12.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 7/37


DECIZIA (UE) 2018/51 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 25 octombrie 2017

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Instrumentul de flexibilitate are rolul de a permite finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)

Plafonul aplicabil sumei anuale disponibile pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2).

(3)

Pentru a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității, este necesar să se mobilizeze urgent sume suplimentare importante în vederea finanțării acestor măsuri.

(4)

După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 4 (Europa globală), reiese că este necesar să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea disponibilă din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 peste plafonul rubricii 4 cu o sumă de 275 000 000 EUR în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD). Această sumă include sumele anulate din anii precedenți aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și Fondului european de ajustare la globalizare și care sunt puse la dispoziția Instrumentului de flexibilitate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)

Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie doar pentru exercițiul financiar 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 275 000 000 EUR cu titlu de credite de angajament înscrise la rubrica 4 (Europa globală).

Suma menționată la primul paragraf se utilizează pentru a asigura finanțare pentru fondul de garantare al Fondului european pentru dezvoltare durabilă.

(2)   Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate vor fi de 275 000 000 EUR în 2017. Suma se autorizează în conformitate cu procedura bugetară.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 25 octombrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).