12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 284/31


DECIZIA (UE) 2018/1674 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 octombrie 2018

de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Federativă a Braziliei la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Republica Federativă a Braziliei, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/17/CE a Consiliului (3) prevede că, în anumite condiții, inspecțiile în câmp ale anumitor culturi producătoare de semințe efectuate în țările terțe enumerate trebuie să fie considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii și că, în anumite condiții, semințele de anumite specii de plante furajere, de cereale, de sfeclă și de plante oleaginoase și pentru fibre produse în aceste țări trebuie să fie considerate echivalente cu semințele produse în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2)

Republica Federativă a Braziliei („Brazilia”) a prezentat Comisiei o cerere vizând acordarea de echivalență sistemului său de inspecții în câmp privind culturile producătoare de semințe de plante furajere și culturile producătoare de semințe de cereale, precum și semințelor de plante furajere și semințelor de cereale, produse și certificate în Brazilia.

(3)

Comisia a examinat legislația relevantă din Brazilia și, pe baza unui audit efectuat în 2016 cu privire la sistemul de controale oficiale și de certificare a semințelor de plante furajere și de cereale din Brazilia, precum și cu privire la echivalența acestuia cu cerințele Uniunii, și-a publicat constatările într-un raport intitulat „Raport final al auditului efectuat în Brazilia, de la 11 aprilie 2016 la 19 aprilie 2016, în scopul evaluării sistemului de controale oficiale și de certificare a semințelor și a echivalenței acestuia cu cerințele Uniunii Europene”.

(4)

În urma auditului, s-a ajuns la concluzia că inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe, eșantionarea, testarea și controalele oficiale a posteriori în ceea ce privește semințele de plante furajere și de cereale sunt efectuate corespunzător și că îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa II la Decizia 2003/17/CE, precum și cerințele prevăzute de Directivele 66/401/CEE (4) și 66/402/CEE (5) ale Consiliului. În plus, s-a ajuns la concluzia că autoritățile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a certificării semințelor din Brazilia sunt competente și funcționează în mod corespunzător.

(5)

Republica Moldova a prezentat Comisiei o cerere vizând acordarea de echivalență sistemului său de inspecții în câmp privind culturile producătoare de semințe de cereale, culturile producătoare de semințe de legume și culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre, precum și semințelor de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre, produse și certificate în Republica Moldova.

(6)

Comisia a examinat legislația relevantă din Republica Moldova și, pe baza unui audit efectuat în 2016 cu privire la sistemul de controale oficiale și de certificare a semințelor de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre din Republica Moldova, precum și cu privire la echivalența acestuia cu cerințele Uniunii, și-a publicat constatările într-un raport intitulat „Raport final al auditului efectuat în Republica Moldova, în perioada 14 iunie-21 iunie 2016, în scopul evaluării sistemului de controale oficiale și de certificare a semințelor și a echivalenței acestuia cu cerințele Uniunii Europene”.

(7)

În urma auditului, s-a ajuns la concluzia că inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe, eșantionarea, testarea și controalele oficiale a posteriori în ceea ce privește semințele de cereale, de legume și de plante oleaginoase și pentru fibre sunt efectuate corespunzător și că îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa II la Decizia 2003/17/CE și cerințele prevăzute de Directivele 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) și 2002/57/CE (7) ale Consiliului. În plus, s-a ajuns la concluzia că autoritățile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a certificării semințelor din Republica Moldova sunt competente și funcționează în mod corespunzător.

(8)

Prin urmare, este oportun să se acorde echivalența privind inspecțiile în câmp efectuate în ceea ce privește culturile producătoare de semințe de plante furajere și culturile producătoare de semințe de cereale din Brazilia și privind semințele de plante furajere și semințele de cereale produse în Brazilia și certificate oficial de autoritățile sale.

(9)

Este, de asemenea, oportun să se acorde echivalența privind inspecțiile în câmp efectuate în ceea ce privește culturile producătoare de semințe de cereale, culturile producătoare de semințe de legume și culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre din Republica Moldova și privind semințele de cereale, semințele de legume și semințele de plante oleaginoase și pentru fibre produse în Republica Moldova și certificate oficial de autoritățile sale.

(10)

În Uniune există o cerere în ceea ce privește importul de semințe de legume provenind din țări terțe, inclusiv din Republica Moldova. Prin urmare, semințele de legume certificate oficial astfel cum sunt menționate în Directiva 2002/55/CE ar trebui să intre sub incidența Deciziei 2003/17/CE pentru a răspunde în viitor cererii de astfel de semințe originare din Republica Moldova, precum și din alte țări terțe.

