19.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/21


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2366 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2017

de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (1), în special articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2014/115/UE (2), Consiliul a aprobat Protocolul de modificare a Acordului privind achizițiile publice (3) (denumit în continuare „acordul”) încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Acordul este un instrument multilateral, iar scopul său este de a deschide în mod reciproc piețele de achiziții publice între părțile la acord. Acordul se aplică în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acesta și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivei 2014/23/UE este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care aplică directiva menționată anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În acest scop, pragurile prevăzute de respectiva directivă pentru contractele de achiziții publice și care fac totodată obiectul acordului ar trebui să fie armonizate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, aproximate prin lipsă până la ordinul miilor, a pragurilor stabilite în acord.

(3)

Din motive de coerență, este adecvat să se alinieze și pragurile prevăzute de Directiva 2014/23/UE care nu fac obiectul acordului.

(4)

Prin urmare, Directiva 2014/23/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2014/23/UE, valoarea de „5 225 000 EUR” se înlocuiește cu „5 548 000 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

(2)  Decizia 2014/115/UE a Consiliului din 2 decembrie 2013 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind achizițiile publice (JO L 68, 7.3.2014, p. 1).

(3)  JO L 68, 7.3.2014, p. 4.