26.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 276/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1945 AL COMISIEI

din 19 iunie 2017

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 7 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Este oportun să se stabilească formulare, modele și proceduri standard comune care să asigure un mecanism uniform prin care autoritățile competente ale statelor membre să își exercite în mod eficace competențele în ceea ce privește autorizarea firmelor în vederea prestării de servicii de investiții, de activități de investiții și, dacă este cazul, de servicii auxiliare.

(2)

Pentru a facilita comunicarea dintre o entitate care solicită autorizarea ca firmă de investiții în conformitate cu titlul II din Directiva 2014/65/UE și autoritatea competentă, aceasta din urmă ar trebui să desemneze un punct de contact dedicat special procesului de depunere a cererilor și ar trebui să publice informații privind punctul de contact pe site-ul său web.

(3)

Pentru a permite autorităților competente să evalueze dacă modificările aduse organului de conducere al firmei pot reprezenta o amenințare la adresa administrării eficace, corecte și prudente a firmei și să ia în considerare în mod corespunzător interesele clienților acesteia și integritatea pieței, ar trebui definite termene clare pentru prezentarea de informații cu privire la aceste modificări.

(4)

Însă, în cazul în care modificarea se datorează unor factori care nu se află sub controlul firmei, cum ar fi decesul unui membru al organului de conducere, firma ar trebui să fie scutită de obligația de a transmite informații cu privire la modificările organului de conducere înainte de producerea efectivă a respectivelor modificări. În aceste cazuri, firmele ar trebui să aibă dreptul la un termen de 10 zile lucrătoare de la modificare pentru a informa autoritatea competentă cu privire la aceasta.

(5)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul aplicării prezentului regulament.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(7)

ESMA a efectuat consultări publice, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul bancar, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Desemnarea unui punct de contact

Autoritățile competente desemnează un punct de contact care să prelucreze toate informațiile primite din partea entităților care solicită autorizarea ca firme de investiții în conformitate cu titlul II din Directiva 2014/65/UE. Datele de contact ale punctului de contact desemnat se fac publice și se actualizează în mod regulat pe site-urile web ale autorităților competente.

Articolul 2

Transmiterea cererii

(1)   O entitate care solicită autorizarea ca firmă de investiții în conformitate cu titlul II din Directiva 2014/65/UE transmite autorității competente cererea sa completând modelul prevăzut în anexa I.

(2)   Entitatea solicitantă transmite autorității competente informațiile cu privire la toți membrii organului său de conducere prin completarea modelului prevăzut în anexa II.

Articolul 3

Primirea formularului de cerere și confirmarea primirii

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii, autoritatea competentă transmite entității solicitante o confirmare de primire, în care include datele de contact ale punctului de contact desemnat prevăzut la articolul 1.

Articolul 4

Cerere de informații suplimentare

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru a proceda la evaluarea cererii, autoritatea competentă trimite entității solicitante o cerere, indicând informațiile care trebuie furnizate.

Articolul 5

Notificarea modificărilor componenței organului de conducere

(1)   O firmă de investiții informează autoritatea competentă cu privire la orice modificare a componenței organului său de conducere înainte ca o astfel de modificare să se producă.

În cazul în care, din motive întemeiate, notificarea nu poate fi efectuată înainte de producerea respectivei modificări, aceasta se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la modificare.

(2)   Firma de investiții furnizează informațiile privind modificarea menționată la alineatul (1) în formatul stabilit în anexa III.

Articolul 6

Comunicarea deciziei

Autoritatea competentă informează entitatea solicitantă, pe suport de hârtie, prin mijloace electronice sau prin ambele mijloace, în termenul de șase luni menționat la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE, cu privire la decizia sa de a acorda sau nu autorizația.

Articolul 7

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 iunie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXA I

Cerere de autorizare ca firmă de investiții

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

ANEXA II

Lista membrilor organului de conducere

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

ANEXA III

Notificarea informațiilor privind modificările componenței organului de conducere

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii