25.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 275/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/1940 AL COMISIEI

din 13 iulie 2017

de completare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (1), în special articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede norme zootehnice și genealogice pentru comerțul de animale de reproducție și pentru introducerea acestora în Uniune. Regulamentul (UE) 2016/1012 se aplică de la 1 noiembrie 2018.

(2)

Articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede norme pentru eliberarea, conținutul și formatul certificatelor zootehnice care însoțesc animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea („certificatul zootehnic”). Acesta prevede că, atunci când animalele de reproducție de rasă pură care au fost înscrise într-un registru genealogic al unei societăți de ameliorare sunt comercializate și când se intenționează înscrierea respectivelor animale de reproducție de rasă pură într-un alt registru genealogic, animalele de reproducție în cauză trebuie să fie însoțite de un certificat zootehnic.

(3)

Articolul 30 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede că certificatele zootehnice trebuie să conțină informațiile prevăzute în părțile și capitolele relevante din anexa V la regulamentul respectiv. Articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede că, prin derogare de la articolul 30 alineatul (6), în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor, informațiile prevăzute în partea 2 capitolul I din anexa V trebuie să fie incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor, precum și că trebuie să fie adoptate acte delegate privind conținutul și formatul unor astfel de documente de identificare.

(4)

Partea 2 capitolul I din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede norme referitoare la informațiile care trebuie să fie incluse în certificatele zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură. Informațiile respective trebuie să includă sistemul de identificare și numărul individual de identificare acordat animalului de reproducție de rasă pură în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză.

(5)

Regulamentul (UE) 2016/429 a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede cerințe privind trasabilitatea pentru animalele terestre deținute și materialul germinativ articolul 114 din regulamentul menționat prevede că operatorii care dețin animale din specia ecvidee trebuie să se asigure că animalele sunt identificate individual printr-un cod unic care se înregistrează în baza de date electronică prevăzută în regulamentul respectiv și prin intermediul unui document unic de identificare pe viață completat corect. Pentru ca certificatul zootehnic să fie armonizat, pe cât posibil, cu respectivul document de identificare unic pe viață în ceea ce privește conținutul și procedura administrativă, Regulamentul (UE) 2016/1012 a prevăzut adoptarea de acte delegate în ceea ce privește formatul și conținutul documentului de identificare unic pe viață pentru animalele din specia ecvină.

(6)

Prin urmare, este necesar să se stabilească conținutul și formatul certificatului zootehnic care trebuie să fie inclus în documentul unic de identificare pe viață pentru ecvidee, prin intermediul căruia se identifică ecvideele în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/429 și care trebuie să însoțească tot timpul animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină, inclusiv atunci când acestea sunt comercializate în cadrul Uniunii.

(7)

Articolul 31 din Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede derogări de la cerințele privind eliberarea, conținutul și formatul certificatelor zootehnice pentru comerțul cu animale de reproducție. Acesta prevede că, în cazul în care rezultatele testării performanțelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziția publicului pe un site, în certificatul zootehnic se poate face o trimitere la site-ul unde pot fi accesate rezultatele în loc ca rezultatele să fie indicate în cuprinsul certificatului zootehnic. Această posibilitate ar trebui să fie reflectată în cerințele privind certificatul zootehnic pentru comerțul cu animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină prevăzute în prezentul regulament.

(8)

Partea 3 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1012 prevede cerințe suplimentare pentru societățile de ameliorare care înființează și conduc registre genealogice pentru animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină. În conformitate cu partea 3 punctul 1 din anexa menționată, animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină se înscriu într-un registru genealogic numai atunci când acestea sunt identificate într-o adeverință de montă și atunci când programul de ameliorare impune aceasta, ca mânz sub iapa-mamă. Prin derogare de la această normă, un stat membru sau, dacă acesta decide astfel, autoritatea sa competentă poate autoriza o societate de ameliorare să înscrie animale de reproducție de rasă pură din specia ecvină în registrul genealogic menținut de respectiva societate de ameliorare în cazul în care animalele sunt identificate prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca o adeverință de montă, cum ar fi controlul filiației pe baza analizei ADN-ului sau a analizei grupelor sanguine, cu condiția ca autorizația respectivă să respecte principiile stabilite de societatea de ameliorare care menține registrul genealogic de origine al rasei în cauză.

(9)

Luând în considerare cerințele prevăzute în partea 3 punctul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) 2016/1012, informațiile privind adeverința de montă, privind identificarea ca mânz sub iapa-mamă și privind rezultatele controlului filiației ar trebui să fie reflectate în certificatele zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină prevăzute în prezentul regulament.

(10)

Pentru a asigura unicitatea și continuitatea identificării animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină și în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 1 capitolul I punctul 1 litera (c) și punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1012, codul unic astfel cum este prevăzut la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429 și numele acestor animale de reproducție ar trebui să fie incluse în certificatul zootehnic pentru comerț ca parte a detaliilor de identificare.

(11)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei (3) prevede ca un organism emitent, inclusiv organizațiile sau asociațiile care au creat sau care mențin registre genealogice pentru ecvideele înregistrate, să atribuie fiecărui animal ecvin un număr unic de identificare pe viață, care cuprinde într-un cod alfanumeric informații privind un anumit ecvideu, precum și baza de date și țara în care au fost înregistrate pentru prima dată informațiile respective. Acest număr unic de identificare pe viață trebuie să fie compatibil cu sistemul numărului unic de identificare pe viață (UELN).

(12)

Sistemul UELN a fost convenit la nivel mondial între marile asociații crescătoare de cai și organizații sportive. Acesta a fost dezvoltat la inițiativa Federației Internaționale pentru Creșterea Cailor de Concurs (WBFSH – World Breeding Federation for Sport Horses), a Comitetului Internațional pentru Registrul Genealogic (ISBC – International Stud-Book Committee), a Organizației Mondiale a Cailor Arabi (WAHO – World Arabian Horse Organization), a Conferinței Europene a Organizațiilor Cailor Arabi (ECAHO), a Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), a Fédération equestre internationale (FEI) și a Union européenne du trot (UET), iar informațiile cu privire la acest sistem pot fi accesate pe site-ul UELN (4).

(13)

Formatul și conținutul numărului individual de identificare menționate în partea 1 capitolul I punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1012 nu pot fi decise până la adoptarea actelor delegate de stabilire a cerințelor detaliate pentru mijloacele și metodele de identificare, inclusiv aplicarea și utilizarea acestora, în conformitate cu articolul 118 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429. Cu toate acestea, certificatul zootehnic ar trebui să conțină câmpuri goale pentru a introduce numărul unic pe durata vieții atribuit animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/262.

(14)

Până la 21 aprilie 2021, data de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429, partea I a certificatului zootehnic prevăzut în anexa la prezentul regulament este opțională în cazul în care un document unic de identificare pe viață pentru ecvidee include secțiunea V a documentului de identificare model prevăzut în partea 1 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262.

(15)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 noiembrie 2018, în concordanță cu data aplicării prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/1012,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul și formatul certificatului zootehnic care face parte din documentul unic de identificare pe viață pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină, prevăzut la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 („certificatul zootehnic”), se prezintă în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Părțile I și II ale certificatului zootehnic sunt incluse în documentul unic de identificare pe viață pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină emis în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/429 și respectă următoarele:

(a)

partea I este o secțiune din documentul unic de identificare pe viață care urmează să fie stabilit în conformitate cu articolul 118 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/429;

(b)

partea II fie:

(i)

este o parte a secțiunii menționate la litera (a) din prezentul articol, caz în care se furnizează mai multe pagini care prezintă partea II pentru actualizări ale informațiilor; fie

(ii)

în cazul în care acest lucru este autorizat de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1012, este anexată la documentul unic de identificare pe viață, caz în care aceasta este legată de partea I menționată la litera (a) din prezentul articol prin introducerea numărului individual de identificare, menționat ca fiind „codul unic” la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429.

