13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 204/48


DECIZIA (PESC) 2018/1125 A CONSILIULUI

din 10 august 2018

de modificare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 7 mai 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/740 (1) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud.

(2)

La 13 iulie 2018, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2428 (2018) care impune în special un embargo asupra armelor și adaugă două persoane pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Prin urmare, Decizia (PESC) 2015/740 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2015/740 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   De asemenea, se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii, inclusiv furnizarea de personal înarmat mercenar, în legătură cu activități militare sau în legătură cu produsele menționate la alineatul (1) sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea respectivelor produse, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Sudanul de Sud sau în scopul utilizării în Sudanul de Sud;

(b)

furnizarea de finanțare sau asistență financiară în legătură cu activitățile militare sau în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor la export, precum și asigurări și reasigurări pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de astfel de produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, ori de servicii de brokeraj ori alte servicii, în mod direct sau indirect, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Sudanul de Sud sau în scopul utilizării în această țară;

(c)

participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la litera (a) sau (b).”

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Articolul 1 nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului:

(a)

armelor și materialelor conexe, precum și serviciilor de formare și de asistență, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către personalul ONU, inclusiv Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Republica Sudanul de Sud (UNMISS) și Forța interimară de securitate a Organizației Națiunilor Unite pentru Abyei (UNISFA);

(b)

echipamentelor militare neletale destinate exclusiv utilizării în scop umanitar sau de protecție și serviciilor conexe de formare sau asistență tehnică, astfel cum au fost notificate în prealabil Comitetului Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției 2206 (2015) (denumit în continuare «comitetul»);

(c)

îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Sudanul de Sud de personalul ONU, de reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă și de agenții umanitari sau de personalul din domeniul asistenței pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora;

(d)

armelor și materialelor conexe exportate temporar în Sudanul de Sud de către forțele unui stat care intervine, în conformitate cu dreptul internațional, exclusiv și în mod direct pentru a facilita protecția sau evacuarea resortisanților săi și a acelora pentru care are responsabilitate consulară în Sudanul de Sud, astfel cum au fost notificate comitetului;

(e)

armelor și materialelor conexe, precum și serviciilor de asistență și formare tehnică, în beneficiul sau în sprijinul Grupului operativ regional al Uniunii Africane, destinate exclusiv operațiilor regionale pentru combaterea Armatei de Rezistență a Domnului, astfel cum au fost notificate în prealabil comitetului;

(f)

armelor și materialelor conexe, precum și serviciilor de asistență și formare tehnică, exclusiv în sprijinul punerii în aplicare a condițiilor acordului de pace, astfel cum au fost aprobate în prealabil de către comitet;

(g)

altor tipuri de vânzare sau furnizare de arme și de materiale conexe sau altor tipuri de furnizare de asistență sau de personal, astfel cum au fost aprobate în prealabil de către comitet.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2a

(1)   Statele membre, în concordanță cu autoritățile naționale și în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, controlează pe teritoriul propriu, incluzând porturile și aeroporturile, toate încărcăturile cu destinația Sudanul de Sud, în cazul în care dețin informații conform cărora există motive întemeiate pentru a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise în temeiul articolului 1.

(2)   În momentul descoperirii, statele membre confiscă și înlătură (de exemplu, distrugându-le, făcându-le inoperabile, stocându-le sau transferându-le într-un alt stat decât cel de origine sau de destinație spre înlăturare) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise în temeiul articolului 1.”

4.

La articolul 3 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

desemnate de către Consiliul de Securitate sau de către comitet, în conformitate cu punctele 6, 7, 8 și 9 din RCSONU 2206 (2015) și cu punctul 14 din RCSONU 2428 (2018), astfel cum sunt enumerate în anexa I la prezenta decizie;”.

5.

La articolul 6 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

persoane și entități desemnate de către Consiliul de Securitate sau de către comitet, în conformitate cu punctele 6, 7, 8 și 12 din RCSONU 2206 (2015) și cu punctul 14 din RCSONU 2428 (2018), astfel cum sunt enumerate în anexa I la prezenta decizie;”.

Articolul 2

Anexa I la Decizia (PESC) 2015/740 se modifică astfel cum se prevede în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 3

Anexa II la Decizia (PESC) 2015/740 se modifică astfel cum se prevede în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 august 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

G. BLÜMEL


(1)  Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Deciziei 2014/449/PESC (JO L 117, 8.5.2015, p. 52).


