15.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2328 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2017

de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Skalický rubín” (DOP)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 97 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cererea de înregistrare a denumirii „Skalický rubín”, depusă de Slovacia, a fost examinată de Comisie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)

În conformitate cu articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumirea „Skalický rubín” ar trebui protejată și înscrisă în registrul menționat la articolul 104 din respectivul regulament.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se protejează denumirea „Skalický rubín” (DOP).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO C 224, 13.7.2017, p. 9.