13.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2295 AL COMISIEI

din 4 septembrie 2017

de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 443 al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 443 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a emis, la 27 iunie 2014, un ghid pentru publicarea activelor grevate și negrevate de sarcini [denumit în continuare „Ghidul ABE pentru publicare” (2)]. Articolul 443 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze publicarea valorii de bilanț a fiecărei clase de expuneri defalcate pe calități ale activelor și a cuantumului total aferent valorii de bilanț negrevate de sarcini, ținând seama de Recomandarea CERS/2012/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 privind finanțarea instituțiilor de credit („Recomandarea CERS/2012/2”) (3) și cu condiția ca ABE să considere, în raportul său, că printr-o astfel de publicare suplimentară se furnizează informații credibile și relevante. Concluzia raportului ABE privind grevarea cu sarcini a activelor (4) a fost că publicarea grevării cu sarcini în Uniune este extrem de importantă, deoarece permite participanților la piață să înțeleagă și să analizeze mai bine profilul de lichiditate și profilul de solvabilitate al instituțiilor și să compare profilurile din diferite state membre într-un mod clar și coerent. Pe baza acestor concluzii, ABE a elaborat proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a se asigura o abordare complet armonizată în ceea ce privește publicarea grevării cu sarcini a activelor.

(2)

Ghidul ABE pentru publicare acoperă atât activele grevate, cât și activele negrevate de sarcini. Acest lucru se datorează faptului că articolul 443 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că trebuie să se țină cont de Recomandarea CERS/2012/2 și în special, de recomandarea D din cadrul acesteia – Transparența pieței în privința grevării cu sarcini a activelor („recomandarea D”). Punctul 1 litera (a) din recomandarea D recomandă publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini. Articolul 443 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede, de asemenea, că trebuie să se țină cont de Recomandarea CERS/2012/2 la elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare menționate la paragraful respectiv. În plus, activele grevate cu sarcini trebuie incluse în astfel de standarde pentru a se asigura faptul că publicarea oferă informații fiabile și pertinente. Prin urmare, ar trebui publicate atât activele grevate, cât și activele negrevate cu sarcini.

(3)

În recomandarea D, ABE a fost îndemnată să se asigure, în procesul de elaborare a Ghidului ABE pentru publicare, că nivelul și evoluția activelor grevate cu sarcini în favoarea băncilor centrale, precum și valoarea asistenței privind lichiditatea acordate de băncile centrale nu pot fi detectate. De această recomandare s-a ținut seama și în prezentul regulament.

(4)

Activele grevate cu sarcini sau garanțiile reale primite și alte elemente extrabilanțiere pot fi gajate pentru a obține finanțare. Prin urmare, pentru a permite participanților la piață să înțeleagă și să analizeze mai bine profilul de lichiditate și profilul de solvabilitate al instituțiilor și să aibă acces la informații despre activele disponibile în vederea obținerii de finanțare, instituțiile ar trebui să publice grevarea cu sarcini a tuturor activelor bilanțiere și, separat, grevarea cu sarcini a tuturor elementelor extrabilanțiere. Publicarea ar trebui să se refere la toate garanțiile reale primite, care rezultă în urma tuturor tranzacțiilor bilanțiere și extrabilanțiere, indiferent de scadență, inclusiv în urma tuturor operațiunilor cu băncile centrale. Activele publicate ca active grevate cu sarcini includ și activele grevate cu sarcini ca urmare a tuturor operațiunilor, cu orice contraparte (inclusiv cu băncile centrale), însă nueste necesar ca grevarea cu sarcini care rezultă din operațiuni cu băncile centrale să fie publicată separat de grevarea cu sarcini care rezultă din operațiuni cu alte contrapărți. Acest lucru nu aduce atingere libertății pe care o au băncile centrale de a stabili modalitățile de publicare a asistenței privind lichiditatea în situații de urgență.

(5)

Pentru a asigura consecvența și pentru a promova comparabilitatea și transparența, dispozițiile referitoare la modelele de publicare privind grevarea cu sarcini ar trebui să se bazeze pe cerințele de raportare privind grevarea cu sarcini prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (5). Cu toate acestea, pentru a se evita consecințele nedorite (cum ar fi capacitatea de a identifica finanțarea de urgență acordată de o bancă centrală) sunt necesare unele abateri. În mod concret și ținând seama de recomandarea D, publicarea informațiilor legate de cuantumul activelor grevate și negrevate cu sarcini ar trebui să se bazeze pe valori mediane și nu pe valori înregistrate într-un anumit moment, astfel cum se prevede în anexa XVII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. În mod similar, nivelul de detaliu al informațiilor care urmează a fi publicate pentru valori și tranzacții specifice ar trebui să fie inferior celui stabilit în cadrul cerințelor de raportare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Mai mult, întrucât grevarea cu sarcini a activelor depinde în mare măsură de profilul de risc și de modelul de afaceri al instituției în cauză, datele cantitative ar trebui să fie completate de informații explicative.

(6)

Cerințele de publicare a informațiilor pentru activele grevate și negrevate cu sarcini și, în special, cerințele de publicare referitoare la activele transferate, activele gajate și garanțiile reale extrabilanțiere primite sau furnizate ar trebui să se aplice în plus față de orice alte cerințe de publicare existente în temeiul cadrului contabil aplicabil.

(7)

Pentru a se asigura aplicarea proporțională a cerințelor de publicare prevăzute la articolul 443 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul instituțiilor mai mici, care nu au niveluri semnificative de active grevate cu sarcini, acestor instituții nu ar trebui să li se impună să prezinte informații privind calitatea activelor grevate și negrevate cu sarcini. Informațiile privind calitatea activelor grevate și negrevate cu sarcini („indicatorii calității activelor”) se bazează pe proprietățile de calitate a activelor care caracterizează activele cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului și activele cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2015/61 (6). Întrucât firmele de investiții care nu fac parte dintr-un grup bancar nu intră sub incidența regulamentului delegat și, în cazul în care acestea fac parte dintr-un grup bancar, informațiile relevante se publică pe bază consolidată, pentru a evita impunerea unor costuri disproporționate este oportun ca și firmele de investiții să fie exceptate de la obligația de a publica informații privind calitatea activelor grevate și negrevate cu sarcini.

(8)

Având în vedere noutatea cerinței de a furniza informații privind indicatorii calității activelor, aplicarea dispozițiilor privind publicarea unor astfel de indicatori ar trebui amânată cu un an, pentru a se permite instituțiilor să dezvolte sistemele informatice necesare.

(9)

Prezentul regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ABE.

(10)

ABE a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințe de publicare pentru toate instituțiile

(1)   Instituțiile publică cuantumul activelor grevate și negrevate cu sarcini în temeiul cadrului contabil aplicabil, în funcție de tipul de activ, în coloanele C010, C040, C060, și C090 din modelul A din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II.

(2)   Instituțiile publică informații privind garanțiile reale primite, în funcție de tipul de activ, în coloanele C010 și C040 din modelul B din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II.

(3)   Instituțiile publică datoriile aferente activelor grevate cu sarcini și garanțiilor reale primite, astfel cum se prevede în modelul C din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II.

(4)   Instituțiile publică informații explicative legate de impactul modelului lor de afaceri asupra nivelului lor de grevare cu sarcini și de importanța grevării cu sarcini în cadrul modelului lor de afaceri, astfel cum se prevede în modelul D din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II.

Articolul 2

Cerințe de publicare suplimentare pentru anumite instituții

(1)   Pe lângă informațiile menționate la articolul 1, instituțiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (2) trebuie să publice:

(a)

indicatorii calității activelor, în funcție de tipul de activ, în coloanele C030, C050, C080 și C100, astfel cum se prevede în modelul A din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II;

(b)

indicatorii calității activelor, pe tipuri de garanții reale primite și titluri de datorie emise, inclusiv obligațiuni garantate și titluri garantate cu active (ABS), în coloanele C030 și C060, astfel cum se prevede în modelul B din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile din anexa II.

(2)   Alineatul (1) se aplică numai instituțiilor de credit care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

totalul activelor lor, calculat în conformitate cu paragraful 10 de la punctul 1.6 din anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 680/2014, depășește 30 de miliarde EUR;

(b)

nivelul lor de grevare cu sarcini a activelor, calculat în conformitate cu paragraful 9 de la punctul 1.6 din anexa XVII la Regulamentul (UE) nr. 680/2014, depășește 15 %.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 se aplică de la 2 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 septembrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Ghid pentru publicarea activelor grevate și negrevate de sarcini (EBA/GL/2014/03).

(3)  JO C 119, 25.4.2013, p. 1.

(4)  Raportul ABE privind grevarea cu sarcini a activelor, septembrie 2015.

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

Modele de publicare

Modelul A: Active grevate și active negrevate cu sarcini

Modelul A – Active grevate și active negrevate cu sarcini

 

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini

Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini

 

din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

 

din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

 

din care EHQLA și HQLA

 

din care EHQLA și HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Activele instituției raportoare

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instrumente de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titluri de datorie

 

 

 

 

 

 

 

 

050

din care: obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

 

 

 

060

din care: titluri garantate cu active

 

 

 

 

 

 

 

 

070

din care: emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

 

080

din care: emise de societățile financiare

 

 

 

 

 

 

 

 

090

din care: emise de societățile nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

121

din care: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul B: Garanții reale primite

Modelul B – Garanții reale primite

 

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care sunt grevate cu sarcini

Negrevate cu sarcini

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

 

din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

 

din care EHQLA și HQLA

010

030

040

060

130

Garanții reale primite de instituția raportoare

 

 

 

 

140

Împrumuturi la vedere

 

 

 

 

150

Instrumente de capital

 

 

 

 

160

Titluri de datorie

 

 

 

 

170

din care: obligațiuni garantate

 

 

 

 

180

din care: titluri garantate cu active

 

 

 

 

190

din care: emise de administrațiile publice

 

 

 

 

200

din care: emise de societățile financiare

 

 

 

 

210

din care: emise de societățile nefinanciare

 

 

 

 

220

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

 

 

 

 

230

Alte garanții reale primite

 

 

 

 

231

din care: …

 

 

 

 

240

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

 

 

 

 

241

Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIVE, GARANȚII REALE PRIMITE ȘI TITLURI PROPRII DE DATORIE EMISE

 

 

 

 

Modelul C: Surse de grevare cu sarcini

Modelul C – Surse de grevare cu sarcini

 

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Active, garanții reale primite și titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active grevate cu sarcini

010

030

010

Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate

 

 

011

din care: …

 

 

Modelul D Informațiile explicative însoțitoare

Modelul D – Informații explicative însoțitoare

Informații explicative privind impactul modelului de afaceri asupra grevării cu sarcini a activelor și importanța grevării cu sarcini în cadrul modelului de afaceri al instituției, care le oferă utilizatorilor contextul necesar pentru interpretarea informațiilor cerute în modelele A-C.


ANEXA II

Instrucțiuni de completare a modelelor pentru publicarea informațiilor

1.

Instituțiile publică elementele indicate în tabelele 1-7 în același mod în care efectuează și raportările prevăzute în anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei, cu excepția cazului în care în tabelele respective se prevede în mod expres altfel.

Elementele menționate la punctul 1 se publică folosind valorile mediane. Acestea sunt mediane trimestriale mobile calculate prin interpolare pentru cele douăsprezece luni precedente.

Atunci când informațiile se publică pe bază consolidată, domeniul consolidării aplicabil este domeniul de aplicare al consolidării prudențiale, astfel cum este definit în partea întâi titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Modelul A – Active grevate și active negrevate cu sarcini

Tabelul 1: Instrucțiuni referitoare la anumite rânduri din modelul A

Rânduri

Referințe juridice și instrucțiuni

010

Activele instituției raportoare [Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 1.9 (a), Îndrumări de implementare (IG) 6]

Totalul activelor instituției înregistrate în bilanțul acesteia, cu excepția titlurilor proprii de datorie și a instrumentelor proprii de capitaluri proprii, în cazul în care standardele de contabilitate aplicabile permit recunoașterea în bilanț a acestora. Valoarea publicată pe acest rând este mediana sumelor celor patru valori trimestriale la sfârșitul perioadei înregistrate pe parcursul ultimelor douăsprezece luni pentru rândurile 030, 040 și 120.

030

Instrumente de capitaluri proprii

Valorile mediane ale elementului „Instrumente de capitaluri proprii”, astfel cum este raportat pe rândul 030 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu excepția instrumentelor proprii de capitaluri proprii, în cazul în care standardele de contabilitate permit recunoașterea în bilanț a acestora.

040

Titluri de datorie

Valorile mediane ale elementului „Titluri de datorie”, astfel cum este raportat pe rândul 040 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, cu excepția titlurilor proprii de datorie, în cazul în care standardele de contabilitate permit recunoașterea în bilanț a acestora.

050

din care: obligațiuni garantate

Valorile mediane ale elementului „din care: obligațiuni garantate”, astfel cum este raportat pe rândul 050 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

060

din care: titluri garantate cu active

Valorile mediane ale elementului „din care: titluri garantate cu active”, astfel cum este raportat pe rândul 060 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

070

din care: emise de administrațiile publice

Valorile mediane ale elementului „din care: emise de administrațiile publice”, astfel cum este raportat pe rândul 070 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

080

din care: emise de societățile financiare

Valorile mediane ale elementului „din care: emise de societățile financiare”, astfel cum este raportat pe rândul 080 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

090

din care: emise de societățile nefinanciare

Valorile mediane ale elementului „din care: emise de societățile nefinanciare”, astfel cum este raportat pe rândul 090 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

120

Alte active

Valoarea mediană a altor active ale instituției înregistrate în bilanț, care nu sunt menționate pe rândurile de mai sus și sunt diferite de titlurile proprii de datorie și de instrumentele proprii de capitaluri proprii care nu pot fi derecunoscute din bilanț de o instituție care nu aplică IFRS. În acest caz, instrumentele proprii de datorie trebuie să fie incluse pe rândul 240 din modelul B, iar instrumentele proprii de capitaluri proprii sunt excluse din raportarea grevării cu sarcini.

Alte active includ disponibilul în casă și la bănci (deținerile de bancnote și monede naționale sau străine în circulație care sunt în mod obișnuit utilizate ca mijloc de plată), împrumuturile la vedere [IAS 1.54 (i)], inclusiv soldurile de încasat la vedere de la băncile centrale și alte instituții, astfel cum sunt raportate pe rândul 020 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul (UE) nr. 680/2014. Alte active includ, de asemenea, credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, inclusiv creditele ipotecare, astfel cum sunt raportate pe rândurile 100 și 110 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Alte active pot cuprinde, de asemenea, imobilizările necorporale, inclusiv fondul comercial, creanțele privind impozitul amânat, imobilizările corporale, activele derivate și creanțele legate de acordurile reverse repo și de împrumuturile de acțiuni.

În cazul în care activele-suport și activele din portofoliul de acoperire ale titlurilor garantate cu active reținute și ale obligațiunilor garantate reținute sunt împrumuturi la vedere sau credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acestea sunt incluse, de asemenea, pe acest rând.

121

din care: …

Dacă este relevant în contextul utilizării grevării cu sarcini în legătură cu modelul lor de afaceri, instituțiile pot identifica separat valoarea mediană a oricărei componente a elementului „Alte active” pe un rând „din care” separat.

Tabelul 2: Instrucțiuni referitoare la anumite coloane din modelul A

Coloane

Referințe juridice și instrucțiuni

010

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea mediană a valorii contabile a activelor deținute de instituție care sunt grevate cu sarcini în conformitate cu punctul 1.7 din anexa XVII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Valoarea contabilă înseamnă cuantumul înregistrat la secțiunea din bilanț corespunzătoare activelor.

030

din care: EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

Valoarea mediană a valorii contabile a activelor grevate cu sarcini care sunt eligibile în mod noțional ca active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate și de calitate a creditului (EHQLA) și ca active cu un nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului (HQLA). În sensul prezentului regulament, EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional sunt activele enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, mai puțin în ceea ce privește statutul lor de active grevate cu sarcini în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional trebuie să respecte, de asemenea, cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute la articolele 10-16 și 35-37 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61. Valoarea contabilă a EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și a HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional este valoarea contabilă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

040

Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea mediană a elementului „Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini”, astfel cum este raportat în coloana 040 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Pentru fiecare clasă de expuneri, valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

050

din care: EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

Valoarea mediană a valorii juste a activelor grevate cu sarcini care sunt eligibile din punct de vedere noțional ca EHQLA și HQLA. În sensul prezentului regulament, EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional sunt activele enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, mai puțin în ceea ce privește statutul lor de active grevate cu sarcini în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional trebuie să respecte, de asemenea, cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute la articolele 10-16 și 35-37 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61. Valoarea justă a EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și a HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional este valoarea justă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

060

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini

Valoarea mediană a elementului „Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini”, astfel cum este raportat pe rândul 060 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

