20.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/50


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2031 A COMISIEI

din 19 decembrie 2018

de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Astfel cum s-a anunțat în Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 2018 intitulată „Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență” (2) („planul de contingență”), retragerea fără un acord poate implica riscuri pentru stabilitatea financiară a Uniunii și a statelor sale membre. Pentru a preveni astfel de riscuri, se justifică și este în interesul Uniunii și al statelor sale membre să asigure, pentru o perioadă limitată de timp, posibilitatea continuării furnizării de servicii de compensare în Uniune și după data de 29 martie 2019 de către contrapărțile centrale (denumite în continuare „CPC”) care au fost deja autorizate în Regatul Unit (denumite în continuare „CPC din Regatul Unit”).

(3)

Compensarea centrală sporește transparența pieței, atenuează riscurile de credit și reduce riscurile de contagiune în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către unul sau mai mulți participanți la o CPC. Prin urmare, furnizarea unor astfel de servicii este esențială pentru asigurarea stabilității financiare. O perturbare a furnizării de servicii de compensare ar putea afecta și punerea în aplicare a politicii monetare a băncilor centrale în cazul în care tranzacțiile sunt compensate în moneda emisă de o bancă centrală din Uniune. În plus, instrumentele financiare compensate de CPC sunt, de asemenea, esențiale pentru intermediarii financiari și pentru clienții acestora, de exemplu pentru a acoperi riscurile ratei dobânzii, iar o perturbare a furnizării de servicii de compensare ar putea, de asemenea, să genereze riscuri pentru economia reală a Uniunii.

(4)

Începând cu 31 decembrie 2017, valoarea noțională în circulație a instrumentelor financiare derivate extrabursiere este de peste 500 de mii de miliarde EUR la nivel mondial, din care instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii reprezintă peste 75 %, iar instrumentele financiare derivate pe cursul de schimb – aproape 20 %. Aproximativ 30 % din totalul instrumentelor financiare derivate extrabursiere sunt exprimate în euro și în alte monede ale Uniunii. Piața pentru compensarea centrală a instrumentelor financiare derivate extrabursiere este extrem de concentrată, în special piața pentru compensarea centrală a instrumentelor financiare derivate extrabursiere pe rata dobânzii, din care aproximativ 97 % sunt compensate într-o CPC din Regatul Unit (3).

(5)

Începând cu 30 martie 2019, CPC din Regatul Unit vor fi „CPC din țări terțe” și, ca atare, pot furniza servicii de compensare numai dacă sunt recunoscute de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. În absența recunoașterii CPC din Regatul Unit, contrapărțile stabilite în Uniune nu pot compensa instrumentele financiare derivate extrabursiere care fac obiectul obligației de compensare în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în CPC din Regatul Unit. Această situație poate duce la dificultăți temporare în ceea ce privește îndeplinirea de către contrapărțile respective a obligațiilor lor în materie de compensare, ceea ce, la rândul său, poate implica riscuri la adresa stabilității financiare și a punerii în aplicare a politicii monetare a Uniunii și a statelor sale membre. Astfel cum s-a anunțat în planul de contingență, este, așadar, necesar ca, în această situație excepțională, să se stabilească echivalența dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere care reglementează CPC din Regatul Unit, pentru o perioadă de timp strict limitată și în condiții specifice, astfel încât respectivele CPC să poată continua să furnizeze servicii de compensare în Uniune.

(6)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trebuie să fie îndeplinite trei condiții pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul sus-menționat.

(7)

În primul rând, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe trebuie să garanteze că CPC din acea țară terță respectă anumite cerințe obligatorii din punct de vedere juridic care sunt echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Până la 29 martie 2019, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este direct aplicabil în Regatul Unit, iar CPC din Regatul Unit autorizate în temeiul articolului 14 din regulamentul menționat trebuie, așadar, să respecte cerințele prevăzute în acesta. Ca parte a European Union (Withdrawal) Act 2018 [Actul din 2018 privind Uniunea Europeană (notificarea privind retragerea)], Regatul Unit a încorporat la 26 iunie 2018 dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în dreptul său intern, cu efect de la data retragerii Regatului Unit din Uniune.

(8)

În al doilea rând, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale țării terțe trebuie să garanteze că CPC stabilite în țara terță respectivă fac, în permanență, obiectul unei supravegheri eficace și al asigurării respectării normelor. Până la 29 martie 2019, CPC din Regatul Unit se află sub supravegherea Băncii Angliei, astfel cum se prevede în dreptul intern al Regatului Unit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (4). Ca parte a încorporării Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în dreptul intern al Regatului Unit, Banca Angliei rămâne responsabilă pentru supravegherea CPC, iar competențele sale în materie de supraveghere și de asigurare a respectării normelor în ceea ce privește CPC vor rămâne, în esență, neschimbate.