Articolul 3

(1)   Începând cu 1 noiembrie 2018, secțiunea V din documentul de identificare emis pentru un animal de reproducție de rasă pură din specia ecvină în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 se completează în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din regulament și, după caz, în sensul articolului 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1012, este completată cu partea II a certificatului zootehnic astfel cum se descrie la articolul 2 litera (b) punctul (ii) din prezentul regulament.

(2)   Partea II a certificatului zootehnic se anexează la documentul unic de identificare pe viață emis în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 și este legată de certificatul de origine astfel cum se prevede în partea 1 secțiunea V din anexa I la regulamentul menționat prin introducerea numărului unic de identificare pe viață, astfel cum este definit la articolul 2 litera (o) din regulamentul respectiv.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 66.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor) (JO L 59, 3.3.2015, p. 1).

(4)  http://www.ueln.net


ANEXĂ

Certificat zootehnic

pentru comerțul cu animale de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor (Equus caballus și Equus asinus), în conformitate cu partea 1 capitolul I din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/1012

PARTEA I

1.

Numele societății de ameliorare sau al autorității competente emitente

(se furnizează datele de contact și, dacă este cazul, o trimitere la site-ul web)

2.

Numele registrului genealogic

3.

Numele rasei

4.

Numele și numele comercial al animalului (1) și codul țării de naștere (2)

5.1.

Numărul individual de identificare (3)

6.

Numărul din registrul genealogic al animalului (5)

5.2.

Numărul unic de identificare pe viață (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identificarea animalului (1)  (6)

7.1.

Codul transponder (1)

Sistemul de citire (dacă este diferit de ISO 11784) (1)

Codul de bare (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Metodă alternativă de verificare a identității (1)

8.

Data nașterii animalului

(se utilizează formatul zz.ll.aaaa)

9.

Țara nașterii animalului

10.

Numele, adresa și adresa de e-mail (1) ale crescătorului

11.

Pedigriul (7)  (8)

11.1.

Tatăl

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.1.1.

Bunicul patern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.1.1.1. (1)

Străbunicul patern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Străbunica paternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.1.2.

Bunica paternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.1.2.1. (1)

Străbunicul patern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.1.2.2. (1)

Străbunica paternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.2.

Mama

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.2.1.

Bunicul matern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.2.1.1. (1)

Străbunicul matern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.2.1.2. (1)

Străbunica maternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.2.2.

Bunica maternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

11.2.2.1. (1)

Străbunicul matern

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

11.2.2.2. (1)

Străbunica maternă

Numărul și secțiunea din registrul genealogic

 

 

12.1.

Întocmit la

(se introduce locul eliberării)

12.2.

Întocmit la

(se introduce data eliberării în formatul zz.ll.aaaa)

 

12.3.

Numele și funcția semnatarului

(se introduce cu majuscule numele și funcția persoanei  (9) autorizate de societatea de ameliorare sau de autoritatea competentă emitentă să semneze prezenta parte a certificatului zootehnic).

12.4.

Semnătura


PARTEA II

1.1.

Numărul individual de identificare (10)

1.2.

Numărul unic de identificare pe viață (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identificarea animalului (12)

2.1.

Codul transponder (13) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Sistemul de citire (dacă este diferit de ISO 11784) (13)

Codul de bare (13)

3.

Sexul

2.2.

Metodă alternativă de verificare a identității (12)

4.

Clasa din secțiunea principală a registrului genealogic (13)

5.

Numele, adresa și adresa de e-mail (13) ale proprietarului (16)

4.1.

Numele registrului genealogic (14)

4.2.

Clasa din secțiunea principală (15)

6.

Informații suplimentare (13)  (17)  (18)

6.1.

Rezultatele testării performanțelor

6.2.

Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima dată la

(se introduce data în format zz.ll.aaaa)

6.3.

Defectele genetice și particularitățile genetice legate de programul de ameliorare ale animalului

6.4.

Sistemul de verificare a identității și rezultatul (13)  (19)  (20)

6.5.

Rezultatul controlului filiației (13)  (19)  (21)

7.