080

din care: EHQLA și HQLA

Valoarea mediană a valorii contabile a EHQLA și HQLA negrevate cu sarcini care sunt enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, precum și cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute în articolele 10-16 și 35-37 din respectivul regulament delegat. Valoarea contabilă a EHQLA și a HQLA este valoarea contabilă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

090

Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini

Valoarea mediană a elementului „Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini”, astfel cum este raportat pe rândul 090 din modelul F 32.01 (AE-ASS) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

Pentru fiecare clasă de expuneri, valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

100

din care: EHQLA și HQLA

Valoarea mediană a valorii juste a EHQLA și HQLA negrevate cu sarcini enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, precum și cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute la articolele 10-16 și la articolele 35-37 din respectivul regulament delegat. Valoarea justă a EHQLA și a HQLA este valoarea justă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

Modelul B – Garanții reale primite

Tabelul 3: Instrucțiuni referitoare la anumite rânduri din modelul B

Rânduri

Referințe juridice și instrucțiuni

130

Garanții reale primite de instituția raportoare

Toate categoriile de garanții reale primite de instituție. Toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri trebuie prezentate pe acest rând. Valoarea totală a garanțiilor reale primite de instituție este mediana sumelor celor patru valori trimestriale înregistrate la sfârșitul perioadei pe parcursul ultimelor douăsprezece luni pentru rândurile 140-160, 220 și 230.

140

Împrumuturi la vedere

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind împrumuturi la vedere trebuie publicată pe acest rând (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 120 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

150

Instrumente de capitaluri proprii

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind instrumente de capitaluri proprii (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 030 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

160

Titluri de datorie

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind titluri de datorie (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 040 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

170

din care: obligațiuni garantate

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind obligațiuni garantate (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 050 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

180

din care: titluri garantate cu active

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind titluri garantate cu active (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 060 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

190

din care: emise de administrațiile publice

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind titluri de datorie emise de administrațiile publice (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 070 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

200

din care: emise de societățile financiare

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind titluri de datorie emise de societățile financiare (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 080 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

210

din care: emise de societățile nefinanciare

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind titluri de datorie emise de societățile nefinanciare (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 090 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

220

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 120 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

230

Alte garanții reale primite

Valoarea mediană a garanțiilor reale primite de instituție care cuprind alte active (a se vedea referințele juridice și instrucțiunile privind rândul 120 din modelul A). Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

231

din care: …

Dacă este relevant în contextul utilizării grevării cu sarcini în legătură cu modelul lor de afaceri, instituțiile pot identifica separat valoarea mediană a oricărei componente a elementului „Alte garanții reale” pe un rând „din care” separat. Sunt incluse aici toate titlurile de valoare primite de o instituție debitoare în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri.

240

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

Valoarea mediană a elementului „Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active”, astfel cum este raportat pe rândul 240 din modelul F 32.02 (AE-COL) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

241

Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

Valoarea mediană a elementului „Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă”, astfel cum este raportat pe rândul 010 din modelul F 32.03 (AE-NPL) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.Pentru a se evita dubla contabilizare, se aplică următoarea regulă în ceea ce privește obligațiunile proprii garantate și titlurile garantate cu active emise și reținute de instituția raportoare:

(a)

în cazul în care aceste titluri de valoare sunt gajate, cuantumul activelor din portofoliul de acoperire/activelor-suport care le garantează se publică în modelul A ca active grevate cu sarcini. În cazul în care obligațiunile proprii garantate și titlurile garantate cu active sunt gajate, sursa de finanțare este noua tranzacție în care titlurile de valoare sunt gajate (finanțare de la banca centrală sau alt tip de finanțare garantată), și nu emisiunea inițială a obligațiunilor garantate sau a titlurilor garantate cu active;

(b)

în cazul în care aceste titluri de valoare nu sunt încă gajate, cuantumul activelor din portofoliul de acoperire/activelor-suport care garantează aceste titluri se raportează în modelul A ca active negrevate cu sarcini.

250

Total active, garanții reale primite și titluri proprii de datorie emise

Toate activele instituției înregistrate în bilanțul acesteia, toate categoriile de garanții reale primite de instituție și titlurile proprii de datorie emise reținute de instituție care nu sunt obligațiuni proprii garantate emise sau titluri proprii garantate cu active emise.

Acest rând reprezintă mediana sumelor celor patru valori trimestriale înregistrate la sfârșitul perioadei pe parcursul ultimelor douăsprezece luni pentru rândul 010 din modelul A și rândurile 130 și 240 din modelul B.

