11.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/16


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1511 A COMISIEI

din 9 octombrie 2018

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificată cu numărul C(2018) 6452]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

Articolul 9 alineatul (8) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei (2) stabilește condițiile pentru transportarea anumitor plante-gazdă care nu au fost cultivate niciodată în interiorul zonelor demarcate, precum și condiții mai specifice pentru anumite plante-gazdă, inclusiv pentru plantele destinate plantării din specia Polygala myrtifolia L.

(2)

Experiența a demonstrat că plantele destinate plantării din specia Polygala myrtifolia L. s-au dovedit a fi deosebit de susceptibile la Xylella fastidiosa (Wells et al.) (denumit în continuare „organismul specificat”). Pentru a asigura un grad mai înalt de protecția fitosanitară a teritoriului Uniunii, este adecvat să se prevadă ca inspecția vizuală, eșantionarea și testarea să se efectueze cât mai aproape posibil de momentul primei lor transportări în afara locului de producție. Aceleași cerințe ar trebui să se aplice plantelor destinate plantării din specia Polygala myrtifolia L. introduse în Uniune care sunt originare dintr-o țară terță în care organismul specificat este absent.

(3)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (8), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, plantele destinate plantării, altele decât semințele, din speciile Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. și Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, sunt transportate în Uniune numai dacă au fost cultivate într-un loc care face obiectul unei inspecții oficiale anuale, și al eșantionării anuale, luându-se în considerare orientările tehnice privind supravegherea epidemiologică a Xylella fastidiosa publicate pe site-ul de internet al Comisiei, precum și obiectul testării în conformitate cu standardele internaționale vizând prezența organismului specificat, care să confirme absența organismului specificat, utilizându-se o schemă de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % nivelul de prezență a plantelor infectate de 5 %. În plus, și înainte de prima sa transportare în afara locului de producție, fiecare lot de plante destinate plantării din specia Polygala myrtifolia L. care urmează să fie transportat în Uniune face obiectul inspecției vizuale oficiale și eșantionării, cât mai aproape posibil de momentul transportării respective, luându-se în considerare orientările tehnice privind supravegherea epidemiologică a Xylella fastidiosa, publicate pe site-ul de internet al Comisiei, precum și obiectul testării în conformitate cu standardele internaționale vizând prezența organismului specificat, care să confirme absența organismului specificat, utilizându-se o schemă de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 5 %. Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, prezența organismului specificat este verificată prin intermediul unui test, iar în cazul unor rezultate pozitive, prezența sa este identificată prin efectuarea, în conformitate cu standardele internaționale, a cel puțin unui test molecular pozitiv. Respectivele teste sunt enumerate în baza de date a Comisiei care conține teste vizând identificarea organismului specificat și a subspeciilor sale.”

2.

La articolul 16, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Plantele destinate plantării, altele decât semințele, din speciile Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., și Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, sunt introduse în Uniune numai dacă au fost cultivate într-un loc care face obiectul unei inspecții oficiale anuale, iar eșantionarea și testarea vizând plantele respective sunt efectuate la momentele oportune pentru depistarea prezenței organismului specificat și în conformitate cu standardele internaționale, care să confirme absența organismului specificat, utilizându-se o schemă de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % nivelul de prezență a plantelor infectate de 5 %. În plus, și înainte de prima sa transportare în afara locului de producție și cât mai aproape posibil de momentul transportării respective, fiecare lot de plante destinate plantării din specia Polygala myrtifolia L. face obiectul inspecției vizuale oficiale și al eșantionării, precum și al testării, în conformitate cu standardele internaționale vizând prezența organismului specificat, care să confirme absența organismului specificat, utilizându-se o schemă de eșantionare care poate identifica cu o fiabilitate de 99 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 5 %.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, 21.5.2015, p. 36).