(9)

În al treilea rând, cadrul juridic al țării terțe trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate conform regimurilor juridice ale țărilor terțe. Aceasta se asigură prin încorporarea în dreptul intern al Regatului Unit a sistemului de echivalență prevăzut la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(10)

Comisia concluzionează că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit aplicabile CPC din Regatul Unit în ziua următoare datei retragerii sale din Uniune îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

Cu toate acestea, prezenta decizie se bazează pe dispozițiile juridice și pe mecanismele de supraveghere aplicabile CPC din Regatul Unit în ziua următoare datei retragerii Regatului Unit din Uniune. Respectivele dispoziții juridice și mecanisme de supraveghere ar trebui să fie considerate echivalente numai în cazul în care cerințele aplicabile CPC din dreptul intern al Regatului Unit sunt menținute și continuă să fie efectiv aplicate și respectate în permanență. Prin urmare, eficacitatea schimbului de informații și a coordonării activităților de supraveghere între ESMA și Banca Angliei reprezintă, așadar, o condiție esențială pentru ca determinarea echivalenței să poată fi menținută.

(12)

Acest schimb de informații necesită încheierea unor acorduri de cooperare cuprinzătoare și eficace în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Aceste acorduri de cooperare ar trebui, de asemenea, să prevadă posibilitatea de a împărtăși toate informațiile relevante autorităților menționate la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv cu Banca Centrală Europeană și cu ceilalți membri ai Sistemului European al Băncilor Centrale, în scopul consultării autorităților respective cu privire la statutul recunoscut al CPC din Regatul Unit sau în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru ca autoritățile respective să își îndeplinească sarcinile de supraveghere.

(13)

În eventualitatea situației excepționale de retragere a Regatului Unit din Uniune în absența unui acord, acordurile de cooperare stabilite în temeiul articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie să asigure accesul nemijlocit și permanent al ESMA la toate informațiile solicitate de aceasta. Informațiile respective cuprind informațiile care permit evaluarea oricăror riscuri semnificative prezentate de CPC din Regatul Unit, în mod direct sau indirect, la adresa Uniunii sau a statelor sale membre, dar nu se limitează la acestea. Prin urmare, acordurile de cooperare ar trebui să specifice mecanismele și procedurile necesare pentru schimbul prompt de informații privind activitățile de compensare efectuate de CPC din Regatul Unit în ceea ce privește instrumentele financiare exprimate în monede ale Uniunii, locurile de tranzacționare, participanții compensatori, precum și filialele instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții din Uniune, acordurile de interoperabilitate cu alte CPC, resursele proprii, compoziția și calibrarea fondurilor de garantare, marjele aplicate, resursele lichide și portofoliile de garanții, inclusiv calibrările marjei de ajustare și testele de rezistență, notificarea promptă a oricărei modificări care afectează CPC din Regatul Unit sau dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit aplicabile CPC din Regatul Unit, precum și mecanismul pentru notificarea promptă a ESMA cu privire la orice evoluții referitoare la CPC din Regatul Unit care ar putea afecta politica monetară din Uniune.

(14)

Comisia, în cooperare cu ESMA, va monitoriza orice modificare introdusă în cadrul dispozițiilor juridice și al mecanismelor de supraveghere care afectează CPC din Regatul Unit, evoluția pieței, precum și eficacitatea cooperării în materie de supraveghere, inclusiv schimbul prompt de informații între ESMA și Banca Angliei. Comisia ar putea efectua o revizuire în orice moment, în cazul în care evoluții relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței acordate prin prezenta decizie, inclusiv în cazul în care condițiile acordurilor de cooperare încheiate între ESMA și Banca Angliei nu sunt respectate sau nu permit o evaluare eficace a riscului pe care CPC din Regatul Unit îl reprezintă pentru Uniune sau pentru statele sale membre.

(15)

Având în vedere incertitudinile care planează asupra relației viitoare dintre Regatul Unit și Uniune, precum și potențialul impact al acestora asupra stabilității financiare a Uniunii și a statelor sale membre și asupra integrității pieței unice, prezenta decizie ar trebui să expire la 30 martie 2020. Prin urmare, evaluarea cuprinsă în prezenta decizie nu aduce atingere niciunei evaluări viitoare a dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere ale Regatului Unit aplicabile CPC și, ca atare, nu ar trebui să fie invocată în alt scop decât cel al prezentei decizii.

(16)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice numai din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit ar intra în vigoare până la data respectivă sau în cazul în care perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană ar fi prelungită.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord aplicabile contrapărților centrale deja stabilite și autorizate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care cuprind Financial Services and Markets Act 2000 și European Union (Withdrawal) Act 2018, sunt considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta se aplică de la data următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, prezenta decizie nu se aplică în niciunul dintre cazurile următoare:

(a)

un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană a intrat în vigoare până la acea dată;

(b)

s-a decis prelungirea perioadei de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Prezenta decizie expiră la 30 martie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banca Reglementelor Internaționale, Comunicat de date statistice: Statisticile privind instrumentele financiare derivate extrabursiere la sfârșitul lunii decembrie 2017 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf), 3 mai 2018.

(4)  Partea 5 din The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 [Regulamentele 2013 (instrumente financiare derivate extrabursiere, contrapărți centrale și registre de tranzacții) aferente Legii din 2000 privind serviciile și piețele financiare].