(11)

Având în vedere normele aplicabile ale Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor (ISTA), ar trebui ca țara terță în cauză să furnizeze o declarație oficială conform căreia semințele au făcut obiectul unei eșantionări și testări în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Normele internaționale ale ISTA pentru testarea semințelor („normele ISTA”) referitoare la buletinele internaționale portocalii pentru loturile de semințe, iar loturile de semințe ar trebui să fie însoțite de un astfel de buletin.

(12)

Având în vedere expirarea „experienței derogatorii privind eșantionarea și analiza semințelor” prevăzute în anexa V partea A la decizia adoptată de Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la 28 septembrie 2000 privind sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional, ar trebui eliminate toate referirile la experiența în cauză.

(13)

Având în vedere aderarea Croației la Uniune în 2013, ar trebui eliminate toate referirile la Croația ca țară terță.

(14)

Prin urmare, Decizia 2003/17/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificarea Deciziei 2003/17/CE

Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Inspecțiile în câmp la culturile producătoare de semințe din speciile precizate în anexa I la prezenta decizie, efectuate în țările terțe enumerate în anexa respectivă, sunt considerate echivalente cu inspecțiile în câmp efectuate în conformitate cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE, precum și cu Directiva 2002/55/CE a Consiliului (*1), cu condiția ca acestea:

(*1)  Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).”"

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Semințele din speciile precizate în anexa I la prezenta decizie, produse în țările terțe enumerate în anexa respectivă și certificate oficial de către autoritățile menționate în aceeași anexă, sunt considerate echivalente cu semințele conforme cu Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE, în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la litera B din anexa II la prezenta decizie.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care semințele echivalente «fac obiectul unei schimbări a etichetei și a sistemului de închidere» efectuată în Comunitate în conformitate cu sistemele OCDE pentru certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional, se aplică, prin analogie, dispozițiile Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE referitoare la reînchiderea ambalajelor produse în Comunitate.

Primul paragraf nu aduce atingere normelor OCDE aplicabile acestor operațiuni.”;

(b)

la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pentru ambalajele CE mici, în înțelesul Directivei 66/401/CEE, 2002/54/CE sau 2002/55/CE.”

4.

Anexele la Decizia 2003/17/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 octombrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 227, 28.6.2018, p. 76.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 septembrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 9 octombrie 2018.

(3)  Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe (JO L 8, 14.1.2003, p. 10).

(4)  Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66).

(5)  Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66).

(6)  Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).

(7)  Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

în tabel, se introduc următoarele mențiuni, în ordine alfabetică:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/CEE

66/402/CEE”

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chișinău

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE”

(b)

în nota de subsol a tabelului menționat la litera (a), se introduc următorii termeni, în ordine alfabetică: „BR – Brazilia,”, „MD – Republica Moldova,”;

(c)

în nota de subsol a tabelului respectiv, se elimină termenul „HR – Croația,”.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la secțiunea A punctul 1 se adaugă următoarea liniuță:

„—

semințele de legume, în cazul speciilor prevăzute de Directiva 2002/55/CE.”;

(b)

secțiunea B se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 1 primul paragraf, se adaugă următoarea liniuță:

„—

semințele de legume, în cazul speciilor prevăzute de Directiva 2002/55/CE.”;

(ii)

la punctul 2.1, se introduce următoarea liniuță după a treia liniuță:

„—

Directiva 2002/55/CE, anexa II;”;

(iii)

punctul 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.

În vederea examinării care trebuie efectuată pentru a se constata îndeplinirea condițiilor stabilite la punctul 2.1, se prelevă oficial sau sub supraveghere oficială eșantioane în conformitate cu normele ISTA, iar greutatea lor este în conformitate cu greutatea prevăzută de aceste metode, ținând cont de greutățile specificate în următoarele directive:

Directiva 66/401/CEE, anexa III, coloanele 3 și 4;

Directiva 66/402/CEE, anexa III, coloanele 3 și 4;

Directiva 2002/54/CE, anexa II, al doilea rând;

Directiva 2002/55/CE, anexa III;

Directiva 2002/57/CE, anexa III, coloanele 3 și 4.”

(iv)

punctul 2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.

Examinarea se efectuează în mod oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu normele ISTA.”

(v)

punctul 2.4 se elimină;

(vi)

la punctul 3.1, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

o mențiune care atestă că semințele au făcut obiectul unor eșantionări și testări conforme cu metodele internaționale în uz: «Eșantionate și analizate de … (denumirea sau codul de membru al stației de testare a semințelor ISTA) în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Normele internaționale ale ISTA pentru testarea semințelor referitoare la buletinele internaționale portocalii pentru loturile de semințe»;”;

(vii)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Loturile de semințe sunt însoțite de un buletin internațional portocaliu ISTA pentru loturile de semințe, care furnizează informațiile privind condițiile prevăzute la punctul 2.”