23.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 298/17


DECIZIA (UE) 2018/1840 A COMISIEI

din 10 august 2018

privind ajutorul de stat SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovenia – Modificări ale angajamentelor de restructurare ale Nova Ljubljanska Banka d.d.

[notificată cu numărul C(2018) 5537]

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile (1) menționate anterior și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

Prin decizia din 7 martie 2011 („decizia privind prima salvare”) (2), Comisia a autorizat, pentru o perioadă de șase luni, pe baza prezentării unui plan de restructurare, ajutorul de stat în valoare de 250 de milioane EUR pentru recapitalizarea băncii Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB”), pe care Slovenia l-a notificat Comisiei la data de 14 ianuarie 2011.

(2)

Prin decizia din 2 iulie 2012 (3) („decizia privind a doua salvare și de inițiere a procedurii”), Comisia a aprobat a doua recapitalizare de salvare a NLB și a deschis, în același timp, o investigație aprofundată în urma îndoielilor cu privire la planul de restructurare prezentat. Comisia se îndoia că planul îi permitea NLB să își restabilească viabilitatea, considerând totodată că planul era insuficient în ceea ce privește repartizarea sarcinilor și în ceea ce privește caracterul adecvat al măsurilor pentru a aborda denaturările nejustificate ale concurenței.

(3)

Prin Decizia 2014/535/UE („decizia din 2013”) (4), Comisia a aprobat acordarea de ajutor de stat pentru NLB pe baza unui plan de restructurare modificat și a unei liste de angajamente prezentate de Slovenia, unul dintre acestea prevăzând ca Slovenia să vândă o participație de 75 % minus o acțiune („75 % – 1”) în NLB până la 31 decembrie 2017 sau, alternativ, ca NLB să cesioneze șase filiale străine din Balcani.

(4)

La 13 aprilie 2017, Slovenia a solicitat Comisiei să autorizeze o întârziere a celei de a doua tranșe de acțiuni NLB reprezentând cel mult 25 % minus o acțiune („25 % – 1”) din participația deținută în NLB și a notificat Comisiei angajamentele modificate. La 11 mai 2017, Comisia a concluzionat că respectivele angajamente modificate asigurau în continuare compatibilitatea ajutorului acordat în favoarea NLB cu piața internă („decizia de modificare din 2017”) (5).

(5)

La 8 iunie 2017 (6), autoritățile slovene au decis să suspende procesul de vânzare a NLB, iar la 9 iunie 2017 ministrul de finanțe sloven a informat Comisia cu privire la această decizie prin telefon.

(6)

În toamna anului 2017 au avut loc numeroase contacte între Comisie și Slovenia. De asemenea, Slovenia a transmis Comisiei o serie de documente neoficiale (7). La 21 decembrie 2017, Slovenia a notificat în mod oficial Comisiei noile angajamente modificate.

(7)

Prin scrisoarea din 26 ianuarie 2018 („decizia de inițiere a procedurii din 2018”), Comisia a informat autoritățile slovene cu privire la decizia sa de a iniția procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) primul paragraf din TFUE în ceea ce privește cererea de confirmare a compatibilității ajutorului acordat NLB pe baza celorlalte angajamente modificate.

(8)

La 2 martie 2018, Slovenia și-a prezentat observațiile cu privire la decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(9)

La 6 aprilie 2018, decizia de inițiere a procedurii din 2018 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile. În termen de o lună de la data acestei publicări, Comisia a primit observații de la patru părți, care au fost transmise autorităților slovene la 16 și 18 mai 2018. La 15 iunie 2018, Slovenia a răspuns prezentându-și comentariile cu privire la observațiile respective.

(10)

La 26 martie 2018, 4 aprilie 2018, 30 mai 2018, 21 iunie 2018, 29 iunie 2018 și 9 iulie 2018, Slovenia a prezentat noi documente neoficiale, care au inclus o serie de propuneri de seturi de angajamente.

(11)

Prin scrisoarea din 13 iulie 2018, Slovenia a transmis Comisiei un nou set de angajamente în materie de ajutoare de stat („angajamentele modificate”), care prevedeau, printre altele, noi termene pentru vânzarea unei participații de 75 % – 1 în NLB. Din motive de securitate juridică, Slovenia a notificat, de asemenea, o măsură propusă la 25 iulie 2018, ca o măsură ce nu constituie ajutor de stat, în temeiul căreia Slovenia ar urma să compenseze NLB pentru eventualele consecințe ale acțiunilor în instanță referitoare la depozite în valută, care constituie o problemă veche, datând din perioada anterioară destrămării Iugoslaviei.

(12)

Prin scrisoarea din 16 iulie 2018, Slovenia a acceptat, în mod excepțional, să renunțe la drepturile sale în temeiul articolului 342 din TFUE (8) coroborat cu articolul 3 din Regulamentul nr. 1 (9) și ca prezenta decizie să fie adoptată și notificată în limba engleză.

2.   DESCRIEREA MĂSURII DE AJUTOR

2.1.   Descrierea beneficiarului

(13)

NLB este cea mai mare bancă din Slovenia, cu o cotă de piață de 23 % (calculată prin raportare la totalul activelor sale) (10). O descriere mai detaliată a NLB poate fi găsită în considerentele 11-22 din decizia din 2013. În ceea ce privește structura acționariatului său, de la recapitalizările efectuate de stat în 2012 și 2013, NLB este o societate deținută de stat în proporție de 100 % (11).

(14)

De asemenea, ca urmare a ajutorului de stat pe care NLB l-a primit, aceasta a înregistrat o rată a fondurilor proprii de nivelul 1 de bază de 16,6 % la sfârșitul lunii martie 2018. NLB și-a îmbunătățit, de asemenea, rentabilitatea și a raportat la sfârșitul anului 2017 un profit net de 225 de milioane EUR, echivalentul unei rentabilități a capitalurilor proprii de 14,4 %. Tabelul 1 conține detalii privind principalele informații financiare referitoare la NLB (12):

Tabelul 1

Principalele informații financiare consolidate referitoare la NLB

 

31.3.2018

31.12.2017

31.12.2016

Active totale (în milioane EUR)

12 425

12 238

12 039

Active ponderate în funcție de risc (în milioane EUR)

8 634

8 547  (13)

7 862

Profit net după impozitare (în milioane EUR)

58

225

110

Credite neperformante/total împrumuturi (în %)

8,8

9,2

13,8

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (în %)

16,6

15,9

17,0

Raportul credite acordate/depozite atrase (în %)

69,8

70,8

74,2

Rentabilitatea capitalurilor proprii (în %)

13,5

14,4

7,4

(15)

În ceea ce privește prezența sa comercială, NLB are în prezent 108 agenții în Slovenia (situația la sfârșitul lunii martie 2018), în scădere de la 143 de agenții în 2013. În afara Sloveniei, NLB are filiale străine într-o serie de țări din Balcani, reprezentând în total 3 800 de milioane EUR în active și 95 de milioane EUR în profitul după impozitare (14) (sfârșitul anului 2017). Tabelul 2 conține mai multe informații cu privire la filialele din Balcani ale NLB.

Tabelul 2

Principalele informații financiare referitoare la filialele din Balcani ale NLB

 

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

Filiala 1 din Bosnia

Filiala 2 din Bosnia

Kosovo

Muntenegru

Serbia

Participația deținută de NLB (în %)

87

100

97

81

100

100

Cotă de piață (în %)

16,4

18,9

5,3

15,7

11,0

1,2

Profit după impozitare (în milioane EUR)

40

23,7

8,3

14,2

5,4

3,7

Active totale (în milioane EUR)

1 236

670

531

584

457

371

(16)

NLB continuă să dețină o participație de 50 % în compania de asigurări NLB Vita d.d., Ljubljana („NLB Vita”), care este o întreprindere comună cu grupul belgian KBC NV. La sfârșitul anului 2017, NLB Vita a raportat active totale în valoare de 446 de milioane EUR (15) și 7 milioane EUR profit după impozitare pentru anul respectiv.

(17)

La 31 decembrie 2017, NLB a început procesul de lichidare a filialei sale specializate în leasing din Ljubljana (16). La 29 noiembrie 2017 (17), Consiliul de supraveghere al NLB a aprobat înființarea unei noi societăți specializate în leasing, axată pe leasingul de autovehicule, cu un capital inițial subscris și vărsat în valoare de 1,5 milioane EUR. În luna februarie 2018, NLB a întrerupt procesul de înființare a noii societăți specializate în leasing.

2.2.   Măsuri de ajutor de stat în favoarea NLB

(18)

Prin decizia din 2013 și pe baza angajamentelor prezentate de Slovenia, Comisia a declarat următoarele măsuri de ajutor de stat în favoarea NLB compatibile cu piața internă:

(a)

o primă recapitalizare în valoare de 250 de milioane EUR, aprobată temporar în decizia privind prima salvare;

(b)

o a doua recapitalizare în valoare de 383 de milioane EUR, aprobată temporar în decizia privind a doua salvare și de inițiere a procedurii;

(c)

o a treia recapitalizare în valoare de 1 558 de milioane EUR, precum și

(d)

un transfer de active depreciate către un vehicul de gestionare a activelor deținut de stat, cu un element de ajutor în valoare de 130 de milioane EUR (18).

În total, NLB a primit ajutor de stat în valoare de 2 321 de milioane EUR, echivalentul a 20 % din activele sale ponderate în funcție de risc în decembrie 2012.

(19)

Angajamentele prezentate ca parte a deciziei din 2013 și a deciziei de modificare din 2017 sunt descrise mai detaliat în secțiunile 2.3 și 2.4 din decizia de inițiere a procedurii din 2018. În ceea ce privește vânzarea participației de 75 % – 1 în NLB, Slovenia s-a angajat, în contextul deciziei de modificare din 2017, să realizeze următoarele („angajamentul de vânzare”):

„… [reducerea participației statului și a filialelor bancare străine]

Slovenia își va reduce participația în NLB la 25 % plus o acțiune («minoritatea de blocare») după cum urmează:

(a)

cu cel puțin 50 % până la 31 decembrie 2017.

În cazul în care Slovenia nu a încheiat un contract (contracte) de vânzare-cumpărare obligatoriu (obligatorii) pentru vânzarea a cel puțin 50 % din participația sa în NLB, Slovenia și NLB acordă mandatarului însărcinat cu cesionarea un mandat exclusiv pentru a vinde participațiile NLB în filialele sale bancare (străine din Balcani) la un preț minim care să nu fie mai mic de 75 % din valoarea contabilă.

