12.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/108


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1524 A COMISIEI

din 11 octombrie 2018

de stabilire a unei metodologii de monitorizare și a dispozițiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

[notificată cu numărul C(2018) 6560]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (1), în special articolul 8 alineatele (2) și (6),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/2102 stabilește cerințe comune de accesibilitate pentru a asigura faptul că site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public devin mai accesibile, ca urmare a faptului că sunt perceptibile, operabile, inteligibile și robuste.

(2)

Pentru a ajuta organismele din sectorul public să îndeplinească cerințele de accesibilitate, monitorizarea ar trebui, de asemenea, să sensibilizeze și să încurajeze învățarea în statele membre. Din acest motiv și pentru a crește transparența, rezultatele globale ale activităților de monitorizare ar trebui puse la dispoziția publicului într-un format accesibil.

(3)

Pentru a extrage date semnificative și comparabile, este necesară o prezentare structurată a rezultatelor activităților de monitorizare, în care să fie identificate diferitele clustere de servicii publice și nivelurile administrației.

(4)

Pentru a facilita eșantionarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile care urmează să fie monitorizate, statele membre ar trebui să fie autorizate să ia măsuri pentru a menține liste actualizate cu site-urile web și aplicațiile mobile care intră în domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2016/2102.

(5)

Pentru ca impactul social al monitorizării să fie mai mare, în scopul selectării eșantionului se poate recurge la o abordare bazată pe riscuri, luând în considerare, printre altele, influența anumitor site-uri web și aplicații mobile, notificările primite prin mecanismul de feedback, rezultatele monitorizărilor anterioare, precum și observațiile organismului de control al aplicării și contribuțiile părților interesate de la nivel național.

(6)

Întrucât se prevede că tehnologia de monitorizare automată a aplicațiilor mobile se va îmbunătăți treptat, statele membre ar trebui să ia în considerare aplicarea metodei de monitorizare simplificată, stabilită în prezenta decizie pentru site-urile web, și la aplicațiile mobile, ținând seama de eficacitatea și accesibilitatea instrumentelor disponibile.

(7)

Metodologia de monitorizare ar trebui să se bazeze pe standardele și specificațiile tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

(8)

Pentru a promova inovarea, a evita impunerea de bariere pe piață și a asigura neutralitatea tehnologică a metodologiei de monitorizare, aceasta nu ar trebui să definească testele specifice care trebuie efectuate pentru a măsura accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Metodologia de monitorizare ar trebui să se limiteze, în schimb, la stabilirea cerințelor privind metodele de verificare a conformității și de detectare a neconformității cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102.

(9)

Dacă dispozițiile cuprinse în legislația statului membru depășesc cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102, pentru a îmbunătăți comparabilitatea monitorizării, statul membru respectiv ar trebui să monitorizeze și să raporteze într-un mod care să asigure posibilitatea diferențierii rezultatelor privind conformitatea cu cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

(10)

Comparabilitatea rezultatelor monitorizării ar trebui asigurată prin utilizarea metodologiei de monitorizare și a modalității de raportare prevăzute în prezenta decizie. Pentru a încuraja schimbul de bune practici și a promova transparența, statele membre ar trebui să facă publice modul de desfășurare a monitorizării, precum și un mijloc de punere în corespondență, sub forma unui tabel de corespondență, ce demonstrează modul în care monitorizarea și testele efectuate acoperă cerințele standardelor și ale specificațiile tehnice prevăzute la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

(11)

Dacă recurg la posibilitatea prevăzută la articolul 1 alineatul (5) de a exclude din domeniul de aplicare al directivei site-urile web sau aplicațiile mobile ale școlilor, grădinițelor sau creșelor, statele membre ar trebui să utilizeze părțile relevante ale metodologiei de monitorizare pentru a monitoriza accesibilitatea conținutului referitor la funcțiile administrative online esențiale al unor astfel de site-uri web și aplicații mobile.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 11 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2102,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește o metodologie de monitorizare a conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate stabilite la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102.

Prezenta decizie stabilește dispozițiile privind raportarea de către statele membre a rezultatelor monitorizării, inclusiv a datelor privind măsurătorile, către Comisie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„format accesibil” înseamnă un document electronic care respectă cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102;

2.