Tabelul 4: Instrucțiuni referitoare la anumite coloane din modelul B

Coloane

Referințe juridice și instrucțiuni

010

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care sunt grevate cu sarcini

Mediana valorii juste a garanțiilor reale primite, inclusiv în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri, sau a titlurilor proprii de datorie emise deținute/reținute de instituție care sunt grevate cu sarcini în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Valoarea justă a unui instrument financiar reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanții de pe piață, la data evaluării (a se vedea IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă). Pentru fiecare garanție reală, valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

030

din care: EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional

Valoarea mediană a valorii juste a garanțiilor reale grevate cu sarcini primite, inclusiv în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri, sau a titlurilor proprii de datorie emise deținute/reținute de instituție care sunt eligibile din punct de vedere noțional ca EHQLA și HQLA. În sensul prezentului regulament, EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional sunt elemente de garanții reale primite sau titluri proprii de datorie emise deținute/reținute de instituție care sunt enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, mai puțin în ceea ce privește statutul lor de active grevate cu sarcini în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. EHQLA grevate cu sarcini și HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional trebuie să respecte, de asemenea, cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute la articolele 10-16 și 35-37 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61. Valoarea justă a EHQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional și a HQLA grevate cu sarcini eligibile din punct de vedere noțional este valoarea justă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

040

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Mediana valorii juste a garanțiilor reale primite de către instituție, inclusiv în cadrul oricărei operațiuni de luare cu împrumut de titluri, care nu sunt grevate cu sarcini, dar sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini deoarece instituția are dreptul de a le vinde sau de a le gaja din nou, cu excepția cazului în care proprietarul garanțiilor reale nu își îndeplinește obligațiile de plată. Este inclusă, de asemenea, valoarea justă a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât propriile obligațiuni garantate sau poziții din securitizare care nu sunt grevate cu sarcini, dar sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini. Pentru fiecare garanție reală, valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

060

din care: EHQLA și HQLA

Valoarea mediană a valorii juste a garanțiilor reale negrevate cu sarcini primite sau a titlurilor proprii de datorie emise deținute/reținute de instituție, altele decât propriile obligațiuni garantate sau poziții din securitizare care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini, care îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate EHQLA și HQLA enumerate la articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și care respectă cerințele generale și operaționale stabilite la articolele 7 și 8 din respectivul regulament delegat, precum și cerințele specifice claselor de expuneri prevăzute la articolele 10-16 și 35-37 din respectivul regulament delegat. Valoarea justă a EHQLA și a HQLA este valoarea justă înainte de aplicarea ajustărilor prevăzute la articolele 10-16 din Regulamentul delegat (UE) 2015/61.

Modelul C – Surse de grevare cu sarcini

Tabelul 5: Instrucțiuni referitoare la anumite rânduri din modelul C

Rânduri

Referințe juridice și instrucțiuni

010

Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate

Valoarea mediană a elementului „Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate”, astfel cum este raportat pe rândul 010 din modelul F 32.04 (AE-SOU) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

011

din care: …

Dacă este relevant în contextul utilizării grevării cu sarcini în legătură cu modelul lor de afaceri, instituțiile pot identifica separat valoarea mediană a oricărei componente a elementului „Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate” pe un rând „din care” separat, în special în cazul în care o parte din grevarea cu sarcini a activelor corespunde unor datorii, iar o altă parte nu.

Tabelul 6: Instrucțiuni referitoare la anumite coloane din modelul C

Coloane

Referințe juridice și instrucțiuni

010

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Valorile mediane ale elementului „Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut”, astfel cum este raportat în coloana 010 din modelul F 32.04 (AE-SOU) din anexa XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

Se includ și datoriile fără o finanțare aferentă, cum ar fi instrumentele financiare derivate.

030

Active, garanții reale primite și titluri de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active grevate cu sarcini

Cuantumul activelor, al garanțiilor reale primite și al titlurilor de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active care sunt grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții raportate aici.

Pentru a se asigura coerența cu criteriile din modelele A și B, activele instituției înregistrate în bilanț sunt publicate la valoarea mediană a valorii lor contabile, iar garanțiile reale primite reutilizate și titlurile de valoare proprii emise grevate cu active, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active, sunt publicate la valoarea mediană a valorii lor juste. Valoarea justă publicată este valoarea mediană a diferitelor valori juste observate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare avute în vedere pentru calcularea medianei.