ANEXA I

Următoarele persoane se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Decizia (PESC) 2015/740:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU [alias Malek Ruben]

Titlu: general-locotenent

Desemnare: (a) șef adjunct al forțelor pentru suport logistic; (b) șef adjunct al Statului Major și inspector general al armatei

Data nașterii: 1 ianuarie 1960

Locul nașterii: Yei, Sudanul de Sud

Cetățenie: Sudanul de Sud

Data desemnării de către ONU: 13 iulie 2018

Alte informații: Ca șef adjunct al forțelor pentru suport logistic în cadrul SPLA (Armata de Eliberare a Poporului Sudanez), Riak a fost unul dintre înalții funcționari ai Guvernului Sudanului de Sud care au planificat și au supravegheat în 2015 o ofensivă în statul Unity care a condus la distrugeri pe scară largă și strămutarea unui număr important de persoane.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Malek Ruben Riak a fost inclus pe listă la 13 iulie 2018 în temeiul punctului 6, punctului 7 litera (a) și punctului 8 din Rezoluția 2206 (2015), astfel cum s-a reafirmat în Rezoluția 2418 (2018), pentru «acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Sudanului de Sud»; «acțiuni sau politici care au drept obiectiv sau efect agravarea sau extinderea conflictului din Sudanul de Sud […]» și în calitatea de lider «al oricărei entități, inclusiv al oricărui grup sud-sudanez guvernamental, de opoziție, miliție sau de alt tip implicat sau ai cărui membri se implică în oricare dintre activitățile descrise la punctele 6 și 7» și în temeiul punctului 14 litera (e) din această rezoluție pentru «planificarea, conducerea sau comiterea unor acte care implică violența sexuală și de gen în Sudanul de Sud».

Potrivit raportului grupului de experți privind Sudanul de Sud din ianuarie 2016 (S/2016/70), Riak a făcut parte dintr-un grup de înalți funcționari ai aparatului de securitate care au planificat o ofensivă în statul Unity împotriva SPLM-IO, începând din ianuarie 2015, și ulterior au supravegheat execuția acesteia începând de la sfârșitul lunii aprilie 2015. Guvernul Sudanului de Sud a început înarmarea tinerilor Bul Nuer la începutul anului 2015, pentru a facilita participarea acestora la ofensivă. Majoritatea tinerilor Bul Nuer aveau deja acces la puști automate modelul AK, însă aveau nevoie de muniție pentru a-și susține operațiunile. Grupul de experți a raportat elemente de probă, inclusiv mărturii din surse militare, conform cărora muniția a fost furnizată grupurilor de tineri de comandamentul SPLA în mod specific pentru ofensivă. Riak era șef adjunct al forțelor pentru suport logistic în cadrul SPLA la momentul respectiv. Ofensiva a dus la distrugerea sistematică a satelor și a infrastructurii, strămutarea forțată a populației locale, uciderea și torturarea arbitrară a civililor, utilizarea pe scară largă a violenței sexuale, inclusiv împotriva bătrânilor și a copiilor, răpirea și recrutarea copiilor ca soldați, precum și strămutarea unui număr important de persoane. Ca urmare a distrugerii unei suprafețe importante din părțile sudice și centrale ale statului, numeroase mass-media și organizații umanitare, precum și Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud (UNMISS), au publicat rapoarte cu privire la amploarea abuzurilor care au fost comise.

8.   Paul MALONG AWAN [alias: (a) Paul Malong Awan Anei; (b) Paul Malong; (c) Bol Malong]

Titlu: general

Desemnare: (a) fost șef al Statului-Major al Armatei de Eliberare a Poporului Sudanez (SPLA); (b) fost guvernator, Statul Bahr el-Ghazal de Nord

Data nașterii: (a) 1962; (b) 4 decembrie 1960; (c) 12 aprilie 1960

Locul nașterii: Malualkon, Sudanul de Sud

Cetățenie: (a) Sudanul de Sud; (b) Uganda

Nr. pașaport: (a) Sudanul de Sud nr. S00004370; (b) Sudanul de Sud nr. D00001369; (c) Sudan nr. 003606; (d) Sudan nr. 00606; (e) Sudan nr. B002606

Data desemnării de către ONU: 13 iulie 2018

Alte informații: În calitatea de șef al Statului-Major al SPLA, Malong a extins sau a prelungit conflictul din Sudanul de Sud prin încălcări ale Acordului de încetare a ostilităților și încălcări ale Acordului din 2015 privind soluționarea conflictului din Sudanul de Sud (ARCSS). Conform relatărilor, a condus acțiuni vizând uciderea liderului opoziției, Riek Machar. A ordonat unităților SPLA să împiedice transportul de provizii umanitare. Sub conducerea lui Malong, SPLA a atacat civili, școli și spitale; a dus la strămutarea forțată a populației civile; a instrumentat dispariții forțate; a reținut civili în mod arbitrar și a întreprins acte de tortură și violuri. Acesta a mobilizat miliția tribală Mathiang Anyoor Dinka, care utilizează copii-soldați. Sub conducerea acestuia, SPLA a restricționat accesul UNMISS, al Comisiei mixte de monitorizare și evaluare (JMEC) și al CTSAMM (Mecanismul de monitorizare a acordurilor de încetare a focului și securitate tranzițională) la fața locului pentru a investiga și a documenta abuzurile.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul pentru sancțiuni:

