28.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 56/60


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/300 A COMISIEI

din 11 ianuarie 2018

privind conformitatea propunerii comune prezentate de statele membre interesate în extinderea coridorului atlantic de transport feroviar de marfă cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2018) 51]

(Numai textele în limbile franceză, germană, portugheză și spaniolă sunt autentice)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (1), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 913/2010, miniștrii responsabili cu transportul feroviar în Germania, Spania, Franța și Portugalia au trimis Comisiei o scrisoare de intenție, pe care Comisia a primit-o la 6 martie 2017. Scrisoarea conținea propunerea de a extinde coridorul atlantic de transport feroviar de marfă până la terminalul de la Valongo și până la Zaragoza, La Rochelle și Nantes St Nazaire.

(2)

Comisia a examinat această propunere, în temeiul articolului 5 alineatul (6) din regulament, și o consideră conformă cu articolul 5 din regulament pentru motivele expuse mai jos.

(3)

Propunerea ia în considerare criteriile enunțate la articolul 4 din regulament. Extinderile coridorului de transport feroviar de marfă afectează teritoriile a trei state membre (Spania, Franța și Portugalia), în timp ce numărul total al statelor membre care participă la coridor rămâne în continuare de patru. Noile legături vor ameliora integrarea coridorului de transport feroviar de marfă cu alte moduri de transport. Extinderile vor crea o nouă legătură cu coridorul mediteraneean de transport feroviar de marfă la Zaragoza, coerența între cele două coridoare de transport feroviar de marfă, precum și cu rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) fiind astfel asigurată. Extinderile sunt compatibile cu rețeaua TEN-T, deoarece cele de la Zaragoza și Nantes St Nazaire sunt pe rețeaua centrală, extinderea spre La Rochelle este parte din rețeaua globală, iar extinderea spre terminalul de la Valongo este în zona deservită de nodul central al TEN-T de la Porto.

(4)

Rezultatele studiului privind piața transporturilor efectuat de Consiliul de administrație al coridorului de transport feroviar de marfă arată că extinderile se preconizează să conducă la volume suplimentare ale transporturilor feroviare internaționale de-a lungul coridorului atlantic de transport feroviar de marfă, precum și la o creștere constantă a cotei modale a transporturilor feroviare. Acest transfer modal va oferi beneficii socioeconomice semnificative prin reducerea emisiilor de carbon și a congestionărilor rutiere. Legătura cu coridorul mediteraneean de transport feroviar de marfă de la Zaragoza va racorda comunitățile autonome de la Aragón și Navarra la zona deservită de coridor. Conform studiului de piață, extinderile vor stimula dezvoltarea transportului feroviar de marfă prin creșterea cotei modale a transporturilor feroviare dintre Portugalia și cele trei comunități autonome spaniole Madrid, Navarra și Aragón de la 28 % în 2010 la 60 % în 2050. Această dezvoltare ar avea loc în contextul unei creșteri estimate de șase ori a tonajului total al mărfurilor transportate pe calea ferată. În mod similar, legăturile dintre porturi și terminale de la Nantes-St. Nazaire, La Rochelle și Valongo vor consolida coridorul prin facilitarea transporturilor multimodale și prin stimularea creșterii cererilor de transport pe coridor, contribuind astfel la dezvoltarea competitivității transportului feroviar de marfă european.

(5)

În conformitate cu scrisoarea de intenție, atât Consiliul de administrație, cât și solicitanții au fost consultați și și-au exprimat sprijinul pentru aceste extinderi.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Propunerea prezentată în scrisoarea de intenție primită la 6 martie 2017 cu privire la extinderile coridorului atlantic de transport feroviar de marfă la terminalul de la Valongo și la Zaragoza, La Rochelle și Nantes St Nazaire, trimisă Comisiei de către miniștrii responsabili cu transportul feroviar în Germania, Spania, Franța și Portugalia, este în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 11 ianuarie 2018.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 276, 20.10.2010, p. 22.