Se includ și activele grevate cu sarcini fără datorii corespunzătoare.

Modelul D – Informațiile explicative însoțitoare

Tabelul 7: Instrucțiuni specifice cu privire la modelul D

Referințe juridice și instrucțiuni

Pentru a completa modelul D, instituțiile publică informațiile menționate la punctele 1 și 2.

1.

Informații explicative generale privind grevarea cu sarcini a activelor, inclusiv următoarele:

(a)

o explicație a eventualelor diferențe dintre domeniul de aplicare al consolidării stabilit prin reglementări utilizat pentru publicarea informațiilor privind grevarea cu sarcini a activelor și domeniul reținut pentru aplicarea cerințelor de lichiditate pe bază consolidată, astfel cum este definit în partea a doua, capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care este utilizat pentru a defini eligibilitatea ca EHQLA sau HQLA;

(b)

o explicație a eventualelor diferențe dintre activele gajate și transferate în conformitate cu cadrele contabile aplicabile, astfel cum sunt aplicate de instituție, pe de o parte, și activele grevate cu sarcini, pe de altă parte, și o precizare referitoare la eventualele diferențe de tratament al tranzacțiilor, de exemplu în cazul în care se consideră că anumite tranzacții conduc la gajarea sau la transferul activelor, dar nu și la grevarea cu sarcini a acestora, sau invers;

(c)

valoarea expunerii utilizate în scopul publicării și o explicație a modului în care se obțin valorile mediane ale expunerilor.

2.

Informații explicative privind impactul modelului de afaceri al instituției asupra nivelului de grevare cu sarcini al acesteia și privind importanța grevării cu sarcini pentru modelul de finanțare al instituției, inclusiv următoarele informații:

(a)

principalele surse și tipuri de grevare cu sarcini, precizându-se, după caz, grevarea cu sarcini în urma unor activități semnificative cu instrumente financiare derivate, operațiuni de dare cu împrumut de titluri de valoare, acorduri repo, emisiuni de obligațiuni garantate și securitizări;

(b)

distribuirea grevării cu sarcini între entitățile din cadrul unui grup și, mai ales, dacă nivelul de grevare cu sarcini pe bază consolidată la nivelul grupului provine de la anumite entități și dacă există o grevare cu sarcini intragrup semnificativă;

(c)

informații privind supragarantarea, în special în ceea ce privește obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active, precum și incidența supragarantării asupra nivelurilor de grevare cu sarcini;

(d)

informații suplimentare privind grevarea cu sarcini a activelor, a garanțiilor reale și a elementelor extrabilanțiere și privind sursele de grevare cu sarcini în alte monede semnificative decât moneda de raportare, astfel cum se menționează la articolul 415 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)

o descriere generală a proporției din elementele incluse în coloana 060 „Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini” din modelul A din anexa I pe care instituția nu le consideră disponibile pentru a fi grevate cu sarcini în cursul desfășurării normale a activității sale (de exemplu, imobilizările necorporale, inclusiv fondul comercial, creanțele privind impozitul amânat, imobilizările corporale, activele derivate, acordurile reverse repo și creanțele legate de împrumuturile de acțiuni;

(f)

valoarea activelor-suport și a activelor din portofoliul de acoperire ale titlurilor garantate cu active (ABS) reținute și ale obligațiunilor acoperite reținute și dacă aceste active-suport și active din portofoliul de acoperire sunt grevate cu sarcini sau negrevate cu sarcini, precum și cuantumul titlurilor garantate cu active reținute și al obligațiunilor acoperite reținute corespunzătoare acestora;

(g)

în cazul în care prezintă relevanță pentru a explica impactul modelului economic al instituției asupra nivelului de grevare cu sarcini al acesteia, detalii (inclusiv informații cantitative, dacă este cazul) privind fiecare dintre următoarele elemente:

(i)

tipul și cuantumul activelor grevate și negrevate cu sarcini incluse pe rândul 120 din modelul A, în cazul în care pe rândul 121 din modelul A sunt furnizate informații cantitative;

(ii)

cuantumul și tipul activelor grevate cu sarcini și ale elementelor extrabilanțiere incluse pe rândul 010 din modelul C care nu corespund niciunei datorii, în cazul în care pe rândul 011 din modelul C sunt furnizate informații cantitative.