16.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/1


DECIZIA (UE) 2018/61 A CONSILIULUI

din 21 martie 2017

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 25 septembrie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu Statele Unite ale Americii pentru modificarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (1) („acordul”), care a intrat în vigoare la 1 mai 2011. Negocierile au fost încheiate cu succes cu un schimb de e-mailuri între negociatorii-șefi prin care aceștia și-au dat acordul cu privire la textul negociat.

(2)

Amendamentul negociat la acord („amendamentul 1”) extinde sfera domeniilor de cooperare din cadrul acordului pentru care se aplică acceptarea reciprocă a constatărilor de conformitate și a aprobărilor, astfel încât să se permită o utilizare optimizată a resurselor și economii de costuri corespunzătoare, menținând, în același timp, un grad înalt de siguranță a transportului aerian.

(3)

Amendamentul 1 ar trebui să fie semnat.

(4)

Pentru a permite adoptarea unei noi anexe privind acordarea licențelor de pilot în cadrul domeniului extins de aplicare al acordului, a cărei importanță trebuie să fie analizată în contextul dispozițiilor relevante referitoare la conversia licențelor de pilot din țări terțe prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2), amendamentul 1 ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a amendamentului 1 la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile, sub rezerva încheierii amendamentului respectiv.

Textul amendamentului 1 este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze amendamentul 1 în numele Uniunii.

Articolul 3

Până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea sa în vigoare, amendamentul 1 se aplică cu titlu provizoriu, în conformitate cu articolul 2, începând de la data semnării sale.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2017.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCICLUNA


(1)  JO L 291, 9.11.2011, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).