(b)

după vânzarea a cel puțin 50 % din participația sa în NLB în conformitate cu subpunctul 14 litera (a), Slovenia își va reduce în continuare participația până la minoritatea de blocare, până la 31 decembrie 2018.

În cazul în care Slovenia nu a încheiat până la 31 decembrie 2018 un contract (contracte) de vânzare-cumpărare obligatoriu (obligatorii) pentru vânzarea participației sale în NLB care depășește minoritatea de blocare, Slovenia îi acordă mandatarului însărcinat cu cesionarea (numit în conformitate cu punctul 19) un mandat exclusiv pentru a reduce participația Sloveniei în NLB la minoritatea de blocare pentru […] (*1)

(*1)  Informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.”"

(20)

Procesul de vânzare întrerupt este descris în detaliu la punctul 2.5 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

2.3.   Motivele care au condus la inițierea procedurii

(21)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia a deschis o procedură oficială de investigare după ce a devenit evident faptul că Slovenia nu a respectat termenul stabilit în angajamentul de vânzare (descris în considerentul 19). Comisia a concluzionat că, prin urmare, ajutorul acordat NLB de către Slovenia a devenit ilegal.

(22)

În ceea ce privește angajamentele modificate notificate la 21 decembrie 2017, Comisia a exprimat îndoieli cu privire la faptul că acestea erau echivalente cu angajamentele care au stat la baza deciziei din 2013 și a deciziei de modificare din 2017. Comisia se îndoia că măsurile de ajutor erau compatibile cu piața internă pe baza acestor angajamente modificate.

(23)

În ceea ce privește viabilitatea NLB, Comisia a reamintit că dificultățile întâmpinate de NLB în 2012 și 2013 erau legate de influența statului asupra operațiunilor de zi cu zi ale acesteia și că analiza viabilității NLB ca parte a deciziei din 2013 s-a bazat în mod esențial pe o modificare a acționariatului NLB. În decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia a exprimat îndoieli serioase cu privire la viabilitatea pe termen lung a NLB fără o astfel de modificare a acționariatului.

(24)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că vânzarea întârziată a NLB a prelungit, de facto, perioada de restructurare a acesteia. Comisia a explicat că acest lucru implică, în mod logic, că angajamentele legate de perioada de restructurare ar urma să fie prelungite, de asemenea, atât timp cât vânzarea participației de 75 % – 1 în NLB nu este finalizată.

(25)

În fine, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la faptul că angajamentele modificate ar fi suficiente pentru a compensa întârzierea procesului de vânzare.

3.   OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE CU PRIVIRE LA DECIZIA DE INIȚIERE A PROCEDURII DIN 2018 ȘI COMENTARIILE PREZENTATE DE AUTORITĂȚILE SLOVENE CU PRIVIRE LA ACESTEA

(26)

Prezenta secțiune descrie observațiile primite cu privire la decizia de inițiere a procedurii din 2018 și comentariile prezentate de autoritățile slovene cu privire la acestea.

3.1.   Observațiile părților interesate cu privire la decizia de inițiere a procedurii din 2018

(27)

Comisia a primit observații de la următoarele patru părți:

(a)

prima parte, o persoană fizică ce a deținut anterior acțiuni în NLB, a susținut că neautorizarea unei prelungiri suplimentare a termenului pentru vânzarea NLB nu ar fi conformă cu practica decizională a Comisiei (19). În opinia primei părți, Comisia ar trebui să reducă la minimum costurile suportate de contribuabili pentru salvarea băncilor și o prelungire a termenului până în 2019 ar fi nu doar în interesul Sloveniei și al contribuabililor săi, ci și în interesul Comisiei;

(b)

cea de a doua parte, formată dintr-o asociație de cetățeni preocupați de funcționarea instituțiilor slovene, era de părere că măsurile aprobate în decizia din 2013 nu denaturează concurența pe piața internă și, prin urmare, nu constituie ajutor de stat. Partea în cauză a susținut că, inclusiv în cazul în care măsurile ar fi considerate ajutor de stat, acestea ar constitui, în orice caz, un ajutor compatibil ca urmare a recapitalizării interne din 2013 în temeiul deciziei din 2013. În plus, în opinia celei de a doua părți, cu excepția angajamentului referitor la guvernanța corporativă, NLB a pus în aplicare toate angajamentele din decizia din 2013. Cea de a doua parte a făcut referire, de asemenea, la nivelul ridicat al profitului NLB și a susținut că operațiunile NLB au devenit complet independente de autoritățile slovene. Partea în cauză a afirmat că orice angajamente suplimentare ar afecta perspectiva de viabilitate pe termen lung a NLB. A doua parte a arătat că NLB nu era singura bancă slovenă care s-a confruntat cu dificultăți financiare și că prezența KBC în calitate de acționar al NLB la acea dată nu a ajutat-o să evite problemele financiare. Prin urmare, cea de a doua parte a concluzionat că o modificare a structurii acționariatului NLB nu era o condiție necesară pentru viabilitatea acesteia. A doua parte a concluzionat, de asemenea, că angajamentele ar trebui să fie adaptate astfel încât să țină seama de modificările survenite în situația economică și politică din statele membre și din Uniune. În concluzie, cea de a doua parte a susținut că și Comisia ar trebui să țină seama de faptul că Slovenia se confrunta cu o criză financiară gravă atunci când a hotărât să acorde NLB ajutorul de stat și atunci când au fost prezentate angajamentele;

(c)

cea de a treia parte, un cetățean sloven, a susținut că principiul egalității de tratament a fost încălcat de Comisie atunci când aceasta a adoptat decizia din 2013. Cea de a treia parte a considerat, de asemenea, că tratamentul care a fost aplicat NLB de către Comisie nu a avut un temei juridic solid;

(d)

cea de a patra parte, titularul unui depozit în valută al unei sucursale străine a Ljubljanska Banka d.d., a transmis, în principal, observații referitoare la executarea unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului (20) și a făcut referire la acea parte din hotărâre care privea rambursarea depozitelor în valută.

3.2.   Comentariile Sloveniei cu privire la observațiile privind decizia de inițiere a procedurii din 2018 primite de la părțile interesate

(28)

În răspunsul său din 15 iunie 2018 cu privire la observațiile primite cu privire la decizia de inițiere a procedurii din 2018, Slovenia a considerat că majoritatea observațiilor se refereau la decizii mai vechi ale autorităților slovene și la decizia din 2013. Slovenia a subliniat faptul că, în 2013, a acționat nu numai ca un proprietar responsabil al NLB, ci și pentru a proteja stabilitatea financiară a țării. Slovenia a afirmat că a acționat cu prudența cuvenită și cu intenția de a limita la minimum riscul unei perturbări sistemice.

(29)

În ceea ce privește observațiile privind acțiunile în justiție având ca obiect depozitele în valută, astfel cum sunt prezentate la litera (d) de la considerentul 27, Slovenia a considerat că aceste observații nu au făcut obiectul deciziei de inițiere a procedurii din 2018.

(30)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia orice măsuri suplimentare nu ar face decât să afecteze perspectivele de viabilitate pe termen lung ale NLB, Slovenia a considerat că evaluarea Comisiei privind angajamentele ar trebui să se bazeze pe propria evaluare inclusă în decizia din 2013, și anume că angajamentul de vânzare ar împiedica influența statului în cadrul NLB în calitate de proprietar. Slovenia consideră că măsurile compensatorii suplimentare de natură comercială nu ar contribui la atingerea acestui obiectiv.

(31)

Slovenia a subliniat că, în prezent, nu este implicată în operațiunile de zi cu zi ale NLB.

4.   OBSERVAȚIILE SLOVENIEI

(32)

Ca răspuns la decizia de inițiere a procedurii din 2018, Slovenia și-a exprimat opinia conform căreia măsurile de ajutor acordate în favoarea NLB ar fi în continuare compatibile cu piața internă pe baza angajamentelor modificate prezentate de aceasta la 21 decembrie 2017. Slovenia a subliniat faptul că viabilitatea NLB în calitate de beneficiar al ajutorului ar continua să fie asigurată și că toate seriile de angajamente ar rămâne echivalente în ceea ce privește repartizarea sarcinilor și măsurile compensatorii.

(33)

Potrivit Sloveniei, în vederea respectării angajamentelor prezentate ca parte a deciziei din 2013, NLB a pus în aplicare o serie de măsuri cu următoarele obiective:

(a)

consolidarea cadrului de guvernanță corporativă a NLB;

(b)

consolidarea politicilor de prețuri ale NLB și a cadrului de gestionare a riscurilor;

(c)

reechilibrarea activității NLB prin orientarea către operațiuni mai puțin riscante;

(d)

redresarea structurii bilanțului NLB, precum și

(e)

restabilirea rentabilității pe termen lung a NLB.

(34)

Ca urmare a acestor măsuri, Slovenia a considerat că NLB și-a restabilit viabilitatea pe termen lung, întrucât aceasta poate să își acopere toate costurile și să obțină un nivel adecvat de rentabilitate a capitalului.

(35)

Slovenia a recunoscut că punctul 15 din Comunicarea privind restructurarea (21) prevede în mod explicit că perioada de restructurare ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință. Slovenia a subliniat, cu toate acestea, că punerea în aplicare cu întârziere a angajamentului de vânzare a fost legată de acțiunile în justiție introduse în Croația împotriva NLB, având ca obiect depozitele în valută (22), pe care le-a considerat ca fiind în afara controlului Sloveniei. Mai mult, Slovenia a precizat că va elabora un calendar credibil pentru vânzarea participației de 75 % – 1 în NLB până la sfârșitul lui 2019, o mare parte a acțiunilor urmând să fie vândute chiar în 2018.

(36)

Slovenia a acceptat că angajamentele existente referitoare la buna guvernanță corporativă a NLB ar trebui să fie extinse, însă a susținut, de asemenea, că nevoia de a extinde angajamentele existente referitoare la denaturarea nejustificată a concurenței ar trebui să se bazeze pe o evaluare de la caz la caz. Această analiză ar trebui să țină seama de noile condiții de piață începând din 2013. În plus, Slovenia a susținut că angajamentele nu ar trebui să împiedice viabilitatea NLB, ci mai degrabă să contribuie la restabilirea acesteia. În acest sens, Slovenia a considerat că angajamentul de a cesiona filialele din Balcani în cazul în care vânzarea participației sale în NLB nu ar avea loc la timp, pe care Slovenia și l-a asumat în contextul deciziei din 2013, nu este o măsură compensatorie deoarece nu se referă la o denaturare a pieței și nu susține sau promovează viabilitatea NLB.

(37)

În ceea ce privește observația Comisiei conform căreia NLB nu a emis încă noi titluri de creanță subordonate (23), Slovenia a evidențiat că una dintre filialele străine ale NLB (NLB Banka Skopje) a vândut noi datorii subordonate în valoare de 10 milioane EUR în iunie 2015 către […]. În plus, Slovenia a subliniat faptul că NLB a îndeplinit toate cerințele sale de reglementare în materie de capital și a continuat să înregistreze niveluri excesive de capital pentru a rezista unei eventuale situații de criză. Prin urmare, Slovenia a considerat că angajarea NLB în emiterea de noi instrumente subordonate nu ar contribui la viabilitatea pe termen lung a acesteia, având în vedere, de asemenea, nivelul său de lichidități excedentare.

(38)

În ceea ce privește observația Comisiei conform căreia NLB avea în continuare un nivel ridicat de credite neperformante (24), Slovenia a susținut că viabilitatea pe termen lung a NLB nu poate fi pusă în discuție doar pe baza acestui argument. În plus, Slovenia a subliniat faptul că NLB și-a redus semnificativ portofoliul de credite neperformante din decembrie 2013 (cu 70 %), ca rezultat al îmbunătățirii procedurilor de gestionare a riscurilor.

(39)

În ceea ce privește aprecierea Comisiei conform căreia Slovenia nu a demonstrat în mod convingător că a abordat în mod eficace problemele privind guvernanța corporativă a NLB (25), Slovenia a susținut că această afirmație nu reflecta cu exactitate realizările NLB în acest domeniu. Slovenia a considerat că, timp de peste cinci ani, operațiunile zilnice ale NLB au fost gestionate de o echipă de management internațională, cu un istoric și o experiență pozitive, care a fost complet independentă de statul sloven. De asemenea, Slovenia a evidențiat următoarele măsuri luate pentru a ilustra modul în care structura de guvernanță corporativă a NLB s-a îmbunătățit considerabil:

(a)

Slovenia a creat Societatea slovenă de gestionare a obligațiunilor suverane („SSH”) pentru a gestiona în mod adecvat toate activele de stat;

(b)

legea slovenă privind gestionarea obligațiunilor suverane a fost adoptată de legiuitorul sloven și stabilește criteriile de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de supraveghere al SSH;

(c)

NLB a pus în aplicare un sistem de guvernanță corporativă pe două niveluri în care Consiliul de administrație este responsabil cu operațiunile de zi cu zi ale acesteia și în care este supravegheată de Consiliul de supraveghere.

(40)

Slovenia a subliniat că nerespectarea termenului aferent angajamentului de vânzare nu a influențat valoarea ajutorului de stat acordat în favoarea NLB, condițiile și circumstanțele în care a fost acordat ajutorul, nici contribuția proprie a NLB și repartizarea sarcinilor. În acest context, Slovenia a considerat că nerespectarea angajamentului său de vânzare nu ar trebui să aibă un impact asupra măsurilor necesare pentru limitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței pe piața internă.

(41)

Slovenia a considerat, de asemenea, că decizia din 2013 și angajamentele sale se refereau numai la măsurile de ajutor de stat acordate în 2013 și a susținut că cele două recapitalizări de stat anterioare fuseseră deja autorizate de Comisie în deciziile sale din 7 martie 2011 și, respectiv, 2 iulie 2012.

(42)

De asemenea, Slovenia a considerat că nu ar fi necesare sau adecvate măsuri suplimentare privind viabilitatea, repartizarea sarcinilor sau măsuri de limitare a denaturării nejustificate a concurenței în cadrul pieței interne. Potrivit autorităților slovene, astfel de măsuri suplimentare ar încălca principiul fundamental al Uniunii privind proporționalitatea și ar fi în contradicție cu practica decizională a Comisiei.

(43)

Slovenia a confirmat că intenționează, de asemenea, să pună în aplicare un mecanism, finanțat prin așa-numitul Fond de succesiune (26), pentru a compensa NLB pentru consecințele juridice legate de acțiunile în justiție din Croația (27). În acest sens, Slovenia a adoptat o lege pentru a proteja valoarea investiției de capital a Republicii Slovenia în NLB (28). În declarația sa din 25 iulie 2018, Slovenia a subliniat faptul că va continua să depună eforturi pentru a neutraliza sau a atenua cât mai mult posibil consecințele financiare pentru NLB în scopul de a finaliza cu succes vânzarea participației de 75 % – 1 în NLB într-un mod care să maximizeze valoarea pentru contribuabilii sloveni. În opinia Sloveniei, acest mecanism ar atenua impactul acțiunilor în justiție din Croația asupra prețului de vânzare al NLB, ar fi pus în aplicare în contextul procesului de vânzare și, prin urmare, nu ar constitui ajutor de stat în sensul articolului 107 din TFUE.

(44)

Slovenia a inclus în observațiile sale informații suplimentare prin intermediul unui raport elaborat de consultantul său financiar pentru a demonstra că mecanismul de compensare pentru protejarea împotriva consecințelor acțiunilor în justiție în curs de soluționare ar fi fost oferit și de un vânzător privat. Raportul cuprinde o evaluare indicativă a probabilității de succes a vânzării participației în cadrul NLB pe baza a două scenarii în ceea ce privește cauzele aflate pe rolul instanțelor din Croația având ca obiect depozitele străine: un scenariu incluzând mecanismul (cu eventuale plăți în temeiul mecanismului într-o etapă ulterioară) și un alt scenariu fără un astfel de mecanism. În esență, raportul a indicat, pe baza recentelor hotărâri judecătorești pronunțate în Croația, că investitorii vor evalua expunerea acțiunilor în justiție din Croația, practic, la 100 % din valoarea maximă a expunerii. În plus, BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, a impus restricții aplicabile dividendelor din cauza acțiunilor în justiție în curs de soluționare (este necesar acordul prealabil al BCE pentru eventualele plăți de dividende). Prin urmare, fără acest mecanism, NLB ar fi limitată în ceea ce privește capacitatea sa de a plăti dividende, iar acest lucru, după toate probabilitățile, ar reduce numărul de potențiali investitori. Raportul a concluzionat că efectul combinat al interesului redus al investitorilor și al riscului adițional asupra fluxurilor de numerar ale NLB (atât ca urmare a acțiunilor în justiție, cât și ca urmare a amânării plății dividendelor) ar conduce la solicitarea de către investitori a unei rentabilități mai mari a capitalurilor proprii pentru a se asigura o ofertă publică inițială („OPI”) subscrisă în întregime. Efectul negativ combinat asupra prețului de vânzare al pasivelor [[…] (29)] și al cerinței de rentabilitate sporită a capitalurilor proprii din partea numărului mai mic de investitori [[…] (30)] s-ar ridica la […]. Raportul a concluzionat că această cifră este mai mare decât estimarea NLB a valorii nominale maxime expusă la risc de […] care decurge din acțiunile în justiție. Prin urmare, raportul susține punctul de vedere conform căruia stabilirea unui mecanism de compensare în ceea ce privește acțiunile în justiție din Croația pentru sprijinirea prețului de vânzare al NLB va conduce în cele din urmă la încasări nete mai mari pentru Slovenia.

5.   LISTA ACTUALIZATĂ A ANGAJAMENTELOR PREZENTATĂ DE SLOVENIA

(45)

La 13 iulie 2018, autoritățile slovene au prezentat un nou set de angajamente în materie de ajutoare de stat.

(46)

Slovenia a încercat să modifice angajamentul de vânzare prin propunerea de a-și reduce participația în NLB la minoritatea de blocare după cum urmează:

1.

cu cel puțin 50 % plus o acțiune („50 % + 1”) până la 31 decembrie 2018;

2.

restul acțiunilor care depășesc minoritatea de blocare până la 31 decembrie 2019.

(47)

În propunerea sa de listă de angajamente modificate, Slovenia a făcut distincție între diferitele scenarii posibile în ceea ce privește vânzarea participației sale de 75 % + 1 în cadrul NLB. În aceste diferite scenarii, ar urma să se aplice diferite seturi de angajamente (a se vedea considerentele 50-52) și termene aferente angajamentelor, astfel cum se arată în tabelul 3.

(48)

Slovenia susține că, în cazul în care nu încheie un contract de vânzare-cumpărare obligatoriu pentru vânzarea participației sale în NLB, în conformitate cu angajamentul modificat de vânzare și calendarul stabilit în considerentul 46, va acorda unui mandatar însărcinat cu cesionarea un mandat exclusiv pentru a reduce participația sa în NLB la minoritatea de blocare pentru […].

(49)

În cazul unor condiții de piață favorabile, Slovenia nu exclude posibilitatea vânzării unei participații mai mari de 50 % + 1 până la întreaga participație de 75 % – 1 până la 31 decembrie 2018.

(50)

În ceea ce privește angajamentele prezentate ca parte a deciziei din 2013, Slovenia propune modificarea și extinderea următoarelor angajamente existente („setul 1 de angajamente”):

(a)

atribuirea locurilor și a drepturilor de vot din Consiliul de supraveghere și comitetele acestuia unor experți independenți, în conformitate cu punctul 9.6 din angajamentele din 2013, modificat numai în măsura în care 100 % din locuri vor fi atribuite experților independenți (în loc de trei sferturi anterior);

(b)

asigurarea faptului că fiecare bancă deținută de stat rămâne o unitate economică separată cu competențe decizionale independente, în conformitate cu punctul 9.10 din angajamentele din 2013;

(c)

asigurarea faptului că societățile de stat slovene nu vor fi sub nicio formă tratate mai favorabil decât societățile care nu sunt deținute de stat (nediscriminare) în conformitate cu punctul 11 din angajamentele din 2013;

(d)

respectarea interdicției de a face achiziții, astfel cum este descrisă la punctul 12.4 din angajamentele din 2013.