„perioadă de monitorizare” înseamnă perioada de timp în care statele membre desfășoară activități de monitorizare pentru verificarea conformității sau a neconformității cu cerințele de accesibilitate a site-urilor web și a aplicațiilor mobile din eșantion. Perioada de monitorizare poate include, de asemenea, definirea eșantioanelor, analiza rezultatelor monitorizării și raportarea către Comisie.

Articolul 3

Periodicitatea monitorizării

(1)   Statele membre monitorizează conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102 utilizând metodologia stabilită în prezenta decizie.

(2)   Prima perioadă de monitorizare pentru site-uri web este 1 ianuarie 2020-22 decembrie 2021. După această primă perioadă, monitorizarea se efectuează anual.

(3)   Prima perioadă de monitorizare pentru aplicații mobile este 23 iunie 2021-22 decembrie 2021. În această primă perioadă, monitorizarea aplicațiilor mobile cuprinde rezultatele obținute pe baza unui eșantion redus de aplicații mobile. Statele membre depun eforturi rezonabile pentru a monitoriza cel puțin o treime din numărul stabilit la punctul 2.1.5 din anexa I.

(4)   După prima perioadă de monitorizare, monitorizarea aplicațiilor mobile se efectuează anual, utilizând eșantionul stabilit la punctul 2.1.5 din anexa I.

(5)   După prima perioadă de monitorizare, perioada anuală de monitorizare, atât pentru site-uri web, cât și pentru aplicații mobile, este 1 ianuarie-22 decembrie.

Articolul 4

Sfera monitorizării și referința pentru aceasta

(1)   Statele membre monitorizează conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102, pe baza cerințelor indicate în standardele și specificațiile tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

(2)   Dacă cerințele de accesibilitate prevăzute în dispozițiile din legislația unui stat membru depășesc cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102, monitorizarea se efectuează într-un mod ce asigură rezultate care fac distincție între conformitatea cu cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102 și conformitatea cu cerințele care le depășesc pe acestea.

Articolul 5

Metode de monitorizare

Statele membre monitorizează conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele de accesibilitate prevăzute la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102, utilizând:

(a)

o metodă de monitorizare aprofundată pentru verificarea conformității, aplicată în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 1.2 din anexa I;

(b)

o metodă de monitorizare simplificată pentru detectarea neconformității, aplicată în conformitate cu cerințele stabilite la punctul 1.3 din anexa I.

Articolul 6

Eșantionarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile

Statele membre se asigură că eșantionarea site-urilor web și a aplicațiilor mobile care urmează a fi monitorizate se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite la punctele 2 și 3 din anexa I.

Articolul 7

Informarea cu privire la rezultatele monitorizării

Dacă au fost identificate deficiențe, statele membre se asigură că organismelor din sectorul public li se comunică date și informații privind conformitatea cu cerințele de accesibilitate, legate de deficiențele site-urilor web și ale aplicațiilor lor mobile, într-o perioadă de timp rezonabilă și într-un format care ajută organismele din sectorul public să remedieze deficiențele respective.

Articolul 8

Formatul raportului

(1)   Statele membre transmit Comisiei raportul menționat la articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/2102 într-un format accesibil și într-o limbă oficială a Uniunii Europene.

(2)   Raportul cuprinde rezultatele monitorizării legate de cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102. Rezultatele legate de cerințele care depășesc aceste cerințe pot fi, de asemenea, incluse în raport și, în acest caz, se prezintă separat.

Articolul 9

Conținutul raportului

(1)   Raportul menționat la articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/2102 cuprinde:

(a)

o descriere detaliată a modului în care a fost efectuată monitorizarea;

(b)

o punere în corespondență, sub forma unui tabel de corespondență, care demonstrează corespondența dintre metodele de monitorizare aplicate și cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102 și include orice schimbări semnificative ale metodelor;

(c)

rezultatele monitorizării din fiecare perioadă de monitorizare, inclusiv datele privind măsurătorile;

(d)

informațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/2102.

(2)   Statele membre furnizează în rapoartele lor informațiile specificate în instrucțiunile prevăzute în anexa II.