Paul Malong Awan a fost inclus pe listă la 13 iulie 2018 în temeiul punctului 6, al punctului 7 litera (a), al punctului 7 litera (b), al punctului 7 litera (c), al punctului 7 litera (d), al punctului 7 litera (f) și al punctului 8 din Rezoluția 2206 (2015), astfel cum s-a reafirmat în Rezoluția 2418 (2018), pentru «acțiuni sau politici care au drept obiectiv sau efect agravarea sau extinderea conflictului din Sudanul de Sud sau obstrucționarea negocierilor sau proceselor de reconciliere sau de pace, inclusiv încălcări ale Acordului de încetare a ostilităților»; «acțiuni sau politici care periclitează acordurile tranzitorii sau subminează procesul politic în Sudanul de Sud»; «atacarea civililor, inclusiv a femeilor și copiilor, prin comiterea de acte de violență (inclusiv omoruri, mutilări, tortură sau viol sau alte violențe cu caracter sexual), răpiri, dispariții forțate, strămutare forțată sau atacuri asupra școlilor, a spitalelor, a lăcașurilor de cult sau a locurilor în care se refugiază civili sau printr-o conduită care ar constitui un abuz grav sau o încălcare a drepturilor omului sau o încălcare a dreptului internațional umanitar»; «planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar ori de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Sudanul de Sud»; «folosirea sau recrutarea de copii întreprinsă de grupări armate sau de forțe armate în contextul conflictului armat din Sudanul de Sud»; «obstrucționarea activităților misiunilor internaționale de menținere a păcii, a misiunilor diplomatice sau umanitare din Sudanul de Sud, inclusiv a Mecanismului de monitorizare și verificare al IGAD sau a furnizării, respectiv a distribuirii sau a accesului la asistență umanitară», precum și în calitatea de lider «al oricărei entități, inclusiv al oricărui grup sud-sudanez guvernamental, de opoziție, miliție sau de alt tip implicat sau ai cărui membri se implică în oricare dintre activitățile descrise la punctele 6 și 7».

Malong a fost șeful Statului-Major al SPLA de la 23 aprilie 2014 până în mai 2017. În funcția sa anterioară de șef al Statului-Major, a extins sau a prelungit conflictul din Sudanul de Sud prin încălcări ale Acordului de încetare a ostilităților și încălcări ale Acordului din 2015 privind soluționarea conflictului din Sudanul de Sud (ARCSS). Conform relatărilor, la începutul lunii august 2016 Malong a condus acțiuni vizând uciderea liderului opoziției din Sudanul de Sud, Riek Machar. Încălcând cu bună știință ordinele președintelui Salva Kiir, Malong a ordonat asalturile din 10 iulie 2016 cu tancuri, armament de elicopter și infanterie asupra reședinței lui Machar și asupra bazei «Jebel» a Mișcării Populare de Eliberare a Sudanului în Opoziție (SPLM-IO). Malong a supravegheat personal eforturile comandamentului SPLA de a-l intercepta pe Machar. La începutul lunii august 2016, Malong a dorit ca SPLA să atace imediat poziția în care se bănuia că se află Machar și a informat comandanții SPLA că Machar nu trebuie să fie prins în viață. În plus, la începutul anului 2016, informațiile indică faptul că Malong a ordonat unităților SPLA să împiedice transportul de provizii umanitare de-a lungul râului Nil, unde zeci de mii de civili se confruntau cu foametea, susținând că ajutorul alimentar ar fi deturnat de la civili către grupările de miliție. Ca urmare a ordinelor lui Malong, s-a împiedicat trecerea peste Nil a proviziilor alimentare timp de cel puțin două săptămâni.

Pe parcursul mandatului său de șef al Statului-Major al SPLA, Malong a fost responsabil de comiterea de către SPLA și forțele sale aliate a unor abuzuri grave, inclusiv atacuri asupra civililor, strămutări forțate, dispariții forțate, detenții arbitrare, tortură și viol. Sub conducerea lui Malong, SPLA a lansat atacuri îndreptate împotriva populației civile și a ucis intenționat civili neînarmați și care fugeau din calea ostilităților. Numai în zona Yei, ONU a documentat 114 ucideri de civili de către SPLA și forțele sale aliate între iulie 2016 și ianuarie 2017. SPLA a atacat intenționat școli și spitale. În aprilie 2017, Malong ar fi ordonat SPLA să îndepărteze toate persoanele, inclusiv civilii, din zona aflată în jurul Wau. Se pare că Malong nu a descurajat uciderea civililor de către trupe ale SPLA, iar persoanele suspectate că ascund rebeli au fost considerate ținte legitime.

Potrivit unui raport din 15 octombrie 2014 al Comisiei de anchetă a Uniunii Africane privind Sudanul de Sud, Malong a fost responsabil pentru mobilizarea în masă a miliției tribale Mathiang Anyoor Dinka, în privința căreia Mecanismul de monitorizare a acordurilor de încetare a focului și securitate tranzițională (CTSAMM) a furnizat probe privind folosirea copiilor-soldați.

Sub conducerea de către Malong a SPLA, forțele guvernamentale au restricționat periodic accesul Misiunii Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud (UNMISS), al Comisiei mixte de monitorizare și evaluare (JMEC) și al CTSAMM atunci când acestea au încercat să investigheze și să documenteze abuzurile. De exemplu, la 5 aprilie 2017, o patrulă comună a ONU și CTSAMM a încercat să intre în Pajok, însă a fost respinsă de soldați ai SPLA.”


ANEXA II

Rubricile referitoare la persoanele menționate mai jos se elimină din anexa II la Decizia (PESC) 2015/740:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.