(51)

În plus, alte angajamente existente vor fi extinse până în momentul în care Slovenia își va reduce participația în NLB la minoritatea de blocare („setul 2 de angajamente”):

(a)

punctul 2 din angajamentele din 2013, referitor la reducerea costurilor, modificat numai în măsura în care cheltuielile de exploatare la nivelul grupului (din care sunt excluse cheltuielile unice extraordinare fără caracter recurent) se pot ridica la o valoare maximă de […] EUR pe an;

(b)

punctul 4 din angajamentele din 2013, referitor la cesionarea filialelor secundare, modificat numai în măsura în care NLB nu va reintra în afacerile și activitățile pe care a trebuit să le cesioneze;

(c)

punctul 12.1 din angajamentele din 2013, referitor la interdicțiile privind publicitatea și strategiile comerciale agresive;

(d)

punctul 12.2 din angajamentele din 2013, referitor la mecanismul de rambursare a capitalului și interdicția de plată a dividendelor, modificat numai în măsura în care, pe baza bilanțurilor anuale auditate, NLB va plăti acționarilor săi cel puțin cuantumul veniturilor nete, sub rezerva limitărilor impuse de reglementările europene sau slovene și cu condiția îndeplinirii anumitor cerințe minime de capital;

(e)

punctul 18 din angajamentele din 2013, referitor la mandatarul însărcinat cu monitorizarea, care va continua să se aplice până la sfârșitul anului 2019;

(f)

punctul 19 din angajamentele din 2013, referitor la mandatarul însărcinat cu cesionarea.

(52)

În ceea ce privește angajamentul referitor la rentabilitatea capitalurilor proprii („ROE”) și celelalte angajamente referitoare la gestionarea riscurilor și politicile de creditare, în conformitate cu punctele 10.1-10.6 din angajamentele din 2013, Slovenia propune extinderea acestui angajament până la vânzarea unei participații de cel puțin 50 % + 1 din NLB și modificarea acestuia numai în măsura în care se consideră că prețurile pentru creditele noi sunt stabilite în mod adecvat dacă noul împrumut contribuie la obținerea unei rate pozitive de rentabilitate financiară a capitalului propriu înainte de impozitare de […] fie pentru creditele individuale, fie pentru fiecare client. Cu toate acestea, în cazul în care Slovenia nu își reduce participația în NLB la minoritatea de blocare până la […], angajamentul privind ROE se va aplica din nou de la […] până când Slovenia își va reduce participația în NLB până la minoritatea de blocare.

(53)

De asemenea, Slovenia prezintă următoarele angajamente suplimentare, ca măsuri compensatorii pentru întârzierea procesului de vânzare („setul 3 de angajamente”):

(a)

NLB va emite un instrument de nivel 2 până cel târziu la […] în beneficiul unor investitori care sunt independenți de Slovenia, cu excepția cazurilor de perturbări grave ale pieței și sub rezerva aprobării de către Comisie;

(b)

NLB va închide [10-20] agenții în Slovenia până la […].

(54)

În plus, Slovenia susține că, în cazul în care nu își va reduce participația în NLB până la minoritatea de blocare până la 31 decembrie 2018, NLB își va cesiona participația în filiala sa de asigurări NLB Vita până la […].

Tabelul 3

Angajamente și termene aplicabile în cadrul diferitelor scenarii

Scenariul

Setul 1 de angajamente

Setul 2 de angajamente

Setul 3 de angajamente

NLB Vita

ROE (inclusiv gestionarea riscurilor și politici de creditare)

Slovenia vinde o participație de 75 % – 1 în NLB până la 31.12.2018

Până la 31.12.2018, cu excepția angajamentului referitor la interdicția de a face achiziții (până la 31.12.2019)

Până la 31.12.2018, cu excepția angajamentului referitor la mandatarul însărcinat cu monitorizarea (până la 31.12.2019)

Emite un instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […]

Închide [10-20] agenții până la […]

N/A

Până la vânzarea unei participații de cel puțin 50 % + 1 în NLB

Slovenia vinde o participație de 50 % + 1 în NLB până la 31.12.2018, iar restul acțiunilor care depășesc minoritatea de blocare până la 31.12.2019

Până la 31.12.2019

Până la vânzarea unei participații de 75 % – 1 în NLB, cu excepția angajamentului referitor la mandatarul însărcinat cu monitorizarea (până la 31.12.2019).

Emite un instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […]

Închide [10-20] agenții până la […]

Vânzare înainte de […]

Până la vânzarea unei participații de cel puțin 50 % + 1 în NLB și de la […] până la vânzarea a 75 % – 1 din NLB

În cazul în care Slovenia nu reușește să vândă o participație de 50 % + 1 în NLB până la 31.12.2018, mandatarul însărcinat cu cesionarea vinde participația Sloveniei până la minoritatea de blocare

Până la 31.12.2018, cu excepția angajamentului referitor la interdicția de a face achiziții (până la 31.12.2019)

Până la 31.12.2018, cu excepția angajamentului referitor la mandatarul însărcinat cu monitorizarea (până la 31.12.2019)

Emite un instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […]

Închide [10-20] agenții până la […]

Vânzare înainte de […]

Până la vânzarea unei participații de cel puțin 50 % + 1 în NLB și de la […] până la vânzarea participației de 75 % – 1 din NLB

Slovenia vinde o participație de 50 % + 1 în NLB până în 31.12.2018, însă nu reușește să vândă acțiunile rămase care depășesc minoritatea de blocare până la 31.12.2019

Până la 31.12.2019

Până la vânzarea unei participații de 75 % – 1 în NLB, cu excepția angajamentului referitor la mandatarul însărcinat cu monitorizarea (până la 31.12.2019)

Emite un instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […]

Închide [10-20] agenții până la […]

Vânzare înainte de […]

Până la vânzarea unei participații de cel puțin 50 % + 1 în NLB și de la […] până la vânzarea participației de 75 % – 1 din NLB

6.   EVALUAREA MĂSURILOR

6.1.   Existența ajutorului de stat

(55)

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din TFUE, constituie ajutor de stat orice ajutor acordat de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi, în măsura în care acesta afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(56)

Comisia a concluzionat deja, în decizia din 2013, că măsurile descrise în considerentul 18 constituie ajutor de stat. Această evaluare rămâne neschimbată (31).

(57)

Comisia va analiza în considerentele 58-62 dacă sunt îndeplinite condițiile cumulative pentru ca o măsură să fie considerată ajutor de stat în ceea ce privește mecanismul de compensare descris în considerentul 43 („mecanismul de compensare”). Întrucât criteriile privind ajutoarele de stat au un caracter cumulativ, o măsură nu este considerată ajutor de stat dacă cel puțin unul dintre aceste criterii nu este îndeplinit.

(58)

Comisia va evalua dacă mecanismul de compensare pe care Slovenia intenționează să îl pună în aplicare ar conferi un avantaj în favoarea NLB. În acest scop, Comisia va aplica testul „operatorului în economia de piață” („OEP”), care poate fi aplicat pentru diferite tranzacții economice. Comisia constată că punerea în aplicare a mecanismului de compensare se efectuează în contextul unei vânzări de active și, prin urmare, trebuie să aplice „testul vânzătorului privat”. În cadrul acestui test, Comisia evaluează dacă un vânzător privat ipotetic ar fi oferit, de asemenea, același mecanism de compensare, ca parte a aceluiași proces de vânzare.

(59)

În primul rând, Comisia observă că mecanismul de compensare se referă la cauze care se află pe rol de mult timp și în privința cărora investitorii nu au în mod necesar o vastă experiență de evaluare (32). Recent, instanțele croate au declarat NLB parte căzută în pretenții, fapt ce a adus această chestiune pe deplin în centrul atenției investitorilor (33). Litigiul datează de dinaintea destrămării Iugoslaviei și nu este legat de operațiunile și activitățile recente ale NLB. Faptul că în urma acțiunilor în justiție NLB poate să fie declarată răspunzătoare în solidar cu Ljubljanska banka d.d. complică și mai mult evaluarea unei acțiuni în justiție, întrucât este mai dificil să se evalueze impactul acțiunii respective numai asupra NLB. Comisia înțelege că aceste dificultăți în ceea ce privește evaluarea pot conduce la probleme de asimetrie a informațiilor. Având în vedere aceste elemente, este de înțeles faptul că – în absența unui astfel de mecanism – investitorii vor evalua această chestiune într-o manieră maximalistă. Întrucât investitorii ar evalua scenariul cel mai negativ posibil, acest mecanism ar permite autorităților slovene să păstreze avantajul unor hotărâri mai favorabile.

(60)

În al doilea rând, Comisia ia act de informațiile din raportul prezentat de Slovenia, care constată, pe baza reacțiilor investitorilor, că, în lipsa unui astfel de mecanism de compensare, anumiți investitori nu vor mai participa la OPI, ceea ce ar avea un impact negativ asupra prețului de vânzare (34). Raportul se referă, în acest sens, în special la investitorii care sunt interesați de o investiție cu plată de dividende. În acest context, Comisia ia act, de asemenea, de faptul că în […], BCE, în calitatea sa de organism de supraveghere, a impus deja restricții în ceea ce privește dividendele din cauza acțiunilor în justiție în curs de soluționare. Prin urmare, NLB nu a fost autorizată să plătească dividende în […] (35). În concluzie, într-un scenariu „fără niciun mecanism”, raportul subliniază că, din acest motiv, va exista un impact negativ de […] (36) asupra prețului de vânzare, iar absența unui mecanism de compensare ar putea chiar pune în pericol finalizarea OPI (37).

(61)

Comisia observă că raportul, pe baza unor ipoteze rezonabile verificate de Comisie, arată că opinia negativă și maximalistă a investitorilor cu privire la acțiunile în justiție din Croația ([…]), în combinație cu interesul redus din partea investitorilor care doresc să obțină dividende ([…]), prevalează, cu o marjă semnificativă, asupra costurilor estimate pentru statul sloven în cadrul mecanismului (maximum […], însă mai mici în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești mai favorabile). Pe baza acestor elemente, Comisia concluzionează că mecanismul va avea un impact pozitiv asupra încasărilor nete provenite din vânzarea NLB.

(62)

Pe baza evaluării prezentate în considerentele 58-61, Comisia acceptă faptul că un vânzător privat, în circumstanțele foarte speciale ale acțiunilor în justiție din Croația, ar acorda, de asemenea, un astfel de mecanism de compensare în contextul unui proces de vânzare și că, prin urmare, Slovenia nu conferă NLB un avantaj. Întrucât criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE sunt cumulative și având în vedere faptul că nu este îndeplinită condiția privind acordarea unui avantaj, prezența unui ajutor de stat suplimentar prin punerea în aplicare a unui mecanism de compensare este exclusă.