Articolul 10

Periodicitatea raportării

(1)   Primul raport acoperă prima perioadă de monitorizare pentru site-uri web și aplicații mobile, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatele (2) și (3).

(2)   Ulterior, rapoartele acoperă perioadele de monitorizare pentru site-uri web și aplicații mobile cuprinse între termenul de raportare anterior și cel următor, astfel cum sunt stabilite la articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/2102.

Articolul 11

Dispoziții suplimentare privind raportarea

Statele membre pun raportul la dispoziția publicului, într-un format accesibil.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327, 2.12.2016, p. 1.


ANEXA I

MONITORIZARE

1.   METODE DE MONITORIZARE

1.1.   Următoarele metode de monitorizare nu completează și nu înlocuiesc cerințele prevăzute în standardele și specificațiile tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102. Aceste metode sunt independente de orice teste specifice, instrumente de evaluare a accesibilității, sisteme de operare, browsere sau tehnologii de asistare specifice.

1.2.   Monitorizarea aprofundată

1.2.1.

Statele membre aplică metoda de monitorizare aprofundată, care verifică cu minuțiozitate dacă un site web sau o aplicație mobilă îndeplinește toate cerințele prevăzute în standardele și specificațiile tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

1.2.2.

Metoda de monitorizare aprofundată verifică toate etapele proceselor din eșantion, urmând cel puțin secvența implicită pentru finalizarea procesului.

1.2.3.

Metoda de monitorizare aprofundată evaluează cel puțin interacțiunea cu formularele, controalele interfeței și casetele de dialog, confirmările după introducerea datelor, mesajele de eroare și alte forme de feedback care rezultă din interacțiunea cu utilizatorul, atunci când este posibil, precum și comportamentul site-ului web sau al aplicației mobile atunci când se aplică diferite setări sau preferințe.

1.2.4.

Metoda de monitorizare aprofundată poate include, după caz, teste de uzabilitate, cum ar fi observarea și analizarea modului în care utilizatorii cu handicap percep conținutul site-ului web sau al aplicației mobile și a măsurii în care utilizarea componentelor interfeței, cum ar fi meniurile de navigare sau formularele, se dovedește a fi complexă pentru aceștia.

1.2.5.

Organismul de monitorizare poate utiliza, integral sau parțial, rezultatele evaluării furnizate de organismul din sectorul public, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)

organismul din sectorul public a furnizat cel mai recent raport de evaluare detaliat de care dispune;

(b)

această evaluare a fost efectuată cu cel mult trei ani înainte de momentul monitorizării și în conformitate cu punctele 1.2.1-1.2.4 și cu punctul 3 din prezenta anexă;

(c)

organismul de monitorizare consideră că raportul de evaluare este adecvat pentru utilizare la monitorizarea aprofundată, pe baza următoarelor elemente:

(i)

rezultatele aplicării metodei de monitorizare simplificată la site-ul web sau la aplicația mobilă; și

(ii)

dacă evaluarea a fost efectuată cu mai mult de 1 an înainte de momentul monitorizării, analiza raportului, adaptată la caracteristicile acestuia, cum ar fi vechimea și nivelul de detaliere.

1.2.6.

Statele membre se asigură că, sub rezerva oricăror dispoziții juridice relevante care impun anumite condiții de protecție a confidențialității, inclusiv din motive de securitate națională, organismului de monitorizare i se acordă acces la site-urile de intranet sau de extranet, în scopul monitorizării. Dacă accesul nu poate fi acordat, dar organismul din sectorul public furnizează rezultatele evaluării, organismul de monitorizare poate utiliza, integral sau parțial, aceste rezultate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)

organismul din sectorul public a furnizat cel mai recent raport de evaluare detaliat de care dispune;

(b)

această evaluare a fost efectuată cu cel mult trei ani înainte de momentul monitorizării și în conformitate cu punctele 1.2.1-1.2.4 și cu punctul 3 din prezenta anexă.

1.3.   Monitorizarea simplificată

1.3.1.

Statele membre aplică la site-urile web metoda de monitorizare simplificată, care detectează cazurile de neconformitate cu un subset al cerințelor prevăzute în standardele și specificațiile tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102.

1.3.2.