Inseminare/montă (22)  (23)

7.1.

Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa)

7.2.

Numărul adeverinței de montă (24)

7.3.

Identificarea masculului donator

7.3.1.

Numărul individual de identificare (10)

7.3.2.

Numărul unic de identificare pe viață (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Sistemul de verificare a identității și rezultatul (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Rezultatul controlului filiației (13)

8.1.

Întocmit la

(se introduce locul eliberării)

8.2.

Întocmit la

(se introduce data eliberării în formatul zz.ll.aaaa)

 

8.3.

Numele și funcția semnatarului

[se introduce cu majuscule numele și funcția persoanei  (25) autorizate de societatea de ameliorare sau de autoritatea competentă emitentă să semneze prezenta parte a certificatului]

8.4.

Semnătura


(1)  Se lasă necompletat dacă nu se aplică.

(2)  Se introduce codul țării în cazul în care se prevede astfel prin acordurile internaționale cu privire la rasă.

(3)  Numărul individual de identificare în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1012, denumit „codul unic” la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429.

(4)  Numărul unic de identificare pe viață, astfel cum este definit la articolul 2 litera (o) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, în cazul în care este atribuit în conformitate cu regulamentul respectiv.

(5)  Se solicită în cazul în care este diferit de numărul individual de identificare sau de numărul unic de identificare pe viață atribuit în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262.

(6)  Nu se solicită în cazul în care certificatul zootehnic face parte integrantă din documentul unic de identificare pe viață emis de o societate de ameliorare. În cazul în care documentul unic de identificare pe viață a fost emis în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, se precizează numărul unic de identificare pe viață, astfel cum este definit la articolul 2 litera (o) din respectivul regulament.

(7)  În cazul în care este necesar, se includ generații suplimentare la punctul 11 din partea I.

(8)  Se indică numărul individual de identificare în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1012, denumit „codul unic” la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429. În cazul în care numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este înscris animalul în registrul genealogic, se introduce numărul din registrul genealogic.

(9)  Persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012.

(10)  Numărul individual de identificare în conformitate cu partea 1 capitolul I punctul 3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1012, denumit „codul unic” la articolul 114 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/429.

(11)  Numărul unic de identificare pe viață, astfel cum este definit la articolul 2 litera (o) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, în cazul în care este atribuit în conformitate cu regulamentul respectiv.

(12)  Nu se solicită în cazul în care informațiile corespund cu informațiile din partea 1 punctul 7, iar părțile I și II formează un întreg unitar și indivizibil și sunt cuprinse în documentul unic de identificare pe viață sau sunt anexate la acesta. În cazul în care documentul unic de identificare pe viață a fost emis în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, se precizează numărul unic de identificare pe viață, astfel cum este definit la articolul 2 litera (o) din respectivul regulament.

(13)  Se lasă necompletat dacă nu se aplică.

(14)  Se solicită în cazul în care diferă de partea I punctul 2.

(15)  Nu se solicită în cazul în care această informație este furnizată în secțiunea V din documentul de identificare emis în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262.

(16)  Nu se solicită în cazul în care proprietarul este disponibil și actualizat în alte părți din documentul unic de identificare pe viață.

(17)  În cazul în care este necesar, se utilizează foi suplimentare.

(18)  În cazul în care informațiile genetice pot fi accesate pe un site, se poate furniza în schimb o trimitere la site-ul respectiv, dacă acest lucru este autorizat de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012.

(19)  Pe baza analizei ADN-ului sau a analizei grupei sale de sânge.

(20)  Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de către societățile de ameliorare în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor utilizate pentru colectarea de ovule și embrioni.

(21)  În cazul în care se solicită de către programul de ameliorare.

(22)  Se solicită în cazul femelelor gestante. Se pot indica informații într-un document separat.

(23)  Se șterge unde este cazul.

(24)  În cazul în care nu se aplică, se furnizează rezultatele controlului filiației la punctul 7.3.4.

(25)  Persoana respectivă este un reprezentant al societății de ameliorare sau al unei autorități competente menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/1012.