6.2.   Evaluarea compatibilității

(63)

În ceea ce privește observațiile prezentate de Slovenia și de celelalte părți în secțiunile 3 și 4 din prezenta decizie, Comisia ia act de faptul că o parte dintre observațiile respective se referă mai degrabă la decizia din 2013. Comisia reamintește că va evalua numai aspectele care au fost abordate în decizia de inițiere a procedurii din 2018 și că nu va efectua o reevaluare a deciziei din 2013, nici în ceea ce privește aprecierea existenței evaluării ajutorului efectuată la momentul respectiv, nici în ceea ce privește compatibilitatea acestui ajutor pe baza angajamentelor prezentate de Slovenia în 2013. Mai precis, Comisia nu-și va reevalua concluzia conform căreia viabilitatea pe termen lung a NLB se bazează în mod esențial pe angajamentul de a-și vinde participația până la minoritatea de blocare. Cerința de modificare a acționariatului NLB garanta, într-adevăr, faptul că NLB, la toate nivelurile sale, ar urma să fie gestionată astfel încât să se maximizeze valoarea și că aceasta nu ar urmări alte obiective politice pe termen scurt sau pe termen lung.

(64)

Comisia consideră că următoarele observații din partea celorlalte părți interesate se referă la preocupările și la concluziile preliminare incluse în decizia de inițiere a procedurii din 2018:

(a)

trimiterea făcută de prima parte la alte cazuri de ajutoare de stat pentru care Comisia a acordat o prelungire a angajamentelor de vânzare (38) și argumentul potrivit căruia o prelungire a termenului până în 2019 este în ansamblu în beneficiul Sloveniei și al contribuabililor sloveni;

(b)

argumentul invocat de prima parte conform căruia angajamentele suplimentare nu ar face decât să înrăutățească perspectiva de viabilitate pe termen lung a NLB.

(65)

În ceea ce privește comparația cu alte cazuri, Comisia reamintește că, în toate situațiile, evaluează compatibilitatea pe baza comunicărilor Comisiei (39) aplicabile la momentul acordării ajutorului. Comisia reamintește, de asemenea, că, în cazul de față, vânzarea participației în NLB era necesară pentru a se asigura viabilitatea NLB și că aceasta a făcut parte din evaluarea globală a ajutorului de restructurare, în timp ce, în alte cazuri, vânzarea de active a avut loc în contextul evaluării unui ajutor în caz de lichidare.

(66)

Comisia observă că nu se prezintă motive specifice sau exemple de angajamente cu privire la chestiunile despre care se susține că au un impact negativ asupra viabilității NLB. Astfel cum s-a menționat în considerentul 55 din decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia va evalua dacă noul set de angajamente menține echilibrul inițial dintre decizia din 2013 și decizia de modificare din 2017 și dacă angajamentele modificate nu afectează negativ viabilitatea NLB, rămânând, în același timp, echivalente în ceea ce privește repartizarea sarcinilor și măsurile compensatorii.

(67)

Întrucât la 13 iulie 2018 Slovenia a notificat angajamente modificate, Comisia va evalua dacă aceste noi angajamente ar putea fi considerate ca fiind echivalente cu cele prezentate inițial în contextul deciziei din 2013 și al deciziei de modificare din 2017. Comisia nu va reevalua angajamentele care au fost prezentate la 21 decembrie 2017 și care au fost evaluate în contextul deciziei de inițiere a procedurii din 2018.

(68)

O decizie de restructurare poate fi modificată în principiu (40) în cazul în care modificarea nu implică niciun ajutor suplimentar și se bazează pe noi angajamente care pot fi considerate echivalente cu cele prevăzute inițial. În acest caz, măsurile de ajutor ar rămâne compatibile în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE dacă echilibrul general al deciziei inițiale nu ar fi afectat. Pentru a menține echilibrul inițial, angajamentele modificate nu ar trebui să afecteze negativ viabilitatea beneficiarului ajutorului, întregul set de angajamente rămânând echivalent în ceea ce privește repartizarea sarcinilor și măsurile compensatorii, ținând seama de cerințele prevăzute în Comunicarea privind restructurarea.

(69)

Decizia de inițiere a procedurii din 2018 (41) reamintește că secțiunea privind viabilitatea din decizia din 2013 s-a bazat în mod esențial pe o modificare a structurii acționariatului NLB în vederea asigurării viabilității pe termen lung a NLB. În 2013, autoritățile slovene s-au angajat, într-adevăr, să elimine influența statului asupra operațiunilor de zi cu zi ale NLB. Slovenia propune în prezent să vândă o participație de cel puțin 50 % + 1 în NLB până la 31 decembrie 2018, iar restul acțiunilor până la minoritatea de blocare până la 31 decembrie 2019.

(70)

Comisia poate reafirma viabilitatea pe termen lung a NLB în cazul în care acest calendar revizuit de vânzare este respectat cu foarte mare strictețe. În acest context, Comisia ia act cu satisfacție de faptul că angajamentele modificate sunt, într-o anumită măsură, legate de procesul de cesionare, stabilind astfel stimulentele adecvate pentru un proces de vânzare mai rapid. Comisia remarcă, de exemplu, că, atunci când participația până la minoritatea de blocare va fi vândută înainte de 31 decembrie 2019, anumite angajamente vor înceta să se aplice de la o dată anterioară (42). Acest lucru ar trebui să asigure că Slovenia își va vinde participația până la minoritatea de blocare cât mai curând posibil. Comisia concluzionează că acest calendar revizuit, în coroborare cu noul set de angajamente slovene, ar trebui să garanteze că atât vânzarea NLB, cât și încheierea perioadei de restructurare nu sunt prelungite în mod necorespunzător (43).

(71)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018 (44), Comisia a formulat și alte observații referitoare la progresele nesatisfăcătoare în ceea ce privește restabilirea viabilității, cum ar fi lipsa unor noi emisiuni de titluri de creanță subordonate, nivelul ridicat al creditelor neperformante și problemele de guvernanță corporativă legate de numirile în Consiliul de supraveghere (45). Comisia ia act de faptul că Slovenia, în notificarea sa din 13 iulie 2018, se angajează ca NLB să emită un instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […] și ca membrii Consiliului de supraveghere să fie exclusiv experți independenți. Comisia consideră că aceste angajamente vor contribui în mod pozitiv la viabilitatea NLB. De asemenea, Comisia ia act de faptul că ponderea creditelor neperformante din totalul creditelor (46) a scăzut în continuare în primul trimestru al anului 2018 la 8,8 % (în comparație cu 9,2 % la sfârșitul lunii decembrie 2017).

(72)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018 (47), Comisia a exprimat, de asemenea, îndoieli cu privire la eficacitatea propunerii inițiale a Sloveniei de a numi un mandatar independent ca o măsură compensatorie. Întrucât Slovenia nu a mai inclus acest angajament în cea mai recentă notificare a sa, nu este necesar ca în prezenta decizie Comisia să ajungă la o concluzie cu privire la eficacitatea numirii unui astfel de un mandatar independent.

(73)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018 (48), Comisia a ajuns la concluzia preliminară că întârzierea procesului de vânzare a NLB a prelungit, de facto, perioada de restructurare a acesteia. Întrucât o serie de angajamente au fost în mod logic legate de perioada de restructurare (a se vedea considerentul 25 din decizia de inițiere a procedurii din 2018), Comisia a precizat că o prelungire a termenului pentru procesul de vânzare ar trebui să fie însoțită, de asemenea, de o prelungire a altor angajamente de restructurare. Comisia ia act de faptul că Slovenia propune în prezent să se prelungească aproape toate angajamentele relevante existente până la finalizarea procesului de vânzare. Cel mai relevant angajament existent prevăzut în decizia din 2013 care nu este prelungit pe deplin până la reducerea participației la minoritatea de blocare este angajamentul […]. Cu toate acestea, Comisia ia act de faptul că, în plus față de prelungirea angajamentelor existente, sunt prezentate angajamente compensatorii suplimentare.

(74)

În decizia de inițiere a procedurii din 2018 (49), Comisia s-a întrebat, de asemenea, dacă Slovenia nu ar putea îmbunătăți și mai mult viabilitatea NLB, printre altele, prin transformarea mandatarului independent într-un mandatar însărcinat cu cesionarea care să aibă competențe depline. De asemenea, Comisia s-a întrebat (50) dacă eliminarea angajamentului alternativ de a cesiona filialele din Balcani nu ar reduce angajamentele existente. Comisia ia act de faptul că Slovenia a propus în prezent să acorde mandatarului însărcinat cu cesionarea un mandat exclusiv pentru a vinde participația Sloveniei în NLB până la minoritatea de blocare în cazul în care Slovenia nu respectă angajamentul de vânzare. Comisia consideră că adăugarea mandatarului însărcinat cu cesionarea abordează preocupările exprimate cu privire la punerea în aplicare a vânzării participației de 75 % – 1 în NLB, consolidând astfel credibilitatea angajamentului de vânzare și îmbunătățind perspectiva de viabilitate a NLB.

(75)

În considerentul 63 din decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia s-a întrebat, de asemenea, dacă Slovenia nu ar trebui să ia în considerare alte măsuri structurale pentru NLB, cum ar fi cesionarea anumitor filiale și/sau măsuri comportamentale pentru a compensa întârzierea vânzării participației în cadrul NLB și a procesului de restructurare. Întrucât NLB va fi activă pe piață pentru o perioadă mai lungă fără ca viabilitatea sa pe termen lung să fie pe deplin asigurată, acest lucru ar putea fi o sursă de denaturare a concurenței. În prezent, Comisia constată că Slovenia a propus trei angajamente suplimentare (51) care implică emiterea unui instrument de rangul 2 până la […], închiderea a [10-20] agenții suplimentare și cesionarea participației NLB în NLB Vita (aceasta din urmă numai în cazul în care Slovenia nu își reduce participația în NLB până la minoritatea de blocare până la sfârșitul anului 2018). Într-adevăr, cu cât este mai lungă perioada în care nu se asigură pe deplin viabilitatea pe termen lung a acesteia, cu atât sunt necesare mai multe măsuri compensatorii pentru a se asigura faptul că întregul set de angajamente rămâne echivalent în ceea ce privește măsurile compensatorii. Comisia consideră că numărul de agenții a căror închidere este propusă de Slovenia este semnificativ (în raport cu numărul de agenții pe care NLB le are în Slovenia) (52), iar acest lucru va face prezența comercială a NLB în Slovenia mai puțin importantă (53). Comisia are, de asemenea, o opinie pozitivă cu privire la impactul cesionării NLB Vita în ceea ce privește atât concurența (54), cât și repartizarea sarcinilor fără să afecteze în mod nejustificat viabilitatea NLB (55). În ansamblu, Comisia concluzionează că măsurile compensatorii sunt suficiente pentru a compensa întârzierea procesului de vânzare a participației de 75 % – 1 în NLB și prelungirea procesului de restructurare.