Metoda de monitorizare simplificată cuprinde teste pentru fiecare dintre cerințele de perceptibilitate, operabilitate, inteligibilitate și robustețe menționate la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/2102. Testele inspectează site-urile web pentru a detecta neconformități. Monitorizarea simplificată urmărește să acopere, cu ajutorul testelor automate, următoarele nevoi de accesibilitate ale utilizatorilor, în cea mai mare măsură posibilă în mod rezonabil:

(a)

utilizare fără vedere;

(b)

utilizare cu deficiențe de vedere;

(c)

utilizare fără percepția culorilor;

(d)

utilizare fără auz;

(e)

utilizare cu deficiențe de auz;

(f)

utilizare fără capacitate vocală;

(g)

utilizare cu capacitate de manipulare limitată sau forță limitată;

(h)

necesitatea de a reduce la minimum factorii declanșatori ai crizelor în caz de fotosensibilitate;

(i)

utilizare cu deficiențe cognitive.

Statele membre pot utiliza pentru monitorizarea simplificată și alte teste decât cele automate.

1.3.3.

După fiecare termen de transmitere a unui raport, stabilit la articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/2102, statele membre revizuiesc regulile testelor utilizate la metoda de monitorizare simplificată.

2.   EȘANTIONAREA SITE-URILOR WEB ȘI A APLICAȚIILOR MOBILE

2.1.   Dimensiunea eșantionului

2.1.1.

Numărul de site-uri web și de aplicații mobile care urmează să fie monitorizate în fiecare perioadă de monitorizare se calculează în funcție de populația statului membru.

2.1.2.

În prima și a doua perioadă de monitorizare, dimensiunea minimă a eșantionului pentru monitorizarea simplificată a site-urilor web este de două site-uri web la 100 000 de locuitori plus 75 de site-uri web.

2.1.3.

În perioadele de monitorizare ulterioare, dimensiunea minimă a eșantionului pentru monitorizarea simplificată a site-urilor web este de trei site-uri web la 100 000 de locuitori plus 75 de site-uri web.

2.1.4.

Dimensiunea eșantionului pentru monitorizarea aprofundată a site-urilor web este de cel puțin 5 % din dimensiunea minimă a eșantionului pentru monitorizarea simplificată, stabilită la punctul 2.1.2, plus 10 site-uri web.

2.1.5.

Dimensiunea minimă a eșantionului pentru monitorizarea aprofundată a aplicațiilor mobile este de o aplicație mobilă la 1 000 000 de locuitori plus șase aplicații mobile.

2.1.6.

Dacă numărul de site-uri web dintr-un stat membru este mai mic decât numărul stabilit pentru monitorizare, statul membru monitorizează cel puțin 75 % din numărul total de site-uri web.

2.1.7.

Dacă numărul de aplicații mobile dintr-un stat membru este mai mic decât numărul stabilit pentru monitorizare, statul membru monitorizează cel puțin 50 % din numărul total de aplicații mobile.

2.2.   Selectarea eșantionului de site-uri web

2.2.1.

La selectarea eșantionului de site-uri web se urmărește atingerea unei distribuții diverse, reprezentative și echilibrate din punct de vedere geografic.

2.2.2.

Eșantionul acoperă site-urile web ale diferitelor niveluri administrative existente în statele membre. Luând ca referință Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică (NUTS) și Unitățile administrative locale (LAU) stabilite în NUTS, eșantionul cuprinde următoarele, dacă acestea există:

(a)

site-uri web ale statului;

(b)

site-uri web regionale (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

(c)

site-uri web locale (LAU1, LAU2);

(d)

site-uri web ale organismelor de drept public, care nu intră în categoriile (a)-(c).

2.2.3.

Eșantionul cuprinde site-uri care reprezintă în cea mai mare măsură posibilă diversitatea serviciilor furnizate de organismele din sectorul public, în special următoarele: protecție socială, sănătate, transporturi, educație, ocuparea forței de muncă și fiscalitate, protecția mediului, recreere și cultură, locuințe și utilități comunitare și siguranță și ordine publică.

2.2.4.

