9.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1687 A COMISIEI

din 7 noiembrie 2018

de modificare a Deciziei 2007/25/CE a Comisiei privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate în ceea ce privește perioada de aplicare a acesteia

[notificată cu numărul C(2018) 7240]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (1), în special articolul 36 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/25/CE a Comisiei (2) stabilește anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă (HPAI) și la circulația păsărilor de companie care însoțesc proprietarii lor în Uniune. Decizia a fost adoptată în vederea protejării sănătății umane și animale în Uniune, ca urmare a apariției unor focare de HPAI de subtip H5N1. Se aplică până la 31 decembrie 2018.

(2)

Focarele de HPAI de subtipuri H5 diferite și, mai rar, de subtipul H7, continuă să apară în lume la păsările de curte și la alte păsări ținute în captivitate. HPAI a devenit endemică în mai multe țări terțe și a ajuns pentru prima dată în alte țări terțe. Amenințarea introducerii în Uniune a virusului HPAI prin circulația păsărilor de companie din țări terțe persistă și, prin urmare, măsurile de atenuare a riscurilor prevăzute de Decizia 2007/25/CE ar trebui menținute.

(3)

În plus, o serie de acte delegate care vor stabili norme privind intrarea în Uniune a păsărilor de curte și a altor păsări captive sunt în prezent în curs de pregătire în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Normele prevăzute în actele delegate respective vor determina abordarea care trebuie adoptată în ceea ce privește anumite riscuri legate de bolile păsărilor de curte și ale altor păsări captive, precum și garanțiile de sănătate animală necesare pentru păsările deținute ca animale de companie. Normele prevăzute în actele delegate respective vor ține seama, de asemenea, de recomandările formulate în avizul științific privind gripa aviară adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 14 septembrie 2017 (4).

(4)

Având în vedere situația epidemiologică globală în ceea ce privește HPAI și până la adoptarea actelor delegate referitoare la introducerea în Uniune a păsărilor de curte și a altor păsări captive, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2007/25/CE până la 31 decembrie 2019.

(5)

Prin urmare, Decizia 2007/25/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia 2007/25/CE, data „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu data „31 decembrie 2019”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 178, 28.6.2013, p. 1.

(2)  Decizia 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate (JO L 8, 13.1.2007, p. 29).

(3)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(4)  EFSA Journal, 2017;15(10):4991.