(76)

În considerentul 63 din decizia de inițiere a procedurii din 2018, Comisia s-a întrebat, de asemenea, dacă înființarea unei noi societăți specializate în leasing, imediat după lichidarea societății de leasing anterioare ca urmare a angajamentelor în materie de ajutoare de stat care au stat la baza deciziei din 2013, nu ar încălca spiritul angajamentului de cesionare a filialelor secundare ale NLB. Comisia ia act de faptul că, între timp, NLB a renunțat la toate procedurile de înființare a societății, ceea ce care înlătură aceste îndoieli.

(77)

De asemenea, decizia de inițiere a procedurii din 2018 (56) a invitat Slovenia să clarifice faptul că cele mai recente angajamente nu au modificat celelalte angajamente care au stau la baza deciziei de modificare din 2017 (în special în ceea ce privește interdicția de a efectua achiziții). Comisia observă că Slovenia a clarificat în prezent, în notificarea sa recentă (57), faptul că interdicția de a efectua achiziții continuă să fie aplicabilă până la 31 decembrie 2019.

7.   CONCLUZIE

(78)

Pe baza evaluării de mai sus a noului set de angajamente notificate la 13 iulie 2018, îndoielile Comisiei cu privire la echivalența angajamentelor exprimate în decizia de inițiere a procedurii din 2018 au fost eliminate, iar concluziile la care s-a ajuns în decizia din 2013 și în decizia de modificare din 2017 nu sunt afectate. Prin urmare, pe baza articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului (58), Comisia concluzionează că ajutorul de stat acordat NLB este compatibil cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE.

(79)

În plus, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1589, Comisia concluzionează că mecanismul care acordă compensații NLB pentru consecințele juridice legate de acțiunile în justiție în curs de soluționare în Croația nu implică ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(80)

Comisia ia act de faptul că Slovenia a acceptat, în mod excepțional, să primească textul prezentei decizii doar în limba engleză.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înlocuirea angajamentelor prezentate de Slovenia în temeiul deciziilor SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) și SA.33229 (2017/N-2) cu angajamentele notificate de Slovenia, astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie, este compatibilă cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE.

Articolul 2

Mecanismul de compensare, în vederea compensării NLB pentru consecințele juridice legate de acțiunile în justiție în curs de soluționare în Croația, nu implică ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2018.

Pentru Comisie

Margrethe VESTAGER

Membru al Comisiei


(1)  Decizia Comisiei în cazul SA.33229 („decizia de inițiere a procedurii din 2018”) (2018/C) (ex 2017/N-3) – Slovenia – Modificări ale angajamentelor de restructurare ale Nova Ljubljanska Banka (JO C 121, 6.4.2018, p. 15).

(2)  Decizia Comisiei în cazul SA. 32261 (2011/N) – Slovenia – Recapitalizarea de salvare în favoarea NLB (JO C 189, 29.6.2011, p. 2).

(3)  Decizia Comisiei în cazul SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) și SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) – A doua recapitalizare a NLB și Restructurarea NLB (JO C 361, 22.11.2012, p. 18).

(4)  Decizia 2014/535/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutorul de stat SA.33229 (2012/C) – (ex 2011/N) – Restructurarea NLB – Slovenia pe care Slovenia intenționează să îl acorde băncii Nova Ljubljanska banka d.d. (JO L 246, 21.8.2014, p. 28).

(5)  Decizia Comisiei în cazul SA.33229 (2017/N-2) – Slovenia – Modificarea deciziei de restructurare a NLB (JO C 254, 11.7.2017, p. 2).

(6)  A se vedea următorul comunicat de presă: http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/138_regular_government_session_government_rejects_minimum_offer_price_for_nlb_59951

(7)  Astfel cum se explică în detaliu în considerentele 5, 6 și 7 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(8)  Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană (JO C 202, 7.6.2016, p. 47).

(9)  Regulamentul nr. 1 [al Consiliului CEE din 15 aprilie 1958] de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(10)  Prezentarea Grupului NLB, Rezultate pentru primul trimestru al anului 2018, pagina 4.

(11)  În ultimii ani, structura acționariatului NLB a suferit mai multe modificări. În 2002, banca belgiană KBC a achiziționat 34 % din acțiunile NLB. Cu toate acestea, în 2006, când KBC nu a fost în măsură să își majoreze participația în NLB, KBC a decis să nu mai considere participația sa existentă ca fiind una de natură strategică și a încadrat-o într-o altă categorie, și anume participare financiară. KBC a ieșit complet din NLB în 2013. La sfârșitul anului 2013, statul sloven a devenit din nou deținătorul în procent de 100 % al NLB, inversând astfel, de facto, privatizarea (parțială) a NLB din 2001-2002.

(12)  Datele financiare menționate în tabelul 1 se bazează pe situațiile financiare consolidate ale NLB, disponibile la următoarele adrese: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-final-2017.pdf și https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-1q2018-final.pdf

(13)  Activele ponderate în funcție de risc au crescut în 2017 ca urmare a sporirii numărului de expuneri de tip retail, ca o corecție a tratamentului poziției de schimb valutar a NLB la nivel consolidat și ca urmare a tratamentului investițiilor de capital în filialele bancare din afara zonei euro.

(14)  Sursa datelor: a se vedea linkurile de la nota de subsol 12.

(15)  În termeni de „active acoperite de fonduri fără resurse proprii”.

(16)  Filiala slovenă specializată în leasing a fost menționată printre filialele secundare ale NLB care urmau să fie cesionate ca parte a angajamentelor pe baza cărora a fost adoptată decizia din 2013.

(17)  Pe baza raportului mandatarului însărcinat cu monitorizarea, din data de 14 iunie 2018.

(18)  Diferența dintre prețul de transfer (617 milioane EUR) și valoarea de piață (486 de milioane EUR) a activelor depreciate.

(19)  Făcând trimitere la decizia Comisiei în materie de ajutoare de stat pentru patru bănci-punte italiene și Novobanco: a se vedea Deciziile Comisiei în cazul SA.43976 (2015/N) – Portugalia – Modificarea rezoluției din 2014 a Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.) (JO C 390, 21.10.2016, p. 5) și cazul SA.39543 (2015/N), SA. 41134 (2015/N), SA. 41925 (2015/N) și SA. 43547 (2015/N) – Italia – A doua modificare adusă rezoluției adoptate de Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio de Ferrara S.p.A. și Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (JO C 61, 16.2.2018, p. 1).

(20)  Ališić și alții/Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia, Slovenia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145575).

(21)  Comunicare a Comisiei privind restabilirea viabilității și evaluarea măsurilor de restructurare luate în sectorul financiar, în contextul crizei actuale, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat (JO C 195, 19.8.2009, p. 9).

(22)  Este vorba despre cauze aflate pe rolul instanțelor din Croația privind depozitele în valută ale deponenților croați (clienți ai Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, sucursala Zagreb), o problemă care datează din perioada anterioară destrămării fostei Iugoslavii. Începând din 2017, NLB a pierdut în trei cauze soluționate de instanțe croate de al doilea grad de jurisdicție, care au pronunțat hotărâri care impuneau băncii să ramburseze principalul, în plus față de dobânzi și cheltuielile de judecată. În plus, în mai 2018, Curtea Constituțională a Croației a respins calea de atac introdusă de NLB împotriva unei hotărâri pronunțate în 2015 într-o cauză în care banca a fost declarată parte căzută în pretenții.

(23)  A se vedea considerentul 58 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(24)  Ibidem.

(25)  Ibidem.

(26)  Fondul de succesiune al Republicii Slovenia este un fond financiar public care a fost înființat în vederea punerii în aplicare a Acordului privind chestiunile legate de succesiune și, în acest sens, în vederea exercitării drepturilor și a decontării pasivelor Republicii Slovenia în procesul de repartizare a bunurilor, drepturilor și obligațiilor fostei Iugoslavii și în vederea îndeplinirii altor sarcini, legate de problemele de succesiune ale fostei Iugoslavii.

(27)  Este vorba despre cauze aflate pe rolul instanțelor din Croația privind depozitele în valută plătite deponenților croați (clienți ai Ljubljanska banka d.d. sucursala Zagreb), în urma destrămării Iugoslaviei. În unele hotărâri judecătorești pronunțate recent, NLB și Ljublanska banka d.d., Ljubljana au fost considerate răspunzătoare în solidar.

(28)  Legea nr. 52/2018 publicată la 27 iulie 2018 în Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia nr. 52/2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2645/zakon-za-zascito-vrednosti-kapitalske-nalozbe-republike-slovenije-v-novi-ljubljanski-banki-d-d--ljubljana-zvknnlb

(29)  Acesta […] se bazează pe dobânda acumulată de aproximativ […] pentru principalul datorat solicitată ca parte a acțiunilor în justiție în curs de soluționare ([…]); calculul dobânzii se bazează pe calculul dobânzii din hotărârile judecătorești.

(30)  Aceasta […] corespunde cerinței de rentabilitate mai mare a capitalurilor proprii de […], care este apoi utilizată pentru actualizarea plăților de dividende preconizate pe baza planului de afaceri al NLB pentru calcularea efectului asupra prețului OPI.

(31)  În ceea ce privește observația Sloveniei (a se vedea considerentul 41) conform căreia angajamentele se referă numai la recapitalizarea din 2013, Comisia observă că primele două recapitalizări au fost temporar aprobate în deciziile de salvare și au fost aprobate doar ca ajutor de restructurare în decizia din 2013, având în vedere planul de restructurare și angajamentele prezentate. Prin urmare, angajamentele prezentate se referă, de asemenea, la primele două recapitalizări.

