21.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 48/1


DECIZIA (UE) 2018/254 A CONSILIULUI

din 15 februarie 2018

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Din data de 22 ianuarie 2011, în temeiul Deciziei 2010/48/CE a Consiliului (2), Uniunea are obligația de a respecta Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, ale cărei dispoziții au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

(2)

La 26 noiembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii, un acord internațional în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru îmbunătățirea accesului la cărți al persoanelor cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

(3)

În urma încheierii cu succes a respectivelor negocieri, la 27 iunie 2013 a fost adoptat Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (denumit în continuare „Tratatul de la Marrakesh”). Tratatul de la Marrakesh a intrat în vigoare la 30 septembrie 2016.

(4)

În conformitate cu Decizia 2014/221/UE a Consiliului (3), Tratatul de la Marrakesh a fost semnat în numele Uniunii la 30 aprilie 2014, sub rezerva încheierii sale.

(5)

Tratatul de la Marrakesh stabilește un set de norme internaționale care garantează existența, la nivel național, a unor limitări sau excepții ale dreptului de autor în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Tratatul de la Marrakesh are drept scop și permiterea schimbului transfrontalier de exemplare ale operelor publicate care au fost realizate într-un format accesibil în temeiul acestor limitări sau excepții ale dreptului de autor. Astfel, Tratatul de la Marrakesh va facilita accesul la operele publicate al beneficiarilor săi din interiorul și din afara Uniunii.

(6)

La 13 septembrie 2017, au fost adoptate Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului (5), care pun în aplicare obligațiile Uniunii în temeiul Tratatului de la Marrakesh.

(7)

În temeiul articolului 19 litera (b) din Tratatul de la Marrakesh, în cazul Uniunii, data efectivă la care devine parte la Tratatul de la Marrakesh este de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare la directorul general al OMPI. Este oportun să se alinieze această dată cu data până la care statele membre urmează să transpună Directiva (UE) 2017/1564 și cu data de la care se aplică Regulamentul (UE) 2017/1563. Prin urmare, depunerea instrumentului de ratificare ar trebui să aibă loc începând cu trei luni înainte de data până la care statele membre urmează să transpună Directiva (UE) 2017/1564 și de la care Regulamentul (UE) 2017/1563 devine aplicabil.

(8)

Încheierea Tratatului de la Marrakesh ține de competența exclusivă a Uniunii (6), Tratatul de la Marrakesh ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Textul Tratatului de la Marrakesh se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de ratificare prevăzut la articolul 19 litera (b) din Tratatul de la Marrakesh.

Depunerea are loc începând cu 12 iulie 2018.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

K. VALCHEV


(1)  Aprobarea din 18 ianuarie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).

(3)  Decizia 2014/221/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 115, 17.4.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 242, 20.9.2017, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 242, 20.9.2017, p. 6).

(6)  Avizul Curții de Justiție din 14 februarie 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.