Statele membre se consultă cu părțile interesate de la nivel național, în special cu organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap, în ceea ce privește compoziția eșantionului de site-uri web care urmează să fie monitorizate și acordă atenția cuvenită opiniei părților interesate referitoare la site-urile web specifice care urmează să fie monitorizate.

2.3.   Selectarea eșantionului de aplicații mobile

2.3.1.

La selectarea eșantionului de aplicații mobile se urmărește atingerea unei distribuții diverse și reprezentative.

2.3.2.

Aplicațiile mobile care sunt descărcate frecvent se iau în considerare pentru includerea în eșantion.

2.3.3.

La selectarea aplicațiilor mobile pentru includere în eșantion se iau în considerare diferitele sisteme de operare. În scopuri de eșantionare, versiunile unei aplicații mobile, create pentru sisteme de operare diferite, sunt considerate aplicații mobile distincte.

2.3.4.

Se include în eșantion numai cea mai recentă versiune a unei aplicații mobile, cu excepția cazului în care versiunea respectivă nu este compatibilă cu un sistem de operare vechi, dar care este încă suportat. În acest caz, se include în eșantion una din versiunile anterioare ale aplicației mobile.

2.3.5.

Statele membre se consultă cu părțile interesate de la nivel național, în special cu organizațiile care reprezintă persoanele cu handicap, în ceea ce privește compoziția eșantionului de aplicații mobile care urmează să fie monitorizate și acordă atenția cuvenită opiniei părților interesate referitoare la aplicațiile mobile specifice care urmează să fie monitorizate.

2.4.   Caracterul recurent al eșantionului

Începând cu a doua perioadă de monitorizare, dacă numărul de site-uri web sau de aplicații mobile existente permite acest lucru, eșantionul include, în proporție de cel puțin 10 %, site-uri web și aplicații mobile care au fost monitorizate în perioada de monitorizare anterioară și, în proporție de cel puțin 50 %, site-uri web și aplicații mobile care nu au fost monitorizate în perioada anterioară.

3.   EȘANTIONAREA PAGINILOR

3.1.   În sensul prezentei anexe, „pagină” înseamnă o pagină web sau un ecran al unei aplicații mobile.

3.2.   Metoda de monitorizare aprofundată implică monitorizarea următoarelor pagini și documente, dacă acestea există:

(a)

pagina principală, pagina de autentificare a utilizatorului, pagina care conține harta site-ului, pagina de contact, pagina de ajutor și pagina cu informații juridice;

(b)

cel puțin o pagină relevantă pentru fiecare tip de serviciu furnizat de site-ul web sau de aplicația mobilă și pentru orice alte utilizări primare prevăzute ale acestora, inclusiv pentru funcția de căutare;

(c)

paginile care conțin declarația sau politica de accesibilitate și paginile care conțin mecanismul de feedback;

(d)

exemple de pagini cu aspect substanțial distinct sau care prezintă un alt tip de conținut;

(e)

cel puțin un document descărcabil relevant, după caz, pentru fiecare tip de serviciu furnizat de site-ul web sau de aplicația mobilă și pentru orice alte utilizări primare prevăzute ale acestora;

(f)

orice altă pagină considerată relevantă de către organismul de monitorizare;

(g)

pagini selectate aleatoriu, care reprezintă cel puțin 10 % din eșantionul stabilit la punctul 3.2 literele (a)-(f).

3.3.   Dacă una dintre paginile din eșantionul selectat în conformitate cu punctul 3.2 include o etapă a unui proces, se verifică toate etapele procesului, după cum prevede punctul 1.2.2.

3.4.   Metoda de monitorizare simplificată implică monitorizarea, în plus față de pagina principală, a unui număr de pagini adecvat ținând seama de dimensiunea și complexitatea estimată a site-ului web.


ANEXA II

INSTRUCȚIUNI DE RAPORTARE

1.   REZUMATUL RAPORTULUI

Raportul include un rezumat al conținutului său.

2.   DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE

Raportul descrie activitățile de monitorizare desfășurate de statul membru, separând în mod clar site-urile web de aplicațiile mobile, și include următoarele informații:

2.1.   Informații generale

(a)

datele din fiecare perioadă de monitorizare la care s-a efectuat monitorizarea;

(b)

organismul responsabil cu monitorizarea;

(c)

descrierea reprezentativității și a distribuției eșantionului, astfel cum se prevede la punctele 2.2 și 2.3 din anexa I.