(32)  Spre deosebire de acțiunile în justiție care sunt mai frecvente în activitatea obișnuită a societății, cum ar fi cele având ca obiect răspunderea pentru produse sau vânzarea abuzivă.

(33)  A se vedea nota de subsol 21.

(34)  În considerentele 28 și 29 ale deciziei de modificare din 2017, Comisia a concluzionat că tranzacția avea un volum semnificativ comparativ cu cererea investitorilor. Comisia a observat în mod concret că OPI a NLB ar avea un volum semnificativ mai mare în comparație cu volumul tranzacțiilor observate recent pe piața CEE. În plus, Slovenia nu este bine reprezentată în ceea ce privește indicii de piață, ceea ce implică faptul că există o cerere naturală limitată din partea investitorilor care urmăresc un indice sau utilizează un indice drept referință. În decizia de modificare din 2017, Comisia a concluzionat pe această bază că se justifică un proces mai gradual de vânzare a acțiunilor. O cerere mai scăzută prin excluderea mai multor investitori va reduce, într-adevăr, și mai mult prețul potențial al OPI.

(35)  A se vedea, de asemenea, comunicatul de presă publicat în urma celei de a 31-a Adunări generale a acționarilor NLB: https://www.nlb.si/investor-news-27-06-2018

(36)  Consilierul financiar presupune că investitorii vor majora nivelul de rentabilitate a capitalurilor proprii pe care vor să îl obțină în urma investiției la […], ceea ce ar avea un impact negativ de […] asupra prețului acțiunilor NLB.

(37)  Comisia reamintește, astfel cum se explică în considerentul 44, că impactul chestiunii croate asupra evaluării în termeni absoluți este important.

(38)  A se vedea considerentul 27 litera (a) din prezenta decizie.

(39)  Comunicarea referitoare la aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor adoptate în legătură cu instituțiile financiare în contextul actualei crize financiare mondiale („Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar”) (JO C 270, 25.10.2008, p. 8); Comunicarea privind recapitalizarea instituțiilor financiare în contextul actualei crize financiare: limitarea ajutorului la minimul necesar și garanții împotriva denaturărilor nejustificate ale concurenței („Comunicarea privind recapitalizarea”) (JO C 10, 15.1.2009, p. 2); Comunicarea Comisiei privind tratarea activelor depreciate în sectorul bancar comunitar („Comunicarea privind activele depreciate”) (JO C 72, 26.3.2009, p. 1); Comunicarea privind restabilirea viabilității și evaluarea măsurilor de restructurare luate în sectorul financiar, în contextul crizei actuale, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat („Comunicarea privind restructurarea”) (JO C 195, 19.8.2009, p. 9); Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 ianuarie 2011, a normelor privind ajutorul de stat pentru a sprijini măsurile în favoarea băncilor, în contextul crizei financiare („Comunicarea de prelungire din 2010”) (JO C 329, 7.12.2010, p. 7); și Comunicarea Comisiei privind aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2012, a normelor privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor de sprijin în favoarea băncilor, în contextul crizei financiare („Comunicarea de prelungire din 2011”) (JO C 356, 6.12.2011, p. 7).

(40)  De asemenea, Comisia a acceptat, în mod excepțional, o modificare a angajamentelor existente în alte câteva cazuri, cum ar fi în Decizia (UE) 2018/119 a Comisiei din 18 septembrie 2017 privind ajutorul de stat SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) – Regatul Unit – Pachet alternativ pentru înlocuirea angajamentului Royal Bank of Scotland de a cesiona activitatea Rainbow (JO L 28, 31.1.2018, p. 49).

(41)  A se vedea considerentul 57 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(42)  În special, angajamentul de a vinde […], […] și […].

(43)  Astfel cum se prevede în mod explicit la punctul 15 din Comunicarea privind restructurarea.

(44)  A se vedea considerentul 58 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(45)  A se vedea considerentul 36 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(46)  A se vedea tabelul 1.

(47)  A se vedea considerentele 59-62 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(48)  A se vedea considerentul 63 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(49)  A se vedea considerentul 63 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(50)  A se vedea considerentul 65 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(51)  A se vedea considerentele 53 și 54 din prezenta decizie.

(52)  A se vedea considerentul 15 din prezenta decizie.

(53)  A se vedea, de asemenea, punctul 35 din Comunicarea privind restructurarea.

(54)  A se vedea, de asemenea, considerentele 15 și 16 din prezenta decizie. Dimensiunea NLB Vita este mai mică decât cea a filialelor străine pe care NLB trebuia să le cesioneze în conformitate cu angajamentul de cesionare inițial (având în vedere, de asemenea, că NLB Vita este în procent de 50 % o întreprindere comună). NLB Vita are o contribuție relativ mică la veniturile nete globale ale NLB, iar viabilitatea NLB nu va fi afectată în mod negativ.

(55)  A se vedea, de asemenea, punctul 35 din Comunicarea privind restructurarea.

(56)  A se vedea considerentul 66 din decizia de inițiere a procedurii din 2018.

(57)  A se vedea considerentul 50 din prezenta decizie.

(58)  Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 248, 24.9.2015, p. 9).


ANEXĂ

NOU ANGAJAMENT DE ÎNLOCUIRE A ANGAJAMENTULUI 14 DIN DECIZIA DE MODIFICARE DIN 2017

(14)

[Reducerea participației statului] Slovenia își va reduce participația în NLB d.d. la 25 % plus unu („minoritatea de blocare”) după cum urmează:

 

cu cel puțin 50 % plus o acțiune până la 31 decembrie 2018. În cazul unor condiții de piață favorabile, Slovenia nu exclude un scenariu de vânzare a unei participații mai mari de 50 % plus o acțiune până la întreaga participație de 75 % minus o acțiune.

 

În cazul în care Slovenia nu încheie un contract (contracte) de vânzare-cumpărare obligatoriu (obligatorii) pentru vânzarea participației sale în NLB d.d. în conformitate cu prezentul punct 14 litera (a) până la 31 decembrie 2018, Slovenia acordă mandatarului însărcinat cu cesionarea (numit în conformitate cu punctul 19 din angajamentele din 2013) un mandat exclusiv pentru a reduce participația Sloveniei în NLB d.d. la minoritatea de blocare pentru […]. În cazul în care i se va acorda mandatarului însărcinat cu cesionarea mandatul de a reduce participația Sloveniei în NLB d.d. la minoritatea de blocare în conformitate cu prezentul punct 14 litera (a), toate angajamentele definite la punctele 14.1 și 14.2, cu excepția angajamentelor 14.1.4 și 14.2.6, vor înceta să se aplice începând de la 31 decembrie 2018. Același lucru este valabil, de asemenea, în cazul în care Slovenia își reduce participația în NLB d.d. la minoritatea de blocare până la 31 decembrie 2018.

 

restul acțiunilor care depășesc minoritatea de blocare până la 31 decembrie 2019.

 

În cazul în care Slovenia nu încheie un contract (contracte) de vânzare-cumpărare obligatoriu (obligatorii) pentru vânzarea participației sale în NLB d.d. în conformitate cu prezentul punct 14 litera (b) până la 31 decembrie 2019, Slovenia acordă mandatarului însărcinat cu cesionarea (numit în conformitate cu punctul 19 din angajamentele din 2013) un mandat exclusiv pentru a reduce participația Sloveniei în NLB d.d. la minoritatea de blocare pentru […].

 

Slovenia își va reduce participația în NLB d.d. în conformitate cu punctele de mai sus în cadrul unui proces transparent, deschis și competitiv, bazat pe dispozițiile Ordonanței privind strategia de gestionare a activelor deținute de stat către un investitor (investitori) care este (sunt) independent (independenți) și care nu are (au) legătură cu Republica Slovenia.

 

Atunci când își îndeplinește atribuțiile prevăzute la punctul 14 litera (a) sau (b), mandatarul însărcinat cu cesionarea acționează în conformitate cu punctul precedent și dând dovadă de competența, grija și precauția necesare.

 

În cazul în care Slovenia nu își reduce participația în NLB d.d. la minoritatea de blocare până la sfârșitul anului 2018, NLB d.d. își va cesiona filiala de asigurări NLB Vita până la […].

 

În cazul în care Slovenia vinde cel puțin 50 % plus o acțiune din participația sa în NLB d.d., cel târziu până la 31 decembrie 2018, angajamentele de la punctul 14.1 se vor aplica și vor fi respectate până la 31 decembrie 2019. Angajamentele de la punctul 14.2, cu excepția angajamentului de la punctele 14.2.1 și 14.2.6, se vor aplica și vor fi respectate până când Slovenia își reduce participația în NLB d.d. la minoritatea de blocare. Angajamentul de la punctul 14.2.1 se va aplica și va fi respectat până când cea mai mare parte (cel puțin 50 % + 1) a participației statului este cesionată și de la […] până când Slovenia își reduce participația în NLB d.d. la minoritatea de blocare.

(14.1)

Slovenia se angajează:

(14.1.1)

să atribuie toate locurile și drepturile de vot din Consiliul de supraveghere și comitetele acestuia unor experți independenți, și anume unor persoane care:

 

nu sunt și nici nu au fost, într-o perioadă de 24 de luni anterioară numirii lor, angajate ale Societății slovene de gestionare a obligațiunilor suverane, ale unei autorități a statului, ale unei agenții publice, ale unui fond public, ale unei instituții de drept public sau ale unei instituții economice de drept public, al cărei fondator este Republica Slovenia;

 

nu sunt și nici nu au fost, într-o perioadă de 24 de luni anterioară numirii lor, angajate ale oricărei alte entități publice, care este utilizator indirect al bugetului sau ale oricărei entități, în cadrul căreia Republica Slovenia, Societatea slovenă de gestionare a obligațiunilor suverane sau Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. are o influență dominantă asupra operațiunilor sale, astfel cum se prevede în Legea privind societățile comerciale (Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia nr. 65/09 – textul oficial consolidat și modificările ulterioare);

 

nu dețin și nici nu au deținut, într-o perioadă de 24 de luni anterioară numirii lor, o funcție de conducere sau de administrare în cadrul unui partid politic sloven;

(14.1.2)

să se asigure că fiecare bancă deținută de stat rămâne o unitate economică separată cu competențe decizionale independente, în conformitate cu punctul 9.10 din angajamentele din 2013;

(14.1.3)

să se asigure că societățile de stat slovene nu vor fi sub nicio formă tratate mai favorabil decât societățile care nu sunt deținute de stat (nediscriminare) în conformitate cu punctul 11 din angajamentele din 2013;

(14.1.4)

să se asigure că NLB nu va achiziționa acțiuni într-o întreprindere în conformitate cu punctul 12.4 din angajamentele din 2013.

