27.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 217/7


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1203 A COMISIEI

din 21 august 2018

de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/204

[notificată cu numărul C(2018) 5848]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) prima liniuță și punctele 2.3, 2.4 și 2.5 din partea A secțiunea I din anexa IV,

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, coroborat cu punctul 2.3 din secțiunea I partea A din anexa IV la directiva respectivă, prevede cerințe speciale privind introducerea în Uniune a lemnului de frasin (Fraxinus L.), precum și a altor specii de lemn, originare din Statele Unite ale Americii.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/204 a Comisiei (2) a autorizat statele membre să prevadă o derogare temporară de la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, coroborat cu punctul 2.3 din partea A secțiunea I din anexa IV la directiva respectivă, pentru cerințe speciale privind introducerea în Uniune a lemnului de frasin (Fraxinus L.) originar din Statele Unite ale Americii.

(3)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/204 a expirat la 30 iunie 2018. Prin urmare, ar trebui să fie înlocuită de prezenta decizie, pentru a asigura continuarea introducerii în Uniune a acestui tip de lemn.

(4)

Având în vedere experiența dobândită în timpul perioadei de aplicare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/204, este oportun să se continue aplicarea cerințelor acesteia prin intermediul prezentei decizii.

(5)

Cu toate acestea, pe baza informațiilor obținute în cursul unui audit efectuat de Comisie în Statele Unite ale Americii în ianuarie 2018 și a informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Protecția Plantelor din Statele Unite ale Americii în timpul și după efectuarea auditului, este oportun să se prevadă condiții mai stricte de inspecții și supraveghere a lemnului de frasin în Statele Unite ale Americii. În acest scop, ar trebui stabilite condiții specifice referitoare la auditul registrelor, al procedurilor și al etichetării, la controalele înainte de expediere și la monitorizarea fabricilor de cherestea aprobate.

(6)

Pentru o mai bună evaluare a modului în care se aplică prezenta decizie, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei și celorlalte state membre informații cu privire la importurile efectuate.

(7)

Din motive de claritate și de securitate juridică, Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/204 ar trebui abrogată.

(8)

Prezenta decizie ar trebui să se aplice până la 30 iunie 2020, pentru a permite o evaluare a punerii sale în aplicare până la acea dată.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Autorizație de derogare

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, coroborat cu punctul 2.3 din partea A secțiunea I din anexa IV la directiva respectivă, statele membre pot autoriza introducerea pe teritoriul lor a lemnului de Fraxinus L. originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii (denumit în continuare: „lemnul specificat”), care, anterior scoaterii sale din Statele Unite ale Americii, satisface condițiile prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Certificat fitosanitar

(1)   Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar eliberat în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu articolul 13a alineatele (3) și (4) din Directiva 2000/29/CE, care atestă că este indemn de organisme dăunătoare în urma inspecției.

(2)   Certificatul fitosanitar include, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele mențiuni:

(a)

formularea „În conformitate cu cerințele Uniunii Europene stabilite în Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1203 a Comisiei”;

(b)

numărul (numerele) de balot pentru fiecare balot care se exportă;

(c)

numele instalației (instalațiilor) autorizate din Statele Unite ale Americii.

Articolul 3

Raportarea importurilor

Statul membru importator furnizează Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, informații privind numărul de transporturi de lemn specificat importate în anul respectiv în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii.

Articolul 4

Notificarea neconformității

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre fiecare transport care nu este în conformitate cu prezenta decizie. Notificarea respectivă se efectuează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data interceptării unui astfel de transport.

Articolul 5

Abrogarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/204

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/204 se abrogă.

Articolul 6

Data expirării

Prezenta decizie expiră la 30 iunie 2020.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/204 a Comisiei din 3 februarie 2017 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2416 de recunoaștere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire (JO L 32, 7.2.2017, p. 35).


ANEXĂ

1.   Cerințe în materie de prelucrare

Prelucrarea lemnului specificat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

Decojire

Lemnul specificat este decojit, cu excepția unui număr de bucăți mici de scoarță separate vizual și clar distincte care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)

sunt mai mici de 3 centimetri în lățime (indiferent de lungime) sau

(ii)

dacă sunt mai mari de 3 centimetri în lățime, suprafața totală a fiecărei bucăți de scoarță este mai mică de 50 cm2.

(b)

Debitare

Lemnul specificat debitat este fabricat din lemn rotund decojit.

(c)

Tratament termic

Lemnul specificat este încălzit de-a lungul profilului său la cel puțin 71 °C timp de 1 200 de minute într-o cameră de încălzire aprobată de către Animal and Plant Health Inspection Service (Serviciul de Inspecție a Sănătății Animalelor și Plantelor – APHIS) sau de către o agenție aprobată de APHIS.

(d)

Uscare

Lemnul specificat este uscat conform unui proces de uscare industrială cu o durată de cel puțin două săptămâni, recunoscut de APHIS.

Conținutul final de umiditate al lemnului nu trebuie să fie mai mare de 10 %, exprimat ca procent de substanță uscată.

2.   Cerințe privind instalațiile

Lemnul specificat trebuie produs, manipulat și depozitat într-o instalație care îndeplinește toate cerințele următoare:

(a)

este aprobată oficial de către APHIS sau de către o agenție aprobată de APHIS în conformitate cu programul său de certificare privind organismul dăunător Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

este înregistrată într-o bază de date publică pe site-ul internet al APHIS;

(c)

este auditată de APHIS sau de o agenție aprobată de APHIS cel puțin o dată pe lună și se concluzionează că este conformă cu cerințele din prezenta anexă. În cazul în care aceste audituri sunt realizate de o agenție aprobată de APHIS, APHIS trebuie să efectueze audituri semestriale asupra acestei activități. Auditurile semestriale includ verificarea procedurilor și a documentației agenției și audituri la unități aprobate;

(d)

utilizează echipamente de tratare a lemnului specificat care au fost calibrate periodic în conformitate cu manualul de operare a echipamentelor;

(e)

ține o evidență a procedurilor sale pentru verificarea de către APHIS sau de către o agenție aprobată de APHIS, care include durata tratamentului, temperatura în timpul tratamentului și conținutul final de umiditate pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat.

3.   Etichetare

Fiecare balot de lemn specificat trebuie să afișeze în mod vizibil un număr unic de balot și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” sau „Heat Treated-Kiln Dried” (tratat termic – uscat în cuptor). Această etichetă trebuie să fie emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat care lucrează în instalația aprobată, după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la punctul 1 și cerințele privind instalațiile prevăzute la punctul 2 sunt respectate.

4.   Inspecții anterioare exportului

Lemnul specificat destinat Uniunii trebuie să fie inspectat de către APHIS sau de către o agenție aprobată de APHIS pentru a se asigura că cerințele prevăzute la punctele 1 și 3 sunt respectate.