2.2.   Compoziția eșantionului

(a)

numărul total de site-uri web și de aplicații mobile incluse în eșantion;

(b)

numărul de site-uri web monitorizate utilizând metoda de monitorizare simplificată;

(c)

numărul de site-uri web și de aplicații mobile monitorizate utilizând metoda de monitorizare aprofundată;

(d)

numărul de site-uri web monitorizate din fiecare dintre cele patru categorii indicate la punctul 2.2.2 din anexa I;

(e)

distribuția site-urilor web din eșantionul de site-uri web, care demonstrează acoperirea serviciilor publice (astfel cum se prevede la punctul 2.2.3 din anexa I);

(f)

distribuția aplicațiilor mobile din eșantionul de aplicații mobile pe diferitele sisteme de operare (astfel cum se prevede la punctul 2.3.3 din anexa I);

(g)

numărul de site-uri web și de aplicații mobile monitorizate în perioada de monitorizare, care au fost incluse și în perioada de monitorizare anterioară (caracterul recurent al eșantionului descris la punctul 2.4 din anexa I).

2.3.   Corespondența cu standardele, specificațiile tehnice și instrumentele utilizate pentru monitorizare

(a)

o punere în corespondență, sub forma unui tabel de corespondență, ce demonstrează modul în care metodele de monitorizare, inclusiv testele efectuate, verifică conformitatea cu cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102;

(b)

detaliile instrumentelor utilizate și ale verificărilor efectuate, precum și precizarea faptului dacă s-a recurs sau nu la teste de uzabilitate.

3.   REZULTATELE MONITORIZĂRII

Raportul prezintă în mod detaliat rezultatele monitorizării efectuate de statul membru.

3.1.   Rezultatele detaliate

Pentru fiecare metodă de monitorizare aplicată (aprofundată sau simplificată, pentru site-uri web sau pentru aplicații mobile), raportul prezintă:

(a)

o descriere cuprinzătoare a rezultatelor monitorizării, inclusiv datele privind măsurătorile;

(b)

o analiză calitativă a rezultatelor monitorizării, care include:

(i)

concluzii privind frecvența sau gravitatea neconformităților cu cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102;

(ii)

dacă este posibil, evoluția, de la o perioadă de monitorizare la alta, a accesibilității generale a site-urilor web și a aplicațiilor mobile monitorizate.

3.2.   Conținutul suplimentar (opțional)

Raportul poate include următoarele informații:

(a)

rezultatele monitorizării site-urilor web sau a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public care nu intră sub incidența Directivei (UE) 2016/2102;

(b)

detalii privind performanțele în materie de accesibilitate ale diferitelor tehnologii utilizate de site-urile web și de aplicațiile mobile monitorizate;

(c)

rezultatele monitorizării oricăror cerințe care depășesc cerințele standardelor și ale specificațiilor tehnice menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/2102;

(d)

învățămintele desprinse din observațiile transmise de organismul de monitorizare către organismele din sectorul public monitorizate;

(e)

orice alt aspect relevant legat de monitorizarea accesibilității site-urilor web sau a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public care depășește cerințele Directivei (UE) 2016/2102;

(f)

sinteza rezultatelor consultării cu părțile interesate și lista părților consultate;

(g)

detalii privind recurgerea la derogarea pentru evitarea sarcinii disproporționate, prevăzută la articolul 5 din Directiva (UE) 2016/2102.

4.   UTILIZAREA PROCEDURII DE ASIGURARE A PUNERII ÎN APLICARE ȘI INFORMAȚIILE PRIMITE DE LA UTILIZATORII FINALI

Raportul descrie în detaliu procedura de asigurare a punerii în aplicare instituită de statele membre și modul de utilizare a acesteia.

Statele membre pot include în raport orice date calitative sau cantitative privind informațiile primite de organismele din sectorul public prin mecanismul de feedback prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2016/2102.

5.   CONȚINUTUL LEGAT DE MĂSURILE SUPLIMENTARE

Raportul include conținutul prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/2102.