(14.2)

Slovenia se angajează, de asemenea, să respecte următoarele angajamente din 2013 (în forma lor originală, cu următoarele modificări în ceea ce privește conținutul):

(14.2.1)

[Gestionarea riscurilor și politici de creditare] NLB își va revizui procesul de gestionare a riscurilor și, în special, NLB d.d. și principalele sale filiale bancare:

(14.2.1.1)

vor stabili prețul fiecărui nou împrumut (considerând ca fiind nou împrumut orice nouă activitate care nu are legătură cu o tranzacție existentă) cu ajutorul unui instrument intern adecvat de stabilire a prețurilor (cum ar fi instrumentul utilizat în prezent, „Kreditni Kalkulator” și versiunea sa viitoare) sau (în cazul expunerilor pe piața de masă a persoanelor fizice și a IMM-urilor) pe baza unor orientări interne adecvate de stabilire a prețurilor. Se consideră că prețurile pentru creditele noi sunt stabilite în mod adecvat dacă noul împrumut contribuie la obținerea unei rate pozitive de rentabilitate financiară a capitalului propriu înainte de impozitare („RoE”) de […], fie pentru creditele individuale, fie pentru fiecare client. Calcularea ROE pentru un client poate include veniturile din dobânzi, taxele și impozitele, precum și alte produse combinate ale aceluiași client.

În scopul acestui calcul, pot fi luate în considerare media ponderată la volum a tuturor împrumuturilor acordate aceluiași client (de la data prezentei decizii), alte taxe sau tranzacții bancare ce contribuie la rentabilitatea relației cu același client, astfel încât un nou împrumut să poată genera o rentabilitate mai scăzută dacă este compensată cu veniturile din alte taxe sau tranzacții bancare. Împrumuturile noi vor fi însoțite de o documentație care să demonstreze o ROE calculată înaintea tranzacției fie numai pentru împrumutul acordat clientului în cauză, fie pentru alte expuneri în curs ale clientului respectiv și care să cuprindă taxele sau tranzacțiile bancare. În cazul tranzacțiilor efectuate pe piața de masă a persoanelor fizice și a IMM-urilor, calcularea ROE înaintea tranzacției poate fi înlocuită cu o verificare prin care să se confirme că tranzacția respectă orientările interne de stabilire a prețurilor și cu o demonstrație centralizată prin care să se confirme că orientările de stabilire a prețurilor asigură o rentabilitate a capitalurilor proprii de […].

Orice abatere de la politica de prețuri care determină un nivel mai mic al prețurilor va fi justificată cu documente. Această documentație va conține raționamente comerciale solide pentru abaterea respectivă și va fi prezentată mandatarului însărcinat cu monitorizarea. Suma totală a abaterilor nu va depăși sumele definite la punctul 14.2.1.6.

Operațiuni de creditare care nu intră sub incidența acestui regim de politică de prețuri: tranzacții cu părțile afiliate (și anume, membri ai grupului și angajați), cazurile de restructurare (ale clienților D, E și C cu o întârziere în efectuarea plăților de peste 90 de zile) și toate tranzacțiile de pe piața monetară;

(14.2.1.2)

vor adapta procesul de rating al creditelor astfel încât orice nouă expunere la riscul unui credit acordat unui client societate comercială să fie asumată numai după o analiză a situației financiare și o evaluare a bonității care să indice cel puțin parametri efectului de levier și ai performanței, cum ar fi rentabilitatea capitalului, acoperirea dobânzilor EBIT, raportul datorie/EBITDA, raportul datorie/(datorie + capitaluri proprii) etc. Fiecare client față de care NLB d.d. are o expunere de peste 1 milion EUR ar trebui reevaluat anual;

(14.2.1.3)

vor documenta toate deciziile de restructurare, și anume toate noile tranzacții de creditare încheiate cu clienți persoane juridice neperformanți cu o expunere de peste 10 000 EUR și vor include în documentație o comparație cu soluții alternative, cum ar fi executarea garanțiilor reale și rezilierea angajamentului, din care să reiasă că s-a ales soluția care mărește la maximum valoarea actualizată netă a băncii. Cu excepția cazului în care se poate obține o ROE de […], deciziile de restructurare vor fi luate astfel încât banca să poată rezilia angajamentul cel puțin odată la 12 luni. Atunci când nu are dreptul exclusiv de a accepta, de a propune sau de a aproba acorduri de restructurare sau de a lua decizii de restructurare, NLB d.d. își exercită drepturile în conformitate cu principiile menționate mai sus. O listă cu toate deciziile recente de restructurare va fi prezentată cu regularitate mandatarului însărcinat cu monitorizarea (cel puțin o dată la 6 luni). Documentația cu privire la orice decizie de restructurare va fi prezentată mandatarului însărcinat cu monitorizarea la cererea acestuia;

(14.2.1.4)

se vor asigura că toți agenții de credit care aprobă credite pentru IMM-uri și mari întreprinderi au participat la cursuri de formare internă pentru a se familiariza cu procesul de rating al creditelor și cu metodologiile folosite pentru stabilirea prețurilor;

(14.2.1.5)

se vor asigura că dețin un sistem bazat exclusiv pe modele interne de rating al clienților, aprobat de Banca Sloveniei;

(14.2.1.6)

în cazul în care mandatarul însărcinat cu monitorizarea constată nerespectarea de către NLB a oricăruia dintre angajamentele de la prezentul punct, NLB d.d. prezintă mandatarului însărcinat cu monitorizarea un plan de remediere în care vor fi precizate acțiunile pe care le-a luat sau pe care intenționează să le ia pentru a evita o încălcare în trimestrul următor. Planul va fi prezentat la timp pentru ca mandatarul însărcinat cu monitorizarea să poate include aceste aspect în următorul său raport semestrial adresat Comisiei. În cazul în care planul de remediere nu generează rezultatele și obiectivele scontate, NLB d.d. va limita pentru o perioadă de douăsprezece luni – începând din trimestrul următor raportării unei astfel de încălcări a angajamentelor – noul volum de creditare pentru fiecare perioadă de raportare la 66 % din noul volum de creditare aferent perioadei de raportare în care angajamentul a fost încălcat. Această prevedere nu se aplică în cazul încălcării unuia dintre angajamentele de la punctele 14.2.1.1, 14.2.1.2 și 14.2.1.3, cu condiția ca o anchetă suplimentară efectuată de mandatarul însărcinat cu monitorizarea să arate că o astfel de încălcare poate fi considerată o eroare sau o omisiune izolată și că nu există dovezi care să indice că un volum total de afaceri pe client de peste […] este afectat de o astfel de încălcare.

(14.2.2)

angajamentul de [reducere a costurilor] de la punctul 2 din angajamentele din 2013, cu modificarea conform căreia cheltuielile de exploatare la nivelul grupului (din care sunt excluse cheltuielile unice extraordinare fără caracter recurent, și anume cheltuielile de restructurare) se pot ridica la o valoare maximă de […] EUR pe an;

(14.2.3)

angajamentul de [cesionare a filialelor secundare] de la punctul 4 din angajamentele din 2013, cu modificarea conform căreia NLB d.d. nu va reintra în afacerile și activitățile pe care a trebuit să le cesioneze;

(14.2.4)

angajamentul [interdicțiile privind publicitatea și strategiile comerciale agresive] de la punctul 12.1 din angajamentele din 2013;

(14.2.5)

angajamentul [mecanismul de rambursare a capitalului și interdicția de plată a dividendelor] de la punctul 12.2 din angajamentele din 2013, cu modificarea conform căreia, pe baza conturilor de sfârșit de an auditate, NLB d.d. va acorda acționarilor săi pentru fiecare an fiscal, sub formă de plăți de dividende, cel puțin valoarea venitului net pentru anul fiscal respectiv (și, pentru a se evita orice îndoială, poate, de fiecare dată, să plătească acționarilor săi, sub formă de plăți de dividende, întregul profit distribuibil, inclusiv profitul reținut pentru anii fiscali anteriori, fără a se limita însă la acesta), sub rezerva limitărilor prevăzute în reglementările europene și slovene aplicabile și cu condiția ca la cerința minimă de capital aplicabilă la nivel consolidat (majorată cu orice cerință de rezerve combinate și orientări în materie de capital aplicabile) să se adauge în continuare o rezervă de capital de cel puțin 100 de puncte de bază;

(14.2.6)

angajamentul privind [mandatarul însărcinat cu monitorizarea] de la punctul 18 din angajamentele din 2013;

(14.2.7)

angajamentul privind [mandatarul însărcinat cu cesionarea] de la punctul 19 din angajamentele din 2013.

(14.3)

Slovenia se angajează, de asemenea, să respecte următoarele măsuri compensatorii suplimentare cu scopul de a oferi măsuri compensatorii echivalente cu angajamentul de vânzare inițial:

(14.3.1)

NLB d.d. își va consolida în continuare structura pasivelor prin emiterea unui instrument de fonduri proprii de nivel 2 până la […], exceptând cazul unor perturbări grave ale pieței, în beneficiul unor investitori care sunt complet independenți de Slovenia.

Scutire care necesită aprobarea prealabilă a Comisiei: Fără a aduce atingere acestui angajament, NLB nu are obligația, în situația în care obține aprobarea Comisiei, să emită instrumentul de nivel 2 în cazul unor perturbări grave ale pieței.

(14.3.2)

NLB d.d. își va închide în Slovenia [10-20] agenții până la […].

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind validitatea anumitor angajamente, astfel cum sunt definite în prezenta anexă, angajamentele de la punctul 14.3 se vor aplica și vor fi respectate, astfel cum se prevede la punctele 14.3.1 și 14.3.2, după caz, atât în cazul scenariului de la punctul 14 litera (a), cât și în cazul scenariului de la punctul 14 litera (b).

(14.4)

Toate angajamentele definite în:

 

Decizia SA.33229 (2012/C) a Comisiei din 18 decembrie 2013, cu excepția angajamentului de la punctul 18 și a celui de la punctul 19, și în

 

Decizia SA.33229 (2017/N-2) a Comisiei din 11 mai 2017 – Modificarea deciziei de restructurare a NLB,

 

au încetat să se mai aplice la 31 decembrie 2017.