigurile salariale, productivitate, participarea la piața forței de muncă și sărăcia în rândul persoanelor în vârstă de muncă. În ceea ce privește toate aceste aspecte au existat anunțuri de politică și evoluții importante. Coerența între aceste politici conexe este esențială. În ceea ce privește competențele, până în prezent, accentul s-a pus în cea mai mare parte pe ucenicii și reforma învățământului tehnic. Punerea accentului pe calitate în ambele cazuri ar putea constitui un efect multiplicator sustenabil pentru societate și economie. Regatul Unit se numără printre statele membre care îndeplinesc deja peste două treimi din criteriile propuse ale Cadrului european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace și, prin urmare, există posibilitatea de a stabili obiective privind calitatea și de a le monitoriza, de exemplu prin urmărirea parcursului profesional al absolvenților. Pentru opțiunile de învățare pe tot parcursul vieții sunt necesare resurse la nivelul celor alocate pentru ucenicii și pentru noile niveluri tehnice (T) destinate persoanelor care au abandonat școala, în special persoanelor blocate în locuri de muncă la nivel de începători.

(12)

De asemenea, este necesar ca în viitor să se acorde atenție aspectelor legate de protecția și incluziunea socială. Se pun în aplicare reforme în materie de îngrijire a copiilor, însă pot fi necesare dispoziții suplimentare, în special pentru copiii cu vârsta sub trei ani. Impactul anumitor reforme și reduceri bugetare în domeniul beneficiilor sociale nu a ajuns încă să fie resimțit pe deplin, mai ales de către familiile care participă la piața forței de muncă.

(13)

În contextul semestrului european 2018, Comisia a efectuat o analiză cuprinzătoare a politicii economice a Regatului Unit, pe care a publicat-o în raportul de țară pentru 2018. De asemenea, Comisia a evaluat Programul de convergență pentru 2018, Programul național de reformă pentru 2018, precum și măsurile luate ca urmare a recomandărilor adresate Regatului Unit în anii precedenți. Având în vedere necesitatea consolidării guvernanței economice globale a Uniunii prin oferirea unei contribuții la nivelul Uniunii la deciziile naționale viitoare, Comisia a ținut seama nu numai de relevanța acestor programe pentru o politică bugetară și socioeconomică sustenabilă în Regatul Unit, ci și de gradul în care acestea respectă normele și orientările Uniunii.

(14)

Consiliul a examinat Programul de convergență pentru 2018 prin prisma acestei evaluări, iar avizul său (6) se reflectă îndeosebi în recomandarea 1 de mai jos,

RECOMANDĂ ca, în perioada 2018-2019, Regatul Unit să întreprindă acțiuni astfel încât:

1.

Să se asigure că rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete nu va depăși 1,6 % în 2019-2020, ceea ce corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,6 % din PIB.

2.

Să stimuleze oferta de locuințe, în special în zonele unde se înregistrează cea mai mare cerere, inclusiv prin noi reforme ale sistemului de amenajare teritorială.

3.

Să abordeze necesitățile în materie de competențe și dezvoltare prin stabilirea de obiective privind calitatea și eficacitatea programelor de ucenicie și prin creșterea investițiilor în programele de perfecționare a persoanelor care fac deja parte din forța de muncă.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LÖGER


(1)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).

(3)  JO C 261, 9.8.2017, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Cheltuielile publice primare nete cuprind cheltuielile publice totale, mai puțin cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu programele Uniunii care sunt acoperite integral din fondurile Uniunii și modificările nediscreționare ale cheltuielilor cu indemnizațiile de șomaj. Formarea brută de capital fix finanțată la nivel național este repartizată de-a lungul unei perioade de patru ani. Sunt luate în calcul și măsurile discreționare privind veniturile sau creșterile veniturilor impuse prin lege. Măsurile cu caracter excepțional, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli, sunt compensate.

(6)  În temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97.